I 5 becemé er koncierge-echtpaar V d. Zee AFVAL Bejaarden strijden om de speelveldjes IJLST snekerMkoerier Grote toeloop bij ’t afscheid en E 'i rif Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL gecombineerde uitgave IHRIJOEN „ro«ER BEDIENEND 1 I ite .1 i l! Éi j de Huiskamer uitgebrand in DeTimpe in Balk Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan - huis In GAASTERLAND, SLOTEN i I van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD Hei Sneeker Nieuwsblad is een Getuigen accudiefstal Publiek mag spreken in kommissiebijeenkomsten Tussen de koffie, en de soep valt elke donderdag in het gros van bijna 20.000 gezinnen in Sneek, Ijlst, Wymbritseradeel, Gaas terland en Sloten het Sneeker Nieuwsblad op de mat. De ideale tijd voor de lezer om alle aanbiedingen door te nemen, niet te vroeg voor het weekend en ruim op tijd voor de koopavond. Het Sneeker Nieuwsblad, hèt advertentiemedium voor de Zuidwest hoek. 1 g|W iisiOïi Siii het schip met luidruchtige feestelingen op -■ •J Gaasterland wil een ekstraatje verdelen! DONDERDAG 28 OKTOBER 1976 131 ste JAARGANG No. 86 j aravvMOiAommuMAD^ |«IU aa ouruua Het werkvoorzieningsschap Waghenbrugghe te Sneek heeft de beschikking ge kregen over een zogeheten ,Jiekkelboot”, een vaartuig waarmee grachten, vijvers en dergelijke van wieren en ander „aanslag” ontdaan wordt. Op de door Studio Ger Dijs geschoten foto is men bezig de vijver De Domp schoon te maken.. Onder water wordt een en ander gemaaid, indien daar tenminste van gesproken mag worden, en vervolgens bij elkaar geharkt. Het is allemaal korrekt wat er op dit bord staat, maar als je alles op de keper gaat beschouwen, dan zitten er toch wat tegen strijdigheden in. Het bovenste geeft een wandelgebied aan. Dat betekent dat er verder geen verkeer mag komen, maar een bord lager zegt dat er wel gefietst mag worden. Het onderste geeft de tijden aan dat het bedienend verkeer zich in de wan- delzóne mag begeven. Zie je de twee onder ste borden in kombinatie dan zou het toedienend verkeer alleen van de fiets ge bruik mogen maken. In ieder geval zal het niet lang meer duren eer het wandelgebied Oosterdijk in gebruik wordt genomen. (Fo to Studio Ger Dijs) Wederom kan de raad Gaasterland een ekstraatje verdelen. Vorig jaar bleek de post leges bouwvergunningen hoger te zijn uitgevallen dan geraamd, ook dit jaar is dat het geval en wel het lieve sommetje van/ 25.000,-. Daardoor kunnen een aantal „hartewensen” van het kollege worden vervuld. Zo stelt men voor de sekretariska- tner van een nieuw tapijtje te voorzien, een verluchtingsmachine aan te schaffen evenals een kaartenlift voor het bevolkingsregister, het straatnaambordenbestand van de gemeente te kompleteren en een aantal veranderingen van de openbare verlichting (in verband met het ondergronds brengen van de leidingen) uit te laten voeren. In totaal is daarmee ƒ23.089,- gemoeid. Wat er met de rest van het „ekstraatje” gebeurd is (nog) niet duidelijk. genoegen terug aan de jaren dat ze in het hart van de gemeente nebben gewoond en gewerkt. Met weemoed zal er van beide kanten aan de voorbije jaren gedacht worden en het kan ook haast niet anders of van de vele relaties die er zijn gelegd velen zullen blijven bestaan”. Gisternacht om één uur resulteerde een brand in de huiskamer van het Hindoe- staanse gezin O. Bansi aan De Timpe in de nieuwbouw van Balk in nogal wat schade. Vloerbedekking en meubilair ging verloren. Het gezin Bansi - man, vrouw en drie kindertjes - brachten zich in veiligheid via het platdak. onzichtbaar was hij er altijd druk doende. Van der Zee is altijd stilletjes zijn gang 'Pe- pewoners ontdekten de brand in de gegaan. Hopelijk denkt het echtpaar op de h“1!*amer toe" men wakker werd door on-centrale plaats in de Stadsfenne met een heytge rookontwikkeling Op dat mo- ,^.o uf. me?1 «°nd de huiskamer al vJl vuur en rook. Daarop namen de bewoners de be nen en waarschuwden omwonenden. De brandweer van Balk was gauw in De Timpe en had het binnenbrandje gauw geblust. Men vermoedt dat de brand is ontstaan door een smeulend peukje. Het gezin had de inboedel niet verzekerd. Bij de prijsuitreiking van het skutsjesilen, de laatste raadsvergadering, en nog een paar bijeenkomsten, was al enige aandacht besteed aan het komende vertrek van de Sneker „bode-koncierge-huisbewaarder” G. van der Zee. Dinsdagmiddag kwam in de kleine raadzaal de klap op de vuurpijl: een vreselijk drukbezochte officiële afscheidsreceptie waarbij de heer en mevrouw Van der Zee het middelpunt vormden van belangstelling uit vele hoeken en gaten van de Sneker burgerij. Er wordt gestreden in de Sneker Partuur- straat. Twee partijen zijn tegen elkaar in het krijt getreden met als inzet het al of met gebruiken van veldjes door de jeugd. Het ene partuur wordt gevormd door de groep „Pro-trapveld”, de andere door de „Anti-trapvelders”. Eerste ronde: tussen de bejaardenwonink- ies liggen een aantal perkjes. Vier staan in net bestemmingsplan aangegeven als groenvoorziening, één als speelvoorzie- ning. In de praktijk geldt een grasveld al als groenvoorziening en, zoals dat gaat binnen de kortst mogelijke tijd neemt de lieve jeugd het als speelveld in gebruik. (vervolg zie pagina 21) Op klaarlichte dag verdween zaterdag van het parkeerterrein van de jachthaven „de Rakken” te Woudsend een accu. Het moet gebeurd zijn toen de eigenaar, de Duitser Mannfred, even naar een boot liep en de accu onbeheerd bij zijn auto liet staan. Vermoedelijk zijn er wel getuigen geweest van de diefstal, omdat er nogal wat voet ballers aanwezig waren. De postkomman- dant van Woudsend, tel. 05141-476, ver zoekt eventuele getuigen kontakt met hem op te nemen.. Sinterklaas zegt het zeer op prijs te stellen op zaterdag 20 november op het stadhuis te Sneek alle kinderen die op 5 december vijf jaar worden de hand te schudden. De ouders van deze kinderen kunnen een en ander' doorgeven aan het sekretariaat van de Goed Heiligman: via postbus II in Sneek. Burgemeester en wethouders van Sneek hebben besloten om aan het publiek dat de openbare kommissievergaderingen bezoekt spreekrecht te verlenen. In principe kan men dus vanaf de publieke tribune tijdens de vergaderingen het woord vragen. Daarbij zal men zich aan de bepa lingen in het regelement van orde en de leiding van de voorzitter dienen te houden. Het is de bedoeling dat de voorzitter aan het begin van de vergadering globaal infor- meert bij welke agendapunten men vanaf de publieke tribune wil „inspreken”. Met deze nieuwe maatregel wil het kollege aan de inwoners de gelegenheid geven om ook, vlak voordat in de vergaderingen van de gemeenteraad een definitieve beslissing valt, in de vergaderingen van de kommis sies hun meningen en wensen kenbaar te maken. De raad moet volgende week dinsdag ook stemmen over de kandidaten voor de kul- turele raad. Op de voordracht staan de raadsleden J. Timmerman (deskundig op het gebied van muziek, aldus het voorstel) en C. Gaastra en verder Ti. Otter uit Balk, mevrouw J. Key-Alta uit Oudemirdum, T. Jelsma uit Balk, mevrouw A. Hopman-de Jong (Balk), L. van Beek (Balk), mevrouw D. B. Bode-Kamphorst (Nijemirdum) en mevrouw G. Groenewold-Hofman (Balk). Voor het pand Raadhuisstraat 4 te Balk heeft zich een definitieve kandidaat gemeld. Het is Balkster J. Betsema die voornemens is het gebouw dat op de monumenteliist, staat volledig te restau reren. Hij wil nu van de gemeente gaan kopen en wel voor de prijs van 2700,-. Het kollege kan wel met die som ak koord gaan mits het niet als weekend- woning of anderzins in de rekreatieve sektor wordt gebruikt. Verder wil het kollege het restauratieplan ter goedkeu ring aangeboden hebben. Op de Waps, de gemeentelijke kamping bij Oudemirdum, zal een douchegebouwtje worden gebouwd om de hygiënische ak- kommodatie aan te passen aan de eisen des tijds. Daarmee is een bedrag gemoeid van 59.500,-, althans een krediet van die grootte wil het kollege graag beschikbaar gesteld zien. De verwachting wordt uitge sproken dat de werkelijke kosten wel lager zullen uitvallen omdat een aantal zaken in eigen beheer worden uitgevoerd. De be groting is gebaseerd op werk door derden. De vergadering begint ditmaal, in verband met het optreden van de Marinierskapel in de Treemter, om vijf uur ’s middags. Gistermiddag had Eisol van der Leest einde lijk de afstand Zurich-Zurich overbrugd. De Utrechtse korrektor startte een zestal weken geleden vanuit Zwitserland en kwam deze week in ons land. Sneek bereikte hij dinsdag avond en bleef daar overnachten. In Zu rich, nabij' Harlingen, werd hij hartelijk ontvangen. Van der Leest schreef iedere dag over zijn belevenissen onderweg in zijn krant Het Nederlandsch Dagblad. Samenspel tussen de ouderkommissie, het onderwijzend personeel en het Sneekweek- komité leidde dinsdag tot een origineel en toepasselijk tafereel: het nieuwe startschip „De Roekoepólle” werd ingeschakeld voor de start van de nieuwe lom-school aan de Hemdijk, waar de jeugd werd geëmbarkeerd om daarna de school stormenderhand te bezetten. Met een orkestje van de Pedagogische Akademie aan boord voeren de leerlingen vanaf de Oppenhuizerweg dwars door de stad naar de Geeuwbrug. Met feestmutsen en al juichend en zwaaiend werd de goegemeente er op attent gemaakt, dat het eindelijk zover was: dat men was verhuisd van de oude „Schippersschool” in het Sperkhem naar het spiksplinternieuwe bouwsel aan de Hemdijk. Van echt leren kwam de eerste twee dagen weinig terecht: men zette dinsdag en woensdag de bloemetjes een beetje buiten. Daarna gaat men serieus aan de slag. Over enkele weken krijgt de feestelijke ingebruikneming nog een staartje in de vorm van een Open Dag. Foto Studio Ger Dijs stond op de Waterpoort om het schip met luidruchtige feestelingen op de plaat te zetten. Namens de gemeente overhandigde burge meester Van Haersma Buma tenslotte een kadobon. „Om iets aan te schaffen voor het nieuwe huis”. Mevrouw Van der Zee werd in de bloemetjes gezet. NAMENS DE RAAD Na een intermezzo van weer een serie handdrukken sprak de heer A. Gerrits ---w namens de hele gemeenteraad, die hartelij- Van der Zee altijd, dat alles gladjes verliep. dank aan Van der Zee verschuldigd is. Hij bleef vaak achter de schermen, maar «Vroeger gebeurde het wel eens, dat de was toch onmisbaar. Bij geen enkele gele- raadsvergadering was afgelopen als de kof- genheid was hij echter zo onmisbaar als bij noS nauwelijks was gezet. De laatste déze omdat aller belangstelling zich juist jaren 1S het wel eens nachtwerk geworden”. is de taak van een kóncierge, aldus de burgervader. „Een kóncierge is een sleutel figuur, om wie vele dingen draaien en die je vaak het eerst tegen komt als je kontakt met de gemeente zoekt: een vóórpost. Een man ook, die alles van vergaderen afweet en zorgt, dat de juiste drankjes op het goede moment worden geserveerd”. Het aantal bijeenkomsten waarmee Van der Zee de afgelopen 24 jaar te maken heeft gehad zijn met te tellen. De zorgen 'van het koncierge-echtpaar strekten zich verder uit over vele vertrekken, vele ka chels en talrijke andere dingen. „Ook al zag je Van der Zee dus niet altijd, SNEEKER NIEUWSBLAD centrale inzamelplaats komen of de .slurry’ - t-L. 2. tie om overeenstemming tijdens tussen de Kamer van Koophandel en ver tegenwoordigers van de galvanische indus trie enerzijds en ambtenaren van provin ciale waterstaat anderzijds. De afdeling milieuh’"’™? ■’2“ zal bij Je galvanische industrie een enquê- om vang sche afvalstoffen. Aan de hand van de resultaten van 2 waterstaat een kostenprijsberefening op zetten voor het vervoer en de verwerking van dit afval. Friesland is de eerste provin- :em van de opslag, het vervoer en de verwerking aan de orde is gesteld tijdens een overleg tussen de galva nische industrie en de waterkwaliteitsbe- Positief ondervonden. ;en in de e galvani- deze enqpête zal provinciale i kostenprijsberekening op zetten voor het vervoer en c>e, waarin het proble< gesteld tijdens vu viv nan-lAWdlllCllSDC- neerder. Van beide zijden werd dit als zeer Wat de toespraken betreft beet burgemees ter B. van Haersma Buma het spits af: „Bij ontelbare ontvangsten en recepties zorgde O Z"1 1 r", 1 si si x 11 s\ s„ 1 .J - t Hij bleef vaak achter de schermen, maar was toch onmisbaar. Bij geen enkele gele genheid was hij echter zo onmisbaar als bij konsentreert op het koncierge-echtpaar”. Moeilijk te omschrijven en i is de taak van Er moet een centrale inzamelplaats komen voor het overblijvende afval - het zg. slib nf van galvanische indus trie. De provincie is de aangewezen instan- dit te realiseren. Hierover bestond w j een bespreking tussen de Kamer van Koophandel en ver- tne enerzijds en ambtenaren van provin- anderzijds. De afdeling -hygiëne van provinciale waterstaat de gal te houden om inzicht te kr van het aanbod van - O

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1