ADVENDO in Neuchatel (Zwitserland) DRUKKE RECEPTIE IN BAKHUIZEN Pastoor J. B. Coenders kreeg vele blij ken van waardering IJLST I 1. bi en SNEKER^KQEglER Lichte kwetsuren bij aanrijdingen in Sneek Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL 1 t I I B Feestprogramma voor drie straten bij Amicitia definitief vastgesteld Dit blad verschijnt bovendien donderdags hals-aan-huls In GAASTERLAND, SLOTEN e.o £s H«t Mur NinmMad is mh jK.mtmwd, vai NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD <n VERWONDINGEN VIELEN MEE SNEEKER NIEUWSBLAD binnen. Ongeveer tweehonderd gulden en ,We like wel niet wiis’ niet, maar vermoedelijk waren de weergo- uit de mond van moes ten worden. schouwers werd Advendo tot ongekende afgelopei voor de li een aantel mensen al op hem zaten te Hij toonde zich bijzonder blij met de heer al zal hij in zijn leven ook de nodige ups en SpOH: De kortgeleden gehouden kollekte ten bate van de kankerbestrijding heeft in Nijland opgebracht 733,10. MAANDAG 4 OKTOBER 1974 131 ate JAARGANG No. 79 Rood half drie ia de nacht van woensdag op donderdag beeft de Sneker politie in Jutrijp de 30-jarige Gaasteriander S. J. tot stoppen gedwongen. De ataa read met grote snel heid over de Lemmerweg. Hij bleek onder invloed van alkohol te verkeren en was kort tevoren al een rijverbod opgelegd. g IT» De receptie werd door een groot aantal mensen bezocht. Vrijwel de gehele parochie kwam de pastoor de hand schudden. Verder waren er kinderen van de basisscholen (uit elke klas één), oude vrienden van de heer Coenders en gaf vrijwel de gehele raad van Gaasterland acte de présence. Voor het treffen van morgen tussen het Noordelijk Distriktsteam en het Bremer Fussbalverband in Veendam zijn de drie Hubert Sneek-spelers Eeltje Hazel- holf, Peter Schat en Harry Koenen uitgenodigd. De wedstrijd, die gespeeld zal worden op het sportpark De Lange Leegte, begint om half acht, ’s Avonds uiteraard. Weer een oude bekende drukt de jubilerende pastoor Coenders (rechts) van Bakhuizen de hand. (Foto’s Stu dio Ger Dijs) OVERWELDIGEND Beide keren was de respons bij het publiek overweldigend. In het met zo’n 5000 men sen gevulde stadion dwong Advendo tij dens de twintig minuten durende show tientallen keren een ware ovatie af. Door het aanstekelijke enthousiasme van de toe- hoogte opgezweept. Het publiek liet het niet alleen bij applaus, maar zorgde er bovendien voor dat de honderd meege- :n van Advendo’s V. - w. Een groot spandoek sierde vrij dag de Christelijke Basisschool in Nijland. Geflankeerd door de Jaartallen 1951 en 1976 stond te lezen „Welkom juf voor de 5500ste dag”. Die tekst was be doeld voor juf P(letsje) Zulderhof die 25 jaar aan de school in Nij land is verbonden. Met een koets werd ze uit haar woonplaats Bols- ward gehaald en voorgereden bij de school. Daar stond de hele kinderschare gereed om haar toe te zingen. Op de foto van Studio Ger Dljs wordt ze verwelkomd door het hoofd van de school, de heer R. V. Smink. Het werd een groot feest. Een vlaggenzee kon Bakhuizen gisteren niet genoemd worden, maar op verschillen de plaatsen wapperden de dundoeken wel aan de masten. Er was feest in het dorp. Niet alleen omdat de St. Odulphuskerk weer officieel in gebruik werd genomen, maar ook omdat pastoor J. B. Coenders officieel zijn 25-jarig priesterjubileum vierde. Twee punten stonden dus in de belangstelling van de Bakhuisters: het kerkgebouw en zaal Domper waar de receptie gehouden werd. Iedereen voelde zich er nauw bij betrokken. En pastoor Coenders wilde ook iedereen er bij betrekken. Daarom stapte hij in zijn auto, van de parochianen gekregen toen hij officieel de 25 jaar had volgemaakt, en liet hij zich achter majorettes en korps van Euphonia (gestoken in nieuwe kledij) door het dorp voeren. Het programma dat de zakenlieden van de Leeuwenburg, Schaapmarktpleis en Peper straat zich gedacht hebben in verband met de officiële ingebruikneming van het Cultu reel Centrum Amicitia, is helemaal rond. Het gemeentebestuur van Sneek heeft toe stemming gegeven voor het aanbrengen van een feestverlichting in deze drie straten en dat betekent dat dit deel van het centrum van Sneek tot en met de jaarwisseling feeëriek verlicht zal zijn. Op zaterdag 16 oktober zal de bloemen- en fruitmarkt opgefleurd worden door de klanken van de Snitser Ungetiders. Wat betreft de ballonwedstrijd van 11 oktober, meegedeeld werd dat de kinderen de bal lonnen kunnen afhalen op de vrijdag en zaterdag daaraan voorafgaand bij de win- keliers in de drie straten. De behandig- heidswedstrijden worden op het podium gehouden. Oorspronkelijk zou het mast- klimmen worden maar daar heeft men om opganisatorische redenen van af gezien. De initiatiefnemers verwachten een grote deel- I name van de jeugd. Ook met een ereboog werd de heer Coenders gehuldigd. blij dat de heer Coenders niet gestopt was, downs hebben gehad. Maar altijd, zo vond de heer Scholten, heeft u de sterkte in het geloof gevonden. Dit sukses was er mede de oorzaak van dat de sfeer binnen de groep uitstekend was. Met elkaar werd er veel gedold en enkelen moesten zelfs plaatsnemen in de ijskoude vijver van het prachtige kasteel van Colombier, waar Advendo logeerde. Samen met de in grote getale naar Neuchatel gekomen Zwitsers werd door Advendo op grootse wijze het Fêtes des Vendages gevierd. Ook zondag waren tienduizenden aanwe zig bij dit leest. Advendo begon deze dag met een opname voor een programma van de Wereldomroep dat zal handelen over het feest in Neuchatel. ’s Middags was er een bloemenkorso van geweldige omvang. Vele groepen en praalwagens werkten mee aan een drie uur durende optocht door de stad. Die stoet werd besloten in het sta dion, waar alle deelnemende groepen bijeen kwamen. Voor Advendo was het echter nog niet afgelopen aangezien men het verzoek deed voor de kollega-korpsen nog eens een show uit te voeren. Daaraan werd graag voldaan. Dit tot groot genoegen van de toeschou wers die zo mogelijk nog enthousiaster waren dan de vorige avond in datzelfde stadion. (verruig zie pagina 3) toen de 23-jarige J.B., die met zijn auto lopende ventweg naar de Scherhemstraat -1 .1-11 J J H.O. uit Sneek" raakte. kwam te vallen en ook hij ging op advies van de heer Van Wayenburg naar net ziekenhuis. Later kon hij het ziekenhuis weer verlaten omdat de verwondingen meevielen. Beide voertuigen F80' werden licht beschadigd. n Er werden ook een aantel inbraakjes ge pleegd. Zaterdagnacht kwam een bewoner van dekking dat PRIESTERZONEN Pater B. Bult kwam namens „alle andere priesterzonen van onze parochie” een woordje spreken. Hij vertelde veel over zijn ervaringen in het grote China waar hij wijsheden had ontdekt waarmee priesters in de lage landen ook hun voordeel kun nen doen. Hij herinnerde nog even aan voorgangers van de heer Coenders, de pastores Peeters en Knuvelder. Hij hoopte dat Bakhuizen nog veel aan deze pastoor mag hebben. De kwaliteiten als voorzitter van het Kon- vent van Pastores in Gaasterland werden geschilderd door ds. Jansma van Balk. „Jo noege net al to biskeiden to wêzen, hwant jo hawwe dien en dogge noch in bult wurk foar de oekumene in Gasterlan. Jo binne der in slagge oarde yn it oekumenisch forban to bringen”. Dat het konvent van pastores een goede vriendenkring is, dat is mede te danken aan de heer Coenders aldus de heer Jansma, die de jubilaris „folie lok en seine, foaral dat leste” voor de toekomst wenste. Uiteraard legden de meeste sprekers de ^\an het woord kwamen verder nog de heer Niet alleen werd op zijn arbeid als priester nadruk op de priesterkant van de heer Witteveen namens het schoolbestuur de nadruk gelegd. Ook zijn werk voor de Coenders. Namens de dekenale raad en de van de R.K. kleuter- en basisschool, me- gemeenschap middels zijn lidmaatschap diocesane raad sprak de heer J. Scholten vrouw m. Nijman-Coenders namens de van de raad van Gaasterland kwam aan uit Emmeloord. Hij dankte de pastoor van broers en ZUsters, ds. Dekker van Heme- bod. Burgemeester H. L. Sixma baron van Bakhuizen voor het vele werk dat hij voor jum en zf ROsalien van Huysduinen na- Heemstra besteedde in zijn toespraak er de het dekenaat verricht. (De heer Coenders mens de zusters van de Mariahof. Zij nodige aandacht aan. „Als ik opschep over is deken van het dekenaat Sint Nicolaas- konstateerde dat de pastoor en de zusters mijn gemeente, en welke burgemeester ga De vele veranderingen die het rnke £én ding gemeen hebben: vanuit hun roe- doet dat niet, dan zeg ik vaak: onze pastoor roomse leven heeft doorgemaakt, hebben ping wflien zij meewerken aan het ware van Bakhuizen is raadslid in mijn raad, velen bijzonder aangegrepen; niet alleen geiuk van de mens. Dan kijkt men wel eens verbaasd” -v "aE Uiteraard legd oe priesterkant van de heer Coenders. Namens de dekenale raad en de diocesane raad sprak de heer J. Scholten uit Emmeloord. Hij dankte de pastoor van Bakhuizen voor het vele werk dat hij voor het dekenaat verricht. (De heer Coenders is deken van het dekenaat Sint Nicolaas- burgemeester ga De vele veranderingen die het rijke onze pastoor roomse leven heeft doorgemaakt, hebben raadslid in mijn raad, velen bijzonder aangegrepen; niet alleen priesters, niasr ook de leken. Hij was Een busreis maken van dertien uur om je De door het niet doorgaan van het optre- ergens in Zwitserland in het zweet te jagen den van vrijdagavond (waarom wist men en dat alleen voor je hobby; „we like wel niet, maar vermoedelijk waren de weergo- niet wiis”. Deze uitspraak werd opgetekend den er debet aan) ter beschikking gekomen brachte ekscmpiare: uit de mond van Harry Hamersma tijdens tijd kon nuttig worden besteed voor een nieuwste elpee binnen het half uur de deur een optreden in Neuchatel. Als het er op showrepetitie (en dat met de busreis nog in uit waren, terwijl velen teleurgesteld moes- aan koriit echter, kan geen van de Advendo- de benen). Zaterdagavond draaide men de leden deze tijdrovende hobby missen. Ook show zelfs twee keer, speciaal voor de nu werd weer duidelijk dat Advendo het mensen die het optreden in het stadion niet nodige enthousiasme op kan brengen. konden meemaken. Rond één uur zaterdag verleende de 26-jarige B. de J. uit Sneek in zijn woonplaats geen voorrang toen hij vanaf het Kleinzend de Jousterkade opreed. Met zijn auto botste hij op de 22-jarige motorrijder Gosse Rjjpkema uit Joure. Deze werd tegen het wegdek gesmakt. Tegenover de arts J. P. M. Wayenburg, die eerste hulp verleende, klaagde hij over pijn in de knieën. Van Wayenburg achtte het daarop raadzaam dat Rljpkema naar het Sint Antonius Ziekenhuis werd gebracht. De verwondingen bleken mee te vallen en na een uur kon de Jowter het ziekenhuis verlaten. Het motorrijwiel werd vernield. Een kwartier later kwam het in de Eerder vorige week brachten onverlaten Lemmerwegwijk-west tot een aanrijding ongewenst bezoek aan een woning in de toen de 23-jarige J.B., die met zijn auto Noorderhoek. Door het wegdrukken van linksaf van de parallel aan de Lemmerweg een hor in een bovenraam kwam men lopende ventweg naar de Scherhemstraat binnen. Ongeveer tweehonderd gulden en afsloeg, daarbij de 20-jarige motorrijder waardepapieren verwisselden van eige- Na pas nu is gebleken moet men in de loop van september vanaf het terrein achter het id van Koolstra en Van der Veen aan de immerweg een tweewielige aanhangwa gen (ter waarde vaa ongeveer 4000,-) zijn gestolen. de Lemmerwegwijk-oost tot de ont- Zondagavond drong men binnen in een :ing dat er ongewenst bezoek was woning aan de Jachthavenstraat. Men gewwest tijdens de afwezigheid van het maakte een raam open door een gaatje te gezin. Ongeveer honderd gulden alsmede toren. Het vermoeden bestaat, dat men op enige sieaden werden vermist. Bij het bin- antiek uit was. De dieven vingen tot. nendringen is gebruik gemaakt van een valse sleutel. Op dezelfde manier is binnenge drongen in een andere woning in deze wijk. Hier werden twee ge bruikte radiotoestellen en etenswa ren gestolen. Ook deze bewoners waren toen het gebeurde niet thuis. Het moeten voor de heer Coenders jubelja ren zijn, meende de heer P. Travaille uit Sonde), die aan het woord kwam namens de werkgroep CDA in Gaasterland. Het lande lijk CDA is nu rond. In Gaasterland was Priesterschap ontving. Dat gebeurde in zijn o keifcntet ro 1 „j goed samen kunnen gaan, maar hier is loopbaan als priester heeft hij in Friesland foonbaar genlaakt .fat het wél verenigbaar v o is. Namens de werkgroep bood hij een laan in Doomenburg in Gelderland, maar h e omdat Mar rijn Mee tijds. kwam daarna naar Harlingen en Leeuwar- indik”tie bij ^er Coenders wat verval en. In 1966 verhuisde hij naar de parochie |en js dat pastoor Coenders uit handen - Eindpunt van de rit was zaal Domper waar KRACHT wachten. Het waren vrijwel allemaal geno- Coenders. Door zijn werk staat de pastoor digden die de bijeenkomst in de kerk van Bakhuizen bijzonder dicht bij de prak- hadden bijgewoond. Zij hadden kunnen tijk van het dagelijks leven. Als vertegen- konstateren dat het godshuis prima opgë- woordiger van al deze mensen, aldus de knapt was nadat een brand eind vorig jaar burgemeester, is hij lid van het meest voor grote schade had gezorgd. demokratische kollege dat ons staatsbestel kent. Hij prees de kracht van de heer Bij de receptie werd daar overigens vrijwel Coenders dat hij de energie voor dit werk niets over gezegd. Pastoor Coenders stond boven dat van de normale pastorale arbeid centraal. Dat bleek wel uit de belang- nog kan opbrengen en hoopte dat hij nog stelling die er getoond werd. Vele bloem- vele jaren „priester en raadslid” mag blij- stukken sierden de tafel, oud en jong, Ven. huidige en vroegere Bakhuisters kwamen hem de hand drukken. Men beschouwt hem daar in het Gaasterlandse als eigen pastoor, als een persoonlijk eigendom. Op 22 juli was het een kwart eeuw geleden dat pastoor Coenders uit handen van mon seigneur Alfrink het H. Sacrament van het geboorteplaats Zevenaar. Vrijwel zijn gehele loopbaan als priester heeft hij in Friesland doorgebracht. Hij begon weliswaar als kape laan in Doomenburg in Gelderland, maar kwam daarna naar Harlingen en Leeuwar den. In 1966 verhuisde hij naar de parochie in Balk. In 1970 vestigde hij zich in de pastorie van Bakhuizen. r f z] w ^4

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1