H. A. Scholten lucht z’n gemoed in raad 7 li hVA.- AAPJES Motor rijders braken benen 7.' SNEKER^KOERIER Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en j k gpJj 1 *7 V Weer mistlampen bij Oudemirdum verdwenen ■I ook daar wat aan te gaan doen. Brand in bestelwagen li I I I I I I I I R H I I I I ■I I I I I I I I I „ONTWIKKELINGS SAMEN WERKING” en de Hel Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD IJLST GAASTERLAND, SLOTEN e.o >7. ft 1 F I e - SNEEKER NIEUWSBLAD Kritiek op het beleid van Sneek Promotion daapjes best leuke diertjes. (Studio is opnieuw verzekerd ten, specifiek bdoeld voor kerk- en jeugd werk. DONDERDAG 21 OKTOBER 1976 131ste JAARGANG No. 84 .7- H. SCHOLTEN (CDA) - centen intussen op - De achttienjarige Feike Damstra en zijn vijftienjarige broertje Pier zijn maandaga vond tegen zeven uur allebei ernstig ge wond aan hun benen toen ze met hun motor op de Singel in Sneek eerst tegen een traktor en toen tegen een auto botsten. Eén van de jongens had zijn been zelfs op vijf plaatsen gebroken. De gebroeders zijn in het Sint Antonius Ziekenhuis opgenomen. Ia de verwarmde kooi in' het Wil- helminapark te Sneek klautert en springt momenteel een Doodshoofd aapje rond met haar baby op de rug. OPEN EN BLOOT „Problemen” met het voorstel om het vroegere vertrek naast het VVV-kantoor aan net Oud Kerkhof voor de stadspromo tor in te richten had ook de heer W. de Boer van Progressief Sneek. Volgens hem hebben voornamelijk de ondernemers en (Vervolg zie pagina 27) Het kwam onverwacht uit de lucht vallen in de gemeenteraad van Sneek. Ex-wethouder H. Scholten moest kennelijk lucht geven aan zijn gramschap: „Ik ben niet tegen het gratis verlenen van huisvesting voor de stadspromotor: wel tegen de manier waarop het tegenwoordig gaat bij Sneek Promotion. Het geld van de Stichting komt bij de zakenlieden vandaan - uit de Sinterklaasakties - maar nu benoemd men een dure funktionaris die veertig uur per week zit te broeden op plannen die waarschijnlijk niet uitgevoerd kunnen worden omdat dan intussen de centen op zijn. En dan weer van vorenafaan beginnen?” Twee jongens van dertien en een van twaalf jaar zijn maandagavond door de Sneker politie betrapt bij een inbraak bij Klaas Visser bij de Lemmerwegbrug. Ze zaten op het dak en één van de jongens wist te ontkomen maar werd een d.'j aangehouden. De jongens hadden uit de winkel al gehaald vijf luchtdrukpistolen en dozen met kogelt- Op de „manier van nu” hoefde het dus niet zo nodig voor de CDA-er. Scholten drong er dan ook met klem op aan, dat de twee vertegenwoordigers van de gemeente in het Stichtingsbestuur de ontwikkeling in het komende jaar (de stadspromotor is voorlo pig voor één jaar benoemd) nauwlettend en kritisch te volgen. Het indirekt subsidië ren van „Promotion” vond hij verant woord. de rijkspolitie groep Gaasterland. meer mensen, vermoedelijk mist- De gemeente heeft nog nooit baar-geld in de kas van de Stichting gestort; wel diensten verleend, die niet m rekening zijn gebracht. Dat is niet zo gek, want Sneek heeft belang bij de aktiviteiten van de Stichting. Aan de andere kant vond hij het zinnig een limiet te stellen aan de onderhouds- en telefoonkosten. isser bij de Lemmerwegbrug. Ze jongens wist te ontkomen maar werd een dag later igehouden. De jongens hadden uit de ikel al gehaald een drietal windbuksen, jes. Een van de knaapjes bekende ook een diefstal op 11 oktober bij Lankhorst. Het drietal haalde vorige week tevens uit een boot van Zaridstra onder meer een aantal kasettebandjes en hengelsportartikelen. Een tijdje terug probeerden twee jongens uit Leeuwarden in Sneek twee bromfietsen te stelen. Eerst hadden ze zich aan het NS-station voorzien van twee helmen. Die liggen nog steeds op het bureau op de eigenaren te wachten. In dit nummer is als bijlage opgenomen „Uit de Marktstraat” (voorlichtingsorgaan van de gemeente Sneek). Het aantal verdwenen Gaasterlandse mist lampen is weer gegroeid, zo meldde gister middag ---'-~J Eén of lampofielen, hebben het afgelopen week end van auto’s die in Oudemirdum gepar keerd stonden de lampen gehaald. Inmid dels zijn er weer lampen verdwenen. Nog altijd worden mensen die inlichtingen kun nen verschaffen verzocht kontakt op te nemen met de politie in Oudemirdum, telefoon 05147-222. Het probleem van: wat doe je met jongeren die hun eigen „home” willen hebben, werd door het realiseren van het sociaal- cultureel centrum Het Bolwerk uiteraard niet opgelost. In de eerste plaats was de inrichting van dit centrum niet echt ge schikt om de juiste sfeer te kreëren, boven dien zag de Meerpaal-groep (ongeveer een kleine honderd mensen tellend) het zelf ook niet zo zitten; men wilde liever blijven waar nten zat. Dat bleek inderdaad de betere oplossing. Afgesproken werd de groep een jaar de kans Je geven zich te bewijzen. Volgens het stichtingsbestuur, dat onder voorzitterschap staat van J. Baarda, de stafmedewerkers van Het Bolwerk en de vaste vrijwilligerskern van De Meerpaal is deze eksperimentele periode naar behoren afgewerkt. Diverse aktiviteiten op het ge bied van ondermeer het geven van infor matie over jeugdherbergen, het draaien van films, het samenstellen van een kook- Een lekke benzinetank is vermoedelijk de aanleiding geweest tot het in brand raken van een bestelwagen van Voormolen BV, één van de bedrijven die zich bezig houdt met de tunnelbouw bij Uitwellingerga. Het lek in de benzinetank was ontdekt en om gevaarlijke situaties te voorkomen wilde men de wagen naar de waterkant rijden. Vermoedelijk is detank langs de grond geschaafd waardoor door de wrijving de benzine in brand vloog. Eén en ander vond gistermorgen rond negen uur plaats. De Sneker brandweer bluste de auto. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Het jonkie is nu ruim een week en moeder en kind maken het uit stekend. Dat is niet zó vanzelf sprekend, want het gebeurt niet vaak, dat de uit tropisch India afkomstige kleine apesoort zich in een betrekke lijk kleine ruimte vermenigvuldigt. Een paar jaar geleden is het in Sneek ook al een keer gelukt, maar nader hand ging het een paar keer mis. Het duidelijkste teken, dat de apebaby gezond is blijkt uit het stevig vast klemmen op de rug van de moeder waardoor het zijn lichaamstempera tuur op peil houdt. Verzwakt het kleintje door de een of andere oor zaak dan zal het zich niet goed vasthouden, koelt af, wil niet meer drinken en gaat ten gronde. Bijzon dere voeding zoals melk krijgt moe der Doodshoofdaapje niet. Wel wat ekstra van wat ze erg lekker vindt: meelwormen en druiven. Ondanks de wat griezelige naam zijn Doodshoof- Toekomst „Meerpaal” Later ontstond er binnen de stichting een diskussie rond de vraag of men zich ook moest richten tot andere jongeren, mensen die het centrum meer als een plaats zagen waar je ongedwongen je zelf kon zijn. Een tiental jaren geleden veranderde het type publiek vrij abrupt, toen De Meerpaal zijn koffiebarfunktie verloor en andere koffiebars in Sneek deze overnamen. De werkgroep voor „Ontwikkelingssamen werking'? in Sloten, heeft een aktie ontke tend voor de boeren in Tanzania, in het kader waarvan er tot en met morgen in de Christelijke Lagere School in Sloten ver schillende aktiviteiten plaatsvinden. Zoals op de foto van studio Ger Dijs te zien is werden en worden er elke middag en avond doosjes gevouwen en tevens is er een doorlo pende ekspositie waarop, naast verschillende kunstwerken uit Tanzania, een aantal teke ningen gemaakt door kinderen uit Sloten te zien zullen zijn. De belangstelling is zeer groot en dat mag ook wel aangezien men de opbrengst zal gaan besteden aan een water pomp, een ossekar of een les lokaal, allemaal zaken die men in Tanzania zeer hard nodig heeft. Gisteravond is een begin gemaakt met de werkzaamheden rond de verbouw van het open jongerencentrum De Meeipaal aan de Kleine Palen te Sneek. Deze week verleende het gemeentebestuur hiertoe subsidie aan de Stichting Sociaal Cultureel Werk, dat evenzo in de kosten participeert. Aangenomen wordt dat een en ander over twee maanden zover gereed zal zijn, dat het gebouw weer door de „bewoners” die zelf de werkzaamheden zullen uitvoeren, in gebruik kan worden genomen. VERBOUWING Een van de meest belangrijke redenen om het Meerpaal-gebouw een drastische op knapbeurt te geven, is het feit dat in het geheel niet voldaan wordt aan de eisen van de brandveiligheidsverordening. Er komt een nieuwe brandtrap, er wordt een nood verlichting aangelegd, betere gas- en wa tervoorzieningen zullen worden getroffen Daarmee is gelijk een einde gekomen aan ploeg tijdens de Sneekweek en dergelijke en allerlei brandwerend materiaal zal men een nogal onzekere periode rond het be- werden ontplooid. Duidelijk is in elk geval aanbrengen. Verder wordt de benedenzaal staansrecht van De Meerpaal. Een bestaan geworden dat De Meerpaal een eigen wat groter dan nu het geval is en zal dat zijn oorsprong vindt in 1964, toen de plaats inneemt en vooral in de zomer- ondermeer plaats bieden aan een buffet en Nederlandse Hervormde Gemeente te maanden gewoonweg in een regelrechte ’s bedoeld als een ontmoetingsruimte. De bovenzaal wordt eveneens ruimer van op zet, aangezien de voormalige doka bij de zogeheten „huiskamer” wordt getrokken. Er komen daar een biljart- en tafeltennis tafel te staan. Grotere vergaderingen en Dit blad verschijnt bovendien .g donderdags huis-aan-huis in ploeg tijdens de Sneekweek en dergelijke werden ontplooii' geworden dat De Meerpaal een eigen r'.1 en vooral L. maanden gewoonweg in een regelrechte *s bedoeld als een ontmoetingsruimte. De Sneek besloot een jeugdcentrum in te rich- behoefte voorziet voor wat het jeugdtoeris- bovenzaal wordt eveneens ruimer van op- 'J -- -- J me betreft. Intussen is een kommissie sa- zet> aangezien de voormalige doka bij de mengesteld die na zal gaan hoe de zaak zogeheten „huiskamer” wordt getrokken, straks zal gaan reilen en zeilen. Nu al staat Er komen daar een biljart- en tafeltennis- A1 snel rezen van allerlei kanten bezwaren vast dat eigenlijk alles zal afhangen van de tafel te staan. Grotere vergaderingen en tegen het nogal eksklusieve karakter van vrijwilligers, die begeleid zullen worden andere bijeenkomsten kunnen hier gehou- het centrum en ging men zich afvragen of door Bolwerkkrachten. Beoogd wordt de den worden. De zolder blijft afgesloten; de het wellicht niet eenijker tegenover andere Meerpaal een volwaardige plaats binnen financiële mogelijkheden zijn te gering om groeperingen én instellingen zou zijn er het gebeuren van de stichting te geven. ook daar wat aan te gaan doen, een „open” jongerencentrum van te ma ken. Met name Ds. W. J. van der Waal stond deze veralgemenisering voor, ook al omdat dan subsidies makkelijker los te krijgen waren. In ’66 werd de Stichting Open Jeugdwerk Sneek in het leven geroe pen. dat zijn oorsprong vindt -■ - jai O s i 7-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1