Kadobonnenaktie SINT NIKOLAASAKTIE nieuwe stijl Geen loten maar bonnen LEEUWENBURG feest door I Raad SLOTEN neemt risiko voor gekombineerde school IJLST snekerWkoerier II Oud-Sneker H. Tromp vandaag gepromoveerd met enorme prijskansen! friese L *aj ■IF ft van «■li Olah ar I O I Mi Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL W I. -1 I en ■Ui t SÉ MUiigiimtS l ff Is O j r r i- i g *1 gecombineerde uitgave f W Dit blad verschijnt bovendien donderdags huls-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN e.o 9&: Het Sneelter Nieuwsblad is een en de van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD .JIJ A-l® <11 MW - «Pb Mr „s t. W „...O - '"I llfll IH ft I 'f n ir ie w in -■ w nt in JO c- lie in met het voorstel alleen de heer Tj. de Jong Ier S (Vervolg zie pagina 13). ft ft 'z/. 11 V. ■ft t t ■fan* H. Brouwer - risiko - let en DONDERDAG 14 OKTOBER 1976 131ste JAARGANG No. 82 n- in al- ie- iap| jr- I SNEEKER NIEUWSBLAD s a* y A Niet minder dan dertienhonderd ballonnen liet de Sneker jeugd op tijdens de officiële opening van Amicitia. De kinderen tot twaalf jaar hadden allemaal een kaartje met hun naam en adres gebonden aan de ballon- Op een centraal punt in de stad moeten de ’--..1la een soort brievenbus wor-, den gegooid. Middels een nummerateur worden de bonkaarten genummerd. Iedere MiBVim«AVvnnnnrn*M^D^ 'Mvcx* bh qmhzhhuh welke zakenman ook. Er is evenwel een voorwaarde aan verbonden: men kan alleen maar in Sneek terecht. Op twaalf punten, verspreid in de stad kunnèn de bonnen gekocht worden. Deze punten zijn herkenbaar aan speciale ajficnes. De kadobonnen kunnen in de waarde van 5, 10, 15, 25 en 50 gulden worden aange schaft. Ze zijn een jaar geldig. veertigste, tachtigste en honderdste inzen der valt in de prijzen. Verder zijn er voor de 2500ste, 5000ste en 10.000ste „inwer- pers” ekstra prijzen beschikbaar. De kadobonnenaktie van de Vereniging van Sneker Zakenlieden begint te lopen. Onlangs besloot het bestuur middels deze bonnen een alternatief te bieden aan diegenen die niet meer weten wat te geven en niet veel lust hebben in platen-, boeken- en bloemenbonnen. Die kan men overigens ook met deze nieuwe bonnen aanschaffen. Elke bon is inwisselbaar bij heeft het kollege van b en w het bestem- toen echter niet aan de raad aangeboden is ter vaststelling aangezien de grondverwer ving toen de nodige moeilijkheden bleek op bouwenVo^ rond'hè' te leveren. Dit ontwerpplan voorzag in de niet een bezwaar van doorslaggevende bouw van een vijftal bungalows en vier aard zodat het voorstel met algemene woningen. Inmiddels is het gebleken dat in de gemeente meer behoefte bestaat aan wat grotere woningen. Het kollege staat dan ook voor ogen een bebouwing waarin enke le bungalows voorkomen langs de huidige polderdijk, drie groepen woningen van twee onder een kap langs de Spanjaardsdijk en enkele kleinere woningwetwoningen of pre- miekoopwoningen op het binnenterrein. Animo, de jubilerende volleybalvereni ging, organiseert volgende week woensdag in verband met het 20-jarig bestaan, een groot volleybaltoumooi, waaraan deelge nomen wordt door een dertigtal teams. H< is bedoeld voor de jeugd van negen tot met zestien jaar. Onder andere doen mee Gala Set Up olsward), Vovero (Roodhuis), St. Jozef-Mavo, Olympes en de organise rende vereniging. De namen waaronder de teams opereren hebben ze zelf kunnen verzinnen. Het toumooi wordt fïnancieeel mogelijk gemaakt door Slavenburg’s Bank te Sneek en begint om negen uur ’s mor gens in de Sneker Sporthal aan de Almas- traat. gemeenteraad van Sloten is ondenheer een voorstel aangenomen betreffende de aan koop van grond door de gemeente. In 1974 mingsplan „de Pólle” ter inzage gelegd dat ter vaststelling aangezien de grondverwer- te leveren. Dit ontwerpplan voorzag in de rijtjes van vier woningwet- c.q. premiekoop- stemmen werd aangenomen* NIEUWE SCHOOL Daarvoor was er al gepraat over het ontwerp-schetsplan van een nieuw te bouwen gekombineerde school die dan zou moeten komen te liggen op een terrein direkt ten zuiden van de oude Christelijke Lagere school. Ten aanzien van deze situering nu, ontstond er enig geharrewar. Met name de heer Bouws- ma (PvdA) had bezwaar hiertegen. Hij was echter niet op de hoogte van het feit dat er zich op de plaats die hij voor ogen had problemen zouden voordoen omdat de grond van de betreffende boer dan opgedeeld zou worden met het gevolg dat deze dan om de school heen zou moeten om het andere deel van zijn kavel te bereiken. Na de toelichting van de burgemester had Bouwsma dan ook geen bezwaren meer. Wel bezwaar had de heer H. Brouwer (CDA) maar zijn bezwaar was gericht tegen het verlenen van de opdracht aan de ar- chitekt om een schetsontwerp te maken. Hij noemde het een risiko om dit te doen zonder dat g.s. met de plaats van de nieuwe school had ingestemd. Bij afkeuring zou namelijk het geld voor het maken van het ontwerp foetsie zijn. De burgemeester er kende dit maar vond dat men niet anders x>i kon dan dit risiko te nemen. Ook stelde hij dat een schetsontwerp slechts ten dele Het Cultureel Centrum Amicitia is geopend. Even na vijf uur maandag middag sloeg de Commissaris van de Koningin in de provincie Friesland, mr. H. Rijpstra, met een originele voorzittershamer op de toneelgong die aan het spreekgestoelte was ge hangen. Het luidde tevens een feest- week in vol muziek, zang en dans. Hiervoor is grote belangstelling. Vrijwel alle evenementen zijn ai uit verkocht. Meer over de openings plechtigheid op pagina 9. (foto Stu dio Ger Dijs) Aan de rijksuniversiteit te Groningen is vandaag de oud-Sneker de heer Hylke Wybe Tromp gepromoveerd tot doctor in de sociale wetenschappen. Het proefschrift droeg als titel „Politieke opvattingen en politiek gedrag in internationale crisissi tuaties”, met als ondertitel „Verslag van een simulatie-experiment”. Dat de heer Tromp, een politiek onder werp heeft uitgediept, is niet zo verwon derlijk; de polemologie heeft altijd ten zeerste zijn interesse gehad. Bovendien is hij op dit moment als wetenschappelijk hoofdmedewerker verbonden aan het Po- lemologisch Instituut te Groningen. Twee jaar geleden schreef de heer Tromp het gekritiseerde, maar ook door velen ge prezen boek „De Navostaarders”, waarin hij niet schroomt kritiek te uiten op dit apparaat. De heer Tromp volgde in Sneek de lagere- en middelbare school en ging daarna naar Groningen. Momenteel woont hij in Sauwerd. >Su nog een vormloze massa, althans zo lijkt het op de foto die studio Ger Dijs gisteren maakte van het in zeildoek verpakte beeld van Gerbrandy. Vandaag, Misschien al op het moment dat u dit leest zal het anders zijn. Vermoedelijk echter «et want de krant zult u we! hebben voordat HM de Koningin het beeld onthult. U sunt er misschien nog naar toe om er getuige van te zijn. Denk er wel om, dat een ••eel van de binnenstad voor het verkeer is afgesloten. HM an n- De Sint Nikolaasaktie van de Vereniging bonkaart. Deze heeft een nummer en moet van Sneker Zakenlieden zal op een andere van naam een adres worden voorzien, leest geschoeid worden dan in voorgaande jaren. Geen loten meer, maar bonnen. Het C., systeemi werkt in grote lijnen als volgt: bij bonkaarten in iedere 2,50 aan inkopen krijgt men een bonnetje. Vier bonnetjes geven recht op een Aft'Aft' xftftft' - nen, die als een kleurrijke wolk naar het Het feestprogramma ter gelegenheid van noordoosten dreven. Het wachten is nu op de opening van het Kultureel Centrum het terugontvangen van die kaartjes waarna Amicitia, dat door winkeliers van het de uitslag bepaald kan worden. Spannende Leeuwenburg, het Schaapmarktplein en de ti/d voor de kleintiesPeperstraat op touw werd gezet, werd dins dag voortgezet met een behendigheidswed- strijd voor de weer wat oudere jeugd. Jongens en meisjes tussen tien en vijftien jaar konden een proeve van behendigheid leveren op het wippodium. Ze moesten daarbij onder meer een dienblad met „konsumpties” voeren over een stapel kist jes. Het was af en toe gieren en brullen. De allerbehendigsten gingen tenslotte naar H huis met een draagbare radio, een paar Noorse schaatsen of een jeugdhorloge. Gistermiddag al lang voor het aanvang- stijpstip.van drie uur trainden de kinderen voor de rolschaatswedstrijd. Ook nu was het grote met strobalen beveiligde Wippo dium weer toemooi-arena. Ditmaal was de kategorie van zes tot twaalf jaar aan de beurt. Nog is de koek niet op: het Leeuwenburg feest ook vrijdag en zaterdag voort. Aan de „stille” kant van het Leeuwenburg, op het Schaapmarktplein en in de Peperstraat is de hele dag een kraampjesmarkt. Vanaf drie uur vrijdagmiddag is er voor de jeugd een poppenkastvoorstelling op het Wippo dium en zaterdag is er van ’s-morgens negen tot ’s-middags vijf uur een bloemen- en fruitmarkt, die muzikaal omlijst wordt door de Snitser Ungetiders. De uitslagen van de wedstrijden op dins dag en woensdag waren; x Behendigheidsrace: 1. Jan Canninga, 2. V" Ingrid Blondeau, 3. Sjoukie Grootenhuis. - Rolschaatsen: 1. Fera Zijlstra, 2. Menke S Ubbens. 3. Sipke Laansma. Het feestprogramma ter gelegenheid die kaartjes waarna Amicitia, dat door winkeliers Op de dinsdag gehouden vergadering van de -In grote lijnen ging de raad wel akkoord (eem. bel.) plaatste de kanttekening dat hij plaatsgebonden is zodat, ook als de keus op de kosten die aan het bouwrijp maken van een ander terrein zou komen te vallen, het ontwen, niet ingrijpend hoeft te worden aangepast en het bezwaar daarom slechts gedeeltelijk gerechtvaardigd was. de grond komen te zitten wel wat hoog vond en dat dit voornamelijk bezwaarlijk is omdat dit waarschijnlijk zal doorwerken in de toekomstige huurprijzen van de te niet een bezwaar van i aard zodat het voorstel f

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1