Sint Joseph-kerk groeide uit koestal Weer pracht en praal bij intocht van Sinterklaas Hl snejmXkqerier Esther, Akke en Mario op de knibbel’ Ij B K - lam w van Deur vernield bij „Cheerio Oudegaster wil dat de weg tussen boerderij en schuur verdwijnt Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en p?' IJLST 8 T' J B! ag irJ 99 VogelhSndler uitverkocht Hl/ JF/j iug ft Dit blad verschijnt bovendien donderdags huls-aan-huls in GAASTERLAND. SLOTEN e.o jS|g en de Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD i i fb •'- f. SNEEKER NIEUWSBLAD 1 Hendriks de mis op. F MAANDAG 22 NOVEMBER 1976 131ste JAARGANG No. 93 15-jarige P.H. en de 21-jdf-ige k. Het duo heeft bij de Agrari- van Een goedkeurende blik had Sinterklaas, en niet te vergeten zijn Pietermannen, ook voor de keurig uitgedoste muzikanten van Advendo en (speciaal) voor de meisjes van het majorettekorps. Ook het blauwwitte pelotonnetje van Rhythm Stars kregen een „Zozo, dat ziet er keurig uit” te horen. R.K. Heeg herdacht eeuwfeest Godshuis Nadat men zondagmorgen tot de ontdek king kwam dat een ruit was vernield in de deur van de slijterij Cheerio - na de brand tijdelijk gevestigd aan de Singel - heeft de politie een onderzoek ingesteld naar even tuele vermissingen. Het gat aan de onder kant van de deur was namelijk groot ge noeg om naar binnen te kruipen. Voorzover men echter kon nagaan schijnt het hier gewoon een „vernieling uit baldadigheid” te betreffen want er werd niets vermist, al thans voorzover men in de gauwigheid kon nagaan. betere spreker voor de herdenkingstoespraak kon men zich niet wensen. Met veel eerbied werd de Sint welkom geheten door de burgemeester van Sneek, mr. B. van Haersma Buma. Sinterklaas richtte zich even tot de verzamelde jeugd, die wat het gros betrof om kadootjes in de komende dagen mocht rekenen. Wel hief de Goedheiligman even een waarschu wende vinger; het moest bijvoorbeeld maar eens uit zijn met het vernielen van (Vervolg zie pagina 3) Deken Braakhuis kwam namens de buurparochies, verenigd in het dekenaat Sneek, de gelukwensen aanbieden. Hij schilderde het ontstaan van de dekenaat. Voor de bisschop was de komst naar het noorden in vroeger eeuwen een te grote Gerritsma, gewaagde in openingswoord van de priesters en de religieuzen die uit de parochie zijn voortgekomen. Naast pastoor Arema twee andere priesters, beide werkzaam in de Derde Wereld, en verder acht religieuzen. Helaas mocht hij geen pastoors die voor pastoor J. Hendriks in Heeg stonden verwelkomen. Er waren berichten van verhindering binnengekomen. Wel was pastoor S. Arema aanwezig. Samen met deken A. Braakhuis en pater Van Reinsoever droeg dit drietal met pastoor gemeenschapszin in Heeg is groot, de In dit boekwerkje wordt het kerkelijk leven voorzover dat te maken heeft gehad met de rooms katholieke kerk geschilderd. Met name de ontstaansgeschiedenis van de Sint Joseph Kerk wordt breedvoerig behandeld, de offers die de toenmalige pastoor Joannes Bernardus Joseph Lunter zich moest getroosten om van een voormalige boereschuur een echte kerk te maken en de tegenwerking die hij van protestantse zijde, met name de palinghandelaren Visser, ondervond. Vandaag is het 100 jaar geleden dat in Heeg de Sint Joseph Kerk in gebruik werd genomen. Dat werd gisteravond gevierd met een Heilige Mis uit Dankbaarheid en een herdenkingsavond in het dorpshuis ,Jt Heechhüs”. Maar niet alleen dat. Alle parochianen boven de 17 jaar ontvingen van de parochieraad een gedenkboekje dat werd samengesteld door de kommissie van voorbereiding bestaande uit de pastoraal werkster, zuster Joanna, voorzitter van de parochieraad, de heer G. E. Gerritsma en zijn sekretaris J. S. Hettinga met assistentie van de heer Y. Koopmans. VERZOEK Via zijn verzekeringsmaatschappij stuurde hij eind vorig jaar een brief naar het Waterschap Mamezijl met het verzoek de weg te verleggen. Dit waterschap antwoordde een paar maanden later dat het niet gehonoreerd kon worden in verband met de hoge kosten die met een en ander gemoeid zijn. De problemen begonnen toen enkele jaren geleden de betreffende weg een zogenaamde waterschapsweg werd. Het gevolg was dat het vrachtverkeer toenam, en dat betekende veel hinder omdat de weg tussen zijn boerderij en de schuur doorloopt. Door de toename van het verkeer wordt de situatie voor de heer Ypma en de andere bewoners van de boerderij steeds gevaarlijker. ZEG MAAR DICKY Bij de Waterpoort was Sint Nikolaas reeds van harte welkom geheten door de heer, die dat deed namens de vere niging van Snker Zakenlieden. Het was niet de eerste keer dat die meneer als ceremoniemeester optrad en hij werd door Sinterklaas dan ook met Dicky" aangesproken. De heer E. Y. Ypma uit Oudega (W) wil dat de weg langs zijn woning een ander tracé krijgt. Ten behoeve van zijn buren is in 1964 in een akte vastgelegd dat deze van dit weggetje gebruik kunnen maken als zij van en naar het dorp willen. Maar eveneens had Ypma in de akte vast laten leggen dat het recht van de weg kon worden ingetrokken wanneer er voor een alternatief werd gezorgd. Zaterdag tussen elf en twaalf uur heeft een insluiper uit de woning van de familie Jansen aan de Scherhemstraat een bedrag van ongeveer tweeduizend ontvreemd. Uit de jas van iemand, die hing in restaurant Van der Wal, werd verder een portefeuille gehaald met een aantal papieren. Onder meer een rijbewijs op naam van de heer H. J. de Jong. Bij de Conventschool aan de Oude Dijk werden twee rollen bladlood weggehaald en dat betekent een schade van 250,- voor de timmerman-aannemer. Sinds de goede oude tijd toen de „protters” nog regelmatig zuurballen produceerden Zonder ongelukjes klom de Sint op zijn is er heel wat veranderd maar wéér nam Sint Nikolaas zaterdag de moeite om schimmel, een aantal van de Zwarte Pieten met veel pracht en praal zijn intocht in Sneek te houden nadat hij slechts een paar en leerling-Pietmannetjes deden dat uren tevoren voet aan wal had gezet in Scheveningen. Daartoe in staat gesteld door ook. En toen begon de zegetocht die on- de moderne (lucht)transportmiddelen kon hij echter met slechts weinig vertraging - geveer een uur in beslag nam en eindigde even wachten hóórt er bij - voldoen aan zijn kontraktuele verplichtingen met de bij het stadhuis in de Marktstraat waar het Sneker zakenlieden om zich in de Waterpoortstad door de jeugd en ouderen te laten zwart stond van de toeschouwers. bejubelen en ten stadhuize een officieel bezoek te brengen aan het gemeentebestuur. De voorstelling van de Hoofdstad Operette aanstaande dinsdag in het Cultureel Cen trum Amicitia is uitverkocht. Men kan dus geen kaarten meer krijgen voor „der Vö- gelhandler”. Voor diegene die toch iets dit seizoen willen meemaken: op 14 februari van het volgend jaar zal Opera Forum „Carmen” van Bizet brengen. Daarvoor zijn nog wel kaarten beschikbaar. moesten worden doorgenomen en „met de hand werden de kollekten voor het bisdom geind.” De tijdens zijn veranderd en daarmee de taken van de deken. Men is tot de z*Jn elkaar te maken hebben en op elkaar zijn aangewezen. De goede ontwikkeling is op gang gekomen dat de parochiegrenzen worden tot stippellijnen. De parochianen moeten zelf meer werk doen. De pastores dienen in dienst te staan van de gemeenschap, samenwerking te bevorderen, te stimuleren, te begeleiden en toe te rusten. Er is een groot gevoel van solidariteit ontstaan binnen het dekenaat. En niet alleen daar, maar ook binnen de parochies zelf, aldus deken Braakhuis. De ver bondenheid wordt steeds groter. Deken Braakhuis had er alle vertrouwen in dat in Namens de parochieraad bood hij het de toekomst dit zo zal blijven. kerkbestuur de felicitaties van de hele parochie aan. „De eeuweling steekt zelf (Vervolg zie pagina 3) Door G. Stoker uit Hommerts twee punten voor te blijven, mocht M. Raap zich zaterdag winnaar noemen van het door De Wymerts in het dorpshuis Oan ’t Far te Jutrijp-Hommerts gehouden Zuidwesthoek-Damtournooi. Hij ver zamelde in totaal zes punten en dat was ruim voldoende om de fraaie wisselbeker voor een jaar naar Terzool te doen verhuizen. Hoewel de deelname - 51 inschrijvingen niet overweldigend genoemd mocht worden, verdiende dit damevenement, gehouden in verband met het veertig jarig jubileum van De Wymerts, het predikaat geslaagd ten volle (voor een meer uitgebreide uitslagen-lijst zie elders in deze krant). Foto Studio Ger Dijs. Van baldadigheid was ook sprake aan het Kaatsland. Daar werd zaterdag een auto busje van schilder De Jong opengebroken. Met verf uit een busje uit het busje werden schunnigheden op muren en kozij nen van de Lucas Fokkensschool geklad. Verdacht van een serie inbraken in de maanden augustus, september, oktober en november werden door de politie aange houden de ic r'J- S.J. uit Sneek sche Unie vermoedelijk ook tien loten de Staatsloterij weggenomen. Terzake van heling van die loten werd proces-verbaal opgemaakt tegen de Sneker J.T. (17 jaar) en D. de J. (30 jaar). geval verdubbeld als r». bedroog want de jeugd sleepte de vaders Met dansende Pieten, vrolijke muziek van de muziekvereniging de Harmonie en een onvermoeibaar wuivende Sinterklaas voer de door zeeverkenners voorafgaande „Spanje” - qua model wat te vergelijken met ee'n bekende Sneker rondvaartboot - vanuit de Houkesloot de stad binnen. Op de schouders van vaders, die vroeger zelf op schouders hadden gezeten, werd de Sint verwelkomt met’evergreens als „Zie ginds komt de stoomboot”, „Sinterklaas Kapoentje" en nog een trits versjes, waar van de Harmonie in de loop der jaren de noten van het papier heeft gelezen. Het geen hand uit, knikt niet maar staat trots midden in het dorp”. De jubileumgave was al op de kollekteschaal tijdens de mis gedeponeerd, vertelde hij. Om de vreugde van alle katholieke Hegers (ruim 400 zielen) over te brengen schudde hij pastoor Hendriks, zuster Joanne en alle anderen van het pastorale team de hand. Ter gelegenheid van de herdenking had de parochieraad de direkteur van het Fries Scheepvaart Museum, de heer S. ten Hoeve uit Nijland, uitgenodigd om een lezing te verzorgen over het kerkelijke opgave, daarom werd een deken benoemd Heeg in vroeger eeuwen. Hij deed dat op die moest fungeren als „oog, oor en hand bijzonder erondiee en boeiende wiize, van de bisschop”. De parochieboeken moesten worden nagekeken, beluisterd moest worden of de kinderen de katechismis wel kenden en de school er wel JUBILEUMUITGAVE u De voorzitter van de parochieraad, de heer konklusie gekomen dat de parochies De heer Ypma heeft nu via zijn maatschappij een verzoek aan provinciale staten van Friesland gericht om te proberen de weg aan het openbaar verkeer te onttrekken. Een en ander prijkt op de agenda van de kommissie verkeen waterstaat en agrarische zaken, die op december bijeenkomt. Dan zal ook e aantal zaken met betrekking tot het beheet van de Friese boezem aan de orde komen. bevolkingsaantal van Sneek leek zaterdagmiddag wel verdriedubbeld, in ieder men de kijkers van om drens wegcijfert. Dat was echter de schijn die en moeders mee van het ene punt naar het andere om de al meer dan negenhonderdjari ge twee- of driekeer te kunnen zien. Bij de Kolk embarkeerde de Hoge Gast met zijn Pietermannen, die ondanks de ook voor zelfstandigen moeilijke tijden overdadig waren voorzien van pepernoten, speculaas en taai-taai. Vrachten van dat snoepgoed werden uitgedeeld tijdens de optocht door de stad waarbij ditmaal ook het Sperkhem een beurt kreeg. bijzonder grondige en boeiende wijze, vertelde onder meer interessante feiten uit het begin van de Heger kerkgeschiedenis en verzuimde niet de zwarte bladzijden uit de historie van RK Heeg op te slaan. Een goed les in gaf, de financiële rapporten betere spreker 1 J J~ Daarnaast werd meegedeeld dat de betreffende weg in het gebied van de aangevraagde ruilverkaveling Wonseradeel-Zuid ligt en in het kader daarvan bestaat er een redelijke kans dat de situatie zal worden verbeterd. Daarbij zouden de noodzakelijk geachte tracéwijzigingen kunnen worden aangebracht. J V

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1