Neutrale zwakzinnigeninrichting Sneek Zeilen van SKUTSJES opgemeten te Merendeel gedeputeerden steunenMaartenswouden’ snekerWkoerier „In neutraal onderwijs gelooft niemand meer, ’t bestaat niet” è-r WH Dr. KLAAS DE VRIES voor het CDA: Éit i I de gemeenten SNEEK. WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van P. Scheltema in raad van Sneek pp Sneker vrij ernstig gewond bij botsing tegen een vrachtauto IJLST II UB AaW (O JSI ra MM L M ia ...i S Br- ML 4 Vier van de zeven leden van het kollege van gedeputeerde staten van Friesland vinden de neutrale stichting Maartenswouden de meest geëigende instelling om de vestiging te realiseren van een inrichting voor zwakzinnigen in (de regio) Sneek. De meerder heid van GS volgt daarbij het advies van de provinciale raad voor de volksgezondheid. De minderheid in het kollege geeft de voorkeur aan het verlenen van medewerking aan de christelijke stichting Philadelphia. Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls in GAASTERLAND, SLOTEN e.o i PM O il en de 4 Het Smelter Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD Ml. WW I SNEEKER NIEUWSBLA u I - J Nadat hij vrijdagavond om acht uur met I I 1 MAANDAG 29 NOVEMBER 1976 131ste JAARGANG No. 95 i De heer P. S. Scheltema zal voor de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad van Sneek de plaats innemen van de heer D. A. W. van der Burgt. Scheltema had eigenlijk wel voorrang willen verlenen aan een jeug diger kandidaat op de lijst, de heer Gerben de Jong, maar die gaat over enkele maan den buiten de gemeente Sneek wonen zodat hij toch weer zou moeten bedanken. Zij baseert haar keus voornamelijk op gronden die een ten dele funktioneel karak ter hebben. Maartenswouden, die al zwakzinnigen-inrichtingen in Drachten en Rolde (Mariënkamp) beheert, kan bogen op een ruime ervaring in het noorden en met name in Friesland^ rr J i t: Maartenswouden is daarbij in het bijzon der ingeschoten in het werken met de diverse ambulante instellingen, die de voor- en nazorg, de kontakten met de dagverblijven en andere (gezinsvervangen de) tehuizen in deze provincie behartigen. Hoewel de eindresultaten van het onder- J zoek dus nog niet tot een slotsom zijn g uitgewerkt is intussen wel duidelijk gewor- S den dat de skütsjes van de beide Meeter’s, de Heerenveen en de Sneker Pan bakzeil zullen moeten halen wat het zeiloppervlak betreft. Overigens was het meten van de zeilen in Drachten een gezellige boel. Iede reen werkte ten volle mee. Lodewijk Mee- ter liet één van zijn grote zeilen echter niet opmeten omdat het tóch vermaakt moet worden. Als hij strakjes weet hoe groot het mag worden wordt net versneden en na dien ter meting aangeboden. Een opval lend resultaat van de metingen in Drachten was wel, dat er soms grote verschillen gekonstateerd werden tussen de uitkomst van de nauwgezette meting en het ge schatte zeiloppervlak. In één geval bedroeg dat zelfs zeven vierkante meter. 4' vrijdagavond dr. Klaas de Vries, direkteur van de Fryske Akademy en lid van de Grote konsternatie ontstond er afgelopen donderdag in de Molenkrite. Enke le lieden van een loodgietersbedrijf uit Leeuwarden waren namelijk bezig een kajuit op één van de daar aanwezige huizen te repareren op lekkage. Welnu, spoedig zou die lekkage nog erger worden want door het gebruik van een gasbrander die overigens zeer snel de strookartonplaten onder het pan nen dak vlam, en de brandweer die overigens zeer snel ter plaatse was placht zoiets meestal met water te blussen. Dit was zeer snel gebeurd maar toch was er nog een aanzienlijke brand- en waterschade, die ongeveer 10.000,- bedraagt. Geluk bij een ongeluk is dat de schade gedekt wordt door de verzekering. Op de foto van Studio Ger Dijs is men bezig om wat orde te scheppen in de ontstane ravage. Wat er tevoren allemaal bij de optocht en de ontvangst door de burgemeester van de Sint Nikolaas in IJlst gebeurde, zal de kleine stadsmensjes van het kleine stadje vrijwel koud hebben gelaten. Na het officiële gedoe legde de jeugd zaterdagmiddag in het Mienskipshüs beslag op de Goede Sint. Het werd een echt leuk kinderfeest en de man uit Spanje had nog genoeg lekkers om de kinderen een onvergetelijke middag te bezorgen. Foto Studio Ger Dijs zorgde voor het bewijs en verderop in de krant staat wat de grote mensen met Sinterklaas hadden te verhapstukken. „In neutraal onderwijs gelooft niemand j aan de Oude Koemarkt had gepar keerd. De heer H. Draayer uit Pingjum de auto een schrijfmachine en tien zakjes bollen kwijt. Toen pastoor Braakhuis uit Sneek zaterdag aan de Oppenhuizerweg benzine tankte zette hij zijn diplomatentas buiten de auto De politie heeft een inbraak in de woning van de familie Brugt de Jong aan de Willem de Zwijgerstraat in Sneek opgelost. Er werd 5000 ontvreemd. Aangehouden wegens die diefstal werden de 43-jarige F.S., de 47-jarige S.H., de 26-jarige F.J. en de 35-jarige T.R. S.H. en FJ. hadden het geld weggenomen. De andere twee waren er zijdelings bij betrokken. Tegen een drietal jeugdige Snekers werd proces-verbaal opgemaakt omdat ze een handtas hadden ontvreemd. In de tas zat geld, sieraden, een rijbewijs en andere papieren. Het geld was opgemaakt, de andere spullen kwamen weer bij de eige naar terecht. De vraag aan wie de staatssekretaris van volksgezondheid en milieuhygiëne de eks-l ploitatie zal dienen te gunnen, de stichting Philadelphia te Nunspeet of de stichting Maartenswouden te Haren, is met die stellingname van de meerderheid van ge deputeerde staten waarschijnlijk beslist. Naast twee andere inrichtingen krijgt Maartenswouden waarschijnlijk het stich ting van zijn derde inrichting in het noor den (in Sneek dus) toegewezen. Over de argumenten die pleiten voor de vestiging in de Zuidwesthoek van Frie sland (één ervan is de grote bereikbaarheid voor ouders van kinderen in een groot deel van Friesland) waren alle gedeputeerden het wel eens. De cijfers wijzen ook duide lijk uit, dat er dringend behoefte is aan een dergelijke inrichting in dit deel van de provincie. Slechts over de vraag aan wélke stichting de staatssekretaris medewerking zou moeten verlenen liep de mening in het kollege uiteen. Drie leden van GS zijn van mening dat de 'bevolking van de zuidwesthoek een duidelijk konfessioneel karakter draagt en dat dat met zich mee zou moeten brengen, dat daarom de bouw en eks-' ploitatie van een stichting met dezelfde beginselen moet uitgaan. De drie gedeputeerden zijn er van over tuigd, dat daarmee het best aan de wensen tegemoet wordt gekomen van de ouders van de op te nemen kinderen. Ook zouden op die manier de lichamelijke en geestelij ke belangen van deze kategorie jeugdigen het beste worden gediend. De meerderheid van GS meent, dat men ondanks het overwegen van deze opvattingen, de voor keur aan Maartenswouden moet worden verleend. V Eerste Kamer voor de CHU, in een openba re vergadering van de CDA-statenkring Sneek in „Studio” van het Kultureel Cen trum Amicitia. \w De heer Pieter S. Scheltema is op 17 augustus 1915 geboren in Leeuwarden en is dus 61 jaar. Toen hij vijf jaar was verhuisden zijn ouders naar Tilburg, maar na de pensionering van Scheltema sr. keer de de familie naar Friesland terug. Pieter Scheltema was intussen gehuwd met een Brabantse. Scheltema kwam in 1948 naar Sneek als ambtenaar-buitendienst bij de belastingen. Daarvóór had hij tien jaar in Workum gewoond waar hij gemeente ambtenaar was bij de sociale dienst. In 1956 nam de heer Scheltema ontslag bij de belastingdienst van Sneek en vestigde zich als antiquair aan het Schaapmarktplein. Antiek was altijd al de hobby geweest van de heer én mevrouw Scheltema. Scheltema trad (en treedt) verder op als taksateur roerend goed. Een jaar geleden werd de winkel van Scheltema opgeheven en kwam hij „in de sanering”. In de jaren sinds 1948 is de heer Scheltema een aantal jaren sekretaris en voorzitter geweest van de afdeling Sneek van de Partij van de Arbeid. Het echtpaar Schelte ma is lid van de Nederlandse Hervormde kerk. Dr. De Vries behandelde „Aktuele onder wijszaken” aan de hand van het konsept- program van het CDA en kwam bij dat onderwerp uiteraard terecht bij de Kon- touren (diskussie)nota van minister Van Kemenade. Voor dat werkstuk had hij alle waardering. De eerste diskussieronde is nu geweest en de bijgewerkte Kontourennota komt binnenkort in cirkulatie. De heer De Vries had ook wel enige kritiek op die nota omdat er geen (juist) onder scheid wordt gemaakt tussen openbaar en bijzonder onderwijs. En dat terwijl er nog steeds - ondanks de ontkerkelijking waar over men praat - zeventig procent van de scholen in de sektor van het „vrije” onder wijs ligt. „De minister heeft te weinig neus, hij heeft geen orgaan voor de wezenlijke verschillen tussen bijzonder en openbaar onderwijs”. Dat gemis aan orgaan-vóór miste de heer De Vries ook bij de ekspirimenten van de middenscholen (waar vijftig procent van het onderwijzend personeel zich tegen ge keerd heeft). Het doorgaan van de middenschool als ek- spiriment juichte hij echter toe. Ook voor de schoolbegeleidingsdiensten had hij goede woorden, maar ook hier weer zal het CDA blijven pleiten voor bijvoorbeeld samenwer kingsverbanden omdat het CDA alleen pri vaatrechtelijke vormen op het gebied van onderwijs toelaatbaar vindt. In dat kader zag hij ook in de integratie kleuter-basisonderwijs enkele gevaarlijke trekjes omdat de gebouwen waarin zich deze integratie - op zich toe te juichen - voltrekt veelal in handen van de gemeen ten zijn en bijvoorbeeld een gemeenteraad (te) veel invloed op de vorm van het onderwijs zou kunnen uitoefenen en zich te vaak gaat bemoeien met de samen stelling van de schoolbesturen en de be noeming van personeel. Met alle waardering door het ijveren van minister Van Kemenade wilde hij een waarschuwing laten horen: „Van Kemena de kijk uit!”. Vóór de inleiding van dr. De Vries opende de heer H. A. van Swieten (de burgemeester van Sloten) de goedbe zochte bijeenkomst. Na de lezing kon men nog vragen stellen aan een forum. H W Het gewest Friesland van de KNSB heeft aan de ijsclub Sneek de kam pioenschappen junioren C en D lange- baan toegewezen, dit uiteraard wanneer er van natuurijs sprake is. Een en ander zal georganiseerd worden in samenwer king met de schaatstrainingsgroep De IJsster uit Sneek. Het gewest Friesland besloot hiertoe naar aanleiding van de langebaan-afvalwedstrijden van vorig jaar die een sukses bleken. In de kantine van Philips in Drachten zijn zaterdag een stuk of dertig zeilen en nog veel meer fokken van de skutsjevloot opge meten. Met de gegevens, én de resultaten van het opmeten van de beurtschepen en de stabiliteitsproeven (enkele weken geleden in Sneek gedaan) zullen eksakte berekenin gen worden gemaakt. De resultaten daar van zullen over ongeveer tien dagen bekend zijn. Voor elk skütsje wordt dan een maksi- mum en minimum toegestaan „stabiliteits"-zeilopperviak. -- - ji en vergat die. De tas werd later aan de zijn auto tegen een op dat moment stil- Singel teruggevonden, maar zonder de staande vrachtauto op de Prins Hendrikka- 250,- die erin hadden gezeten. de was gebotst is de 42-jarige Sneker Nico S. met vrij ernstige verwondingen opgeno- In de nacht van zaterdag op zondag zijn er men in het Sint Antonius Ziekenhuis. dingen gestolen uit de geparkeerde auto s. De heer Ch. Schotanus uit Balk miste een Het was een vrachtwagen van de Esre, die. cassetterecorder met twintig bandjes nadat door de 32-jarige P.L. achteruit de garage hij J' v v' zou worden ingereden. L. bekwam geen letsel. De vrachtauto werd licht bescha- raakte uit zijn aan de Badhuisgracht staan- digd, maar de auto van S. was totall loss. 1 sf' ;,S- v 1

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1