Lot moest beslissen in GAASTERLAND 5 becenw er Eis: drie maanden i Over jaar eerste bewoners uit de Kloosterdwarsstraat 1 Minder speelruimte voor Wymbritseradeel in 1977 IJLST snekerWkoerier son illiM® Wl van Begroting Sneker kandidaat-notaris stond terecht: valsheid in geschrifte en Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL f»! i:' u... De ‘"I koopavond. Het Sneeker Nieuwsblad, voor de Zuidwesthoek. gecombineerde uitgave Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN e.o BW’ - Het Sneeker Nieuwsblad is een van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD - Tussen de koffie en de soep valt elke donderdag in het van bijna 20.000 gezinnen in Sneek, IJlst, Wymbritsera Gaasterland en Sloten het Sneeker Nieuwsblad op de De ideale tijd voor de lezer om alle aanbiedingen do O Af I* I "'X 1" y ‘W'S 9 laatste objekt: Goënga. r Sinterklaas zegt het zeer op prijs te stellen op zaterdag 20 november op het stadhuis te Sneek alle kinderen die op 5 december vijf jaar worden de hand te schudden. De ouders van deze kinderen kunnen een en ander doorgeven aan het sekretariaat van de Goed Heiliginan: via postbus 11 in Sneek. SNEEKER NIEUWSBLAD DONDERDAG 4 NOVEMBER 131ste JAARGANG NO. 88 Stemmen staakten na heftig debat over C.R. anwMBMnsrnmuus^ ^voea «au aa oaanaaaa J. B. COENDERS - scheve verhouding - meteen een getuigenis op schrift gesteld, bank zal zich nog beraden over een even tuele vervolging, aldus president mr. R. G. Holtz. DORPSGEZICHTEN De procedure voor de besch gezichten is voor Woudsend vorderd. Voor Heeg is al veel maar door de kleinere onr I aan de volgende aanwijzing. Dé De Marinierskapel gaf dinsdagavond in De Treemter te balk een prima te pruimen konsert. Voor de pauze slaagden de muzikanten er reeds in de toehoorders volledig voor zich in te nemen. Onder leiding van kapitein-direkteur J. J. Koops wer den toen meer serieuze stukken ge speeld, waarna het tweede gedeelte hoofdzakelijk ingeruimd werd voor arrangementen uit het populaire gen re. Een suksesvolle avond dus. Zie voor een gedetailleerde beschrijving elders in deze krant. (Foto Studio Ger Dijs) Overigens wees ook een verklaring van de vroegere sekretaresse van de heer Van der B. er op, dat de verdachte reeds vóór het bezoek van de „Rotterdammers” in het bezit van het doorslagje was. In de civiele procedure - in mei ’75, twee jaar nadat Van der B. toch was ont slagen - waarin Van der B. naast van dezelfde dag zou Van zjjn eerste „gouden handdruk” meer uitke- bezoek hebben gebracht r’ng eiste, verscheen het origineel van de brief ter tafel: met daarop de tekst van de clausule, die ook op het doorslagje moest staan. Stad Rotterdam kwam met de door slag met de handtekening-sec. maar dat velletje 2 behoorde bij een heel andere (Vervolg zie pagina 25) Afgeladen vol was het gistermiddag in het Cultureel Centrum Amicitia. Tot bij elkaar op schoot zaten de kinderen in aanbidding voor Edwin Rutten en Pieke Dassen, beter bekend als „Ome Willem” en „August” uit het populaire televisieprogramma „De film van Ome Willem”. Ze waren dol-enthousiast over de verrichtingen op het podium en in de zaal. Want, zoals de foto van Studio Ger Dijs toont, Ome Willem ging ook de zaal in. De post onvoorzien op de gemeentebegroting van Wymbritseradeel vertoont voor *977 ïie.‘JO n hoog bedra8 als dat ïoor 1976 het geval was. Het daalde van 231.261,91 naar 63.370,53 en dat is een verschil van bijna 168.000 gulden. Het was al voorspeld, aldus het kollege van burgemeester en wethouders in de aanbiedingsbrief. De verbetering van het gemeentelijk budget was een gevolg van bijzondere omstandigheden. Gekozen is voor de opzet van woningen in blokjes gegroepeerd aan een soort pleintje. Gedacht wordt aan verschillende variaties, zoals huizen met drie, vier en vijf slaapka mers. In een aantal zal standaard drie slaapkamers zitten en in een aantal vier. Een ekstra kamer kan op de zolder gereali seerd worden. Verder zullen de woningen worden voorzien van een berging en cen trale verwarming. HUURPRIJS Hangijzer was uiteraard de huurprijs die straks zal moeten worden betaald. Momen teel wordt gemiddeld in de te saneren straten f 60,- betaald. Zou men in het nieuwe projekt geen aanvullende bij dragen, zoals huursubsidie en huurgewen- ningsbijdrage krijgen, dan komt een en ander de bewoners op zo'n f 400, mogelijkheid bestaat dat via genoemde regelingen de prijs daalt tot gemiddeld f 180,- in het eerste jaar. Uitgebreid werd toegelicht hoe een en ander er uit zal gaan zien. Daarvoor had de gemeente vertegenwoordigers van de wo ningstichting Patrimonium uitgenodigd. Deze instelling zal de woningen gaan bou wen. Uitgelegd werd waarom een woning stichting dat doet, wat het oogmerk is en dat een stichting geen winst mag maken. Zaken die op dat moment de toekomstige bewoners niet veel geïnteresseerd zullen hebben. De heer Berg legde uit dat aan een verhui zing niet te ontkomen zal zijn. De woningen in de Kloosterdwarsstraat moeten plat. Op knappen is er niet meer bij. Wel kan, zo vertelde hij in antwoord op een vraag uit de zaal, bekeken worden of er, om het jaar te overbruggen, nog provisorische herstellingen i kunnen plaatsvinden. t Om al deze zaken te kunnen bekijken zal in de voormalige Kruidenierswinkel op de hoek van de Kloosterstraat een informatie- i bureau worden ingericht, waar de bewo- ners om inlichtingen terecht kunnen en tevens voorgerekend kan worden wat ze in I de toekomst op tafel moeten liggen. Verder is er een overleggroepje geformeerd waarin i bewoners en gemeente samenspelen om tot een zo goed mogelijke vormgeving in de nieuwe wijk te komen. (vervolg zie pagina 25) Zondagmiddag (vanaf twaalf uur) vindt op het Sportpark aan de Leeuwarderweg een hockeywedstrijd plaats tussen oud-leden. Daags tevoren komen de jongeren in een mixed-toernooi tegen elkaar in het strijd perk. Een en ander wordt op touw gezet vanwege het vijftigjarig bestaan van de hockeyclub „Sneek Na lange jaren is de begroting van Gaasterland weer sluitend. Dit deelde burgemeester H. L. Sixma baron van Heemstra dinsdagmiddag aan de raadsleden mee. Het verzoek om als artikel- 12-gemeente te worden be schouwd kon dus weer worden inge trokken. Zoals het nu lijkt is er een voordelig saldo van f 172.000,-. In werkelijkheid is het echter lager, want er gaan buiten de verplichte post on voorzien van f 35.000,- nog een aan tal bedragen af. Vermoedelijk rest een bedrag van f 133.000,-. Uiteraard heeft men de nodige wensen, onder meer de renovatie van de St. Odul- phusstraat in Bakhuizen, het sport- kompleks in dat dorp, de riolerings- voorzieningen in Rijs, het niet verder laten teruglopen van de kwaliteit van het vroegere postkantoor in Balk en nog een aantal andere. Daarnaast moet rekening worden gehouden met een verhoogde uitkering aan de agrariërs in verband met de schade door de droogte. In dit verband noem de hij een bedrag van f 80.000,-. Overigens mocht de heer Van Heem stra een felicitatie van de raad in ont vangst nemen vanwege zijn herbenoe ming tot burgervader van Gaaster land. Hij is nu aan zijn derde amts- periode van zes jaar begonnen. De benoeming van leden voor de Culturele Raad van Gaasterland heeft dinsdagmid-, dag toch nog voor enige beroering gezorgd. De vertegenwoordigers uit de gemeenteraad werden vlot verkozen. De heren C. Gaastra (PvdA) en J. Timmerman (CDA) zagen beide elf stemmen op zich uitgebracht (Gaastra: „wy binne like gek”), maar de vertegenwoordiging uit de burgerij bracht problemen met zich mee Allereerst mevrouw W. T. Spoelstra-Postmus (FNP) en daarna de heer J. B. Coenders (CDA) kwamen in de clinch met wethouder mevrouw A. Brandenburg- Vogelzang, die Cultuur in haar portefeuille heeft. Het leidde tot een stemming waarbij de stemmen tot tweemaal toe staakten en waarbij het lot uiteindelijk, in het voordeel van het kollege, zou beslissen. Maar daarover straks meer. (zie vervolg pagina 25) ®n t SIVUWMDI. Over een jaar moeten de eerste bewoners tereeht kunnen in de 26 woningen die ter vervanging van de Kloosterdwarsstraat in de Lemmerweg-oost in Sneek worden gebouwd. Dit deelde gisteravond wethouder D. Berg tijdens een bijeenkomst met de mensen uit de Kloosterdwarsstraat en de Priorstraat mee. Het is de bedoeling dat de woningen komen te staan naast de Christelijke Lagere Technische school. Na een zitting van acht uren(!) heeft de officier van justitie bij de rechtbank in Leeuwarden gisteren drie maanden gevan genisstraf geest tegen de 57-jarige eks- direkteur van de Verzekeringsmaatschappij Woudsend 1816, de kandidaat-notaris D.A.W. van der B. uit Sneek, die in z’n woonplaats PvdA-raadslid is. De verdachte zou in een civiele (geld)vorderingsprocedu- re tegen het Assurantiekoncem Stad Rot terdam 1720 (die Woudsend in ’71 over nam) een vervalste brief hebben overlegd met de intentie die als bewijsstuk te laten dienen. In die zaak moet in hoger beroep nog uitspraak worden gedaan. De ingewikkelde zaak draaide voorname lijk om een uit twee velletjes bestaande brief met doorslag, die de direkteuren P. van Steensel en dr. L. M. van Lr 23 februari ’71 in Woudsend aan Van der r sloeg op nieuwe arbeidsvoorwaarden over i reikt. De verdachte moest de doorslag akkoord tekenen, anders zou hij worden ontslagep. Op vel 2 stond slechts het ver zoek om voor akkoord te tekenen. 'De handtekeningen van de Rotterdam- direkteuren waren al gezet. Volgens de aanklagers had Van der B. de doorslag getekend en was dus akkoord gegaan. In dé morgen van dezelfde dag zou Van der B. echter een 1 aan de toen enkele dagen tevoren ontsla gen mede-direkteur P. K. van A. In dienst aanwezigheid schreef Van der B. onder zijn handtekening op de doorslag, dat hij protesteerde en zich alleen gebonden acht te aan de in 1959 door Woudsend opgestel de arbeids- en salarisvoorwaarden. i nu weer voorbij. Al is de speelruimte financieel gezien dan, 1976 de heffingen gelijk, de van de gemeente kleiner geworden, de i heffingen aanbiedingsbrief is niet pessimistisch ge- het komende begrotingsjaar omhoog steld. B. en w. vinden dat er j ruimte bijvoorbeeld voor nieuv meeropbrengst is overigens nog niet in de woningen is, onder meer zul i toekomst in Jutrijp, Hommerts en Blauwhuis terreinen besch men. Wel moet „Leeuwarden' men aan de Marktstraat mee: voor de dorpen hebben. De be: plannen en de wijzigingen daar sneller bekeken en verwerkt wor De vette jaren lijken Bleven voor 1 verwachting is dat de eigen voor 1 zullen moeten gaan. De te verwachten begroting verwerkt. BIJZONDER JAAR „Het nog lopende jaar is in vele opzichten een bijzonder jaar geweest. Landelijk be zien zijn de verhoudingen op politiek ge bied verscherpt. Hoewel de bestuurlijke organisatie van hoog tot laag nog volop in diskussiè is is voor Friesland een algehele herziening van gemeentegrenzen formeel aan de orde gesteld en inmiddels is de eerste ronde achter de rug. De polarisatie op politiek gebied is niet P*an intussen Nijland het meest ideale klimaat om ingrijpen- de vraagstukken op te lossen. Wij hopen Procec>ure voor Heeg worden in elk geval dat op het terrein van het ?en aan.vang worden gemaa lokaal bestuur een goed samenspel van alle stromingen mogelijk zal blijven”. Volgens de verklaringen van de Rotterdam-direkteuren, onderschreven door de huidige Woudsend-direkteuren A. H. Tromp en K. Grondsma, was de brief pas veel later in de ochtend aan Van der B. persoonlijk uitgereikt De verdachte bleef er bij, dat hij de brief met de ochtendpost in Sneek had ontvangen. BERAAD OVER MEINEED Toen de heer Van A. bleef volhouden dat Van der B. ’s-ochtends de brief al bij zich .had en er op had geschreven, vroeg de officier om onmiddellijk een vervolging wegens meineed in te stellen tegen Van A. De rechtbank ging daarover in beraad. Na tien minuten bleek dat verzoek niet stante pede te willen inwilligen. Wel werd ter zitting meteen een getuigenis op schrift gesteld, Leeuwen op die Van A. moest ondertekenen. De recht- B. zou hebben overhandigd. De inhoud - - - - - - ai tv aar— mondeling overeenstemming was be- De verdachte moest de doorslag voor tb „J ge en

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1