lil IJLST snekerWoerier procent De veemarkt blijft, de koopavond komt en CAF mag (hoog) bouwen „Lts leerling als 1 vakman is onredelijke eis I i Detailhandel In SINT ANTONIUS ZIEKENHUIS te Sneek I Rechtbank acht Sneker schuldig Postma verliet raadsvergadering na waarschuwing van voorzitter 7 V de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en Officieel Orgaan van i j w -A 35 So i t half januari 1977 in het Sint Antonius Ziekenhuis te Sneek hartbewakingseenheid 99 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls in GAASTERLAND, SLOTEN e.o n i en de 1 - ...z,JWÜ Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD dieping van het beddenhuis aan televisiekamera’s I iga# I I L J1 1 I: (Vervolg zie pagina 5) (Vervolg zie pagina 31) nieuwe A TS-gebouw. Dr. G. Bakker kijkt glimlachend toe. (Foto Studio Ger Dijs). I (Vervolg zie pagina 5) aammunxrmniM/f ^«xm «nu u ounaaw DONDERDAG 18 NOVEMBER 1976 131 ste JAARGANG No. 92 s F* jfeal SNEEKER NIEUWSBLAD Mids januari’n speciale afdeling hartbewaking Inwoners van Oudega eerst in de jachthaven Tussen de koffie en de soep valt elke donderdag in het gros van bijna 20.000 gezinnen in Sneek, MIst, Wynibritseradeei, Gaasterland en Sloten het Sneeker Nieuwsblad op de mat. De ideale tjjd voor de lezer om alle aanbiedingen door te nemen, niet te vroeg voor het weekend en ruim op tijd voor de koopavond. Het Sneeker Nieuwsblad, hèt advertentie- mediuin voor de Zuidwesthoek. heden en noodzakelijkheden. De heer De Jong vond dat - in aanleg - de kans om eens te switchen van beroep aanwezig moet zijn en dat men zoveel algemeen vorming meekrijgt dat men straks als een volwassen mens dienstbaar en bewust in deze maatschappij kan leven. Sint Nikolaas arriveert zaterdag weer in Sneek. Met zijn schip vaart hij via de Houkesloot de Waterpoort binnen. De route door de stadsgrachten is Bothniakade, Harinxmakade, Rienck Bockemakade, waarna hij afmeert in de Kolk. De ontscheping vindt om ongeveer twee uur ’s middags plaats. Daarna volgt een optocht door de stad langs de volgende route: Waterpoorts- gracht, Zuidend, Hoogend, Harinx makade, Joh. W. Frisostraat, Willem Lodewijkstraat, Oppenhuizerweg, Jousterkade, Oosterdijk, Wijde Burg straat, Nauwe Burgstraat, Schaap- marktplein, Grootzand w.z., Singel, Ged. Poortezijlen. Wijde Burgstraat, Kruizebroederstraat, Wijde Nborder- horne, Westersingel, Martiniplein, Oud Kerkhof, Marktstraat.... Stad huis waar Sint Nikolaas wordt ont vangen. De heer dr. G. Bakker had tevoren in zijn welkomswoord als voorzitter van het schoolbestuur ook al even stilge staan bij de taak van de school de leerling niet alleen praktische kennis bij te brengen, maar evenzo te zorgen dat een brede kijk op allerlei andere zaken wordt meegegeven. Later voegde hij er nog aan toe dat een verzorgings gebied met een straal van vijftig kilo meter hem wat teveel leek. Hij oordeel de dat door het ministerie wellicht daar nog het een en ander aan gedaan kon worden. Zoals alle sprekers, toonde met name de heer G. J. W. Dreteler, ATS-direkteur, zich erg verheugd over het welslagen van de (vervolg zie pagina 23) De Sneker Engbert Kist is uitgeroepen lot de beste judoka van het deze week in Heeren- veen gehouden toernooi voor jongens van twaalf en dertien jaar. Hij wist al zijn partijen, op één na, te winnen met een vol punt. Een tweede prijs was er voor zijn stadgenoot Wenny Brouwer en Ronald Bos, eveneens uit de Waterpoortstad, legde beslag op een gedeelde derde plaats. Op het in Leeuwarden gehouden judotoernooi voor jongens en meisjes van tien en elf jaar werd Auke Fennema (Sneek) tweede achter Jan Baas uit Franeker en behaalde Sjoerd Sypersma de derde prijs. j hartbewakingsapparatuur. aanwezig, maar er was, zoals in de meeste grote ziekenhuizen, nog geen daan en naar de zevenpersoons of de speciaal daartoe ingerichte Afdeling tweepersoonskamer verhuizen. Ze zijn dan ---njet meer rechtstreeks met de apparatuur verbonden, maar dat kan alsnog gebeuren als de patiënt een inzinking zou krijgen en de andere kamertjes intussen vol zouden liggen. Op grond van een dinsdag in de gemeente raad van Sneek aangenomen „verordening op het gebruik van gebouwen voor detail handel”, wordt het in het algemeen verbo den binnen de gemeente Sneek gebouwen geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor het uitoefenen van detailhandel, dan wel zoda nig gebruik toe te staan zonder dat vooraf burgemeester en wethouders ontheffing van het verbod hebben verleend. “Het lijkt er op dat het bedrijfsleven min of meer verlangt dat gediplomeerde l.t.s.-leerlingen direkt als honderd procent vakman inzetbaar zijn. Dit is een onredelijke eis. Ik houd staande dat afsluiting van een schoolloopbaan van vier jaar voortgezet onderwijs niet kan betekenen dat iemand zo grondig geschoold is dat hij meteen kan meekomen in het produktieproces. De overstap van school naar maatschappij en bedrijf moet met zo min mogelijk aansluitingsproblemen gepaard gaan.“ k rtjiirr >VX>: tw»- De Sneker veemarkt blijft, dank zij een investering van tegen de één miljoen gulden die de gemeente er in zal (moeten) pompen om aan de nieuwe voorschriften te voldoen. Voor de CAF zal de mogelijkheid worden geopend om aan de tweede insteekhaven op het industrieterrein aan de Houkesloot een nieuwe fabriek te bouwen met als hoogste punt een inachinetoren van zes-en-veertig meter! En: er zal een koopavond komen op donderdagavond. Dat waren wel de meest ingrijpende beslissingen die de gemeenteraad van Sneek dinsdagavond nam in een vergadering, die van half acht tot twee uur in de nacht duurde. Een af en toe nogal emotionele vergadering mag men gerust zeggen met als trieste „hoogtepunt”, dat een konflikt tussen burgemeester Van Haersma Buma en de heer H. Postma eindigde in het verongelijkt opstappen van de FNP-er. De verordening, die direkt in werking treedt, bepaalt verder dat bestaande bedrij ven geacht worden een ontheffing te heb ben. Van de werking van de verordening zijn de gebieden uitgezonderd waarvoor een bestemmingsplan is vastgesteld op grond van de Wet op de Ruinuelijke Ordening. De regeling heeft ten doel in de periode die nog gemoeid is met het maken van bestemmingsregelingen voor de betref fende gebieden, detailhandelsvestigingen te kunnen tegengaan. Op plaatsen die schadelijk zijn voor de kwaliteit en de kwantiteit van het plaatselijke detail- handelsapparaat. De verordening heeft dus een tijdelijk karakter en verliest haar wer king zodra een bestemmingsplan is tot stand gekomen waaraan vestigingsplannen kunnen worden getoetst. De arrondissementsrechtbank te Leeuwar den heeft gisteren vonnis gewezen in de zaak tegen de kandidaat-notaris D. A. W. van der B. te Sneek, die veertien dagen geleden na een lange zitting drie maanden gevangenisstraf tegen zich hoorde eisen wegens valsheid in geschrifte. In het vonnis achtte de rechtbank de verdachte schuldig aan het tenlastegelegde en veroordeelde hem tot: vier maanden gevangenisstraf waarvan twee maanden voorwaardelijk met een proeftijd van driejaar. De heer Van der B. heeft zijn raadsman, mr. J. H. Comelis uit Sneek, onmiddellijk hoger beroep laten aantekenen bij het gerechtshof in Leeuwarden, het hoogste rechtskollege dat zich met dit soort zaken kan bezighouden. Wanneer het hof de zaak mettertijd heeft behandeld, en uitspraak heeft gedaan, is geen verder appèl meer mogelijk. Dat vertrek van Postma gebeurde toen de digde: „Nu is het genoeg geweest, we gemoederen aan het slot van het debat hebben al meer dan het toelaatbare aantal .instanties” gehad. Er is nu alleen nog '1 om een stemmotivering te ge- De botenbezitters van Oudega zullen als eerste worden ondergebracht in de jachthaven die in het bestemmingsplan de Stripe in Oudega zal komen. Deze uitspraak ontlokte gistermorgen de raad van Wynibritseradeei aan burgemeester B. W. Cazemier. Verder zullen de inwoners van omliggende dorpen, zoals Gaastmeeren Blauwhuis, mede voorrang krijgen bij het bezetten van de 70 ligplaatsen die in het plan gedacht zijn. Daarnaast denkt men ook de gebruikers van wilde ligplaatsen in de omgeving van dit dorp in het projekt te kunnen opvangen. Door de provinciate landschapsverordening, die op 1 januari van het komend jaar van kracht wordt, hoopt Wynibritseradeei een wapen te hebben waarmee opgetreden kan worden tegen de ongewenste uitwassen van het „rekreatiespook”. Volgens het geldende bestemmingsplan zouden er in het gebied rondom het provi sorische kampeerterrein twee forse gebou wen kunnen worden gebouwd, terwijl ver der een haven op de tekening stond. Geza menlijk zou de daarvoor benodigde grond een lengte van ruim 250 meter langs de Brekken in beslag moeten nemen. Meningen veranderen in de loop der jaren. Milieubewustzijn begint een rol mee te spelen en daarom besloot het kollege dit plan te wijzigen. Naar haar idee zat in het oude plan niet datgene wat Oudega aan rekreatieve akkommodatie nodig heeft. Er werd ook teveel beslag gelegd op de kwets bare oever van de Oudegaster Brekken. Daarbij speelde verder mee dat er toch een, ontlasting moet komen van het provisorische haventje in het dorp. Dit wordt al jaren in beslag genomen door de boten van Oudegasters en mensen uit nabij gelegen dorpen. De oor spronkelijke funktie is evenwel die van een passantenhaven en daar moet zo meent het kollege, weer naar toege werkt worden. Nu denkt men aan een haven voor zeven tig schepen. De oeverstrook blijft intakt en de rietwal wordt niet beschadigd. Onge veer 150 meter is in het plan betrokken en dat is al weer honderd minder dan in de oude situatie. Verder zullen het geprojek- teerde kampeerterrein en de haven meer landinwaarts liggen, waardoor een relatie wordt verkregen met de boerderij die als zeilschool/vormingscentrum door Vinea Domini te Witmarsum wordt gebruikt. ”SEGE” Oudega is bijzonder ingenomen met deze plannen, kon de heer F. Attema (CDA-er en inwoner van het dorp) melden. Elke nieuwe voorziening betekent een uitbrei ding van de akkomodatie. „Wy hawwe einliks gjin havenakkomodaesje”. Boven dien is het karavanterrein dringend aan een ophoging toe. „It is in sege dat der twa droege simmers west binne - spitich is dat natuerlik foar inkelde boeren - oars hienen de karavans yn ’t wetter stien”. Om al die redenen staat het dorp achter de plannen van het kollege. Dit zei drs K. de Jong, staatssekretaris van toogde dat er in de schoolperiode een onderwijs en wetenschappen, gistermiddag poging gedaan moet worden aan de per- in Sneek tijdens de openingsceremonie soonlijke adspiraties van de leerlingen te rend de nieuwe Algemene Technische gemoet te komen en hen tevens inzicht te School aan de Oppenhuizerweg. Hij be- geven in de maatschappelijke mogelijk- gemoederen aan het slot van het debat over de CAF-vestiging al aardig waren „llol<x1IUCS opgelaaid. Meer dan een beetje door toe- gelegenheid doen van Ben Holtrop van Progressief ven”. Sneek. Die koos echter de verstandigste weg en zweeg toen de voorzitter aankon- Door een (school)bel te luiden, laat drs K. de Jong de achter hem geprojekteerde foto van de oude „Ambachtsschool” vervagen en overgaan in een scherpe opname van het Maandagavond wend Sneek opgeschrikt door een felle brand. Een rode gloed overheerste het silhouet van de Waterpoort. Spoedig waren de duizenden belang stellenden er achter dat op het Eiland drukkerij Menno in lichterlaaie stond. Binnen vijf minuten stond het bedrijfsgebouw over de hele lengte in vuur en vlam. Een verzengende hitte dreef de toeschouwers naar koelere oorden. Duidelijk was dat de zaak niet te houden was. De Sneker brandweer konsentreerde zich met zoveel mogelijk materiaal op de aangrenzende woning en kantoorruimte om die te behouden. Dat lukte maar ten dele. Tot diep in de nacht is het bluswerk aangehouden. Dinsdagmorgen pas konden de nablussers inrukken. De schade loopt tot in de miljoenen. Het bedrijf zal worden herbouwd. Zonder tegenslag zal omstreeks in een buro met opstand (desk). Deze desk - - staat opgesteld in de kamer met de vier bedden. De gegevens, die van belang zijn om de toestand van de patiënt te kunnen een hartbewakingseenheid in be°ordelen, kunnen worden afgelezen van gebruik worden Penomen De de ‘n de desk ingebouwde registratie- geuruiK. woroen genomen, ue apparatuur voor onder meer de hartslag hartbewaking, die momenteel (polsfrekwentie), de bloeddruk, elektro wordt ingericht, sluit aan op de kardl0êram>enz- interne afdeling op de eerste ver de Westersingel. De zuster, die achter de desk zit, kan via televisiekamera’s - die vanaf haar plaats den met alle patiënten in de één-, twee- en de zevenbedskamer. Dat gebeurt door het kij ken naar een monitor. In de vierpersoonska- mer waar dus de zuster zit, en waar de meest zieke patiënten liggen, heeft de verpleegkun dige van achter het deskbord rechtstreeks het oog op de zieken die daar na voorafgaand onderzoek door de behandelende medicus zijn opgenomen omdat ze om te beginnen intensieve bewaking nodig hebben. en éénpersoons kamer voldoende zijn hersteld, mogen ze onder het direkte oog van de zuster van daan en Sneek nieuwe hartbewakingsaf- bestuurbaar zijn- visueel kontakt onderhou- i rwn mot zï//z? nzitiónton AA™ 'e afdeling is onderverdeeld in een De voor deling zal in totaal veertien bedden omvat ten. D< kamer voor vier bedden, een éénbedska- mer, een tweebedskamer en een kamer voor zeven patiënten. De laatste twee ver trekken zijn speciaal bestemd voor hartpa tiënten die aan de beterende hand zijn. Voor de familie en andere bezoekers van deze patiënten is een speciale zitkamer op de hartbewakingsafdeling ingericht. Overigens: in het ziekenhuis was reeds Alsjiatiënten uit de vier- jarenlang grote ziekenhuizen, nog geen voor patiënten met hartinfarcten. De patiënten in de vierpersoonskamer en in de éénpersoonskamer worden perma nent en rechtstreeks aangesloten op de Bewakingsapparatuur, die ingebouwd is fc

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1