IJLST Gaasterland honoreert wens bevolking Raadslid Knüvers in brief aan kollege Géén aanbiedingsbrief bij begroting ’77 van Sloten Maakt men in Sloten een optelling van de nadelige sloten van de diverse hoofdstukken van de gemeentebegroting 1977 en trekt men daaraf de verwachte uitkering van het rijk (f727.420), dan blijft er een nadelig saldo van f 212.213. Méér valt er uit het voorstelletje bij agendapunt „Begroting ’77” nauwelijks op te maken. Omdat het kollege bewust heeft afgezien van het samenstellen van een aanbiedings- brief* Afwikkeling „Thabor” dient met grote zorg te geschieden 7 A I van SNEKERrKQERIER W' Hl Officieel Orgaan en w. de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL SB® a hhWwl 1 lllilfSiSli ill-x I WH WEER INBRAKEN IN POTTERZIJLSTRAAT - Dit blad verschijnt bovendien donderdags huls-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN o.o „Vrienden” bieden 2 vuurmonden aan Met zijn uitspraak „Je hawwe blykber mear moeite om, as je jild hawwe, it to bisteegjen dan as je gjin jild hawwe om it to krijen,” sloeg FNP-er H. Prins dinsdagavond de spijker precies op de kop. Ellenlange diskussies over wat nu precies met het ekstraatje uit de post „leges bouwverordeningen” moest gebeu ren, welke voorgestelde aankopen prioriteit moesten hebben en hoeveel abri’s er moeten komen, maakten de zaak bijzonder verwarrend en bovendien ekstra langdurig. Uiteindelijk bleek aan het eind van de diskussie het enig wezenlijke dat veranderde te zijn, dat er één aankoop, die van een verluchtingsmachine voor gemeentewerken (in CDA-kringen een „prikkelateur” genoemd, vanwege de gaatjes prikkende arbeid), verviel en dat het bedrag dat daardoor vrijkwam bij de bushokjes werd gevoegd. en de Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD f - - - f SNEEKER NIEUWSBLAD maar wel bushokjes M. DE BOER - rijkstaak - MHBR -Ss het jaar had I Het CDA-raadslid M. B. Knüvers heeft zich in verband niet de opgelegde sluiting van het rusthuis Thabor in Sneek schriftelijk tot het kollege van burgemeester en wet houders gericht en als zijn mening uitge sproken, dat: „Gezien het feit, dat bij de sluiting van Thabor het welzijn van mensen bewoners en personeel - in het geding is, de komende afwikkeling met grote zorg dienst te geschieden”. (vervolg zie pagina 13) DONDERDAG 9 DECEMBER 1976 131ste JAARGANG No. 98 de families De Blauw en Van der Berk werd namelijk respektievelijk 4500.- en ƒ75,- ontvreemd. Vandaar nogmaals de raad: doe uw deur op het nachtslot. O o o •6 O Er dient naar de mening van het kollege evenwel eerst vanuit de burgerij aktie te Zoals we in onze maandageditie al meld den zullen een aantal knapen van populie ren van hun oude „stekkie” aan de Hem- dijk naar een nieuwe standplaats achter de flats van de Furmerusstraat worden ver huist. Dit gebeurt dan zonder wortels om dat anders het vervoer te problematisch zou worden. De stam wordt dan in de grond geplaatst en als alles goed gaat komen daar weer wortels uit zodat de bewoners van de flats over enkele jaren kunnen genieten van de fraaie aanblik van de populieren. KOPPELPROJEKT OP „KORTE” BAAN Het voorstel had al een voorgeschiedenis. Het zou namelijk reeds in de vergadering van november worden behandeld. Toen lanceerde evenwel het CDA, bij monde van L. Zijlstra, het idee om het beschikbare bedrag te bestemmen voor een koppel- projekt met een gemeente in de Derde Wereld. Om een en ander te bestuderen, wérd het voorstel teruggenomen en nu kwam het kollege met een nieuw plan. De beschikbare pot voor ekstra uitgaven bleef voor de gedachte doeleinden bestemd (er was zelfs een paar duizend gulden bijgeko men), terwijl op de begroting van 1977 maar een stille reserve in de post onvoor zien moest worden ingebouwd voor een bepaald projekt. In onze krant van afgelopen maandag waar schuwden wij de mensen om toch vooral hun voordeur op het nachtslot te doen. Dit naar aanleiding van inbraken in de flat aan de Potterzijlstraat waarbij men met een haak de betreffende flats trachtte binnen te komen. Welnu, bepaalde mensen hadden zich be ter wat van deze waarschuwing kunnen aantrekken want ook maandagmiddag werd er op dezelfde manier en in het zelfde flatgebouw ingebroken met dit verschil dat er nu wel het een en ander te halen viel. Bij worden gevoerd in die zin dat er een soort organisatie ontstaat. De gemeente zou dan wei administratieve hulp willen verlenen. Aan het beschikbaar stellen van bedragen direkt voor ontwikkelingshulp dacht men nog niet omdat er nog geen konkreet projekt was. En dat is wel nodig wil men goedkeu ring verkrijgen op een uitgaaf of reservering. Een andere reden om het bedrag op de begroting te reserveren was dat een dergelij ke uitgave een duurzaam karakter dient te hebben en niet mag worden betaald uit een toevallige meevaller. Duidelijk dus dat, hoe symphatiek het kollege van burgemeester en wethouders ook tegenover het idee van het CDA stonden, men niet vond dat het „mazzeltje” eraan moest worden besteed. Gemeentebe langen stelde zich daarentegen negatief op ten aanzien van het plan Zijlstra. M. de Boer: „Us fraksje fynt it net op e wei fan (vervolg zie pagina 13) De steeds meer vorm krijgende nieuwe wijk De Zwette - zo’n zestig woningen, van de in totaal 550, zijn inmiddels afgebouwd - is gistermiddag aangesloten op het centraal antenne-systeem. Het kraanbedrijf Nekem bv. kwam hiertoe in aktie en tilde de antenne naar het dak van de hoogste flat in de Loëngasterlaan. De Zwettewijk wordt Met dit punt verbonden door ondergrondse kabels, een projekt dat meer dan drie ton heeft gekost. Een en ander is uitgevoerd in overleg mei het op de Zuidwesthoek georiën teerde intercommunaal gasbedrijf Westergo, dot op grotere schaal bezig is het zogeheten CAI-systeem van de grond te krijgen. (Foto Studio Ger Dijs). Bij de Schaakclub Sneek liet men dinsdagavond het normale kompetitiegebeuren voor wat het was. Van toepassing op de tijd van het jaar had men een ietwat feestelijk gebeuren ingelast: de schaakkampioen van Friesland, de nog jeugdige Karei Eringa, verscheen in de aula van de Sipkens-mavo ten tonele om het op te nemen tegen twintig leden van „Sneek”. Eén tegen velen, en dat noemt men dan een simultaan-séance, een wedstrijdvorm die vooral voor de simultaatgever erg vermoeiend kan zijn omdat hij langs de borden moet lopen van tegenstanders die rustig gebruik maken van hun zitvlak. Jongtalent Eringa had er echter niet zo veel moeite mee. Hij speelde aan twintig borden, won er dertien, maakte tweemaal remise en inkasseerde vijfmaal een nul. Een puntenverdeling bewerkstelligden T. Zwaan en P. Tjoelker. Winst in deze gezellige séance was er voor T. Potjes, L. Huitema, W. Binnema, L. Kerstma en E. Wind. Dat betekende voor Karei een winstpercentage van zeventig en hij sloeg daarmee beslist geen gek figuur. Op de foto van Studio Ger Dijs ziet men Karei Eringa in „aktie”. Links onderaan in beeld de heer W. Binnema. de routine die een gouden uitslag kon noteren op zijn resultatenlijst die een periode van een halve eeuw omvat. Zijn naast hem zittende zoon Harry moet in schaak gesprekken met pa voorlopig weer wat inbinden... DE KERSTBOOM schoot weer wortel bij de Sneker Eierbrug. Dus kan men weer eksakt weten hoe laat het is. De stedelijke zakenlieden zorgden voor de aankoop. De gemeentelijke plantsoenendienst kwam er als deskundige instantie aan te pas om de boom zijn oude-vertrouwde plaatsje aan de Wip te geven. En dat alles om de goegemeente niet te laten vergeten, dat we vallende zijn van het ene feest in het andere. De naaldboom ziet er nog wat kaaltjes uit, maar morgenvroeg komt er een derde instantie aan te pas om het geval te versieren; dan draaft de Sneker Brandweer op met ladders om de ballen, de slingers en de lichtjes aan te brengen. Foto studio Ger Dijs zag echter, ondanks moderne apparatuur geen kans om gisteren een plaatje te maken van iets dat morgen gebeurt Geen „prikkelateur” Het achterwege laten van de traditionele introducerende aanbiedingsbrief, met daarin de eveneens gebruikelijke stand punten van burgemeester en wethouders, blijkt niet voort te vloeien uit een soort gemakzucht van het Sloter kollege. Over dat wat er niet is, wordt gezegd: „Dat (vervolg zie pagina 13) W'S’-’' if o.-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1