Als „vergaderingen” ermee instemmen: i Stadsbruggen in de zomer wat langer open op zondag IJLST Vraag-en-antwoordspel in gemeenteraad van SNEEK Kollege van Sneek akkoord: de koopavond op donderdag J. Mulder: christelijke school moet werken vanuit de Bijbel Sneek wordt opgenomen in NV Waterleiding Friesland JrR ■I van I SNEJSÊB’jsfKOERIER Mfl I Bi de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en i 1 S I I te* e r 0g 1 I j Honderd en zes en tachtig vragen over de begroting 1977 - één burgemeester, vier wethouders en af en toe een bijspringende sekretaris om die te beantwoorden. Zo was dinsdagavond de situatie in de Sneker gemeenteraad. Na ruim vier uren werd aangenomen, dat iedereen wist waar Abraham de mosterd moest halen, waar de klepel hing en hoe laat het was. e v imMMi Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls In GAASTERLAND, SLOTEN e.o :r Tussen de koffie en de soep valt elke donderdag in het gros van bijna 20.000 gezinnen in Sneek, MIst, Wymbritseradeel, Gaasterland en Sloten het Sneeker Nieuwsblad op de mat. De ideale tijd voor de lezer om alle aanbiedingen door te nemen, niet te vroeg voor het weekend en ruim op tijd voor de koopavond. Het Sneeker Nieuwsblad, hét advertentiemedium voor de Zuidwesthoek. en de Hel Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD WWW® I SNEEKER NIEUWSBLAD il )- ’e i vraa; maai t 0 t ..De kop van de jubileumviering is eraf”, verzuchtte direkteur A. J. Dijkstra gistera vond bij het verlaten van de Zuiderkerk in - - Sneek op de dag af, dat was voor het I W. G. Baarda reden geweest om een her denkingsbijeenkomst te organiseren waar aan, naast tal van musici en zangers, mee gewerkt werd door drs. J. Mulder, gedepu teerde van Friesland. Als de gemeenteraad van Sneek en de aandeelhouders van de NV Waterleiding Friesland er mee akkoord gaan, zal het gemeentelijk waterleidingbedrijf van Sneek in de NV Waterleiding Friesland worden DONDERDAG 11 NOVEMBER 1976 131ste JAARGANG No. 90 ir ’s ir l; n 3 E B: o ie e, es n :r 11, it er :h Op de SBC-jaarvergadering deed zich een uniek feit voor. In plaats van de kontributies te verhogen, werd, op voorstel, besloten deze te verlagen(l) Een eerder aan de orde komende bestuursverkiezing had als resultaat dat de heer K. Kamstra (Ysbrechtum) het voorzit terschap van de zich niet-herkiesbaar gestel de (V. Zijlstra (voorlopig) over zal nemen. Verder volgt mevrouw G. Saalmink, mej. A. Kerstens als sekretaresse op en neemt de heer C. Post ma de funk tie van kompetitielei- der waar. Het r zoek om een koopavond in te dan het aantal tegenstanders. De Winkelsluitingswet 1951 geeft de raad gelegenheid de ontheffing voor één avond per week te verlenen. Daarbij dient echter eerst de Kamer van koophandel en fabrie ken te worden gehoord. Om er vaart achter te zetten is dat mondeling gedaan en daarbij kwam men te weten, dat er bij de Kamer geen bezwaar bestaat tegen de invoering van de donderdagse koopavond. (vervolg zie pagina 19) Om door de bomen het bos te blijven zien had mén de zee van vragen tevoren al verdeeld in twee kategoriën: één vierde werd gemerkt met een S-je en de rest met een Emmetje. S betekende, dat het kollege het antwoord op papier zou zetten en M, dat de beantwoording uit de mond zou komen van de man of vrouw in het kolle ge, dat die betreffende zaken in portefeuil le vijver naast de verkeersweg Lemmer-Balk- Woudsend, even voor de afslag naar Gaasterlands hoofd plaats, wordt uitgebreid. Dit is moge lijk doordat de gemeente Gaasterland momenteel bezig is een stuk terrein voor eigen gebruik te ontgronden. De grond wordt onder meer gebruikt voor het verbeteren van straten en dergelij ke. Op den duur zal het ontgronde gebied in verbinding worden gebracht met de huidige vijver. Ie heeft. Alles dus keurig geregeld. Toch hield men zich de dichterlijke vrijheid voor om tijdens het soms jolige vraag- en-antwoordenspel een M-vraag tot S- ig te promoveren als men er niet hele- il uit kon komen zonder elders infor matie in te winnen. Een enkele keer bleek men achteraf een S-vraag rustig tot het kleingoed te kunnen rekenen en werd meteen als M „meegenomen”. Voor de raadsleden leverde het hele geval een boel informatie en duidelijkheid op. Voor de buitenstaander zullen straks de antwoorden op de S-vragen waarschijnlijk van meer belang zijn. In het gros van de gevallen wist het kollege de vragensteller opheldering te verschaffen. Soms echter vond de vrager, dat hij met een dooddoener of rietkluitje tevreden moest zijn. Voorbeelden: Vraag 20 M PS a: Vindt u dit stukje betoog (bij een punt in de begroting of de toelichting daarop) niet wat rammelen? Antwoord: Nee, het rammelt niet! Of de repliek van een raadslid na een breedvoerig antwoord van een wethouder: Het verhaal was mooi, maar het zegt me weinig of niks. HET SLACHTHUIS Van wat de raadsleden wilden weten en wat daarvan misschien voor de buitenwacht leuk is om te weten: de gemeente blijft in gesprek met een kommissie van slagers om het slachthuis over te dragen; hét in ieder geval zo zal proberen te regelen, dat de gemeente buiten de bedrijfsvoering komt te staan. Eind van dit jaar nog zal wethouder B. de Vries met een nota komen over het ge meentelijke woningbezit en de eventuele mogelijkheden om gemeentewoningen te verkopen. Het gasbedrijf schijnt tegen wil en dank met winst te werken omdat de gasprijs nu eenmaal door de minister wordt vast gesteld. Dat stuitte enkele raadsleden tegen de borst. Of met de winst van het gas het verlies op het water niet gekompenseerd kon worden. Om „technische redenen” kan dat niet, aldus het kollege. Enkele raads leden zullen er bij de behandeling van de begroting op terug komen. „Dat kan”, zei de burgemeester, „maar ik raad u aan het maar niet te doen”. Het opknappen aan Het Spoordok komt niet in aanmerking voor ACW-subsidie. De kosten 60.000) zijn te laag voor een werkverruimingsprojekt Staatsbosbeheer is nu advies gevraagd hoe men er mee aan moet. Over enige tijd zal er in de raad worden gepraat over de procedure inzake de huisvesting van het gemeentelijk appa raat. Een prijsvraag onder architekten over (vervolg zie pagina 19) Het waterleidingbedrijf Sneek werd in 1909 gesticht om voor de gemeente Sneek de produktie en distributie van drinkwater te verzorgen. In 1959 werd echter door Sneek met de NV Waterleiding een kon- trakt gesloten voor het leveren van grote hoeveelheden water. Het pompstation van het gemeentelijk bedrijf werd in januari 1960 buiten bedrijf gesteld. Aan de gemeenteraad van Sneek en de aandeelhouders van Friesland zal worden voorgesteld, dat de gemeente Sneek aan deelhouder wordt van de NV Waterlei ding Friesland. In dat geval zullen alle 44 Friese gemeenten aandeelhouder van de NV zijn. Friesland wordt dan tevens de eerste provincie in Nederland waarin de drinkwatervoorziening wordt verzorgd door één bedrijf. Als de gemeenteraad van Sneek er komende dinsdag net zo over denkt als het kollege van burgemeester en wethouders, dan zal er op donderdag een wekelijkse k lopavortl worden ingevoerd. In een stuk aan de raad stelt bet kollege namelijk v or on:'de winkeliers vrijstelling te verlenen van het verbod om de winkels op d onderdagen na 18.00 uur en tot 21.00 uur voor het publiek geopend te hebben. Met dere woorden: toestemming te geven om tot negen uur 's avonds open te blijven. De heer Mulder vroeg zich in zijn toe spraak af: „Hoe Christelijk is een Christe lijke school?” Tot een antwoord kwam hij eigenlijk niet, maar hij schetste wel een ideaal beeld. Om dit ideaal te verwezenlij ken moet er evenwel veel gebeuren. „Ik leg op de schouders van de docenten” Naar zijn mening betekent het etiket christelijk dat er doorgedacht moet wor den op het mensbeeld. Een mens moet in de school gevormd worden tot een volledig mens. Daarvoor is het mens beeld nodig en dat haal je, aldus de CDA-gedeputeerde, uit de bijbel. Een docent moet daarom een goede kijk op de bijbel hebben. Maar ook een kijk op de mens is nodig en daarvoor moet er een filosofie zijn. Naar zijn mening dient daarom bij de opleiding van onderwijzers en leraren meer aan filosofie te worden gedaan. Pas dan kan vanuit een geestelijke achtergrond een opgenomen. Het kollege van burgemeester Bij het openen van de onderhandelingen en wethouders van Sneek en de kommissa- (al enkele jaren geleden) hebben verschil lende overwegingen een rol gespeeld. Van de kant van de NV Waterleiding Friesland werd het om organisatorisch, technische en kommerciële redenen op prijs gesteld het hele gebied van de provincie Friesland in haar verzorgingssfeer te betrekken. Daarnaast werd beoogd een einde te ma ken aan de situatie, dat in Sneek twee verschillende tarieven gelden. Deze ongewenste toestand is een aantal jaren geleden in Sneek ontstaan na de toevoe ging van gedeelten van aangrenzende ge meenten, die vielen onder het voorzie- van de NV Waterleiding. Aan- 1 JJ van de „Waterleidingwet”, die beoogt het aantal waterleidingbedrijven in Nederland terug te brengen tot vijftien a twintig. TARIEVEN OMHOOG De tarieven van de afnemers in Sneek zullen in drie jaar worden opgetrokken tot het nivo van de tarieven van de NV Water leiding Friesland. In verband daarmee zul len te zijner tijd de standen van de water meters worden afgelezen. Zoals vooral de kleintjes nog wel zullen weten was er aan de opening van Kultureel centrum „Amicitia" ook een ballonwedstrijd verbonden. Welnu, de uitslag is binnen. Tien ballonnen zijn er teruggekomen uit alle hoeken van Europa. Het verst kwam de ballon van Victorien Pfaff uit de Pripperstraat in Sneek. Haar ballon werd ergens in Zweden gevonden net als de ballon van tweede-prijswinnaar Jappje Kalsbeek die in de Kioosterdwarsstraat in Sneek woont. De derde prijs werd gewonnen door Martine Dijkstra (Horseweg Sneek, wiens ballon vanuit Noorwegen werd terugges tuurd). De ballon van Marieke de Bruin daalde als dichtstbijzijnde, in Tzum, en en daarvoor ontving zij de poedelprijs. In restaurant Van der Wal poseerde het viertal voor de kamera van Studio Ger Dijs: van links naar rechts Jappie, Victorien, Martine en Marieke. rissen van de NV hebben gisteren overeen stemming bereikt over deze transaktie, waarmee een bedrag van vier miljoen gul den is gemoeid. Indien de (vergaderingen met de be slissende stemmen tot overname be sluiten zal het gemeentelijke water leidingbedrijf Sneek worden opgehe ven. Voor het personeel in Sneek zal de „verkoop” geen gevolgen heb ben; het blijft in dienst van de ge meente. Het voorstel zal op vrijdag 26 november in de vergadering van aandeelhouders van ningsgebied „Friesland” komen en op dinsdag 21 de- leiding tot transaktie is verder de wijziging cember in de gemeenteraad van Sneek. voeren werd ingediend door de Vereniging van Sneker Zakenlieden. Het was verge zeld van de resultaten van een enquête die onder de winkeliers werd gehouden. Daar uit bleek, dat ongeveer 67 procent van de winkeliers in de binnenstad voorstander is van een wekelijkse koopavond. Van de winkeliers in de buitenwijken stonden er slechts twee positief tegenover (tien pro cent). In zijn totaliteit gezien ligt het aantal voorstanders ongeveer acht procent hoger goed antwoord worden gegeven. In de relatie tot de natuur moet de mens zich er bewust van zijn dat hij de natuur in Sneek. Tien jaar detailhandelsonderwijs in opdracht van God mag onderwerpen en t het rentmeesterschap over de natuur heeft bestuur van de Chr. Scholengemeenschap verkregen. Het christelijke in de school mag zich niet beperken tot een paar uur godsdienstonder wijs en een dagopening. Het moet in iedere les doorklinken, aldus de heer Mulder. Vanuit de bijbel moet gekonkrekiseerd wor den dat de mens een subjekt is en geen objekt. De christelijke school moet aan dacht hebben voor alle signalen van onvre de en onrecht die in de wereld opflitsen. Het rentmeesterschap is vooral voor een detailhandelschool van belang, vooral nu weet dat ik daarmee een zware hypotheek het lijkt of de grondstoffenvoorraad eindig Ia/> xj Z* z, l, z.I 4 FC tn sA A A t n n Gedeputeerde Mulder tijdens zijn toespraak in de Zuiderkerk.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1