Voor een overdekt zwembad ,Wat moeten we ermee fcj Twijfels bij P.C.P. over de aankoop Galamagracht 18 Gereformeerd Verpleeghuis: alleen richten op toekomst IJLST „Sudergoa” zoekt nieuwe voorzitter IB ii i ™ERj<KQERIER de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van &Uil Lti Rog Uitslag Sint-puzzels n 1 1 I ■i Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls in GAASTERLAHD. SLOTEN e.o ff’ W- Hel Sneeker Nieuwsblad is een en de gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD 'f A-ff ill SNEEKER NIEUWSBLAD I h Hoe dan ook: CDA wil reserve reserveren (vervolg zie pagina 17) (vervolg zie pagina 17) M X V DONDERDAG 2 DECEMBER 1976 131ste JAARGANG No. 96 Boor de bondskompetitie in de hoofd- llasse zuid van de KNDB moet Woudsend let vanavond opnemen tegen het tweede tiental van de Sneeker Dam Club. Na de nederlaag van Heerenveen tegen Grouw (hebben de Woudsendersde kansom boven aan te eindigen in eigen hand. De welzijnsstichting Sudergoa zal in ieder geval voor 1 mei 1977 moeten zorgen voor een opvolger van voorzitter W. Wierda uit Harich, die tegen die tijd naar Leeuwarden verhuist. De heer Wierda was vijf jaar geleden de opvolger van de eerste voozitter Van Sudergoa, (thans) gedeputeerde J. Mulder uit Sneek. Mócht de raad tenslotte kiezen voor een groter zwembad, of als plaats Tinga- Duinterpen, dan zal er in 1977 niet ge bouwd kunnen worden. Maar ook dan wil de heer Scholten een x-bedrag van de in een «op korte termijn aan te wenden pot van reserves” reserveren en vastleggen voor van de „grotere” BESTEMMING Dat de raad daarmee akkoord zou gaan, stond vooraf eigenlijk al vast. Veel werd er daarom nadat de deuren voor het publiek weer open waren gegaan niet meer gezegd. Mevrouw Nooitgedagt uitte haar twijfels over de bestemming van het pand. Ze motiveerde dat met te stellen dat nieuwe opvattingen over verkeer aan de orde van de dag zijn. „Ze veranderen met de dag”. „Ik vraag me af, wat moeten we ermee?” Aldus mevrouw J. Nooitgedagt-Oranje dinsdagavond in de gemeenteraad van IJlst, toen gesproken werd over de aankoop van pand Galamagracht 18, de voormalige Sparwinkel van de heer J. Ruiter, die tot beheerder van het Fonteinbos in Gaasterland is benoemd. De PCP-ster was overigens niet de eerste die over het onderwerp sprak. Haar fraktiegenoot S. Wassenaar zorgde er namelijk voor dat belangstellenden en pers voor een kwartiertje de gang op werden gestuurd. Wat er toen allemaal gezegd is, zal wel nooit naar buiten komen, daarvoor was het een besloten zitting, maar duidelijk was wel dat er leden van de vroedschap waren die opheldering over enige punten aangaande deze aankoop wilden. Verder wordt een plan nader uitgewerkt voor een „Werkplaats dorpsvernieuwing”. Hoofdtaak van de „werkplaats” zou dienen te zijn het bewustwordingsproces op het vlak van de dorpsvernieuwing te bevorde ren door het verstrekken van informatie (een tentoonstelling bijvoorbeeld) en het verlenen van praktische en deskundige bijstand. In de vergadering werd er voor gewaarschuwd, dat de werkplaats geen soort architektenburo mag worden en dat het de gemeentelijke plannen niet mag doorkruisen. Om te voorkomen, dat er een voorzitters- probleem ontstaat, deed de heer Wierda dinsdagavond in de vergadering van het algemeen bestuur mededeling van zijn voornemen zodat men de tijd heeft om naar een opvolger uit te kijken. Het be stuur heeft al een kandidaat op het oog. De gemeehte IJlst had namelijk via een derde, de makelaardij L. D. Faber (door de bouwmaatschappij Kinkelder de ver- koopde woningen in plan de Rat verzorgt), het pand latenkopen. In het voorstel was dit gemotiveerd met te stellen dat aaarmee voorkomen werd dat de prijs werd opgedreven. De gemeente IJlst kreeg de winkel nu in handen voor 66.667,- kosten koper. Al met al werd om een krediet van ruim 73.000 gulden gevraagd. de mogelijke uitvoering plannen. Met andere woorden: op de lijst van „na der te besteden gelden voor projekten van de meerjarenwensenlijst” moet ruimte ge maakt worden voor het opvangen van de lasten van de broodnodige uitbreiding van de overdekte zwemakkommodatie. Hoe dat met verschuivingen zou kunnen geeft de heer Scholten in zijn voorstel aan. Het was dinsdag precies veertig jaar geleden dat de vereniging „Gereformeerd Verpleeghuis” werd opgericht en het pand Wijde Noorderhome 1 werd gekocht. De heren P. Flach, P. Blok, M. Dethmers en dominee Steenhuis gaven de aanzet daartoe en kochten het pand van huisarts Bouma voor 20.000.- om het in te richten als verpleeghuis voor chronische zieken en als kraamkliniek. Gestart werd met 11 bedden een aantal dat zich in de loop van de jaren heeft uitgebreid tot 105. al is de ruimte in enkele afdelingen lang niet toereikend en ook met de brandveilig heid van het gebouw zijn er de nodige problemen. Voor de 23ste keer organiseert de vereni ging „Vogelvrienden Sneek” deze week haar jaarlijkse vogeltentoonstelling die dit keer tevens het open kampioenschap van Friesland is. Zo'n 550 vogels zullen te zien zijn vanaf vandaag tot en met zaterdagmid dag. Voor het luttele bedrag van één gulden en vijftig centjes komt u Café Kooi- stra aan de Veemarkt binnen, terwijl u ook nog eens een gratis katalogus krijgt voor dat geld. Op de foto van Studio Ger Dijs een overzicht van de tentoonstelling. Gistermiddag werd ten burele van het Snee ker Nieuwsblad de trekking verricht van de door dit blad gehouden Monster- en Kinder- puzzel. De uitslag van de Monsterpuzzel luidt: le <prijs (waardebon f40,-) mevrouw R. Bruinenberg-Meindersma, Ijsvogel 1, Dokkum; 2e prijs (waardebon f25,-) Jan Bontekoe, Kempiusstraat 28, Sneek; 3e prijs (waardebon f 15,-) Andarika Wijnstra- Stuiver, De Bourbonstraat 53, Sneek. De uitslag van de Kinderpuzzel is de volgende: le prijs (waardebon f25,-) Jan van der Werf Zeilstraat 6, Sneek; 2e prijs waarde bon f 25,-) J. H. IJsselmuiden; De Leerin- gen 54, Joure; 3e prijs (waardebon f 15,-) Angela Feenstra, Doniastraat 11, Woud send. Hoe het nu verder moet met de inspraak over de diverse provinciale nota’s was ook weer onderwerp van gesprek. Niet alle bestuursleden bestempelden de avond in het Bolwerk over de nota Werken als een sukses. Met de inspraak-koördinator zal eens bekeken worden of men van de Rekreatienota een vereenvoudigd, leesbaar uittreksel kan maken. Vele „insprekers” in het Bolwerk bleken namelijk niet met de essentie van Wonen op de hoogte zodat men vaak van het onderwerp afdwaalde naar „wereldwijde” problematiek. Dat kan overigens niet gezegd worden van de leden van de inspraakgroepen die zich in de dorpen intensief met de nota’s bezig had den gehouden. Sudergoa zal zich verder bezighouden met het uitwerken van weer twee nieuwe „pro jekten”. De doelstelling van één ervan zou kunnen luiden: „Het bevorderen van de leefbaarheid in een aantal kansarme dor pen”. Daartoe zullen acht of negen pro- IJ 1 1 ••z' honderd inwoners worden uitgeselekteerd om als pen zullen in overleg met de Verenigingen van plaatselijk belang werkgroepen wor den gevormd, die een analyse maken van het dorp, de lakunes opsporen en wensen formuleren om tot verbeteringen te komen. Stel dat de gemeenteraad in maart-april de voorlopige konklusie van b en w volgt en kiest voor uitbreiding van de bestaande overdekte zwemakkommodatie, dan moet het mogelijk zijn nog in 1977 met voorstellen bij de raad te komen. En dan moet er ook ruimte in de begroting zijn om de kapitaalslasten en dergelijke op te vangen. Dit uitbreiden gebeurde steeds door het aankopen van kleine pandjes rondom maar nu is daar een einde aan gekomen eenvoudig omdat er geen ruimte meer is. Het zal dan ook niet lang meer duren voordat de situatie onhoudbaar wordt. Nu Net als alle mannelijke ingezetenen van boven de veertig van Sneek moest Sint jej Nikolaas deze week voor de doorlichtings- „buis". Een onderzoek waaraan de Goedhei- r J. H. STOKKER (PVDA) - denk om kontinuileit - 7“IKUIUU3 Ut-Zt: WCCrS rUUl MC ïigman zich gaarne onderwierp omdat hij het JN belang ervan voor zijn gezondheid inzag, 'j, i Want al is hij al honderden jaren oud, de bisschop van Smyrna, hij wil graag weten of van binnen er alles „pontifikaal" uitziet. In vol ornaat meldde hij zich dinsdag dan ook in het gezondheidscentrum Nieuwe Hoven, ver gezeld van één van zijn Pieten die beslist de hand van de kindervriend niet behoefde vast te houden. Het werd een komplete happe ning, met pepernoten en een toespraakje voor de bemanning van het gebouw. Sint Nikolaas verbaasde zich overigens over de prijsstijgingen. Vorige maal kostte een en ander inklusief urineonderzoek minder dan nu alleen het doorlichten. En ook Sint Niko laas moet op de kleintjes letten, (foto Studio Ger Dijs). Een konkreet voorstel om die ruimte al vast te maken in de gemeentebegroting voor het komende jaar is ter kennis ge bracht aan het kollege en de raadsleden door de heer H. Scholten van het CDA, die er aan toe voegt, dat zijn fraktie die mening deelt. Van de alternatieven inzake plaats, afme tingen en jaarlijkse lasten met of zonder ACW-subsidie, is het ene sneller uitvoer baar dan het andere en ook de lasten lopen nogal uiteen. Zijn voorstel om alvast ruim te in de begroting te maken betekent voor de heer Scholten niet dat het CDA al een keuze heeft gemaakt uit de mogelijkheden. Daarover is de inspraak-procedure nog gaande en zal de uiteindelijke keuze ten slotte gedaan moeten worden door de hele gemeenteraad. Overigens vraagt Scholten zich wel af of de inspraak-procedure niet versneld kan worden. Het is duidelijk, dat, als de raad de keuze laat vallen op de „voorlopige voorkeur” van het kollege (uitbreiding in het De Hooppark), er al in 1977 geld beschikbaar moet komen. Amicitia is klaar. De bouwketen aan het Leeuwenburg en de omheinde opslagplaats op het Waagplein zijn verdwenen. Sein voor de gemeente om te beginnen het Waagplein een netter aanzien te geven. In afwachting van wat er in de toekomst nog met het Waagplein zou kunnen gebeuren - de ideëen over een bebouwing lopen nog uiteen - wordt in grote lijnen een plannetje uitgevoerd, dat raadslid W. Faber in schets heeft laten brengen door architekt W. List en dat Faber aan het kollege heeft voorgelegd. Er zal een patroonbestrating komen met stenen in diverse kleuren, er wordt wat struweel geplant, er komt wat groen en bloemetjes en men plaatst een paar zitbankjes. Geruchten als zou men het plein om willen dopen in „Faberplem” zijn volkomen en helemaal uit de lucht gegrepen. Foto studio Ger Dijs kwam langs, zag en knipte. bleemdorpen tussen de honderd en vijf- 1 j inwoners worden uitgeselekteerd proefdorp te fungeren. In die dor den in ovei plaatselijk belang gevormd, die een het dorp, de lakunes opsporen A I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1