Dorpsbewoners transporteren gratis zand voor D. van der Burgt uit de raad Sneek Kapiteinsechtpaar Muller Harich gaat de grond voor gemeente bouwrijp maken iocs j BEGROTING IJLST IS SLUITEND Van f92.000,- onvoorzien blijft er vrijwel niets over het Leger des Heils van van Onderzoek naar doorstroming patiënten in Doktershuis Officieel Orgaan en i 9S 1 1 V de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST 64S MÏ «PB 1 5 - W en de SNELHEIDSKONTROLES U,| Sn..k.r Nieuwsblad is een gecombineerde uHgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de snekerXkoerier I 0, I V. ••i Si; 3 (Vervolg zie pagina 29) en w. dat nu aan de raad voor. MÉti H (Vervolg zie pagina 29) L DONDERDAG 25 NOVEMBER 1976 131ste JAARGANG No. 94 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls in* GAASTERLAND, SLOTEN a.o Het eerste team van de Sneker Badminton Club moet zaterdag zijn toppositie verdedi gen tegen TA S. De wedstrijd wordt gespeeld in Bovensmilde. De reden voor de op initiatief van het bestuur ingestelde „Kommissie onderzoek Doktershuis” is, dat er onder de bevolking van Sneek en de Zuidwesthoek een zekere mate van ongenoegen blijkt te bestaan over de wachttijden in het Doktershuis. In de genoemde weken krijgt iedere bezoe ker al bij het betreden van de polikliniek een formulier, een soort „loopbriefje” dat men mee moet nemen bij de korte of lange tocht langs specialisten en afdelingen. Me dewerkers van het ziekenhuis (niet de patiënten) vullen daarop dan in hoe lang de konsulten hebben geduurd, op welke tijden, hoe lang men heeft moeten wach ten, hoeveel tijd het hele onderzoek of de behandeling duurde en al dat soort dingen. Aan de bezoeker wordt gevraagd om op de achterkant van het formulier een aantal vragen te beantwoorden: zoals over de tijden dat ze van huis vertrokken, of ze per trein of bus reisden en hoe laat ze na het bezoek aan het Doktershuis weer thuis zouden (kunnen) zijn. Bij het Leger des Heils in Sneek heeft een kommandowisseling plaats gehad: de twee luitenantes zijn opgevolgd door hgt kapiteinsechtpaar Albert en Tineke Muller, die zich met hun twee kinderen hebben geïnstalleerd in de woning boven het Leger des Heilsge- bouw aan het Kleinzand. reidingen voor het Kerstfeest. Er komen weer Kerstfeesten voor be jaarden en gehandikapten. Ook zal het Leger medewerking verlenen aan kerstgebeurtenissen in diverse tehui zen. De diverse clubs voor het jeugd werk en volwassenen worden daarbij ingeschakeld. De opbrengst van de grond zal in het dorp blijven. Men verwacht er een aardig centje aan te kunnen overhouden en dat zal ten goede komen aan de korfbalclub. Deze vereniging speelt even buiten het dorp op een uilstekend stukje grond, maar er ont breekt één ding: een goede kleedakkom- modatie. En van de winst die met de transaktie wordt gemaakt, hoopt men de vereniging te kunnen helpen. Als je voorzitter A. Volbeda van Plaat selijk Belang alles hoort uitleggen, dan lijkt het er eenvoudig. Maar het heeft heel wat voeten in de aarde gehad eer men zover was dat erg aan werkzaam heden gedacht kon worden. En dat er lang over gepiekerd is, staat als een paal boven water. Harich is één van de dorpjes die kampen met de onmiddellijke nabijheid van een centrumplaats of kern, zoals dat in de ambtelijke terminologie zo fraai heet. Ha rich met zijn ruim 400 inwoners ligt te dicht bij Balk om volkomen zelfstandig te funktioneren. Een school is er in dit dorp niet meer; de kinderen moeten de drukke weg Lemmer-Woudsend oversteken om hun dagelijkse portie wijsheid op te kun nen doen. '-OT Wat eens verreweg het belangrijkste dorp van Gaasterland was, leek het lot bescho ren van zoveel kleine dorpjes in Friesland: steeds meer tweede woningen en vergrij zing van de inwoners. Immers, de jeugd trekt weg. Er zijn geen woningen in de De gemeentepolitie van Sneek heeft dins dag op twee plaatsen in Sneek snelheids- kontróles gehouden. Op de Groene Dijk werden 34 chauffeurs geverbaliseerd. Re- kordhouder was de snelheidsmaniak die 92 kilometer op de teller bracht. Op de Zuid- westhoekweg geldt eveneens een maksi- mum snelheid van 50 kilometer per uur. Vijftig auto’s overschreden hier de limiet. Traditioneel zal Sint Nikolaas ook zaterdag een rondrit door de stad maken. De volgende route denkt hij af te leggen: 14.00 uur vertrek van de Veemarkt, daarna Stationsstraat, Martiniplein, Grote Kerkstraat, Marktstraat, Kleine Kerkstraat, Krui- zebroederstraat, Nauwe Burgstraat, Schaapmarktplein, Grootzand, Sin gel, Kleinzand, Jousterkade, Ooster- dijk, Wijde Burgstraat, Nauwe Burg straat, Schaapmarktplein, Leeuwen burg, Marktstraat, Oud Kerkhof, Sta tionsstraat, Veemarkt. Daarna gaat een muziekkorps met enkele Zwarte Pieten nog door de Stadsfenne en de Noorderhoek. In dit nummer is als bijlage opgenomen „Uit de Marktstraat” (voorlichtingsorgaan van de gemeente Sneek). De kapiteins Albert en Tineke ko men uit Maassluis, waar ze drie jaar hebben gewerkt. Die plaats is, wat grootte betreft, te vergelijken met Sneek. Hun eerste standplaats was echter Temeuzen. Waar het Leger in Sneek weer mgt nieuw élan aandacht aan gaat beste den is, zegt kapitein Albert Muller: „Allereerst aan de evangelieverkon diging in de ruimste zin van het woord. Ons werkgebied jigt juist bij die mensen die niet of niet meer naar de kerk gaan. Wij menen dat het geloof in Jezus Christus de enige oplossing is voor alle problemen. Dat klinkt misschien wat naief, maar wé hebben al heel wat mensen zien veranderen. Een taak van het Leger is ook hulp verlening: de mensen mogen dag en nacht bij het Leger aankloppen. In onze vorige stand- Verschillende malen is er tijdens de vergade ringen van Plaatselijk Belang over die pro blemen gesproken. Het bestuur was het met de leden eens. Er moest wat gebeuren, maar hoe en vooral waar! Een tijdje geleden brak evenwel de zon door de wolken. De bijeen komsten kenden in een dorpsbewoner, wiens naam hier verder niet ter zake doet, een trouw bezoeker. Hij huurde enkele percelen lang vlakbij het centrum (Harich strekt zich over een groot aantal kilometers uit). van In het Doktershuis, de polikliniek van het Sint Antonius Ziekenhuis te Sneek, zal in de weken van 6 tot en met 10 december 1976 en van 10 tot en met 14 januari 1977 een onderzoek worden gedaan om een inzicht te krijgen in hoe de patiëntenstroom zich door het hele Doktershuis beweegt. Men probeert aan de hand van de bevindingen een greep te krijgen op de organisatie en daar dan zo nodig, en mogelijk, verbetering in te brengen. Harich ondervindt de gevolgen van het beter worden. Deze week was de doorgang in het dorp versperd door het leggen van diepriool- buizen. Wie het loonbedrijf van Zuiderbaan en Volbeda of de bedrijven die nog dieper Gaasterland in liggen, wilde bereiken, moest eerst een rondje Kippenburg rijden om op de plaats van bestemming te komen. Dat de aanleg van het stelsel niet probleemloos ss uitgedokterd kon worden, blijkt onder meer uit het hoogteverschil dat tussen de kom en het „achterland” bestaat. Men sprak van twee meter verschil. De mensen van het Drachtster aannemersbedrijf Jansma bv wis ten er wel raad mee. plaatsen hadden we een prettig kon- takt met de sociale dienst en andere gemeentelijke instellingen. Dat is vooral bij de hulpverlening belan grijk. In Sneek hopen we die kontak ten verder uit te bouwen”. De komende dagen is het echtpaar Muller druk doende met de voorbe- 1976 lijkt Overigens komt bijna een jaar nadat het in IJlst voor volgend jaar weinig speelruimte de vergadering is geweest de vaststelling van de rioolrechten 1976 nogmaals aan de orde. Het ministerie van Binnenlandse Za ken heeft namelijk bezwaar tegen de 50 Harich heeft belang bij nieuwe woningen. Niet voor „import” of voor „tweede woning-ers”, maar voor de eigen mensen die anders zouden uitwijken naar andere plaatsen in de omtrek of buiten Friesland. Sociale woningbouw dus en met zijn allen gaan de inwoners van Harich daar binnenkort tegen aan. Onder het motto „van, voor en door het dorp”. Met vereende krachten zal een stuk grond worden opgehoopt en geëgaliseerd. Als dat karwei achter de rug is, dan wordt het terrein ter overname aangeboden aan de woningstichting Gaasterland. van het Schaapmarktplein. De heer Scheltema wil wel in de raad, maar heeft het partijbestuur in overweging gegeven k rondom zijn persoon” in eerst eens een na hem op de lijst staande gaf zijn zetel in de raad ter jongere kandidaat te vragen. Mocht die er ï_l voor voelen dan is hij bereid zijn „beurt middellijk gehoor voorbij te laten gaan”. De „jongere” waar- van de op de heer Scheltema doelt is de heer G. PvdA-Sneek wil zich overigens per sé niet de Jong. SNEEKER NIEUWSBLAD sociale sektor beschikbaar. Een paar jaar geleden zijn er wel nieuwe huizen ge plaatst, maar die moesten gekocht worden Toen deze boer eigenaar werd van die en daar denkt een paartje dat op het punt grond, kwam hij bij het bestuur met de van trouwen staat, niet zo gauw aan. Vanmiddag om half vijf zal de burgemeester van Sneek de twintigste „Waterpoortshow” openen in de Veemarkthal. Op deze klein veetentoonstelling, die tot de grootste in ons land behoort, zullen zo’n 2500 dieren te zien zijn in allerlei maten en soorten. Negentig vrijwilligers zijn dagen bezig geweest om de zaakjes in de ruime Veemarkthal op poten te zetten en het resultaat mag er zijn. Immense rijen kooien met daarin de dieren die voor de opening al beoordeeld werden op hun bouw, kleur, tekening, vacht en wat dies meer zij. Op de foto van Studio Ger Dijs de „slachtof fers” tijdens de keuring met rechts op de foto één der oprichters van de Pluimvee- en Konijnenfokvereniging, de heer D. Volkers. Net als met de begroting voor te hebben in de Financiën. Uit de konsept- begroting blijkt dat er een bedrag van 92.000 gulden resteert (op een inkomsten en uitgaventotaal van 7.772.200,-). Bur- procent waarmee IJlst deze tarieven wilde gemeester en wethouders schrijven dat met laten stijgen. Tien procent en niet meer, het oog op een aantal projekten de reserve aldus B.Z. En met pijn in het hart stellen b. vrijwel tot niets gereduceerd zal worden. Men heeft nogal wat op het verlanglijstje staan. Overigens kan daar volgende week dinsdag nog niet over worden gediskus- sieerd. De begroting wordt namelijk alleen aangeboden; in een volgende vergadering zullen de frakties hun opmerkingen naar voren kunnen brengen en algemene be schouwingen houden. Het kollege denkt onder meer aan de vol tooiing van de voorbereiding van een bestem mingsplan voor Oud IJlst, de voltooiing van de nieuwe ijsbaan, de sportterreinen met een bijbehorend parkeerterrein, de ontsluiting van het bestemmingsplan „de Rat” middels een brug over de Dijgracht en een doorbraak naar de overkluizing, de uitbreiding van de algemene begraafplaats, de realisering van de Roodhemsterweg en de bouw van een nieuwe school voor bijzonder basisonderwijs. Laatstgenoemde twee objekten kunnen he laas nog niet worden gerealiseerd, aldus het kollege, men wacht nog op de uit spraak in hoger beroep door de Kroon inzake een door IJVC ingediend bezwaar schrift tegen de vaststelling van het be stemmingsplan „Nijezijl”, onderdeel „Roodhem”. (Hierin ligt het huidige kom- pleks van de Ulster Voetbal Club, red.) Aan belastingverhogingen zal niet zijn te ontkomen, wordt verder meegedeeld. Er zal evenwel ernstig worden gestreefd naar een matiging van de verhoging; 3 procent zou voldoende worden geacht. De subsidies worden voorshands op hetzelfde peil als die van 1976 geraamd. Desondanks is rekening gehouden met een stijging van het totaal bedrag met 11.000,-. Dit omdat de stichting „Mienskipshüs” in de toe komst geholpen zal moeten worden in verband met het kwijtraken van het gymnastiekonderwijs, waardoor een flink bedrag aan inkomsten wordt gederfd. De voorzitter van de gemeenteraad van bemoeien met de affaire waarin de' Sneek heeft gisteren een schrijven ontvan- kandidaat-notaris momenteel worstelt. Het gen van de heer D. A. W. van der Burgt bestuur gaat er van uit, dat de banden met waarin hij bedankt als lid van de raad. De hun partijgenoot blijven bestaan. heer Van der Burgt maakte deel uit van de fraktie van de Partij van de Arbeid. Opvolger op de lijst van de Partij van de Arbeid als kandidaat voor de gemeente- Het bedanken van de heer Van der Burgt raad is P. S. Scheltema, de_vroegere anti- gebeurde op instigatie van het bestuur van Quair de afdeling Sneek van de PvdA, die de heer Van der Burgt in verband met,„de problematiek rondom zijn persoon” overweging L J beschikking te stellen. Hij.heeft aan dat verzoek spontaan en onr 1 gegeven. Het afdelingsbestuur de

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1