V olgens bestuur ZW-Friesland: Enorme belangstelling voor open dag Amicitia meke^kqerier Rauwerdahem niet bij Noord maar „bij ons” Roode Kruis huldigde tijdens de boottocht mevrouw G. Wiegman A 1IJ 1 B i en Koningin komt: vlaggen uit en kinderen vrij de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL f l If Officieel Orgaan van IJLST I I MAANDAG 11 OKTOBER 1976 131ste JAARGANG No. 81 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huls-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN e.o S en de Htl Sneaker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD KW Ahx ,-x - W. -'-"Al in SNEEK de hellingbaan boven gereden KONNEKTIES Zuidwest Frieslaad stelt daar tegenover dat Gunstige begroting Met een gezellige tocht over enkele Friese meren - met de salonboot van Van der Werf - heeft de afdeling Sneek en Omstreken van het Roode Kruis zaterdagmiddag drie vliegen in één klap gevangen. 1. men vierde er mee het twintigjarig bestaan van het Welfareweifc. 2. men nam de gelegenheid te baat om afscheid te nemen van de naar Groningen verhuisde mevrouw G. W. Wiegman-Heytink, die tien jaar sekretaresse van de afdeling is geweest, en 3. zette vijf dames in het zonnetje, die vanaf de oprichting af aan het Welfarewerk in de afdeling hebben deelgenomen. SNEEKER NIEUWSBLAD Aanstaande donderdag zullen in verband met het bezoek van HM de koningin aan Sneek de kinderen van alle basisscholen in Sneek vanaf half drie vrij krijgen. De dag krijgt daardoor voor de scholieren een ekstra feestelijk tintje, die - naar het Comi té Gerbrandy hoopt - door de hele bevol king van Sneek zal worden onderschreven door het uitsteken van vlaggen. Het sluitend maken van de begroting voor 1977 van de gemeente Sneek heeft burge meester en wethouders deze keer minder moeite opgeleverd dan de jaren ervoor. Er blijft een „besteedbaar bedrag” (post on voorzien) over van ruim acht ton. Dat is onder meer gekomen door het gunstig (Vervolg op pagina drie). neelverlichting nog niet aangebracht was. Daardoor werden velen die de prestaties van hun kinderen wilden vol gen teleurgesteld. Zoals bekend organiseerde de kulturele raad in samenwerking met Miedema BV aan de vooravond van de officiële opening een open dag voor ieder die de nieuwe aanwinst van Sneek maar wilde bewonde ren. Een zee van medewerkers stond garant voor een programma met voor elk wat wils. Vanmiddag zal het Cultureel Centrum offi cieel geopend worden. Dat zal worden ge daan door de Kommissaris van de Koningin in de provincie Friesland, mr. H. Rijpstra. Ongetwijfeld zullen vele sprekers na hem het woord nemen. Voor vanavond staat het openingskonsert van het Frysk Orkest op het programma. Verder is er een toneela vond, een avond voor de Sneker bejaarden, een opera-avond (gevolgd door een popkon- sert) en een avond waarop Sneker gezel schappen nogmaals aan bod kunnen ko men. Er zijn nog kaarten (i 1,50 tevens goed voor een gratis konsumptie) verkrijg baar. Volgende week maandag zal de Avro- t.v. opnamen maken van het spelletje Wie van de drie. Overigens waren lang niet alle koorleden tevreden over dat publiek. Vooral rond de tijd dat Morgenrood, Excelsior en St. Cea- cilia op de bühne kwamen, was er nogal wat jeugd in de zaal, die moeilijk in toom kon worden gehouden. Hier en daar had men wel de indruk dat ouders, die zelf gingen winkelen, hun kroost in het Kultu- reel Centrum „stalde” na zelf eerst een kijkje te hebben genomen. De Studio bleek duidelijk in een be hoefte te voorzien. Jammer was het dat de kindermusical verplaatst moest wor den van de belangrijk vergrote foyer naar dit kleine theater, omdat de to- De algemene indruk van de medewerkers was dat de akoestiek in de grote zaal is verbeterd, al kan nog niet gesproken wor den van een optimale situatie. De zang bijvoorbeeld kwam nog niet ver genoeg; de muziek kwam teveel als een blok over. In ieder geval kon wel gesteld worden dat het een aanwinst is ten opzichte van de oude situatie. Een trekpleister was ook de ontmoetings ruimte in de hal. Velen bliezen even uit van een wandeling door het gebouw of verdiepten zich in de aanwezige, overigens nog schaarse, lektuur. Wat ook een duide lijke verbetering ten opzichte van de oude situatie bleek te zijn, was waarlangs rolstoelen naar konden worden. De speaker had er dan ook alle moeite mee. Regelmatig werden belhamels gewaar schuwd en gedreigd dat ze uit de zaal zouden worden verwijderd als ze zich niet stilhiel den. Het resulteerde niet altijd het gewenste effekt. Maar dat was te verwachten. Alleen wanneer korpsen optraden, dan was men muisstil. Lawaai schijnt nog altijd te impo neren. De heer M. Huizinga uit Leeuwarden, de kringsekretaris van het Roode Kruis, over handigde de dames-van-het-eerste-uur ges pen met twee kruisjes, die bevestigd kun nen worden op de medailles die de dames destijds al hebben ontvangen toen ze er tien jaar werk voor de Welfare hadden opzitten. Bij de gesp en kruisjes behoorde een oorkonde. Hoofdleidster mevrouw A. Het indelen van het grootste aantal van de bij Zuidwest Friesland aangesloten gemeenten bij deze regio levert voor de In haar aanbevelingen, zo stelt het dage lijks bestuur van Zuidwest Friesland in haar advies, komt de stuurgroep tot vijf regio’s. Al wordt daar meteen aan toege voegd dat Noordoost te weinig draagkracht zal hebben voor een adekwate belangenbe hartiging op bestuurlijk gebied. Daar is het d.b. van Zuidwest Friesland het volkomen mee eens en gesteld wordt daarom ook dat tegen die achtergrond de vorming van vier regio’s de voorkeur verdient boven vijf. (Vervolg op pagina drie). Men had een beroep gedaan op louter Sneker gezelschappen. Niet alleen om dat dat in de toekomst belangrijke klan ten zullen zijn, maar ook om hen kennis te kunnen laten maken met de nieuwe mogelijkheden die het theater biedt. Als ekstraatje kwam daarbij dat velen die anders bijvoorbeeld nooit naar koormu ziek gaan luisteren er nu eens mee „yn ’e kunde” konden komen. Bonnema-Dam toverde’voor de dames nog een bloemetje tevoorschijn. De heer Middelhoff typeerde mevrouw Wieg man in een geestige toespraak als „een motor die alles jarenlang in beweging heeft gehouden. Ze zette zich als sekretaresse met hart en ziel in voor het Roode Kruiswerk, was zeer aktief en had er een handje van om vele kontakten te leggen". Daaraan behoefde de heer Huizinga niet zo veel meer toe te voegen voordat hij mevrouw Wiegman namens het hoofdbe stuur en de bijbehorende oorkonde over handigde. De waarnemend kolonnekom- mandant, de heer A. Rentier, bood namens alle medewerkers mevrouw Wiegman daarna nog een kado aan. De oud- sekretaresse bleek zeer getroffen door de huldiging en wenste het Roode Kruis in Sneek verder het allerbeste. Het uitje werd aan boord besloten met een ietwat feeste lijke gezamenlijke broodmaaltijd. de voornaamste maatschappelijke verbin dingen in de regio Zuidwest liggen, terwijl op het bestuurlijke vlak er duidelijke konnekties zijn. De konklusie van de stuur groep lijkt het dagelijks bestuur aanvecht baar. Het trekken van elke grens leidt tot min of meer onlogische situaties maar „indeling van bijvoorbeeld een zo duide lijk op Sneek georiënteerd gebied als de Lege Geaën bij Noord achten wij onwe zenlijk”. werkgroep geen problemen op. Voor Haskerland en Lemsterland was nog wel enige studie vereist. De bestuurlijke en maatschappelijke samenhangen wij zen voor die twee niet in dezelfde richting als voor de rest. Op grond van met name geografisch-fysische overwe gingen komt de stuurgroep tot de kon klusie dat beide gemeenten bij Zuid west Friesland dienen te worden inge deeld. kunnen voegen, dat het uitje meteen werd werker en -werkster van het Roode Kruis en het Welfarewerk te verstevigen; de kontakten weer eens nauwer aan te halen. Daartoe leende de tocht over de wateren zich uitstekend. Ook het samen thee-en (met gebak) en het muziekje van de heer Toussain uit Bolsward op het Hammond orgel droeg een steentje tot de gezellig heid bij. Op een geschikt moment vroeg vice-voorzitter F. Middelhoff aandacht voor een speechje waarin hij konstateerde, dat op 21 september 1956 het Welfarewerk van het Roode Kruis in Sneek van start is gegaan met 22 dames, die zich (na een Onvoorstelbaar, zo druk was het zaterdag in het Cultureel Centrum Amicitia. En niet eventjes, maar eigenlijk de gehele dag door. Er was vaak op de trappen bij de grote zaal geen doorkomen aan. Leden van de kulturele raad en personeel van Miedema BV liepen konstant rond om de zaak in goede banen te leiden. Dat dat slaagde bleek wel uit de vele positieve reakties van mensen die of zomaar even kwamen kijken of echt een bepaald optreden wilden bijwonen. Haye Hooijschuur leek gistermorgen de rattenvanger van Hameien wel, zoveel kinderen liepen hem achterna. De twaalfjarige Haye had echter niks met ratten van doen, maar wel alles met een kanjer van een Snoek, een eksemplaar van zeven kilo (of, zoals u wilt, veertien pond, dat hoort net even iets meer), die hij na een verwoed gevecht van meer dan een half uur uit een vijver in de buurt van de Groenedijk had opgevist. Alleen had Haye, die in de Zijlroede woont, het zware karwei niet kunnen klaren; een in de buurt wonende meneer had door een sterk visnet te hanteren, voor assistentie gezorgd. Dat het geen toevalstreffer betrof, heeft de blonde Haye al eerder bewezen door in de loop der tijd al heel wat snoekbaarzen en dergelijke uit het nat te hengelen. Opeten doet’ie ze echter niet; van groot tot klein, alles wordt terug gezet. Evenals de 95 centimeter lange snoek van gisteren, die echter eerst uiteraard door onze In verband met de plechtige onthulling van het standbeeld van prof. mr. P. S. Ger brandy zullen er donderdag door de ge meentepolitie enkele speciale verkeers maatregelen worden genomen. Voor de hele Marktstraat, het Waagplein voor On der de Linden en de Nederlandse Midden- standsbank en een klein deel van het Oud Kerkhof (aan weerskanten van de ingang van de Martinikerk) zal vanaf ongeveer 11.30 tot 17.00 uur een parkeerverbod gelden. Voorts zal de Marktstraat, het Oud Kerkhof, de Kleine- en Grote Kerkstraat, de zuidzijde van de Leeuwenburg, het Schaapmarktplein en de Nauwe Burgstraat tussen 14.00 en 16.30-uur voor het autover keer gesloten zijn. opleiding) beschikbaar stelden bezoeken af te leggen bij langdurige en chronische patiënten om die enige tijd verantwoord bezigte houden en hun welzijn te bevorde ren. De dames deden dat steeds pro deo. Van de 22 dames waarmee men destijds begon zijn er nu nog vijf die in het team werken: mevrouw A. Koster-Slump, me vrouw C. Kramer-IJtsma, mevrouw IJ. Reitsma-Cnossen, mevrouw A. Plat- Zeilstra en mej. F. Reitsma. De laatste maakte het reisje niet mee en zal later worden gehuldigd. Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsorgaan Zuidwest Friesland is het in grote lijnen wel eens met het rapport dat de stuurgroep regionalisatie op verzoek van het kollege van gedeputeerde staten heeft uitgebracht. Dit rapport behandelt de grenzen en de taakstelling van de samenwerkingsverbanden in Friesland. Gekon- kludeerd wordt dat Zuidwest Friesland uit gemeenten bestaat die op elkaar zijn aangewezen. Alleen over de plaats van Rauwerderhem in dit geheel heeft de provinciale stuurgroep haar twijfels. Men vindt dat deze gemeente meer verbonden is met de regio Noord en daar plaatst Zuidwest Friesland weer een vraagteken bij. De stuurgroep vermeldt namelijk Rauwer derhem bij de gemeenten waarvoor een indeling niet aanstonds duidelijk is. Zij behoort, aldus het rapport, tot het verzor gingsgebied van de gemeente Sneek, maar is voor de bestuurlijke samenwerking hoofdzakelijk gericht op Noordoost- Friesland. Goed, er zijn wel lijnen met Zuidwest en met Zuidoost Friesland, maar op het gebied van de maatschappelijke dienstverlening is men in Rauwerderhem weer volledig georiënteerd op de regio Noord. Een van de onderdelen van de open dag was de kindermusical. Onder meer gaven leerlin gen van de Lemmerwegschool een persiflage op het hitgebeuren middels een optreden van „5000 volt”, (foto Studio Ger Dijs). Als punt 4. zou men eigenlijk nog wel toe aangegrepen om de band tussen de mede- w /■w I w

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1