van Veertig jaar opvallende rol voor damclub De Wymerts Evenredige verdeling der woningen over Friesland Grote belangstelling voor negende Gaasterlandshow SNEKER BRANDWEER „RENDE ZICH ROT” Gedep. Staten in „struktuurschets ’77” de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en as IJLST A WA I Rommelmarkt Lemmerweg te vroeg uitverkocht BRUG OVER OUDVAART wr w Ere rriil F hc Sneek operatieterrein buitenboordmotordieven A FSCHEIDSRECEPTIE G. VANDERZEE en de Hei Sneaker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD HL 1 I SNEEKER NIEUWSBLAD resse van de hal, had men alle medewer- keurd. Dit gebeurde door een vijftiental rig bekeken en betast te hebben en de Naar nu pas ontdekt is, zijn ook in Sneek dieven met bijzondere belangstelieng voor buitenboordmotoren aktief. De heer P. Fa ber uit de Partuurstraat ontdekte dat van zijn in de Geeuw liggende boot de witte Yamaha was gestolen. Vermoedelijk heeft de diefstal rond het midden van deze maand plaatsgehad. MAANDAG 25 OKTOBER 1976 131ste JAARGANG No. 85 één na beste dier van Otter-Rus Schoort (vervolg zie pagina 3) Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis In GAASTERLAND, SLOTEN e.o tekening: wyandotte gestreepte hen- van W. J. Klein-Ovink Laren. Beste kollektie: P. Booi Drachten. heeft men nauwelijks gekend. Aanvankelijk vond De Wymerts, toen tevens een schaak- klub, een onderkomen in Jutrijp, waarna men verhuisde naar een ruimere zaal in Hommerts. Ook in de oorlogsjaren bleef men rustig doordammen. Naderhand werd de damclub het dorpshuis toegewezen en daar zit men nog steeds. (vervolg zie pagina 3) WIJKAVOND SPERKHEM VERZET De wijkavond in het Sperkhem is verzet van 11 november naar 10 november. Dit in verband met beschikbare zaalruimte. Aan Waghenbrugghe zal worden verzocht om een voetgangersbrug nabij de Slenk over de Oudvaart in de wijk Stadsfenne in Sneek aan te leggen. Woensdag zullen de staten van Friesland zich gaan buigen over de Structuurschets 1977, een beleidsstuk waarin gedeputeerde staten hun visie op de toekomst hebben vastgelegd. Het is een voorloper van het structuurplan dat over enkele jaren, als alle bouwstenen (zoals de nota’s werken en recreëren en de inspraakresultaten) geplaatst zijn, van kracht zal worden. In een voorwoord stellen g.s. dat in de structuurschets als rekening is gehouden met de inspraakresultaten van de nota Wonen. Gemeld wordt niet dat er ook al iets van de nota Werken in doorklinkt. Vrij logisch, het konsept voor deze schets werd voor g.s. opgesteld door de Provinciale Planologische Dienst die ook de nota's Wonen, Werken en Recreëren heeft voorbereid of daarmee bezig is. •oede oefening in deze wat •had het' Duiven: beste oude doffer van J. K. Offin- ga Opeinde; beste jonge doffer van E. de Jong Nijemirdum; beste oude duivin van A. de Vries Molenend; beste jonge duivin van J. K. Okkinga te Opeinde. Mooiste kollektie sierduiven: M. A. Heeringen te Heiloo. vindt er een kleine verschuiving plaats ten opzichte van „1976”. Toen werden Harlin gen en Dokkum nog bij de belangrijkste plaatsen voor stimulering en bundeling van nieuwe industriën genoemd, nu staan ze duidelijk aangegeven als tweede keus na Leeuwarden, Drachten, Heerenveen en Sneek. Maar in ieder geval nog voor Ber gum, Kootstertille, Oosterwolde, Lemmer en Wolvega. De rommelmarkt die de wijkvereniging Lemmerweg-west zaterdag ten bate van een nieuw gebouwtje in haar speeltuin organiseerde, is een sukses geworden. Ge pland was de markt te laten duren tot vijf uur, maar twee uur eerder was de zaak al uitverkocht en kon de balans worden opge maakt. In totaal bleek er 1810,15 te zijn ingebeurd. Overigens nog niet genoeg om het gestelde doel te realiseren, maar men is een mooi eind „op streek”. De markt werd in en buiten de Openbare Lemmerweg- school aan het Kaatsland gehouden. de organiserende vereniging, de heer A. Ma- belis uit Sint Nikolaasga, vrijdagmiddag tijdens de openingsplechtigheid. Burge meester H. L. Sixma baron van Heemstra verrichte dit plechtige gebeuren. Morgenmiddag wordt in het Sneker stad huis een afscheidsreceptie aangeboden aan G. van der Zee, de koncierge- kamerbewaarder van de gemeente Sneek. Hij bereikt de pensioengerechtigde leeftijd en is daarom per 1 november eervol ont slag verleend. De receptie is van 16.00 tot 17.30 uur. In het buitengebied is niet-agrarische be bouwing in het algemeen niet gewenst. Verder slechts tweede bedrijfswoningen bij bedrijven die duidelijk op langere termijn gekarakteriseerd kunnen worden als twee- of meermansbedrijven. Plaatsen voor in tensieve veehouderijbedrijven dienen na der te worden bepaald. Nissenhutten kun nen niet worden geaksepteerd in het bui tengebied en torensilo’s dienen zoveel mo gelijk door middel van materiaal, kleur, plaats en beplanting in het landschap te worden ingepast (in de oorspronkelijke tekst was dit onderdeel gespecificeerd wat betreft de hoogte). INDUSTRIE Ten aanzien van de industrievestigingen De heer B. W. Cazemier, burgemeester van De heer Wempe vertelde tussen de bedrij- Wymbritseradeel, was daar een van. Hij ven door dat De Wymerts eigenlijk nooit maakte van de gelegenheid gebruik door te voor echte verrassingen heeft gezorgd. Het stellen dat, hoewel De Wymerts doorgaans ledenbestand, momenteel een vijftig perso- niet erg op de voorgrond treedt, men toch nen tellend, bleef steeds vrij stabiel en een niet te missen en wezenlijk deel van de problemen met huisvesting en dergelijke dorpsgemeenschap vormde. Hij overhan digde de heer K. Louwsma, De Wymerts- voorzitter, een enveloppe met inhoud. Een geste die erg op prijs werd gesteld en door diverse verenigingsvertegen- woordigers werd nagevolgd. Ondermeer door de heren J. de Boer, voorzitter van de Vereniging van Dorpsbelang uit het tweelingdorp en J. Ruiter, bondsvoor zitter van de Zuidwesthoek. Hij meende dat door een goed funktioneren van dergelijke clubs de leefbaarheid in dor pen wordt bevorderd. processen tot schaalvergroting in de landbouw en een grote, efficiëntere en intensievere produktie goede kansen ge boden wordt. Dat is onder meer moge lijk door ruilverkaveling. Uit de ant woordnota op de inspraak nota Wonen trekken zij enige konklusies. Uitgegaan wordt van een minder eenzijdi ge gerichtheid van het voorzieningenbeleid op de landelijke gebieden; een grotere aandacht voor de realisatie van dagrekrea- tieve voorzieningen in en nabij de woon kernen, vooral in gebieden waar de natuur lijke mogelijkheden voor de openlucht- rekreatie beperkt zijn; het sterker dan voorheen konsentreren van voorzieningen, opdat een uitgebalanceerde zonering kan worden opgebouwd en een intensivering van het gebruik van rekreatie voorzienin gen. (vervolg zie pagina 3) Er zijn in Sneek weer de nodige vernielin gen geplaagd. Zo werd van een auto die geparkeerd stond in de Lohmanstraat de voorruit ingeslagen. Bij het station Noord werden enige fietsen beschadigd of van onderdelen ontdaan, terwijl in het bouw plan de Zwette van zeven in aanbouw zijnde woningen de opgemetselde bars en muurtjes tegen de grond werden getrapt. De schade bedroeg in het laatste geval ongeveer 1500,-. Tegen de 16-jarige scholier N.R. uit Sneek is door de politie proces ver- baal opgemaakt ter zake van diefstal van een bromfiets. j Cavia’s: beste dier van G. Nagelhout te buiten Friesland Oosterdorp; op mevrouw G. M. Tja wat doe je als je ergens in je achterhoofd hebt zitten dat het om een oefening gaat, maar dat de brandmelding dermate dramatisch wordt gegeven dat- het-toch-wel-eens-zo-zou-kunnen-zijn-datDan druk je de knop van het alarmpa- neel maar in onder het motto: „baat het niet, het schaadt ook niet". Vrijdagmiddag was dat in Sneek het geval. In het belastingkantoor aan de Wijde Burgstraat werd door de zelfbescherming een oefening gehouden, die in eerste instantie maar aan drie personen bekend was. Rookpotten werden ontstoken. Buren die van niets wisten belden in paniek het alarmnummer, juist tot vrijdag vier maal drie. Misschien heeft de dienstdoende wachtkommandant ook niet in de gaten gehad dat het een buurperceel van het belastingkantoor was. In ieder geval was de Sneker brandweer bijzonder spoedig ter plaatse. Voor de vrijwillige spuitgasten een slappe tijd. Of zou kommandant W. Slot) een beetje de hoop gehad hebben dat zijn mannen werkelijk zouden komen? Na ruim een uur dammen was het dan zover: het jubilerende De Wymerts-bestuur had een niet al te zwaar bevochten overwinning behaald op de vrij grote schare zaalbezoekers. Daarmee was donderdagavond tegelijk een einde gekomen aan de in het dorpshuis Oan ’t Far gehouden receptie ter gelegenheid van het veertig-jarig bestaan van de damclub De Wymerts uit Jutrijp-Hommerts; een door de heer W. L. Wempe prima geleide bijeenkomst, die nog een ekstra vlot tintje kreeg doordat elke verenigingsvertegenwoordiger op een groot demonstratiebord een zet mocht doen tegen een van de bestuursleden van De Wymerts. Een vlag, de vermelding ereprijs, een fraai beschreven bord en de beoorde ling, deze attributen sierden vorige week het hok van Papillon, het zwarte van- voe{Js*®r jong, dat uitgeroepen werd tot X het mooist getekende konijn van de Gaasterlandshow die in de sporthal van het sportkompleks de Trime werd ge houden. Meer dan duizend dieren, om precies te zijn 1240, verdeeld over hoenders, duiven, konijnen en cavia's vulden de sporthal. Meer over dit ge beuren elders in dit nummer. Studio Ger Dijs knipte het bord boven de kooi en Papillon. Veertig jaar werkzaam bij éénenhetzelfde bedrijf vormt in deze tijd geen uit zondering meer. Regelmatig wordt in de kolommen van dit blad de weerslag van gesprekken met dergelijke jubilanten gepubliceerd. Maar minder vaak gebeurt het dat zo’n jubilaris een koninklijke onderscheiding wordt opge speld. Dat overkwam vrijdag H(ans) de Boer in restaurant Piso waar de bur gemeester van Sneek, mr. B. van Haersma Buma, kwam gelukwensen. Het werd de zilveren eremedaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau. De Boer en zijn echtgenote, maar niet alleen zij, ook de vele aanwezigen op de door De Boer’s werkgever aangeboden receptie, waren er zichtbaar kontent mee. Direkteur A. P. Eppinga was één van de eersten die namens de firma L. van der Leij Co. zijn felicitaties kwam aanbieden. In zijn toespraak schil derde de heer Eppinga de geschiedenis van het bedrijf voorzover De Boer die meegemaakt heeft. Het echtpaar kreeg een groot aantal kado’s aangebo den. (foto Studio Ger Dijs). De detailhandel krijgt in de definitieve versie van het stuk meer aandacht dan in het konsept. Dat geldt ook voor de rekreatie ten opzichte van de schets ’76 al is de inhoua er niet wezenlijk anders op geworden, verklaarbaar want men werkt op basis van de Beleidsaanbeve lingen, een vervolg op de nota Open- luchtrekreatie in Friesland. Schokkende verschillen met de structuur schets 1976, het vorig jaar afgeleverde werkstuk, zijn er niet. Hier en daar blijken g.s. een iets ander standpunt ingenomen te hebben. Het meest vergaande verschil met het vorige stuk is waarschijnlijk wel dat afgeweken is van het toedelen van wonin gen aan de steden en de hoofdkemen ten gunste van een evenredige verdeling over de stedelijke centra, de centrumdorpen, de zelfstandige en de afhankelijke dorpen, met andere woorden over alle plaatsen in Friesland. Hierop werd tijdens de in spraakprocedure op „Wonen” van vele kanten aangedrongen. PROGNOSE G.s. noemen als bevolkingsprognose in 1999 644.000 a 661.000 inwoners van Frie sland. Om die onder dak te kunnen bren gen zullen er tot dat jaar 99.000 a 105.000 woningen gebouwd moeten worden. Mo menteel is er nog ruimte voor zo’n 57.000 woningen in door gemeenteraden aange nomen of in voorbereiding zijnde bestem mingsplannen. Uit cijfers heeft het provin ciaal bestuur gekonkludeerd dat de stede lijke centra en de centrumdorpen de afge lopen tijd meer dan evenredig gegroeid zijn. Voor de landbouw is het van bijzonder groot belang, aldus de nota, dat de de jury dat het peil hoger was dan voorgaande jaren. Kontent was men met de deelname van zo’n 70 cavia’s, voor een show in Friesland een bijzon der groot aantal. Uit de inzendingen was ook op te maken waarschijnlijk dat de belangstelling van trit;- - J groeiende is. Overigens is het aantal geëk- sposeerde dieren vergeleken met het eerste Morro pfii jaar verc*ubbeld. Dat betekende dat de HOGER PEIL prijzenschat ook vergroot moest worden. Van de gemeente Gaasterland, de eigena- 1,1 totaal waren er 141 Prijzen beschikbaar voor „pluimvee” en tien voor de afdeling king gekregen, zo stelde de voorzitter van konijnen. UITSLAGEN Grote hoenders: beste haan: zwarte wyan dotte van D. S. Wijnia Balk, beste 1 witte wyandotte van KI. van der Sluis Tzum, beste tekening: jonge hen van O. Boersma te Espel. Beste kollekte: O. Donderdag werden de dieren al ge- Boersma Espel. keurd. Dit gebeurde door een vijftiental keurmeesters. Na alle dieren nauwkeu- Krielhoenders: beste haan: witte wyandotte s p. Booi te Drachten, beste hen: Fries prijzen te hebben toegekend, verklaarde hoenkriel koekoek S. Wemer te Tijnje, 4 Waren het er vorig jaar al meer dan duizend dieren die ingestuurd werden naar de beste „Gaasterland-show”, dit jaar kon de sekretaris van de organiserende vereniging, de jong Pluimvee- en Konijnenfokkkersvereniging „Balk en omstreken” 1240 inschrijffor mulieren in zijn administratie verwerken. Een alleszins respektabel aantal dat met gemak ondergebracht kon worden in de sporthal „de Trime” in Balk. Het was maar goed dat men uitgeweken was naar de Trime, want het oude honk, de Treemter, waar men acht jaar lang te gast was geweest, kon deze hoeveelheid niet herbergen. Het is natuurlijk de vraag of een sportzaal wel de juiste „lokaliteit” voor een dergelijke manifestatie is, maar daar zal „Balk en omstreken” niet mee zitten.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1