Gaasterland bestemt na drie uur praten het buitengebied Tweede aanklacht Rimo identiek aan de eerste Voorzitter Stichting Najaarsbeurs: w IJLST 1111 I van De ”1” komt al na middernacht Kunstwerk in R.K. School Sint Antonius te Bakhuizen SNEKBRXKQE?IER de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en W I V l '^3 a r Met het wegtrekken van een doek voor een bord waarop de openingsdata van de de Sneker Najaarsbeurs staan vermeld, opende de burgemeester van Sneek, mr. B. van Haersma Buma gisteravond de derde manifestatie in de Veemarkthal. Een beurs die nog meer standhouders heeft dan vorig jaar, een beurs Ook die beschikt over het gelijke vierkante meters oppervlak als de twee vorige keren, maar zit te springen om meer ruimte. 0. zi ns ns ns (4 (6 ms ise er) ne ig' »g' (6 W. 1 V lij Het was misschien dinsdagavond wel een historische raadsver gadering, maar het was ook één van de saaiste bijeenkomsten die Gaasterland in de laatste jaren heeft gekend. Daar konden de raadsleden niets aan doen. De te behandelen materie was doodeenvoudig niet geschikt voor een pittige diskussie, noch voor kwinkslagen. Verantwoordelijk daarvoor was het voorstel dat enige maanden vooral de agrariërs had bezig gehouden: het partieel bestemmingsplan buitengebied. En dat partiële stond dan voor de landschappelijk waardevolle gebieden. Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de Komputertelefoon in Sneek illii w HHHi SNEEKER NIEUWSBLAD er i. r- k o- \s- n- 'er 1 lu- kleine verrassin: meer ruimte nodig iMHBB t i Aldus de heer Van Bottenburg, die ver der zei dat Rimo-direkteur C. Kuperus middels een speciaal daartoe belegde vergadering de gelegenheid geboden kreeg zijn bezwaren te preciëren, maar toen weg was gebleven. het later halen met negen stemmen voor en vier, die van de PvdA- en FNP-raadsleden, tegen.) Waarom de Rimo-direkteur opnieuw een aanklacht bij het ministerie van ekonomische zaken tegen Finkenburgh heeft ingediend, is voor mr. H. van Bottenburg een onbegrijpelijke zaak. Op de maandagmiddag in Finkenburg gehou den perskonferentie zei de juridisch adviseur van de gemeente Sneek en de op het Industrieterrein gevestigde sociale-werkplaats: „Eind vorig jaar kwam Rimo met een identieke aanklacht, de argumenten zijn dezelfde als destijds. Het resultaat was toen dat op advies van de officier van justitie de aanklager zich terugtrok. De rechtbank oordeelde dat er niet voldoende bewijs voor handen was. En nu komt men daar weer mee op de proppen. Merkwaardig”. DONDERDAG 7 OKTOBER 1976 131ste JAARGANG No. 80 >St de ijn de M. STEEGENGA (CDA) - diskriminerend - Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls in GAASTERLAND, SLOTEN e.o lt r, k: sr- 00 Van belang is onder meer, en dat was in het onderhavige plan aan er op gebouwd om te kunnen veranderen. En net als de heer Zijlstra had de heer De Boer het gevoel dat de boeren- standsorganisaties wel eerder in het overleg GELADEN Daar was men het kollege ook wel dank baar voor. Dat bleek onder meer uit de woorden van de CDA-spreker Zijlstra die in het kort inging op het waarom van bestemmingsplannen. Ze zijn bedoeld, zo Burgemeester mr. B. van Haersma Buma van Sneek zal vrijdag 29 oktober kort na het middaguur de officiële indienststelling verrichten van de eerste komputer- bestuurde telefooncentrale in het telefoon- distrikt Leeuwarden, die geïnstalleerd is in de centrale aan de Leeuwenburg in Sneek. Tot slot werd gezegd dat de rechten die Rimo laat gelden op de kindergordels niet door Finkenburgh beoordeeld wor den, maar door een gespecialiseerd bu reau, dat adviezen uitbrengt. De vast stelling van de kostprijs, zei men, ge schiedt op korrekte wijze, via het be drijfsbureau. Van konkurrentieverval- sing is geen sprake. Ten aanzien van de rekreatieterreinen merkte hij op dat in de regelingen moet worden vastgelegd dat zij vallen onder de normale bedrijfsvoering. Hij formuleerde dat later in een amendement waardoor vastgelegd moest worden dat na ingewon nen advies van de rekreatie- advies-kommissie het mogelijk moet zijn vrijstellingen te verlenen in de genoemde maten (en dit slaat dan op afmetingen) die in verband met de normale bedrijfsvoering wenselijk worden geacht. (Dit voorstel zou Na afloop van de plechtigheid maakten de genodigden, onder wie de burge meesters van Wymbritseradeel en Slo ten, en de leden van het. komité van aanbeveling, een rondgang over de beurs. Pas om half acht werden de eerste bezoekers toegelaten. Over deze materie en de bezwaarschriften die er tegen in gediend waren, is op tien minuten na drie uur lang gesproken. Inklu- sief een schorsing van tien minuten op verzoek van het CDA dat zich wilde beraden over een eensluidend standpunt ten aanzien van een viertal amendementen, één van het eigen fraktielid L. Zijlstra en drie van PvdA -er C. Gaastra. A Heen dat van Zijlstra werd aangenomen, de rest werd met kleine tot grote meerderheid verworpen. Over het plan zelf werd niet gestemd; iedereen was het er over eens dat het nodig is en redelijk en niemand had tegen de grote lijnen bezwaar, al waren er hier en daar meningsverschillen over de detailpunten. Burgemeester H. L. Sixma baron van Heemstra had direkt bij de inleiding al een kleine verrassing voor de raadsleden in petto. In de toelichting en de regelingen werd gesproken over een maksimale hoog te toegestaan voor torensilo’s van 15 meter. Aangezien gedeputeerde staten inmiddels van inzicht zijn veranderd en de limiet verschoven hebben naar twintig meter wil de hij dat maar in het plan opnemen. Verder had hij ter inleiding niet veel te zeggen; de uitgebreide toelichting ver schafte voldoende achtergrond-informatie. De makers van het plan hadden, met de wet op de ruimtelijke ordening en het model van de provincie in de hand, een onderverdeling in vier soorten gebied ge maakt. Het agrarisch zowel als het natuur gebied werden gesplitst in een A- en een B-kategorie. Men zou het als een opklim mende reeks kunnen beschouwen. In agrarisch gebied A mag het meest, in natuurgebied B het minst. Dit vooraf even ter verduidelijking. i om tijdig te kunnen inspe- :on ook nu wel, verzekerde de Mevrouw B. Unema-Ehlhardt, wethouder en derhalve presidente van Finkenburgh, deed uit de doeken dat er „zakelijke onge noegens” tussen de Rimo-direktie en Finkenburg-direkteur F. Wiersma waren gerezen, toen TNO de door de sociale- werkplaats voor Rimo gemaakte kinder gordels aftestte. Een en ander resulteerde in een „persoonlijk geschil”, waarop pers- publikaties met name onder het personeel (160 mensen) verwarring stichten. Door maandagmiddag een gesprek te organise ren met alle werknemers, de medezeggen- schapskommissie en de bedrijfskem kon, zo zei de wethouder, geruchten als zouden er ontslagen vallen worden ontzenuwd. De kritiek dat de sociale-werkplaats teveel een fabriek zou zijn en de mensen te hard moesten werken, deelde zij in zoverre, dat inderdaad getracht wordt een zo goed mogelijk produkt af te leveren. „Maar wat is daarop tegen? Daar is niks op tegen. Het geeft de mensen een gevoel van eigenwaar de, in die zin zou je kunnen spreken van een fabriek”. Voor ontspanning is er ge noeg ruimte, zo zei de voorzitster, alleen staan de mensen er zelf nogal passief tegenover. Klachten op dit punt of andere zaken betreffende waren in ieder geval tot i het bestuur, het riikskonsulentschap, de WSW-kommissie orde bedrijfsarts nim mer doorgedrongen. Mevrouw Unema had daarbij de indruk gekregen dat de figuur van Wiersma (die bij de bijeenkomst niet aanwezig was) voor het personeel normaal aanvaardbaar was gebleven. „Het geheel ademde een sfeer van vertrouwen”. Enkele weken geleden heeft Cobi Doevendans het kunstwerk aan de muur van de R.K. St. Antoniusschool in Bakhuizen voltooid. De tegels hingen al voor de grote vakantie, maar er moest nog het een en ander aan gebeuren. De Sneker kunstenares maakte het reliëf in opdracht van het schoolbestuur in het kader van de één-procents-regeling die van toepassing is bij nieuwbouw van gebouwen, zoals scholen. Ze heeft zich laten inspireren door de landelijke omgeving van Gaasterland. Ze heeft tot uitdrukking trachten te brengen wat er allemaal in Gaasterland aan flora en fauna te vinden is. Het is op een manier gedaan die de kinderen aanspreekt, aldus het hoofd van der school, de heer P. J. van der Linden. Als de schriftelijke motivering van de kunstenares binnen is, dan zullen de kinderen uitgebreid uitleg van de bedoelingen krijgen. Vooraf gaat een bijeenkomst in de ont vangstruimte van het Kulturele Centrum Amicitia, waar onder meer een korte toe lichting zal worden gegeven op de techni sche aspekten van de nieuwe centrale. In feite zal de wijziging van de vier-cijferige ielefoonnummers in vijf-cijferige reeds plaats vinden in de nacht van donderdag 28 op vrijdag 29 oktober tussen 24.00 en 1.00 m de nacht. Voor de bestaande num mers komt dan een 1, met uitzondering van de nummers van 9800 tot en met 9999 waarvan de (eerste) 9 zal worden vervan gen door 11. De mogelijkheid bestaat, dat in het uur „U” de afwikkeling van de gesprekken een ogenblikje wordt gestag neerd. Burgemeester Van Haersma Buma zag weinig mogelijkheden om de organisa tie meer ruimte te bieden. Een van de grootste gebouwen van Sneek wordt al gebruikt. Blij was hij dat het gebouw in ieder geval voor dit soort manifestaties rv a 1. 1 a yv i w JLzl IO vrpr A*y UVU1J Wil 5lvlb YVLOVUV1UVU* Lar ru^teu^es^hjJc^?afr en d1* heid aan stands te vinden. In totaal zijn 57 laatste keer. Het is duidelijk dat na het eksperiment van e eerste keer en het sukses van vorig jaar, Rend, terwijl de vlaggenparade ‘nu de regl° volledi8 ,s aanÊe- veertien gemeenten - J J «agen. Dat blijkt, zo zij hij, wel het feit dat r-■- - (met sukses) de derde in de reeks is. iedere standhouder is met eigen doel- Daar maakte de voorzitter van de stichting stellingen naar de Veemarkthal gekomen. Najaarsbeurs in zijn openingswoord gewag Het ideaal is zich zo goed mogelijk te van. De hal gaat te klein worden, stelde J. presenteren aan de belangstellenden, de Leeuw, we moeten een mo gelijkheid hebben om uit te breiden. Wat dat betreft zijn er in de bal weinig mogelijkheden meer. Mogelijk dat door een tent aan ban worden geboden. Zijn fraktiegenoot M. Steegenga kwam naderhand ook met een motie die betrek king had op de normale bedrijfsvoering. De uiteindelijke konklusie ten aanzien hiervan was dat hij wilde dat de bedrijfs voering in agrarisch gebied gelijke moge lijkheden moest hebben als in gebied A, waardoor in wezen dit onderscheid werd opgeheven. In principe is dat al het geval, legde voorzitter Van Heemstra hem uit, in B geldt alleen een ekstra aan beperkingen. Steegenga vond het maar diskriminerend, liet zich niet overtuigen, maar uiteindelijk kwam zijn amendement („politieke stem- mentrekkerij”, zo werd op de volgepakte publieke .tribune gesuggereerd) niet in merkte hij onder meer op, om frustrerende stemming. zaken tegen te gaan. Men dient zich aan de regels te houden, anders moet overgegaan worden tot strafvervolging. KADO Voor iedereen het eigenlijk in de gaten de hal enig soelaas had, had de eerste van de Waterpoortstad het doek al voor het bord wegge trokken. Als dank voor deze verrichting kreeg hij uit handen van mevrouw L. Bax, echtgenote van de sekretaris der stichting de oorspronkelijke een kado aangeboden. Even later werd o-‘-‘-- mevrouw Bax, net als de echtgenotes van ^en was van plan het evenement eens in de beide andere bestuursleden in de bloe de twee jaar te organiseren, maar de ten- metjes gezet. Daar zorgde de ceremonie- toonstelling was dermate groot dat tot meester van de avond, de heer G. R. dit jaar voor het eerst op het buitenterrein genomen. gebruikt. Blij was hij dat het gebouw in ieder geval voor dit soort manifestaties gebruikt wordt. Het gemeentebestuur gr js Op beurs een grote verscheiden- s eit graag ruimte beschikbaar en dit heid aan stands te vinden. In totaal zijn 57 jaar doet men het hopelijk niet voor de bedrijven en instellingen in de hal verte- genwoordigd, terwijl zes een plaatsje op het buitenterrein hebben gevonden. Daar bij worden niet de kermisattrakties gere- aanOA 7 w van de aange- veertien gemeenten uit de Zuidwesthoek evenmin zijn meegeteld. (vervolg zie pagina 23) PROCESMATIG Dat de raadsleden allemaal ongeveer op dezelfde golflengte zaten, bleek uit de -- „algemene beschouwing” van M. de Boer de orde, hoe (Gemeente Belangen). Ook hij had, net als de natuur te beschermen. Dat is tegen- zijn overbuurman, de toekomstige ontwik- woordig voor de mensen die in die Relingen in de landbouw in zijn beschou- gebieden werken een geladen begrip. wjngen betrokken. Ook hij had zich afge- Vooropgesteld dient te worden, zo vond vraagd op welke manier de zaak moet hij, dat het bestaansrecht net als de worden aangepakt. bedrijfsvoering voor deze mensen ge- Daarbij gaf hij de voorkeur aan een pro- waarborgd wordt. cesmatig plan ‘:J:~ -- len. Dat kc.. ----- In dat verband wees de heer Zijlstra op de heer Van Heemstra later, een bestemming onmogelijkheid om de ontwikkelingen in splan is de landbouw te voorspellen. Dat illustreer- de hij met de verschillende staltypes die de (- laatste jaren zijn opgekomen. Het aksent t zal moeten blijven liggen op het bestaans- betrokken hadden kunnen worden. recht. Het is en blijft agrarisch gebied dat zie ina 15) door agrariërs bewerkt moet worden. v IEDER JAAR Hij vertelde dat van opzet van de beurs weinig overgebleven is. Men was van plan het evenement eens in de twee jaar te organiseren, maar de ten- a 11 1 - 1 a ieder jaar besloten was. Met de kermis die Gramberg, voor. draait, toonde hij zich bijzonder in- I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1