Afscheid H. Kooistra, feest Jaringbaas snekerWkoerier I I Mw5 Halsketting van goud weggegrist fe—- II en de gemeenten SNEEK. WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan van IJLST Li 1 fIS Bij Dikhoff in Sneek Het Sneaker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave Dtt blad verschijnt bovendien donderdags huls-aan-huls In GAASTERLAND, SLOTEN e.o van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD ISsMMra Ds. O.. Oldenburger, vice-voorzitter van de f 1 ZB ZBB OZ- X* J..W W T Z. de, datmen de gemeente in Sneek dank I.. J E - 'ft SiO? :gonnen met een spe- kerkgebouw van de Weer ’n direkteur 25 jaar bij Nooitgedagt werkbank aan. MAANDAG 1 NOVEMBER 1976 131*t« JAARGANG No. 87 IWIIIIBIUIIII^ BK» «ras M «aunwua zins beneden de (toch wel ge spannen) verwachting. De norm „redelijk” werd evenwel ruim schoots gehaald. Kortom: geen echt spektakelstuk, hetgeen daags tevoren met het treffen tus sen IJVC en ONS duidelijk wèl het geval was. De Ulsters klop ten hun Sneker opponenten toen met liefst 5-1. Meer over belde wedstrijden en andere sportieve zaken zie elders in dit blad. afscheidsgebeuren be| dale dienst in het o Baptistengemeente aan de Willem Lode- druk gebruik van gemaakt, wijkstraat. Na samenzang en de prediking van ds. Van Dam haakte burgemeester B. RIJ VAN TWINTIG Na een hele zondag afscheid nemen en een nachtje slapen zei dominee J. van Dam vanmorgen: „Het was een geweldig afscheid en voor alle hartelijkheid hebben wij iets terug willen doen”. Dat terugdoen bestond gisteravond aan het slot van een afscheidsbijeenkomst in de Hartman-Visserzaal uit het aanbieden aan de Sneker Baptistengemeente van een grote koperen pot met een plant. Op de bloempot stond een inscriptie: ,Jn dankbare herinnering, familie J. van Dam”. Dat „omgekeerde” afscheidskado werd aangeboden namens de hele familie Van Dam: het dominees- echtpaar, de zoon en de dochter en de schoondochter en schoonzoon. MIJLPAAL Ook de heer N. Boersma (sprekend na mens het personeel in Ijlst en Bolsward) bleef even stil staan bij de ekonomische problemen. Hij wilde niet lang bij deze mijlpaal stil blijven staan, stilstand is, aldus de heer Boersma, achteruitgang. Een jubi leum van een kwart eeuw bij een bedrijf vond hij bovendien niet uniek meer in deze tijd. Namens het personeel bood hij de toekomstige voorzitter van de onderne mingsraad een gevellamp aan. V heeft gedaan werd --■ O—J van de geschenkjes bestond uit Craats.^Hij ^eed dat in goedgekozen, har- schoonmaakartikelen, veelal in originele en artistieke verpakking. Mevrouw Van Dam zei er later van: „Als ik een beetje zuinig aan doe kan ik het eerste half jaar in Bilthoven wel vooruit! „Geweldig afscheid” van ds. J. VAN DAM Vannacht hebben onbevoegden zich toe gang verschaft in de christelijke huishoud school aan het Kaatsland. Uit het aqua* num werden een aantal visjes gehaald" Ook enkele apparaten voor verwarming en verversing van het aquariumwater werden meegenomen De heer en mevrouw Nooitgedagt bezig met de lamp aan de gevel te plaatsen, althans een goede plaats uit te zoeken. (Foto Studio Ger Dijs) praatpaalfunktie heeft de heer Nooitge dagt, ook in het bedrijf, aldus Attema. Omdat hij jarenlang de enige kommerciële medewerker is geweest die bij de klant kwam, heeft hij vanzelf de pispaalfunktie opgedrongen gekregen. Nog vaak wordt er gevraagd naar „de ekonoom” om pro blemen op te lossen. De heer Attema bood zijn kollega een doe-het-zelf-boek aan. »As der mar 50 persint fan wier is, hwat hjir joun sein is, dan is it al moai”, aldus de jubilaris in zijn slotwoord. Het bedrijf waar hij deel van uitmaakt noemde hij een „ald bidriuw mei in historyske tradysje”. De moeilijkheden zullen we wel weer te boven komen, meende hij. We zullen met zijn allen moeten proberen er iets van te maken. pot met inscriptie liet aandragen. Als dank vin, en als herinnering aan, de voorganger, die als algemeen sekretaris nog wel eens naar Sneek zal komen om er te preken. Naar zo’n wederontmoeting ziet de Baptis tengemeente in Sneek nu al uit. Op zijn beurt zal ds. Van Dam met plezier naar Sneek komen, want zijn slotwoord was: „Wij hebben hier een goede tijd gehad”. t ■xwwra. de onnuttig ding. Maar als je er gebruik geeft de stem aan de andere kant de lijn vaak de nuttige adviezen. Die zich ontwikkelde en waar op ingeh: ;af onder meer de van het speel- Feest en geen feest. Voor het echtpaar J. J. DEMOKRATISCHER Nooitgedagt was het eerste het geval want In zijn inleiding op het jubileumfeest van Jaringbaas vierde het jubileum van 25 jaar J. J. Nooitgedagt voerde de heer Tj. Noóit- aan de zaak verbonden te zijn geweest, gedagt nog een reden aan om afscheid en Geen feest was het voor H. Kooistra. Hij jubileum gelijktijdig te vieren. Het laat nam afscheid van de Koninklijke Fabrieken zien, zo merkte hij op, dat de maatschap- J. Nooitgedagt en Zn BV te Ijlst. Vóór zijn pij, dat het bedrijfsleven demokratischer is »5ste, een gevolg van het arbeidsongeschikt geworden. Tegelijk met de direkteur wordt verklaard zijn. Een en ander vond plaats in een medewerker naar voren gehaald. „le- het Mienskipshüs in IJlst waar direktie en der minsk wurdt sa as minsk binadere. personeel bijeenkwamen. Froeger wie it net mooglik dat feint, arbei- Een wat vreemde kombinatie zo’n jubi- karnen”^8’ patroon Ugelyk °P podium Jaring Jans Nooitgedagt stamde, zo wist hij, in rechte lijn af van de stichter van het bedrijf. Niemand van de huidige bewindvoerders had Jan gekend, daar om was het ook moeilijk om een verge lijking tussen beide te maken. Naar zijn idee was de liefde voor het familiebe drijf beide niet vreemd. „Ik fyn dit kenmerk in normale saek”, aldus Tjitte- baas. leumfeest en een afscheid, een van de personeelsleden had dan ook opgemerkt net feitelijk niet passend te vinden, meldde direkteur Tj. Nooitgedagt in zijn openings woord. Maar daar was hij het niet mee eens. „Je hoege it net fomederend to finen, hwant je bliuwe 100 persint minsk. It libben hoecht der net minder sinfol om to wurden. Wy miene dat dat op dizze wize it Düdlikst demonstreerd wurdt”. STOKER Het was meer dan 25 jaar geleden dat de heer Kooistra bij het bedrijf gekomen was. Hij stelde dat het leven van een direkteur Eerst als stoker, later in de smederij van de *n deze tijd van ekonomische krisis niet houtafdeling en tenslotte op de werkvoor- gemakkelijk is. „In krisis dy’t üs bidriuw ek bereiding. Vier jaar lang maakte hij deel net foarby giet. Mar wy moatte net by de uit van de ondernemingsraad. Het was pakken delsitte”. Het wordt gevoeld als opgevallen dat hij zijn werk „mei sin, een uitdaging. Als dank voor de prettige smfol en forantwurdlikens die”, aldus de samenwerking in al die jaren bood hij een heer Nooitgedagt. -1- Naar zijn idee zou de heer Kooistra zijn dagen niet in ledigheid gaan slijten. Zoals hij de man kent, zal nij altijd wel naar iets zoeken om bezig te zijn. „As knutselaer binne jo buten Drylts for- maerd”. De heer Kooistra bezit over het vermogen zich aan de omstandigheden aan te passen en daar mag hij bin mee zijn. Namens het bedrijf bood hij me vrouw Kooistra bloemen aan en haar echtgenoot een envelop met inhoud. Van de ondernemingsraad kreeg de heer Kooistra ook een kado. De man die het overhandigde, de heer J. Wiebenga, herin nerde aan een speech die hij eeerder in een soortgelijke situatie hield en waarin hij stelde dat er teveel mensen in de WAO terecht komen. Naar zijn idee moet de pensioengerechtigde leeftijd omlaag om de jongeren een kans te geven. Afscheid nemen vond A. Zij 1st ra een te zwaar begrip. „Dat is iets foar it lest”. Hij nad nu evenwel het gevoel dat het een soort oudjaarsavond was. ’t Is werfoarby”. Veer is jaar kende hij de heer Kooistra al „en c. Jrou noch langer”, vandaar dat hij nog een Klein kadootje wilde aanbieden. De kraebtsportvereniging „Sneek” heeft gisteren in Dordrecht voor een regelrechte sensatie gezorgd door op de nationale jeugdkampioenschappen (gewichtheffen) drie onvervalste titels in de wacht te slepen. In het vlieggewicht deed dat Richard Fleur, in vedergewicht Tjeerd de Vries en in het zwaargewicht Klaas de Vries. De hand van het geroutineerde coach-drietal Valentino Selva, Wietse Leistra en Cor Oudendag was hierin duidelijk te bespeuren. Richard Fleur, 45 kilo schoon aan dc haak, kwam op het onderdeel trekken tot 35 kilo en bij het stoten tot 50 kilo. Hij hield daarmee Aad Bent (k.v. „Vel- zen”) op gerede afstand. De Leidenaar bereikte respektievelijk 32,5 en 45 kilo gram. Dit alles dus in het vlieggewicht, m de leeftijdsgroep van dertien tot en met vijftien jaar. Bij de achttien tot en met twintig-jarigen eiste Tjeerd de Vries de titel voor zich op door 65 kilo te trekken en 80 kilo te stoten. Eveneens voor een opvallende verrichting zorgde Klaas de Vries, die zijn konkurren- ten tot een stel figuranten reduceerde. Hij bereikte de totalen 90 en 130 kilogram, vergeleken met de Bredanaar Van Ós. d - tweede werd door achtereenvolgens 67. en 92,5 boven het hoofd te brengen, c: fantastische prestatie. In het middenge- wicht werd de Ulster Ronny Planting vier de (60/85) en Piet Adema zesde (50/80). Afgelopen nacht zijn bij de winkel in uur- woningen Dat ging dan steeds gepaard met het ™'n J?’ Dikhoff "aan d^'^auwe' NooiX- voor geeste- uitspreken van een toepasselijk speechje, home in Sneek de etalage ruiten ingegooid alles wat ds meestal m dichtvorm en met de nodige Er is daarna een greep gedaan in de ten’ hUm°r toongestelde artikelen Men kon vanmon gen nog niet precies zeggen wat er is weggegrist. Verdwenen is in ieder geval een gouden collier. De baksteen waarmee de dubbele ruit werd ingeslagen lag nog in de etalage. De steen is eerst door een dunne ruit gegaan en daarna door zes millimeter dik veilig, heidsglas. De alarminstallatie trad niet in werking. Ook schijnt niemand iets gehoord te hebben, al moet de „operatie” een hels kabaal hebben gemaakt. De politie heeft de zaak in onderzoek. vermogen zich aan de omstandi; aan te passen en daar ma; vrouw Kooistra bloemen aan en haar Commissie der Unie van Baptisten, tneen- erschuldigd is, dat men ds Van Dam heeft Er kwam ook nog een groot kado: de heer ne dienst. Als algemeen sekretaris van de Unie van Baptisten krijgt ds. Van Dam immers een beleids- en 1. funktie voor 75 gemeenten in Nederland. Namens de Friese Bond van P meenten en de Raad van Kerken in Sneek werd het woord gevoerd door ds. Joh. Visser. Beiden gaven de vertrekkende pre- W. J. Attema, kollega-direkteur, behan delde drie facetten van zijn leiderschap. In de eerste plaats zijn fungeren als seinpaal. Jarenlang was J.J. de enige kommerciële medewerker aan het front, de man die kon bekijken hoe de markt zich ontwikkelde en waar op ingehaakt moest worden. Hij g; stoot tot de uitbreiding goedprogramma. Over het algemeen is een praatpaal een van maakt, van Zondagmorgen om half tien reeds was het avond tussen zeven en acht uur gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van het erkgebouw van de echtpaar Van Dam. Daar werd een zeer wijkstraat. Na samenzang en de prediking van ds. Van Dam haakte burgemeester B. RIJ VAN TWINTIG van Haersma Buma in op het thema, dat Nog was de koek niet op. Onder leiding de vertrekkende dominee had gebruikt: de van de heer Van der Craats werd alles twee rijkenleer, de wereldse overheid gisteravond nog eens dunnetjes overge- waarvan de gemeente deel uitmaakt en het daan. Een rij van zeker twintig vertegen- Godsnjk waarvan de kerk een „verleng- woordigers van alle geledingen uit de Bap- stuk is. Die twee ontmoeten elkaar voort- tistengemeente in Sneek en de groepen uit durend, aldus de burgemeester van Sneek: Bolsward kwam kadootjes aanbieden. „Zoals de overheid de mensen woningen r'~‘ verschaft zo zorgen de kerken i lijke huisvesting”. Dank voor alles wat ds Van Dam in de afgelopen zestien jaar de Baptistengemeente heeft gedaan werd overgeoracht door broeder J. W. van der Het gros telijke bewoording. willen afstaan voor de prediking in algeme- H. Stellinga bood een stereo radio- J‘ Ij ontvanger met ingebouwde cassetterecor- i der aan. Van de groepen uit Bolsward representatieve kreeg dominee Van Dam verder nog een platenspeler van mevrouw Knorr. Tussen de bedrijven door kregen durvers de gele- Baptistenge- genheid om anekdotes te vertellen over de l-i k zestien jaar van dominee Van Dam in -a--- Sneek. Grappige historische voorvallen Brandenburgh uit Staveren en de heer J. bleken ruimschoots voorhanden te zijn Visser. Beiden gaven de vertrekkende pre- J dikant de beste wensen mee. Slotstuk van de afscheidsdag vormde een Nsi rif» dankwoord van dominee Van Him die Een doelpuntloos gelijkspel, die per zat het dit keer niet. De stads derby tussen Black Boys en LSC, bijgewoond door circa duizend

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1