Plan jachthaven en woonschepenhaven 1 „Vrienden van Gaastmeer” steunen Liuwe Daemers nog niet in protest en van Ongewenst bezoek Vrijmetselaars 't middelpunt SNEKERt^KQERIER «g 3£onlngin en er brandy In ÉjF de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan IJLST BÉ öR-.vr 4e DH blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls In GAASTERLAND, SLOTEN e.o Hei Soeeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT. SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD Onder deze in meer dan één opzicht vorstelijke foto van Stu dio Ger Dijs zou je het loze, maar toch betekenisvolle onder schrift „zonder woorden” kun nen zetten. De plaat spreekt im mers bijna voor zichzelf, illu streert haarfijn om wie-en-wat het donderdagmiddag op het Schaapmarktplein in Sneek draaide. En, hoe massaal de pu blieke belangstelling was - een geweldige schare waarvan het enthousiasme nauwelijks be koeld werd door een fikse regen bui. Welhaast overbodig is dus de toelichting, dat de opname is gemaakt vlak nadat koningin Ju liana de witte ,Jampekap” met een zwart-geel lint had wegge trokken. Het laken haakte even aan de bronzen hoed. Dat schoonheidsfoutje werd door Hare Majesteit verholpen en toen werd helemaal zichtbaar het standbeeld van - en zo staat het op de sokkel gebijteld: „Pieter Sjoerds Gerbrandy 1855-1961 minister-president 1940-1945”. Tientallen fotografen schoten platen van hét moment en toen begon de Koningin aan het om- cirkelen van het monument, om het nauwkeurig van alle kanten te bezien. Nog even een interes sante informatie: de rechts op de foto staande dame (met haar kleine meid aan de hand) is de enige dochter van de „Londense” kabinetsleider, thans mevrouw Clausen-Gerbrandy. Ook de bei de zoons en nog een aantal kleinkinderen-Gerbrandy beleef den deze voor duizenden onver gefelijke dag. Bi SNEEKER NIEUWSBLAD uit de Gudsekop, dat uit zijn boot die bij Nog ruimer zag de heer L. ten Cate, hoofdredakteur Leeuwarder Courant, het MAANDAG 18 OKTOBER 1976 131ste JAARGANG No. 83 een vijftal kasettebandjes en enkele visat- tributen waren meegenomen. BijscholingWerken’ niet middels teach-in er ongewenst bezoek was geweest. Ërbleek Vrijdagmorgen ontdekte de heer Zandstra men ujt de Gudsekop, dat uit zijn boot die bij het zilver had opgeborgen. Vermoedt wordt, scheepswerf Boomsma lag een zoeklicht, dat men het g<‘ met een valse sleutel. Uit een kajuitbootje werd donderdagnacht pikt. Eigenaar P. Elsendoom uit Boxtel gestolen ter waarde van ongeveer De boot lag in de Houkesloot bij het lizend gulden. Zomerrak. een en ander. In feite vond hij praten over de nota weinig zin hebben, want het houdt geen enkele rekening met de rest van de wereld. Waarom zullen we een toekomst uitstippelen, als we die toekomst niet meer Vervolg zie pagina 7 De Sneker politie kreeg te maken met nog een aantal insluipingen, diefstallen en een poging daartoe. Bij de familie Barendsen werden sieraden ter waarde van 7000 ontvreemd en 225 aan geld. Bij de fa milie Mulder liep het mis, althans voor de inbrekers. Mevrouw Mulder kwam om half tien thuis en kwam de dader(s) „over het mot”. Er werd niets vermist. De Vereniging van eigenaren „Liuwe Daem” is pertinent tegen de aanleg van een jachthaven met loods aan het Noardein in Gaastmeer en zou alleen vrede met de aanleg van een woonschepenhaven hebben als de woonboten gebruikt zouden worden voor permanente bewoning. Voor dat standpunt werd zaterdagmiddag in d’Ald Herberch „Yn ’e lelaek” adhesie gevraagd van de Stichting Vrienden van Gaast meer. Die kregen de Liuwe Daemers nog niet. In het „indoor-straatvoetbaltoemooi” in Balk blijken de teams van de Lapidoth- en Minne Jeltestrjitte hoge ogen te gooien. In poule A plaatsten Lapidoth I en II zich voor de finale en in poule B werd Lapidoth III tweede achter het team van de Gaaike- mastijitte, die twee wedstrijden won en één gelijkspeelde. De wedstrijdenreeks wordt over veertien dagen voortgezet. De straat- voetbalhappening werd zaterdag in een volle sporthal opgeluisterd door de Rhythm Stars uit Sneek, die de stemming aanzienlijk verhoogden door in „pyama op te treden. Op een moment dat de bewoners afwezig waren hebben onbevoegden zich toegang verschaft in een drietal woningen in de Boeierstraat en de Offingawiersterleane. Men drong binnen door het kapotmaken van ruitjes bij ruimsluitingen. Uit een van de huizen worden enige sieraden vermist. en te vergroten. De kosten van het nogal □grijpende plan belopen 280.000. Aan subsidies van rijk, provincie en gemeente krijgt men 235.000. De resterende J 45.000 zal de Stichting op een of andere manier zelf bijeen moeten brengen. De Rabobank in Heeg is bereid een ge- Op de door de Stichting Sudergoa en de beide vormingscentra Vinea Domini en De Oorsprong in Het Bolwerk te Sneek gehouden diskussiebijeenkomst over de Nota Werken is door Sudergoa-voorzitter W. Wierda bekend gemaakt dat binnenkort een dokumentatie-centrum voor kleine dorpen zal worden ingericht. Wellicht zal men daar beter over de Nota Werken geïnformeerd worden dan tijdens de teach-in van vorige week donderdag. Dat moet tenminste dan maar gehoopt worden voor dat deel van de aanwezigen dat er kennelijk vanuit was gegeaan dat er een stukje „bijscholing” plaats zou vinden. NATUURBEHOUD Daar men pas vlak voor de vergadering het kree; fijne van de plannen had gehoord, had het bestuur van de Vrienden zich nog geen standpunt aangemeten. Ook tijdens de be sprekingen kwam men er niet helemaal uit. Diverse suggesties werden verworpen. He lemaal aan de zaak voorbijgaan wilde men echter niet, omdat er ook aspekten van natuurbehoud aan zitten. Vooral de heer H. de Vos, hoofd van een LOM-school in Leeuwarden, werd toen danig belaagd. Hij zou n (linkse) ideologie uitdragen, die in dit kader niet paste. ,Jo moatte nei Den Haag gean”, zo raadde men hem aan. De vos, die eerder een lans had gebroken voor een „oar systeem”, waarbij hij een recht vaardige verdeling wilde van de totale opbrengst van het produktiesysteem, in kluis de winst, was echter nauwelijks uit het veld geslagen en bleeft de pro blemen „great sjen”. De beleggers van de bijeenkomst hadden tijd zijn visie, die meermalen een „mon- met het uitnodigen van een tiental sprekers diaal” karakter kreeg, naar voren te bren- echter de bedoeling de nota vanuit de gen, waarna het kwartier volgemaakt werd diverse gezichtspunten te belichten. Aange- door reakties uit de zaal. Dat bleek uit nomen werd dat iedereen het boekwerk stekend te werken, met name aan het eind min of meer had doorgeworsteld. De des- van de avond kwamen de meningen goed betreffende spreker kreeg vijf minuten de los. De „Vrienden” vonden het wel ingrijpende Tenslotte werd besloten, dat het Stich- plannen, maar men achtte het in de eerste tingsbestuur schriftelijk informatie zal in plaats een zaak voor de Vereniging van winnen, dan een standpunt aan de leden zal eigenaren en Dorpsbelangen om er zich voorleggen (ook schriftelijk) om tenslotte over uit te spreken; en eventueel protest aan de hand van dat onderzoek een houding aan te tekenen tegen de plannen tot kon- te bepalen en ter kennis te brengen bij de sentratie van woonschepen en het aanleg- betreffende instanties, gen van een jachthaven, een plan dat volgens sommigen al tot een afgerond De meerderheid van de leden van de geheel is gevorderd. Vrienden wilden graag steun verlenen aan Van de kant van de Liuwe Daemers werd de Stichting „Dorpshuis Gaastmeer”, die gesteld, dat bij het verzamelen van woon- een kans ziet om met ACW-subsidie het schapen bij ’t Noardein fan’e Greate Gast- Verenigingsgebouw drastisch te verbouwen mar niet zo veel bezwaar zou bestaan als ze e__ permanent zouden worden bewoond. Dat jn. zou echter wel moeten betekenen, dat de eigenaren van de woonschepen mee moe- ten betalen in de kosten van de waterzuive- ringsinstallatie, waarop nu 56 Daem- i woningen zijn aangesloten, maar die ge schikt is voor tachtig. De pachtprijs voor 1~ een ligplaats zou dan op ongeveer dertig- a deelte van het bedrag aan de Stichting te veertigduizend gulden komen. Dus vrijwel lenen, maar hoe meer men uit de „partiku- onbetaalbaar. lieren sektor” haalt hoe lager dejaarlijkse eksploitatiekosten. Het dorp Gaastmeer - heeft al 7000 ingezameld, duizend gulden □eeg men van Liuwe Daem, nogmaals 1000 van de Rabo en nu moesten de Vrienden beslissen of men eveneens dui zend gulden uit de kas „tegen het Dorps huis aan wilde gooien”. Na enig tegen stribbelen van één van de leden (zo’n drastische verbouwing vond hij niet nodig) werd daartoe besloten. Individueel kunnen de Vrienden nog best een duit in het zakje daarom moet men nü de kans grijpen en met die subsidies én slechts vijfen veertig duizend gulden uit de gemeen schap met de plannen in zee gaan, aldus was de algemene redenering. Aan het tweedaagse zomerfeest in 1977 in Gaastmeer wil de stichting de Vrienden een bijdrage leveren middels het inhuren van een bekende drumband (men fluister de: Advendo) en het organiseren van een wedstrijd fierljeppen. C™ 1 - - mede het jaarlijkse gen van een permanente springschans voor de fierljeppers zuilen in net bestuur eens onder de loep worden genomen. doen, aldus voorzitter drs W. Kooi uit Alphen aan de Rijn. IN IEDER GEVAL NODIG In ieder geval hoopte iedereen, dat de plannen voor het Dorpshuis door kun- wedstrijd fierljeppen. Ook zal men weer nen gaan want een verbouwing van het mede het jaarlijkse „tobbevaren” op touw bestaande verenigingsgebouw is in ieder zetten. De mogelijkheden tot het aanleg- geval dringend noodzakelijk en zou op 1 zich ongeveer een ton kosten. Die zou men dan zelf op moéten brengen en ipnngi -----> zuilen in net bi loep worden genomen. Wanneer het precies gebeurd is weet men niet, maar uit de loge van de Vrijmetselaars een filmkamera en een transisterradio ge- aan de Looxmagracht in Sneek heeft men w een kollektie oud-zilveren gebruiksvoor- sliep aan boord, maar heeft niets gemerkt, werpen twaalfduizend gulden. Bestuursleden ontdekten dezer dagen, dat er ongewenst bezoek was geweest. Ëi een kast te zijn opengebroken waarin gebouw is binnengekomen neutel. halt'* zAnK/* ""MR W.T

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1