Na overlast gekontroleerd te hebben Raad Sloten: opvoering woonforensenbelasting snekerXKQERIer Meerderheid van Milieuraad Sneek tegen C AF-hoogbouw Burgemeester B. W. Cazemier trekt vergunning van „Aid Wal” Heeg in Sr KJ de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en Officieel Orgaan van IJLST BBmIE k O" r Wymbritseradeel Hubert Sneek oefent tegen Cambuur, ACV en Heerenveen-team DK blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls in GAASTERLAND. SLOTEN e.o Politie grijpt jongeman met verboden wurgstokje en de Het Smelter Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD SNEEKER NIEUWSBLAD Burgemeester B. W. Cazemier vari Wymbritseradeel heeft ingegrepen in de „Het stadsbeeld van Sneek wordt geken merkt door een betrekkelijk lage bouw en dit beeld zal onzes inziens moeten worden zoekers gesteld boven de belangen van de omwonenden. De bewering dat de kliënt ten aanzien van de beweegredenen voor de gramma. Te weten op donderdag 16 1 club ACV uit Assen (le klasse) daaro] tegen MAANDAG 15 NOVEMBER 1976 131 ste JAARGANG No. 91 SHC, de Sneker Handbal Club, sloot het afgelopen weekend haar jubileum viering af. De kommissie die de festivi teiten voorbereidde had zaterdag naast een receptie een tournooi voor leden en oud-leden op poten gezet. Dat werd ge houden in de Sneker Sporthal. Het ging er niet alleen sportief maar ook gezellig toe. Het had ook echt het karakter van een reünie. En daarbij hoort natuurlijk een groepsfoto. Ze stonden er allemaal uitbundig voor klaar. Meer over dit jubi leum elders in deze krant. Deze hoogbouw zal in strijd zijn, zo stelt de Milieuraad, met het bestemmingsplan en d^ir,raast met het tot nog toe gevoerde bLeid op bet gebied van de bouw De materie werd behandeld in de Milieu raad nadat de heer S. Jellema, direkteur van gemeentewerken in Sneek, de situatie rond deze mogelijke vestiging had toege licht. In de brief wordt de raadsleden gead viseerd het voorstel van b en w met betrek king tot het nemen van een voorbereidings- besluit, niet over te nemen. „Wij vertrou wen erop dat u in deze belangrijke zaak, waar het gaat om de kwaliteit van ruimte en milieu, de politieke inoed kunt opbren gen dit bestemmingsplan ongewijzigd te laten”. Aldus het slot van de brief. hierop dat hij het met de motieven van de heer Brouwer volledig eens was, maar schijnlijk niet akkoord gaat met een verhoging van meer dan 7 procent. Tevens vond hij dat het kopen van tweede woningen in de stad Sloten een De klachten bleven aanhouden en omwonen den gingen de raad een brief schrijven over deze affaire. Burgemeester Cazemier, die de vergunningen krachtens de A /gemene Politie Verordening verleent, besloot de vergaande maatregel te nemen nadat hij niet alleen bij omwonenden had geinformeerd, maar ook De nieuwe vestiging van de CAF moet daar geplaatst worden in Friesland waar zij het minst landschapsontsierend werkt en dat is niet in Sneek. Dat is de mening van de Milieuraad der gemeente Sneek. In een brief aan de raad wijst de milieuraad op de nadelen die aan de bouw van de nieuwe mengvoederfabriek zullen verbonden zijn. Zoals bekend overweegt de CAF deze aan de haven van het Industrieterrein Houkesloot II te bouwen. Daarbij zal een toren moeten komen van 46 meter hoogte. eksploitant alle gelegenheid is gegeven j- van je vergunningen lij heeft bewust alle „De belevingswaarde van het landschap in zijn totaliteit moet niet uit het oog worden verloren, de mate van gaafheid van het natuurlijk gebied grenzend aan dit industrieterrein dient zo vloeiend mogelijk te verlopen en vraagt meer studie dan ons tot op dit moment is gebleken”. Voor dit terrein is een hoogbouw tot dertig meter toegestaan. Een aanpassing van de bouw aan de in het bestemmingsplan vast gestelde normen zou een ekstra investering vergen van drie a vier miljoen gulden. De gemeentepolitie van Sneek heeft vrij dagnacht de 18-jarige Sneker I.V. aange houden. Deze winkelbediende ging de 20- jarige R.E. uit Diemen met zogenaamde wurgstokjes te lijf. E. liep daar verwondin gen bij op. Tegen de Sneker is proces verbaal opgemaakt. Uit een in een loods op het terrein van de KNM aan de Oude Bolswarderweg staan de wagen van een melkslijter is vrijdaga vond of -nacht een hoeveelheid rookwaren en koeken verdwenen. De waarde van de buit bedraagt ongeveer 300 gulden. Het slot van de toegangsdeur was geforceerd. Over de mate van verhoging van genoem de belasting ontstond er een, bij vlagen heftige, diskussie. H. Brouwer (CDA) wees de raad op het nadeel dat de tweede woningen buiten het seizoen om, voor een groot aantal „dode” plaatsen in de stad zorgen. Tevens rekende hij voor, dat deze woningen de gemeente zo’n 20.000,- kos ten, hetgeen hij wel wat veel vond. Hij stelde dan ook voor om de belasting van 275,- op 500,- te brengen. KLACHTEN Verschillende malen is met de eksploitant van de bar, de direkteur van Vaarwel BV (deze vennootschap eksploiteert op de Gouden Boayum appartementen en groep- sakkommodaties), gesproken over de ge luidsoverlast. Het bood voor korte tijd wel enig soelaas, maar het duurde niet lang of de decibellen van de versterkers overschre den weer het voor de omwonenden oor- strelend niveau. Hem is toen onder de neus gehouden dat wanneer er weer klachten zouden komen, de dans- en muziekvergun- ning zou worden ingetrokken, terwijl ver der de ontheffing van het sluitingsuur ongedaan zou worden gemaakt. gehandhaafd. Een silo van 46 meter domi neert niet alleen het stadsbeeld, maar werkt ook tot in wijde omgeving horizon- vervuilend. Deze te nadrukkelijke vormge ving is ontsierend voor het totale silhouet van onze mooie stad Sneek. Het geheel zal dermate sfeerbepalend zijn tot in lengte van jaren, dat normen met betrekking tot het verstedelijkingspatroon worden over schreden”. Niet de gehele Milieuraad heeft zich overi gens tégen de CAF-vestiging uitgesproken. Een minderheid wil het werkgelegenheid- sapsekt zwaarder laten wegen. De meer derheid vraagt zich evenwel af of Sneek qua werkgelegenheid wel zoveel baat zal hebben bij een nieuw bedrijf als dit. Moge lijk zullen de 35 tot 40 arbeidsplaatsen ten dele worden ingenomen door mensen die uit andere CAF-vestigingen worden over geplaatst. Voorts, aldus de brief van de Milieuraad, zal de ekstra werkgelegenheid niet alleen ten goede komen aan de Sneker arbeidsreserve. „Niettemin zouden wij de komst van de CAF, die op zich geen milieuvervuilende industrie is, toejuichen, als alleen de werkgelegenheid in het ge ding zou zijn*. Donderdag (11 november) spelen Hu bert Sneek en Cambuur een oefenwed strijd tegen elkaar. En wel op het sport- kompleks aan de Lemmerweg, vanaf acht uur. In december staat er voor de selektie van trainer Gerrit Abma een tweetal lichtwedstrijden op het pro- december tegen de zaterdagamaïeur- en ip volgende week (23 december) Heerenveen. (CAF)VISITE KAARTJE „Het dominerende karakter maakt dat Sneek, van oudsher een stad zonder torens, plotseling een ander (CAF)visitekaartje krijgt: de Milieuraad is daar niet gelukkig mee. Dit is een uitermate hard funktioneel geheel, stijf en strak de horizon en het stadsbeeld beheersend en niet passend in het omringende stedelijke en natuurlijke landschap. Dit zogenaamde Manhattanef- fekt van fabrieken is landschapsontsie rend”. In de in 1973 verleende bouwvergunning bij de politie navraag had gedaan, terwijl hij werden een aantal eisen gesteld ten aan- verder zelf op onderzoek uittrok. „Om het zien van brandveiligheid en is de nodige rustig woongenot van de bewoners waarop aandacht besteed aan de isolatie van het dezen recht hennen, te kunnen waarborgen, gebouw. Daardoor zijn evenwel de bezwa ren van zigheid van de bar niet weggenomen. Re gelmatig regende het klachten bij de politie en gemeente over het geluidsvolume in de bar en het met veel lawaai starten van auto’s en brommers. Buren meldden ook veel geschreeuw en baldadigheid van ver trekkende bezoekers. „Uit waarschijnlijk kommerciële overwe- problemën die er zijn gerezen tussen de eksploitant van de bar-dancing-diskotheek gingen heeft hij de verlangens van de barbe- „D’Ald Wal” in Heeg en de omwonenden. Na ettelijke keren bij Vaarwel BV ,J aangedrongen te hebben op het beperken van het geluidsoverlast is voor hem nu de maat vol. In een brief aan de raad, die een advies om een bezwaarschrift van Vaarwel BV niet ontvankelijk te verklaren behelst, deelt hij mee dat hij de vergunningen van intrekking in het duister tast, is volkomen dit bedrijf definitief heeft ingetrokken. absurd. Zoals gesteld is met belanghebben de meerdere keren gesproken over de zich voordoende problemen en hij heeft tijdens de geprekken ook steeds erkend dat de naar voren gebrachte bezwaren reëel waren”. De raad wordt daarom door burgemeester Caze mier voorgesteld het bezwaarschrift tegen het intrekken van de dansvergunning onge grond te verklaren en Vaarwel BV in zin bezwaren tegen het intrekken van de mu- ziekvergunnig en de ontheffing inzake het sluitingsuur niet ontvankelijk te verklaren. Deze affaire wordt aanstaande woensdag morgen in de raad behandeld. De belangstelling voor de „open dag” die de Doopsgezinde gemeente van IJlst zaterdag organiseerde is bijzonder groot geweest. Dat mocht ook wel omdat tijdens deze manifestatie via verkoop van afgedankt materiaal en het organiseren van spelletjes getracht werd de kas van het restauratiefonds te spekken. De Doopsgezinde Kerk aan de Eegracht is namelijk aan een opknapbeurt toe. Een en ander is prima gelukt. In totaal kwam er f2500,- binnen. Via een verloting werd nog eens f750.- opgehaald terwijl de verkoop van chocoladeletters f 1000.- in het laatje bracht. De opening werd verricht door het oudste lid van de zusterkring, mevrouw Van der Meulen-Kremer (77) en het jongste lid van de vereniging, Gonnie Veltman (6). Zij knipten beide een lint door dat gespannen was voor de ingang van de kerk. Fotostudio Ger Diis maakte vanaf de kraak een opname van het interieur van de kerk en de In de gemeenteraadsvergadering van Sloten van afgelopen vrijdag, is ondermeer de wijziging van de Verordening Woonforensenbelasting aan de orde gekomen. Het aantal tweede woningen in Sloten zette de raad er in 1971 toe aan om een dergelijke verordening vast te stellen vooral omdat de eigenaren van de betreffende woningen veelal gebruik maken van verschillende openbare voorzieningen die uit de algemene middelen van de gemeente zijn aangebracht. Om nu voor een aanvullende maatregel van rijkswege in aanmerking te komen, moet een gemeente deze belasting jaarlijks aanpassen. verder zelf op onderzoek uittrok. „Om het is de nodige rustig woongenot van de bewoners waarop was na langdurige afweging van belangen, de omwonenden tegen de aanwe- geen andere beslissing mogelijk”. Eigenlijk behoeft het bezwaarschrift van Vaarwel BV, dat ingediend werd door tnr A. J. B. van Waleem, advokaat en proku- reurte Amersfoort niet volledig behandeld te worden. De APV van Wymbritseradeel kent ten aanzien van het verlenen en intrekken van vergunningen en ontheffingen geen beroepsprocedure. Daarom kan het deel dat betrekking heeft op de muziekver- gunning en het sluitingsuur buiten be schouwing worden gelaten, aldus burge meester Cazemier. „Op deze punten moet het bezwaarschrift worden gezien als een protest tegen het door mij gevoerde ver gunningen c.q. ontheffingsbeleid”. Hij is er zich beslist van bewust dat het intrekken van de muziekvergunning ge volgen zal hebben voor het bedrijf. „Het is dan ook daarom dat ik uit drukkelijk wil stellen, dat het besluit tot intrekking van de vergunningen welo verwogen is genomen en niet nadat de .Ti. -•- om de intrekking te voorkomen. H:_ voorafgaande waarschuwingen naast zich neergelegd. Ik ben er van overtiigd dat met wat goede wil de geluidsover last voor de omwonenden tot een aan vaardbaar peil teruggebracht had kun nen worden”. voorbije zaak is. Ook noemde hij de wel degelijk aanwezige voordelen. Onder meer wist hij ook te vertellen dat er al verscheidene eigenaars waren geweest die renovatie voor hun woning hadden aangevraagd, iets waar de gemeente door gebrek aan financiële middelen nooit aan toegekomen was. Tj. de Jong (Gem. Bel.) onderstreepte dit nog eens nadrukkelijk door in een histori sche vertelling te wijzen op dit gebrek aan financiën wat de gemeente in het verleden heeft gehad om dat, vaak in slechte staat verkerende huizen op te kopen en een renovatieplan daarvoor te ontwerpen. Ook bracht hij naar voren dat de woningen waar het om gaat vaak jaren leeg stonden en dat er geen Slotenaar was die er ook maar aan dacht om in die huizen te gaan wonen, zodat men wel gedwongen was om Burgemeester Van Zwieten antwoordde de panden aan derden te verkopen. Nadat alle meningen waren gehoord, werd het voorstel om te verhogen tot 295,- dat men van hogerhand waar- aangenomen, echter met de vermelding dat men alsnog zal informeren bij het betreffen de ministerie, of de gestelde 7% niet kan worden opgevoerd, teneinde de kosten voor de gemeente wat te drukken. :- drukte die daar heerste. TJ. DE JONG (GEM. BEL.) - historie -

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1