Volgens brief RIMO B.V. aan raad meer wonen voor’t zelfde SHOW nieuw en gebruikt „Nieuwe aanklacht tegen Finkenburgh op komst” Jan de Vries van Ijlst naar Heeg „Snert helpt gehandikapten weer verder in het zadel” Mandarin op zelfde voet verder F dl ■I ZEEPOST Gemeen tesekre taris liep Sinterklaas mis Van der Wal moderniseert Kleinzand 10 maar tracht het goede te behouden +- I ri"-r+- T. C. Veninga (Oudega W.) intrede in Schoonebeek bouwterreinprijs ZAKENNIEUWS VERKOOP IN SNEEK, YSBRECHTUM EN NIJLAND 3ï Pagina 27 SNEEKER NIEUWSBLAD - Donderdag 9 december 1976 CDA zorgt voor ekstra uitbreiding openbare MAVO-school in Balk noodSJtoJ. SMEEK SNEEK-VALKSTRAAT 2 TEL. 05150-15825 Rimo BV heeft berekend dat er momenteel bij Finkenburgh een onverkoopbare voor- Zoals u al gedurende enige weken heeft kunnen lezen, zal de Lions Club „Sneek” overmorgen, zaterdag 11 december dus, een snertaktie houden. Dit gebeurt om gehandi- kapte jongeren uit Sneek en omgeving in staat te stellen een werkelijke sport, n.l. paardrijden te gaan beoefenen, flier door kunnen ze zich een volwaardig lid van deze maatschappij gaan voelen. I OOSTERDUK 8, TEL.: 05150 12583 Zondag is Tiberius Cornell's Veninga beves tigd als pastoraal medewerker bij de her vormde gemeente van Schoonebeek en om streken. De bevestigingsdienst werd gehou den in het wijkcentrum Eben Haëzer te Weiteveen, de leiding was in handen van de plaatselijke predikant, ds M. Mulder. Na deze dienst deed de heer Veninga intrede in Weiteveen/Nieuw Schoonebeek met een korte predikatie over Mathheus 10: 20b: „Het is de geest van Uw Vader die in U spreekt”. Dominee Mulder preekte over Jer. 1: 7. J. BANG MA (CDA) - sinterklaas voor openbaar onderwijs - permanente Autobedrijven b.v. Met de volgende schepen kan zeepost wor den verzonden. De data, waarop de korre- spondentie uiterlijk ter post moet zijn be zorgd, staan, tussen haakjes, achter de naam van het schip vermeld. De vroedschap, en met name de Bakhuis ter leden daarvan, toonde zich kontent met de verhuur van een deel der voormalige rooms katholieke basisschool te Bakhuizen aan het peuterspeelplaatswerk in dat dorp. Enkelen noemden het een eerste aanzet tot een volwaardig sociaal-kultureel centrum in Bakhuizen. J. B. Coenders informeerde naar aanleiding van het in rekening bren gen van de kosten van water, gas en elektriciteit aan de huurder, naar waar de rekening voor de RK-parochie bleef. Im mers, in de periode dat de Odulphuskerk hersteld werd van de gevolgen van de brand, werden de missen in de school opgedragen. En de heer Coenders is pas toor van deze parochie. Vrijdagavond zal in diverse wijken van de stad door middel van een geluidswagen nog maals de aandacht op dit sympathieke doel De Mavo in Balk, de openbare wel te verstaan, heeft het aan de fraktie van het Christen Demokratisch Appel in de Gaasterlandse raad te danken dat de geplande uitbreiding met een noodlokaal nog groter wordt. Bij monde van de heer J. Bangma lanceerde het zevental namelijk het idee om de ruimte tussen het bestaande gebouw en het te bouwen noodlokaal te overkoepelen met een eenvoudig plat dak. Daardoor ontstaat een ruimte van 7 bij 2,5 meter en die kan de school beslist wel gebruiken gezien het bestaande ruimtegebrek. Om de kosten hoeft een en ander niet over te gaan, aldus de heer Bangnia. De zeven a achtduizend gulden kunnen wel worden opgebracht. Bijvoorbeeld uit het ekstraatje uit de pot „bouwleges”. Na de dienst kon het echtpaar Veninga de hand gedrukt worden. Datzelfde was het geval na de officiële intrededienst, die ’s middags in de Nederlandse Her vormde Kerk te Schoonebeek werd ge houden. Als tekst voor deze dienst was gekozen 1 Johs. 4: 14: „En wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Heiland der wereld”. Na de dienst werd in de kerk namens kerkeraad en gemeente ge sproken door dominee Mulder. worden gevestigd. De vele jongeren, die hun medewerking verlenen zullen een gratis toe gangsbewijs voor Amicitia ontvangen. Dui delijk is dat velen zich in zetten om de aktie van de Sneker Lions tot een goed resultaat te brengen. Zorgt dus door mee te eten, dat zaterdagmiddag gezegd kan worden: „Ja, snert hielp gehandikapten verder in het zadel". Enig stof tot gesprek leverden ook de plannen van veehouder G. Jensma uit Balk op. Deze heeft onlangs een woning in de Wilhelminastraat betrokken en wil daar op beperkte schaal een diergeneeskundige praktijk gaan uitoefenen. Daarvoor is no dig een praktijkruimte met apotheek en dat moet middels een uitbreiding van zijn woning worden gerealiseerd. Om een en ander uit te voeren klopte hij bij de gemeente aan met het verzoek 200 vierkan te meter achter zijn huis te mogen overne men tegen een prijs van 21,- de vierkante meter, zijnde de grondprijs voor industrie- grond. Wij verwerken uitsluitend roomboter” staat onderaan het menubord te lezen van de enige „echte” broodjeszaak in Friesland en dit typeert misschien wel de kwaliteit van de bij „Mandarin” verkrijgbare etenswaren. Ook nu Evert en Betty Buma de zaak hebben overgenomen blijft deze kwaliteit voorop staan en daartoe worden de broodjes en vleeswaren speciaal uit Haarlem en Amsterdam „geïmporteerd”. Behalve broodjes zijn er ook nog andere verteerbare zaken te krijgen zoals soep en salades om maar eens wat te noemen. Op de foto van Studio Ger Dijs een kijkje in het binnenste van het pand aan de Wijde Noorderhorne, waaraan overigens niets verandert is. raad van een half miljoen gulden aan auto gordels ligt. Daar gaat niets af, aldus de brief. „Finkenburgh mag niet beneden de f21,50 verkopen en wij hebben hierover regelmatig kontakt met het Ministerie om het in paniek gaan dumpen door Finken burgh te voorkomen. Indien men hier een oplossing wil vinden zullen de partijen op zeer korte termijn om de tafel gaan zitten en wel in overleg met IW/TNO”. Dat wil evenwel niet zeggen dat men er rigoureus het mes in zette. Wel degelijk had en heeft men oog voor de vele herin neringen aan vroeger die dit grachtenhuis nog herbergt. Bepaalde karakteristieke za ken in de gang blijven gehandhaafd en worden ingepast in de nieuwe opzet. De klassieke voorzaal zal zijn oude sfeer (door onder meer het fraaie plafond) blijven ademen. Verlaagde plafonds verbergen oude karaktertrekjes van de interieurs, maar die gaan niet verloren voor de toe komst. Ze worden alleen (voorlopig) aan het oog onttrokken. Uiteraard is er wel iets opgeofferd aan de moderne bedrijfsvoe ring die voor een restaurantbedrijf noodzakelijk is, maar dat is zo minimaal mogelijk gebeurd. De toiletakkommodatie is verbeterd, er is een centrale keuken gemaakt (overigens blijft de Leeuwenburg de hoofdpost), een keuken die via een lift in verbinding staat met een tweede keuken op de bovenverdieping. Daarnaast is de isolatie verbeterd en wordt een en ander zo uitgevoerd dat aan de strenge eisen van de brandpreventie wordt voldaan. Dat is niet eens nodig, legde burgemeester H. L. Sixma baron van Heemstra later uit. De afschrijving van het noodlokaal is ge baseerd op een termijn van acht jaar. Normaal is evenwel elf jaar en met de ekstra kosten voor de overkapping erbij zou men weer van elf jaar uit kunnen gaan. Resten evenwel een paar andere punten. Bijvoorbeeld hoe het zou komen met de lichtvoorziening. Hij_ wilde het idee daar om overnemen onder „technische en onder wijskundige voorbehouden”. De gemeente wil evenwel f 39,- per vierkan te meter in rekening brengen. Overigens had zij geen bezwaar tegen de verkoop. De raad moest echter een en ander nog goedkeuren. Er bleek over de prijs nogal verschillende gedacht te worden. M. de Boer (gemeentebe langen): „ik fyn it ünlogysk dat immen dy’t groun foar it ütoefenjen fan syn birop nee- dich is, de bouwterreinpriis moat bitelje”. L. Zijlstra (CDA) dacht daar totaal anders over. Hij redeneerde aldus: door het aanko pen van het stuk grond schiet de groenstrook achter de woning van de heer Jensma op. Het bijkomende stuk wordt dus onderdeel van het bouwterrein en daar moest die prijs van f39,- dus ook gelden. Uiteindelijk bleek de raad het daarmee wel eens te zijn. Zo had CDA de nieuwe situatie gedacht. Links het achterste gedeelte van de huidige school, rechts het noodlokaal. Het gearceer de gedeelte stelt de overkapping voor. Daar onder de geplande verbinding tussen school en noodlokaal. Aan de Technische Hogeschool te Delft slaagde voor het kandidaats-eksamen elek tronisch ingenieur de heer Henk Wiersma, voorheen Bordine 78, Sneek en oud- leerling van het Sneker Bogerman College. Zoals gezegd, begint het schoonmaken van prei, selderij en het snijden van spek en worst reeds vrijdagavond. In de nacht van vrijdag op zaterdag zal de eenpans- maaltijd gekookt worden, waarna zater dagmorgen de verkoop start vanuit de „Melkfabriek Ysbrechtum”. Onder het genot van een kop koffie werd in het aangrenzende Aikes Tallen Huis gelegenheid gegeven aan diverse sprekers om het woord te voeren. Hier werd druk gebruik van gemaakt. In totaal voerden tien sprekers het woord. De heer Veninga bedankte een ieder voor de hartelijke woorden en voor de geweldige ontvangst in de pastorie van Weiteveen. Laten we er wel om denken dat het om een noodoplossing gaat, benadrukte PvdA-er C. Gaastra. „Stel de skoalle groeit en der meije forsienings bykomme, goaije wy dan üs eigen ruten net yn? Sa ja, dan kinne wy dit better achterwege litte”. Dat was niet het geval, kon de heer Van Heemstra hem gerust stellen. Mocht de school groeien dan zal er toch gedacht moeten worden aan een nieuwe school. „Dit is een tijdelijke oplos sing voor een tijdelijk schoolgebouw, dat ergens nog altijd semipermanent heet te zijn”. Maar dat karakter heeft het allang niet meer, vulde hij snel aan. De raad kon met het kollege voorstel plus CDA- ekstraatje akkoord gaan. Dat het wel nodig was, dat ekstra stukje ruimte, had de heer Bangma al duide lijk laten uitkomen. Dit is de meest summiere oplossing, zo karakteriseerde hij het plan van b en w. De school ontbeert ruimten voor vakonderwijs, zoals tekenen en handenarbeid. Prakti- kumlokalen voor natuurkunde, schei kunde en biologie missen. Er is geen lerarenkamer, geen administratieruim te. Kortom „it is in kwestje fan it iene derüt en dan it oare deryn. Wy roppe net hoera, mar mei minder kin it net”. Argentinië ms Eemhaven (15 december); Australië ms Kangourou (13 december); Brazilië ms Eemhaven (15 december); Ca nada ms C. P. Trader (16 december); Chili ms Dagny Skou (9 december); Israël ms Tilia (14 december); Japan ms Rhine Maru (15 december); Kenya, Oeganda, Tanzanië ms Marigo R (17 december); Nederlandse Antillen ms Neptunus (9 de cember); Suriname ms Ares (15 decem ber); Verenigde Staten van Amerika ms Am. Alliance (13 december), ms Atl. Cog nac en ms S. L. Market (15 december); Z. Afrika (Rep.) ms La Rochelle (15 decem ber). Achter de historische gevel van Kleinzand nuinmero 10 in Sneek wordt momenteel driftig gemetseld, getimmerd en geverfd. In het voormalige Aere Perennius (in de volksmond beter bekend als het „Appel en Perehüs”) is men bezig het monumentale pand met zijn doolhof aan gangen en trap pen een totale interne ,/ace-lift” te geven. Sinds twee jaar is het eigendom van restau rant Van der Wal dat er vooral het grote gezelschappenwerk in onderbracht. De ak- kommodatie voldeed evenwel niet meer aan de eisen des tijds en daarom besloot men een en ander drastisch op te knappen. Om de verkoop te doen slagen, zullen 30 tot 35 personenauto’s, met chauffeur en helpers bemand, door de diverse wijken van Sneek, Ysbrechtum en Nijland rijden. In de auto’s zijn door de BB ter beschikking gestelde gamellen met warme erwtensoep aanwezig. De verkoop moet rond 12.00 uur voltooid zijn, om alle gegadigden op tijd aan een middagmaaltijd te helpen. De prijs per liter bedraagt 3,-. De Keuringsdienst van Waren, die deze aktie nauwkeurig begeleidt raadt de ge bruikers aan, na ontvangst, de soep nog even door te koken, maar daarop worden de kopers zaterdagochtend nog gewezen. (Eventuele 'vrijwillige chauffeurs kunnen zich alsnog melden bij de heer J. Visser, Zeilstraat 5, Sneek, telefoon 05150-13921. Hoe meer auto’s, hoe sneller werk!!) SCHOONMAAK Vrijdagavond reeds, zullen tientallen da mes beginnen om alle ingrediënten schoon te maken, daarvan maakt ook 400 kg worst deel uit. Deze worst zal in gemalen toe stand in de erwtensoep aanwezig zijn. Op voorschrift van de Keuringsdienst van Wa ren dient deze wordt nl. meegekookt te worden, die dan door het roerwerk in de enorme ketel wordt stukgeslagen. De direktie van KMN - Nestlé te Sneek, misschien beter bekend als de „Melkfabriek Ysbrechtum”, heeft evenals vorig jaar spon taan zijn medewerking verleend om deze heerlijke nationale winterkost te bereiden. Uit hoofde van het bedrijf zijn de ketels geschikt om dergelijke grote hoeveelheden te kunnen bevatten en dus in één keer klaar te maken. Overigens wordt van de zijde van het ministerie van Sociale Zaken en het Rijks- Gemeentesekretaris K. A. de Groot van Gaasterland zal dinsdag behoor lijk spijt gehad hebben van zijn aan bod nog even snel een paar stukken, nodig voor de raadsvergadering op te zoeken. Daardoor liep hij het bezoek van Sint Nikolaas aan de vroedschap mis en moest hij een presentje van de goedheiligman derven. Dat was wel weggelegd voor de raadsleden, die elk uit handen van de overigens met een bekend aksent sprekende kindervriend een stukje houtdraaikunst mochten ontvangen. Plus een paar snedige op merkingen, waarbij zij gewezen wer den op zaken die de regelmatige be zoeker van de raadsvergaderingen in het historische raadshuis van Balk niet zullen zijn ontgaan. Kortom, Sint Nikolaas bleek behoorlijk geïnfor meerd en dat lag hem niet alleen aan zijn „grote boek”, dat voor deze gele genheid was voorzien van het omslag dat normaliter de begrotingen van Gaasterland siert. Maar mogelijk is de sekretaris de Sint in de gang nog tegengekomen. Triest was dat zijn moeite eigenlijk voor niets was ge weest. Zijn speurtocht naar vermiste stukken bleek vruchteloos, ze waren onvindbaar. In de brief aan de raadsleden wordt een en ander nog eens op een rijtje gezet. Uitgelegd wordt dat de produkten die Finkenburgh eerst in opdracht van Rimo produceerde, nu door de werk plaats zelf op de markt worden ge bracht. Dat geldt voor sleepkabels, kin- dergordels en schilderijlijsten, waarin evenwel nu, volgens de informatie van de heer Kuperus, de omzet nihil is. Hij voorspelt dat straks opnieuw een civie le procedure tegen de Sociale Werkplaats zal worden aangespannen in verband met laspaketten. Een handelsvertegen- woordigersovereenkomst is zonder op gaaf van reden opgezegd. Finkenburgh heeft over het seizoen 1975/1976 daarvoor 5000,- schadevergoeding moeten betalen. „Ook hier zal Finkenburgh spoedig bemer ken, dat men dit niet ongestraft kan doen”. Overigens was in genoemde artikelen een jaaromzet van twee miljoen gulden gemakkelijk haalbaar geweest, deelt hij mee. konsulentschap gepoogd om weer tot een vorm van samenwerking tussen Finken-- burgh en Rimo te komen, aldus meldt de heer Cuperus. Rimo is daartoe bereid, mits het „oud zeer” op korrekte wijze wordt weggesneden”. Aan de Rijkskonsulent is daarom voorgesteld om een gesprek te houden in het gebouw op het industrieter rein Houkesloot I tussen mevrouw W. Unema-Ehlhardt en de heer Cuperus met als neutraal tussenpersoon de Rijkskonsu lent, de heer Hoogcarspel. „Met de werkmeesters en mensen uit de werkplaats bij de hand, zouden wij dan in maksimaal twee dagen onze klachten heb ben aangetoond en bewezen. Ook dit is weer geweigerd. Men weet immers heel goed dat men volledig fout zit en dit is ook de reden waarom arbitrage en een onder zoek door een neutrale kommissie zijn geweigerd”. De Lions willen door de verkoop van 4000 liter erwtensoep trachten een steen bij te dragen om deze bovengenoemde gedachte groter vorm te kunnen geven. De vroeger gestarte aktiviteiten, waarbij gedacht kan worden aan de puzzelaktie in het vooijaar in deze krant, zullen hierdoor verder kun nen worden uitgebreid. Zo als inmiddels wel bekend mag worden geacht, draait een en ander om de aan klachten die Rimo tegen Finkenburgh heeft ingediend. Men wil een schadever goeding van rond een miljoen guldens wegens „wanprestaties” bij de fabrikage van kindergordels en -zitjes voor auto’s. Daarnaast wil Rimo voorkomen dat Fin kenburgh „onder de prijs gaat zitten” met eigen produkten op het terrein waarop Rimo ook werkzaam is. De heer Veninga is afkomstig uit Oudega (Wymbritseradeel). Hij woonde op de boerderij aan de Ringwiel. Hij werkte onder meer bij het Christelijk Basisonder wijs te Blokzijl en Ferwerd. Tijdens de periode in Ferwerd verzorgde hij catechese bij de evangelisatievereniging te Jelsum. Als laatste meldde hij zich als kandidaat voor een vestiging in het plan de Moleffinne, als eerste draait hij er nu in dat uitbreidingsplan van Heeg. Jachtwerf Jan de Vries, vroeger gevestigd te IJlst. Ruimteproblemen noopten de heer De Vries om het stedeke te verlaten. De 600 vierkante meter ruimte tussen de houthandels van De Vries en Oppedijk waren volstrekt onvoldoende voor een goede bedrijfsvoering en uitbreidings mogelijkheden waren niet voorhanden. Dat is in Heeg echter wel het geval. Hij beschikt daar over 4500 vierkante meters, waarvan tweederde ingenomen wordt door de jachthaven (45 ligplaatsen, ook voor de verhuur) en de rest door vaste grond met daarop de loods, die in eigen beheer is gebouwd. Men heeft er alle mogelijkheden voor winterberging, voor een jachtwerf, voor de verhuur van zeil- en motorkruisers en alle andere voorkomende werkzaamheden. Overigens heeft De Vries nog een stuk grond bij de gemeente gevraagd om de jachthaven uit te kunnen breiden. Dit om soulaas te bieden in het tekort aan havenakkommodatie in Heeg, die met het in werking treden van de provinciale landschapsverordening waarschijnlijk nog nijpender gaat worden. En daarbij denkt De Vries vooral aan de „mensen met de smalle beurs”. (Foto Studio Ger Dijs) Wederom is Rimo Rotterdam BV in de pen geklommen. Na een brief in oktober over de affaire Finkenburgh (aan het kollege van burgemeester en wethouders van de gemeente Sneek) is nu een uitvoerig epistel naar de raadsleden van de Waterpoort- stad gezonden. Nogmaals wordt gevraagd om een onderzoekkommissie in te stellen in het konflikt tussen Rimo en Finkenburgh. „Wij hopen dat rechtvaardigheidsge voel nu eens boven partijpolitiek wordt gesteld”. Met dat laatste doelt de direkteur van deze BV, de heer C. Kuperus, op de pogingen van CDA en PvdA om de verantwoordelijke figuren in deze kwestie te dekken, zo licht hij desgevraagd toe.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 13