Opheffing van school voor basis-onderwijs in Sloten? IJLST snekerWkoerïer Verbetering veemarkt zal een miljoen gulden vergen Meerderheid kollege wil aan nieuwe bepalingen voldoen! Deze week „Ken je hem in centrum Het Bolwerk Burgemeester: Gastarbeiders vormen „twaalfde” provincie van 1 Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en cji e 1 ■Hfi te steken in een projekt, dat van beperkte betekenis is en bovendien verlies oplevert. 99 x Aanrijdingen in en bij Balk De meerderheid van burgemeester en wethouders van Sneek wil het veeartsenijkuwHg toezicht. Die nieuwe van de gemeenteraad een krediet van tegen de één miljoen gulden om allerlei wettelijk noodzakelijke voorzieningen te treffen op de veemarkt. Zij is van mening, dat het offer, dat de instandhouding vraagt volledig opweegt tegen de betekenis die ^“7“^ is„de de veemarkt heeft voor Sneek en wijde omgeving. De minder- f - en Je Morgen alleen vragen over begroting in de Sneker gemeenteraad LICHTWEDSTRIJD Hel Stutkar Nieuwsblad is een gecombineerde uHgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD heid in het kollege acht het niet verantwoord ZO n groot bedrag den - zodanig van de eigenlijke markt plaats wordt gescheiden dat geen vee naar binnen kan zonder eerst te zijn gekeurd en ontsmet. In Sneek moet een omheining - gL SNEEKER NIEUWSBLAD de ekspositie te een tebestuur er van overtuigd was, dat de veemarkt een belangrijke en onmisbare instelling voor Sneek en omtrek is. Waar het nu om gaat is de veemarkt aan te passen aan de nieuwe voorschriften inzake regeling treedt op 5 juni 1977 in werking. Zou men niet voldoen aan de nieuwe eisen dan wordt de markt gesloten. MAANDAG 8 NOVEMBER 1976 131ste JAARGANG No. 89 atavwaïAaramanaMAi)^ wran «amm» Dit blad verschijnt bovendien donderdags huls«aan»huis in GAASTERLAND, SLOTEN e.o Bij een keermanoeuvre op de Meerweg in Balk ramde zaterdagmiddag omstreeks vijf uur een zekere E.S. uit Lemmer de auto van de Sneker N.R. Vooral de auto van de Sneker werd flink beschadigd. S. verkeerde onder invloed van alkohol. In de afgelopen tien jaar zijn reeds ƒ800.000 geinvesteerd in de veemarkt en dat heeft volgens de meerderheid in het kollege een belangrijke verbetering in de outillage tot stand gebracht. Het geld werd ter beschikking gesteld omdat het gemeen- Op een wat ongewoon tijdstip van het jaar lag zaterdag de skütsjevloot in Sneek, in de jachthaven De Domp I. Er werd met elk schip een hellingproef uit gevoerd en van alle beurtschepen wer den de hoofdmaten genomen. Dat alle maal om voldoende gegevens te verza melen voor een berekening van de toe komstige tuigage. Elders In de krant kan men meer over lezen en van zien. (Foto Studio Ger Dijs). Een tentoonstelling in de enge zin is het gebeuren in Het Bolwerk eigenlijk niet, want het is de bedoeling, dat men in de avonduren kennis maakt met buitenlandse werknemers om ervaringen uit te wisselen. Ook zijn er in ieder geval in de avonduren dia-voorstellingen en kan men videofilmp- jes bekijken. Op andere tijden zal dat ook gebeuren want in totaal hebben zich reeds 750 scholieren opgegeven om in groepsver band een bezoek aan de ekspositie te brengen. Mejuffrouw Tineke Mak vertelde voor de openingsdaad van de burgemeester even >p poten Bolwerk wet bepaalt dat er in elke gemeente vol doende openbaar onderwijs dient te wor den gegeven. Indien nu de school in Sloten zou worden opgeheven, dan wordt er niet meer aan de eis van genoemd artikel voldaan. B en w stelt dan ook voor dat de instandhouding van de openbare school voor basis-onderwijs wordt gevorderd, zo dat de kinderen in Sloten kunnen blijven voor het broodnodige onderwijs. waarom men de tentoonstelling 01 heeft gezet. Een groep van Het 1 Morgenavond is er een ekstra vergadering van de gemeenteraad van Sneek. In tegen stelling met wat de schrijver van Langs de Weg de goegemeente donderdag wijs pro beerde te maken worden daarin alléén vragen behandeld, die in de sekties gesteld zijn bij het onderzoeken van de gemeente begroting 1977. Slechts vragen die in aan merking komen voor een móndeling antwoord van burgemeester en wethouders komen aan de orde. Vragen die nader onderzoek noodzakelijk maken worden schriftelijk door het kollege beantwoord. Op dinsdag 16 november komen in de „normale” raadsvergadering voorstellen aan de orde zoals de Veemarkt, het multi- funktionele centrum in Tinga en een aantal andere kwesties. Morgenavond vindt op het sportkompleks aan de Lemmerweg een lichtwedstrijd plaats tussen het Hubert Sneek lc-team en het Friese jeugdselektie-elftal voor dertien- en veertien-jarigen. Het treffen begint om zeven uur. Onder het motto „Ken je hem” is er tot en met 12 november in het sociaal-kultureel centrum Het Bolwerk een tentoonstelling over onze gastarbeiders. Zaterdagavond zorgde burgemeester B. van Haersma Buma van Sneek voor de officiële opening. Na een speechje trok hij een paar vellen papier met de woorden Ken-je-hem weg voor een bord met foto’s. - - - - eis, dat het voorterrein - het terrein waar v - - ’de aan- en afvoer van vee moet plaatsvin- (Vervolg zie pagina drie) burgemeester van Sneek. Ook mogen we niet vergeten, dat wij de gastarbeiders nodig hebben en dat we ze dus niet mogen verge ten. Ze hebben recht op een volwaardige plaats en op begrip. „Nederland is eeuwenlang een vrijhaven geweest voor vluchtelingen, die in het eigen lang vervolgd werden. De omstan digheden en de mensen zijn nu anders, maar we dienen volledig open te staan om deze grote groep een waardige plaats in ons midden te geven”. „Ken je hem” kan daartoe bijdragen, zo meende de heer Van Haersma Buma, die hoopte dat een grote toeloop zal bijdragen tot het bereiken van dat doel. De kijkers kunnen de komende week in Het Bolwerk allerlei informatie krijgen en kopen. Ook kan men proeven van gerechten en ken die men in de thuislanden gastarbeiders nuttigt. Een stand mei i se handwerken was er zaterdagavond niet. De man met de sleutel van het magazijn waarin de spullen waren opge- OPENINGSSPEECH We staan er vaak niet bij stil, dat het grote aantal gastarbeiders in ons land eigenlijk slagen werd overal gezocht maar op dat een twaalfde provincie vormt”, aldus de moment niet gevonden. Vrijdagmiddag vond op de Trophomster- weg bij Balk een aanrijding plaats tussen een personenauto bestuurd door H.M. uit Balk en een trekker met giertank, die bestuurd werd door H.B. uit Sondel. M. reed in de richting Elahuizen en reed frontaal tegen de linkerkant van de traktor. De chauffeur van de auto werd ernstig aan de heup gewond. Hij werd na een eerste onderzoek door een dokter getransnorteerd naar het ziekenhuis in Sneek. Op de op 12 november te houden raadsvergadering van Sloten zal ondermeer de instandhouding van de openbare school voor basis onderwijs ter sprake komen. Eigenlijk zou deze school moeten worden opgeheven omdat het gemiddelde aantal leerlingen over 1976 minder is dan het wettelijk vereiste minimum dat voor Sloten 50 bedraagt. De opheffing kan worden voorkomen als de raad besluit dat de instandhouding van de openbare school ingevolge de Lager-onderwijswet van 1920 wordt gevorderd. Burgemeester en wethouders van Sloten vinden dat de school in stand diént te worden gehouden aangezien in het andere geval de leerlingen naar Balk zouden moe ten om basis-onderwijs te krijgen. Vooral voor de lagere klassen is dit op zijn minst bezwaarlijk te noemen al was het alleen al uit verkeersveiligheidsoverwegingen. Een bepaald artikel van bovengenoemde Onder grote publieke belangstelling en gepaard gaande met een evenzo grote feestvreugde is zaterdag in Scharnegoutum de nieuwe gymnastiek-sportzaal „Wardy" geopend. Onder de tonen van het Friese volkslied, gespeeld door het plaatselijke „Excelsior”, hees de burgemeester van Wymbritseradeel de heer B. W. Cazemier de Friese vlag en kozen tegelijkertijd vele ballonnen het niet zo heldere luchtruim. Met de opening van deze sportakkommodatie ging de wens van de vele sportenthousiastelin- gen in Scharnegoutum in vervulling want eindelijk kunnen zij nu beschikken over een passende mogelijkheid om hun sport te beoefenen. Alle verenigingen van het dorp gaven blijk van die blijdschap door de vele aanwezigen op een demonstratie van hun kunnen te vergasten. Daarna was er een receptie in het dorpshuis „Elim”. Spreker was ondermeer de heer De Jong, inspekteur van „Lichamelijk Onderwijs” die de nieuwe zaal samen met die van Blauwhuis tot de beste van Wymbritseradeel rekende. Een vertegenwoordiger van de grondmaatschappij ging hier verder op in en noemde vooral de grondverwarming (waarvoor 2,5 km leiding in de grond zit) een unieke zaak. Al met al een aanwinst voor Scharnegoutum waarvan de inwoners nu nog meer, en zonder koude voeten, aan sport kunnen doen. Op de foto van Studio Ger Dijs wordt de vlag in top gehesen. Inzet: de gedenkplaat die herinnert aan de opening. hield zich de afgelopen winter bezig met akties ten gunste van de illegale gastarbei ders. Daarbij kwam men tot de ontdek king, dat men eigenlijk nog maar weinig wist van de problemen waarmee de gastar beiders vaak worstelden. De noordelijke afdeling van de Stichting buitenlandse werknemers te Assen gaf toen het advies een tentoonstelling te organise ren. De „Assenaren” konden daarvoor het materiaal leveren. In Delfzijl had men zoiets ook gedaan en daar bleken de resul taten positief. Er werden kontakten gelegd die uitliepen op het samen winkelen van een Nederlandse huisvrouw en de echt genote van een gastarbeider. Nu kent Delfzijl een vrij grote konsentratie van gastarbeiders, in Sneek zitten er niet zoveel op een kluitje zodat het „samen boodschappen” doen niet zo vlot van sta pel loopt. z

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1