Somber toekomstbeeld voor kleine scholen ZW Friesland voor Na veel uitstel eindelijk tunnelmoot op zijn plaats Sneek heeft speelruimte nieuwe projekten en van Auto slipte op opgevroren weg GAASTERLAND HEEFT WEER PRIORITEITEN p Ollicieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST "A - -AA <5 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huls-aan-huls In GAASTERLAND, SLOTEN e.o snekerWkoerier Eindelijk is het dan gelukt. Het zinkelement van de tunnel in rijksweg 43 (tegenwoordig N7) ligt op zijn plaats. Nadat men vanaf donderdagmorgen 9 uur bezig was geweest konden de veertig mensen die de spannende operatie hadden uitgevoerd, bijna vierentwintig uur later, opgelucht ademhalen. Wat al zo vaak, door tegenslagen van allerlei aard moest worden uitge steld, kon nu eindelijk worden uitgevoerd en na enige maanden van afwerking heeft Friesland dan zijn eerste tunnel. Hel Sneskcr Nieuwsblad is een gecombineerde uHgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD ea de projekt F® '.A ^*3 ..Ai 4 Ollil s* f -Aa -'f y ÏIO (Vervolg zie pagina drie). (Vervolg zie pagina drie). In de nacht van zaterdag op zondag is rond twee uur een auto van de weg Ysbrechtum- Nijland (ter hoogte van Tjalhuizum) ge raakt en in de berm tegen een boom tot stilstand gekomen. De oorzaak was een opgevroren stuk weg. MAANDAG 6 DECEMBER 1976 131 si» JAARGANG No. 97 55 $5 SNEEKER NIEUWSBLAD In dezelfde nacht, bijna op hetzelfde tijd stip, werd op de Stadslaan in IJIst de personenwagen van de heer H. D. Douma aangereden. De wagen stond geparkeerd. De chauffeur van de botsende auto reed door, maar later werd zijn naam toch bekend bij de rijkspolitie groep Wymbrit- seradeel. Het bleek de Ulster A. T. W. van der W. te zijn. van toegekende subsidies. Bij de toeken ning van ACW-subsidies houdt het rijk bijvoorbeeld wel rekening met de door de i, maar de situatie op de arbeidsmarkt is door slaggevend bij de keuze van projekten. Een ander gevolg van het voortdurend uitstel ondervond de aannemerskombi- natie Prinses Margriet-kanaal. Al de opheffing worden bedreigd, maar er is toch een snel te verwachten leerlingendaling voor twee- en driemansscholen in de na bije toekomst. Over tien jaar een kwart van het huidige totaal. Wanneer zich geen gekke dingen voordoen dan verwacht de gemeente Sneek in 1978 ruim 340.000 gulden, in 1979 krap aan dit bedrag, een jaar later ruim 530.000 gulden en in 1981 ruim 480.000 gulden beschikbaar te hebben voor nieuwe uitgaven. Dit blijkt uit een nota van het kollege van burgemeester en wethouders aan de raad betreffende de meerjarenbegroting 1977-1981. Bij het bepalen van deze bedragen is rekening gehouden met de inflatie, de uitkeringen uit het gemeentefonds en de opbrengst van de gemeentelijke belastingen. De begroting van Gaasterland sluit en kent weer een fikse post onvoorzien, niet andere woorden het juk der kuratele kan worden afgeworpen. Enige weken geleden maakte burgemeester H. L. Sixma baron van Heemstra al gewag van deze voor Gaaster land z<i positieve ontwikkeling. Uit de aan biedingsbrief van de konsept-begroting 1977 blijkt dat er in totaal een post onvoor zien is van 172.125,11. Hier blijft evenwel maar een batig saldo van 125.000,- van over, gezien de bedragen die nog dienen te worden betaald. tegenslagen hebben de kombinatie na melijk tonnen gekost en het is nog maar de vraag of men aan het projekt, waar het rijk zo’n 35 miljoen gulden voor moet neertellen, de nodige centjes kan verdienen. De bestuurder, de 21-jarige Wijbe D. Dijk stra uit Oosthem werd met hoofdwonden naar het Sint Antonius Ziekenhuis overge bracht. Naast hem zat de 19-jarige Hielke Wiersma uit Oosthem, die met een ge broken been zijn dorpsgenoot kon gaan vergezellen op de tocht naar Sneek. De auto werd onherstelbaar beschadigd. Zoals gezegd heeft men heel wat tegen slagen moeten overwinnen om eindelijk te bereiken dat het element in de veertien meter diepe sleuf in het Prinses Margriet- kanaal terecht kwam. Eerst waren het moeilijkheden met het verwijderen van de damwanden maar later zou men met nog grotere moeilijkheden te kampen krijgen namelijk met het weer. Telkens weer moest men uitstellen wat met name voor de scheepvaart gevolgen had. Vanaf maandag TRIEST „Wat betreft het leerlingenbestand van de kleuterscholen, lijkt het toekomstbeeld dermate triest dat een wel zeer soepel hanteren van de opheffingsnormen bepleit dient te worden. Indien die normen hard worden gehanteerd, zullen meerdere kleu terscholen reeds lang voor het in werking treden van een Wet'op het Basisonderwijs verdwenen zijn”. Aldus de heer Bootsma. Naar zijn mening moet het bestaansrecht van de kleine schooleenheid niet afgeme ten worden aan de grotere. Zij zullen op hun eigen waarde moeten worden beoor deeld. De centrale overheid dient in haar wetgeving deze kleinere eenheden ruimte te bieden, zowel uit het standpunt van vrijheid van onderwijs als de voorzienin gen in de regio. Er moet meer overleg komen tussen de besturen van scholen. Niet langer moet men alleen oog hebben voor de eigen school, maar in gezamenlijk overleg moet getracht worden onderwijs mogelijkheden voor de toekomst te behou den. In zijn toespraak ging de heer Bootsma in op de konsekwenties die de gevonden cijfers voor Zuid-west Friesland kunnen hebben. Het merendeel van de scholen voor lager onderwijs zal niet direkt met De scholen in de Zuidwesthoek van Friesland zullen in de'toekomst rekening moeten gaan houden met ’n scherpe daling in het aantal leerlingen. Deze tendens is nu al merkbaar op de kleuterscholen. Vóór 1980 zullen de lagere scholen nog niet veel last van de teruggang ondervinden, maar dan zijn de „vette jaren” voorbij en zal ook het leerlingentai een flinke daling vertonen. Deze konklusies zijn getrokken door de samenstellers van het „Rapport Kleuter- en Lager Onderwijs in Zuidwest Frie sland”. Vrijdagmorgen werd het lijvige boekwerk door de voorzitter van de Rayonschoolraad voor het Christelijk Onderwijs in Zuidwest Friesland, de heer K. Bootsma uit Sneek, aangeboden- aan de vertegenwoordiger van de minister van Onderwijs en Wetenschappen, mr. L. van der Gaag. Verder ontvingen leden van de Vaste Commissie voor onderwijs en Wetenschappen uit de tweede kamer een eksemplaar. moest langs verschillende routes worden omgeleid en bijvoorbeeld in Sneek heeft men dit geweten. Herhaaldelijk zorgden de lange perioden dat de bruggen open stonden om de omgeleide schepen door te laten voor een grote chaos in het verkeer in de omgeving van de bruggen. Het kollege durft nu weer een prioriteiten lijst op te maken. De begrotingspositie van de „zeven magere” jaren maakte dat niet mogelijk. Tot de urgente werken behoren onder meer de aanschaf van een reinigings- auto, het opknappen van het voormalige postkantoor aan de Dubbelstraat en de openbare verlichting. Verder staat bovenaan het lijstje van wer ken die alleen met subsidie kunnen wor den uitgevoerd (of door het werkvoorzie- ningsschap Waghenbrugghe) de riolerings werken in Rijs. Daarnaast komen voor de uitbreiding en het vernieuwen van hetsport- veld in Bakhuizen en de bouw van een brandweergarage. Tot de wenselijkheden behoren onder meer het verbeteren van de weg Sloten- Wijckel tot de kruising met de autoweg Lemmer-Balk, de restauratie van de toren in Wijckel, de rioleringswerkzaamheden in een aantal dorpen en de vervanging van de bekleding van de stoelen in de raadszaal (waarover de leden der vroedschap al meerdere malen hun ongenoegen hebben geuit. Over die bekleding althans). Mocht worden uitgegaan van een maksi- male opbrengst uit de onroerend goed belasting dan zouden nog grotere bedragen op het lijstje prijken. Maar dan zou het maksimum gelijk moeten zijn aan 27 pro cent van de uitkering die Sneek krijgt uit het gemeentefonds. Nu wordt evenwel re kening gehouden met een stijging van tien procent. Met een ferme handdruk bedankt de heer Van der Gaag, die vrijdag in Balk de minister van onderwijs en wetenschappen vertegenwoordigde,, de voorzitter van de ra yonschoolraad Zuidwest-Friesland, de heer Bootsma, voor het eerste eksemplaar van het rapport. Hij heeft er zo te zien een hele „til” aan. men rekening gehouden met vesti ging aan de Oude Koemarkt (in de Meester Visserschool) en aan het Martiniplein. Blijkens de meerjaren planning moet een en ander wat betreft deze voorziening in 1979 ge start worden. De volgorde van de projekten is weergege ven zoals de raad die vaststelde bij de behandeling van de meerjaren wensenlijst. Toen waren de financiële konsekwenties nog niet bekend. Nu wel. Maar dat wil nog niet zeggen, aldus het kollege, dat van de aangegeven volgorden moet worden uitge gaan. De mogelijkheid is niet uitgesloten dat tot Het lijkt alsof ze speciaal voor deze gelegenheid aan de boom zijn gehangen, de appels S aan de ooftboom achter de boerderij van de heer J. E. Coers aan de Korte Vreugde in w Sneek. Een wonderbaarlijke speling van de natuur, immers de bladeren zijn al K gevallen. Het zal wel weer een gevolg zijn van de dpoge zomer en de groeizame herfst, w Of de appeltjes nog geschikt zijn voor konsumptie is de vraag. Het was in ieder geval f fotostudio Ger Dijs die de appel pracht tegen het dekor van kale takken op de gevoelige >2 laag vereeuwigde. Deze bedragen, hoger overigens dan de geraamde posten onvoorzien, dienen om de realisatie van een aantal projekten moge lijk te maken. Men heeft een hele cijferop- stelling gemaakt met daarbij één voor de duurste uitvoering van de projekten en voorde goedkoopste. Zo heeft men gekeken wijziging moet worden besloten als gevolg naar de uitbreiding van de zwemakkommo- ,..i„:a;„, ris a„ datie in het burgemeester De Hooppark, maar ook naar een volledig nieuw kom- - Pleks in het bestemmingsplan Duinterpen. gemeenten vastgestelde prioriteiten, Voor de openbare bibliotheek heeft sa

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1