RAPPORT over de werkende jongeren Kommissie verdeeld over een leerplichtverlenging I zoals wonen j óókkanzqn S5ÏSSS iÈèlsli De kommissie acht hier inderdaad nog kinS en foorgestelde integratie van vor- Van deze kommissieleden wezenlijk belane- mogehjkheden aanwezig, zo blijkt uit haar minSswerk ff beroepsbegeleidend onderwijs rijke doelstelling n.l. de gelijkwaardigheid rapport, maar zij is verdeeld over de vraag en de sPre,(kng van edukatieve vnnrzieete. 6 J r t *9. Golden Earring: „Contraband” II 1 O w INGEZONDEN Hoogbouw CAF (3) Prijzen Sinterklaas- aktie in IJIst bekend Hoogbouw CAF (2) Hoogbouw CAF (1) - i t l I IR SNEEKER NIEUWSBLAD - Donderdag 9 december 1976 Pagina 29 28 j >i mee te g steeds om wijs. i Wat een gezeur, zullen misschien de voor stemmers in de raad zeggen, alweer een ingezonden stuk over de CAF. Ik denk echter dat het gros van de bevolking in Sneek, in Oppenhuizen en misschien elders dit niet zullen zeggen, ’t Is nogal wat, een gebouw om niet over het hoofd te zien. En dat niet zomaar voor even, maar waar schijnlijk voor ettelijke tientallen jaren. Dat deze kolos bepalend wordt voor het aanzien van Sneek en de meren, daar hoeven we echt niet aan te twijfelen. En dit alles echt voor een handjevol werklozen, die straks misschien door verdere mechani satie weer overbodig worden. Öngelove- lijkü Sneek in de vaart der volkeren! Heus, ik zie die grote werkloosheid ook wel, hoor, maar de plaatsen, die de CAF zou kunnen bieden zijn toch ook niet verloren voor Friesland als zij zich elders zouden vestigen. Wat ik tot slot nog wilde zeggen: laten we ons niet helemaal machteloos voelen en laten we in ieder geval straks zorgen voor een 46 meter hoge toren van bezwaarschriften bij Gedeputeerde Staten. Niet over het hoofd te zien!! Mirjam v. d. Heijder. „Alle pogingen, die in het werk zijn gesteld de milieu-achterstand in ons onderwijs te bestrijden - perfektione- ring van het verstandelijk - kennende onderwijs en het kreëren van een ander onderwijs - hebben grosso mode ge faald en bieden met het oog op de toekomst een eender perspektief”, aldus dit deel van de kommissie. „Het enige wat ons is gebleven zijn onduidelijke doelstellingen, een stuk belangenstrijd verwarring en onrust aan het gehele onderwijsfront én het middel dat alle vernieuwingen mogelijk moest maken: de leerplicht. Al wat ons is gebleven lijkt bovendien nog in de schaalver groting te gaan”. op de achterzijde van dat vouwblad voorkomende songteksten moet ver knippen. (Contraband-Polydor). R. F. Respektabele aantallen. De weerspiege ling van een lange suksesvolle, maar zeker niet altijd even gemakkelijk verlo pen karrière in de hard-rock, een cl van de popmuziek waarin de konkur- rentie groot en geducht is; vooral van Angl-Amerikaanse zijde. Momenteel staat de Golden Earring weer in het middelpunt van stelling. Vorige week werd hun nieuw- De Ulster winkeliersvereniging heeft, tradi tie getrouw ook nu weer in de weken voor het Sinterklaasfeest getoond dat ze hun tijd verstaan en de kansen grijpen om een graantje mee te pikken. Bij aankoop van iedere rijksdaalderAverd een lot afgegeven en de gehele voorraad loten - 100.000 in getal - is volgens de heer N. Waltje in roulatie gebracht. Maandagavond om 8 uur vond de trekking plaats door burge meester H. W. F. Mumsen. aan zijn linker kant de geflankeerd door de postkomman- dant der Rijkspolitie de heer V. der Walle. Er waren 45 prijzen beschikbaar gesteld. Met een paar tussenpauzes - het was een gezellig „onder ons als Ulsters” kwamen de prijsnummers te voorschijn, die elders in deze krant zijn gepubliceerd. Eenmaal per week komen de echtparen Van Houten en Strikwerda uit de Bockema- straat in IJ 1st bij elkaar om te „pluzen en te knopen". Dat slaat op het maken van een vloerkleed van schapewol. Het derde in suk sessie onderhand. De eerste twee waren voor eigen gebruik omdat de parketvloeren in de. respektievelijke woningen dienden te worden aangekleed. Nummer drie is evenwel „voor de handel" bes'temd. Sinds oktober van dit jaar is het viertal met dit kleed bezig. Er zitten zo’n zes a zeven vachten in verwerkt. Overigens is niet alle wol geschikt. Er is afval; „skytlokken", zoals ze worden omgeschreven in vaktaal. Het kleed heeft de .afmetingen van twee bij tweeënhalve meter. Over een rij wordt ongeveer een kwartier geknoopt, naar schatting bestaat het uit een 6000 rijen. Bij de werkzaamheden wordt aan „partnerruil” gedaan Janneke van Houten-Nauta en Jurjen Strikwerda (links op de foto) doen het knoopwerk en Akke Strikwerda-Kuiper en Weitse van Houten doen het pluiswerk (foto Studio Ger Dijs) r In de Franeker sporthal spelen de dames- en j fen-selektieteams van Noord-Holland en I r‘esland tegen elkaar, dit om in deze plaats ft handbal te propageren. In de Friese naniesp/oeg zijn de SHC’ers Anneke Graaf- Sfna, Marijke Vallinga en Lucie ter Haart °Fgenomen, terwijl bij de heren Jouke fu‘fs’ Dirk Volkers en Bert IViggers de feker Handbal Club vertegenwoordigen. e aanvang van de eerste wedstrijd is om "en uur. ^ei Kerst Zaalvoetbaltoernooi, zoals dat op thTn08 20 december in de Balkster Spor- a De Trime zou plaatsvinden, is verplaatst ^vrijdag 24 december. De provinciale adviescommissie werkende jongeren, die in november 1974 door de commissaris der koningin werd geïnstalleerd met de opdracht om het provinciaal bestuur van Friesland, tegen de achtergrond van de bevoegdheden van het provinciaal bestuur, te adviseren omtrent de problemen rond de scholing en vorming van de (partieel leerplichtige) werkende jeugd en de jeugdwerkloosheid, heeft amsdag haar rapport aan gedeputeerde staten aangeboden. De kommissie heeft zich, zo blijkt uit het verslag, intensief bezig gehouden met de oorzaken van de achterstandspositie van de werkende jongeren in de verschillende leefsituaties (gezin, school, vrije tijd, werk). Daarnaast bevat het rapport een overzicht van de maatregelen, die tot nu toe getroffen zijn, zowel in de werksfeer ais binnen het onderwijs om deze achterstandspositie te verbeteren. De hoes - waarop voor de afwisseling weer eens alle Earring-leden prijken - werd op een gure namiddag gemaakt in de Kortrijkse zandverstuivingen. Er is v‘*‘ v c» i u. willUg ULVll, 4,vai3 UC* een groot vouwblad bijgevoegd waar- I kend de plaats ingenomen van Robert mee je met wat plak-en-knip-werk een Jan Stips. Overigens zonder ruzie, want dekor kunt maken van de Contra-Band. Robert Jan assisteert de groep bij twee Het is alleen jammer dat je dan ook de nummers: Hij is te horen op piano bij ::J - „Faded Jeans” en op de mini-moog in het nummer „Con Man”. deze maatregelen is WAT GEBEUREN? - - --o— In het rapport wordt uitvoerig ingegaan op deel, gekonkludeerd wordt, dat alle huidi- de verschillende mogelijkheden, die er zijn ge pogingen om milieu-achterstand binnen om iets aan de milieu-achterstand en de het onderwijs te verminderen of te kom- jeugdwerkloosheid te doen, waarbij beur- penseren om praktisch gefaald hebben, telings het woord wordt gegeven aan het Slechts het beroepsbegeleidend onderwijs ene en aan het andere deel van de kommis- iser in geslaagd op de valreep een aantal sie. Het blijkt dat het ene deel van de uitvallers van het dagonderwijs alsnog op kommissie de oplossing wil zoeken in ver te vangen en een erkende beroepsopleiding lenging van de leerplicht tot 18 jaar. Leer- mee te geven. Daarbij gaat het nog wel plichtverlenging wordt door deze kommis- 'm verstandelijk-kennend onder- sieleden gezien als onderdeel van een stra tegie om strukturele en inhoudelijke her vormingen in ons onderwijsbestel te berei- - ----- -- --t een aantal suggesties gedaan ter verbetering van de situatie bij de ver- korte en en ter bevordering van de van partieel leerplichtigen aan Ten aanzien van het toekomstige participatie-onderwijs (toekomstig volledig dagonderwijs voor alle 16-18 jarigen, geken merkt door leren op school en in de praktijk, - blijkt er onder de voorstanders daarvan in de de achterstand in school- komtnissie geen eenstemmigheid te bestaan over de mate en de aard van de samenwer king en voorgestelde integratie - mingswerk en i i o en de spreiding van edukatieve voorzienin- decentralisatie van het programma-aanbod (waarin ook beroepsopleidingen moeten wor den betrokken) stellen een :r voor, dat voorziet in één dienstencent rum in i waarover de in de streekschool gekonsentreerde oplei dingen worden verdeeld (Drachten, Sneek, -j .....i en Leeuwarden). Zoals iedereen intussen kan weten mag de CAF een silo van ten hoogste 46 meter neer zetten. De Gemeente Sneek zoekt het hoger op. De flats aan de Furmerusstraat waren pas een begin. De bewoners van Ysbrechtum en Tirns kunnen dagelijks zien wat het is, zo’n gebouw aan de hori zon: de horizon stopt dan namelijk. De bewoners van Oppenhuizen en de zeilers op het Sneekermeer kunnen straks ook niet verder kijken dan de silo lang is. Een gebouw van 46 meter kan opeens. De werkeloosheid zegt nu meer dan over 50 jaar de mensen zich kunnen indenken. Een monument van een voorbije krisis staat dan eenzaam te pronken in het land. Want laten we duidelijk zijn. Zo gauw de CAF een nieuwe machine te pakken kan krijgen die de mensen overbodig maakt voor wie de fabriek er nu mag komen, dan komt die machine er, dan liggen deze arbeiders eruit. Weg argument van werke- loosheidsbestrijding. De hooguit 15 man die werk zullen krijgen na een periode van werkloosheid (de andere 15 worden over geplaatst), wegen die op tegen deze fa briek? Een fabriek die veel plaats inneemt en er zeer weinig voor terug geeft. Een beetje geduld bij de gemeente, en nieuwe kandidaten zullen zeker afkomen op deze aanlokkelijke plaats in dit industriegebied. Kandidaten die meer te bieden hebben daa een horizonvervuilende fabriek met slechts enkele nieuwe arbeidsplaatsen. De gemeente zal moeten leren het kaf van het Koren te scheiden. Frank Dievendal OOSTÈRDUK 8, TEL.: 05150-12583 er een paar weken over gedaan en met het resultaat ben ik dik tevreden”. Vooral op het op single uitgebrachte „Bombay” geeft ’s Neerlands beste drummer een knap staaltje van zijn kunnen weg. Barry Hay, die samen met gitarist George vraag was natuurlijk voor Kooymans het vokale gedeelte voor zijn -i.. al helemaal thuis in de Earring- het gesprek niet onder stoelen of banken familie?” Het korte antwoord van de altijd stille Eelco sprak voor zichzelf: „Luister alleen maar naar de plaat”. En gelijk heeft hij want het gitaarwerk is duidelijk stukken beter dan op vorige elpees. Gelling is zonder twijfel een goede aanwinst. Luister alleen maar naar een nummer ais „Sueleen” en je bent overtuigd. Gelling heeft, zoals be kend de plaats ingenomen van Robert Jan Stips. Overigens zonder ruzie, want Sneeker Nieuwsblad: „In de Sneekweek brachten jullie enkele try-outs’ van nummers die we nu terug vinden op de divisie plaat. Zijn ze na het optreden in de Veemarkthal nog veranderd?” Barry Hay: „Jazeker, niet alleen de titels („How to fade Jeans” heet nu kortweg „Faded Jeans”) maar ook de nummers o zelf zijn nu beter uitgebalanceerd”, de belang- Drummer Caesar Zuiderwijk vult dat nog aan met: „De basis van de songs is ste produkt „Contraband” ten doop hetzelfde gebleven, maar de afwerking is gehouden. In het kader daarvan bood in de studio gegroeid. We hebben de RONO - na afloop van een .special’ aan de Earring gewijd - een „Golden Earring-Party” aan. waar men in een ongedwongen sfeer een praatje kon ma- s^n iveenanas neste drummer een ken met de groepsleden. knap staaltje van zijn kunnen weg. Barry Hay, die samen met gitarist George De eerste - nieuwkomer Eelco Gelling: „Voel jeje rekening heeft genomen, steekt tijdens dat hij erg ingenomen is met „Fightin’ Windmills”, een song die eindigt in het geluid van draaiende molenwieken. Een originele vondst. Eén van de bands die het begin van de Top-40 meegemaakt hebben is de Golden Earring. Ze maken net zo lang hits als deze hitparade bestaat - twaalf jaar dus - en zijn nog net zo energiek als in het eerste begin. Enkele cijfers om dit te illustreren: Alleen van hun laatste drie elpees („Moontart”, „Switch” en „To the Hilt”) werden er in de USA en Canada al meer dan één miljoen eksemplaren verkocht. Schattingen lopen uiteen voor wat betreft het aantal verkochte elpees in de rest van de wereld, maar dat moeten er ook ruim één miljoen zijn, waarvan de helft in ons eigen land. En als we dan toch aan het optellen zijn: van hun singles zijn er minstens twee miljoen verkocht. rv - .7? - Verder is er, voor wat de leerplicht betreft, leidingen worden ook voorgestaan. Binnen vorming nog een tussenstandpunt te formuleren, de Streekschool voortr aldus de kommissie, die tenslotte nog en- onderwijs in Leeuwarden wil men echter kele aanbevelingen doet omtrent de be- niet verder gaan dan twee vestigingen met strijding van de werkloosheid. Ook over de beroepsopleidende programma’s namelijk mogelijkheid daarvan werd in de kommis- in Leeuwarden en Drachten, zowel uit sie echter niet gelijk gedacht. Sommige onderwijskundige als ekonomische motie- kommissieleden menen, dat dit wel te doen ven. Voordat de partiële leerplicht wordt is, anderen zijn van mening, dat allerlei uitgebreid, wordt een wettelijke regeling tussen voorstanders en tegenstanders maatregelen weinig uithalen, omdat de van de stage-problematiek nodig geacht, oorzaken van de werkloosheid daarvoor té waardoor de stages uit de kommerciële struktureel zijn. sfeer worden gehaald. ANDER STANDPUNT Het andere deel van de kommissie ziet geen heil in verlenging van de volledige en partiële leerplicht, doch pleit, integendeel, voor vermindering van de nu geldende leerplichtige periode, omdat leerplichtver- legingen naar de mening van deze kom- missieleden niet bijdragen tot het vermin deren of kompenseren van achterstanden (waaronder die naar milieu), zolang de nadruk eenzijdig blijft liggen op het verstandelijk-kennende onderwijs. Hoe hoog is 46 meter? Wat is de waarde’ van een horizon uit miljeuoogpunt gezien? En welke waarden hebben bestemmings plannen? Allemaal vragen waar, als we niet oppas sen, over een korte tijd geen antwoord meer op hoeven te geven, omdat we dan met lede ogen kunnen aanzien wat het is om een horizon te verzieken met een torenbouw van zo’n hoogte. Hoe dat dan gebeurt? Nou gewoon, je neemt een bedrijf, b.v. de CAF, die de hoogte in wil, je neemt een gemeentebes tuur, b.v. in Sneek, deze haalt met weinig moeite een aantal waarden overhoop wel ke aan bestemmingsplannen ten grondslag liggen, en je hebt de zaak beklonken. Denken ze. Het argument van de werkgelegenheid is hoog opgevoerd. Maar kunnen we voor dit argument, waar geen garanties voor zijn gegeven, en dan nog hooguit 15 man bedragen, dan ook maar alles toe laten, b.v. door zo’n kolos van een gebouw neer te zetten, die over heel Sneek en tot ver in de omgeving zo’n dominerende rol gaat spelen dat de hele landschapslijn daardoor wordt verstoord. Tuurlijk, torens hebben een belangrijke funktie in het aanwijzen van een stad of dorp van veraf. Maar de toren waar het hier om gaat siert niet, doch ontsiert. Denk er eens over na. Geertrui Potveer. Over de resultaten van de kommissie niet erg enthousiast. Integen- ge pogingen om milieu-achterstand binnen maatschappij Verplaatsing van L.s van stituten in Joure de pogingen wat aan achterstand te onderwijscentra als Heerenveen en Drach- - e --o streekcentra in De volledige leerplicht zou 9 jaar moeten uit deze ontwikkeling konsekwenties te Harlingen en O-'-*-,J- -- moeten trekken met betrekking tot de van de partiële leerplicht voor 17-jarigen realisering van de plannen van het mi- en uitwijkmogelijkheden naar het dien- nisterie. stencentrum in Leeuwarden bij gebrek aan voldoende deelnemers voor bepaalde op- beroepsbegeleidend aanbevolen de twee dagen leerplicht te 4““ ,...i vei-an(jeren in één dag leerrecht met bepaal de faciliteiten. De gedachte van het participatie-onderwijs wordt door dit deel van de kommissie verworpen. Het rapport vermeldt verder nog het standpunt van een aantal leden, die een tussenpositie innemen i van de uitbreiding van de leerplicht tot 18 jaar en enkele mogelijkheden om de werkloos heid onder de jongeren te bestrijden. van verschillendsoortige vaardigheden en interessen, in een vroeg stadium van de gang door het onderwijs'zou kunnen wor den ingevoerd, mits deze gelijkwaardig- spreidingsplan heid ook in de maatschappij wordt erkend. Uitgaand van deze situatie beveelt dit deel van de kommissie aan de huidige tienjarige volledige leerplicht terug te brengen tot 9 jaar en een uitbreiding van de mogelijk heid te geven voor ontheffing in het 9de jaar door de ontheffing niet alleen op medische doch ook op sociale overwegin gen toe te staan. van onaerwijs en wetenschappen, een an- Uiensi der deel echter heeft duidelijk een andere Leeuw«rden, vijf streekcentra voorkeur met hotreWino tiu in de streekschool eekonsen De steeds verder oplopende achterstand in ken. Er wordt schoolsukses van kinderen uit het arbei- t dersmilieu is uiteindelijk bepaald door schillende onderwijsniveaus op maatschappelijk achterblijven ten opzichte langere termijn en ter b-J van de dominerende burgerlijke milieus, deelname van zo schrijft de kommissie. Zij konstateert, het bestaande parttime-onderwijs. dat er in onze samenleving weliswaar ni- vellerende tendenzen aan het werk zijn, maar dat dit blijkbaar niet voldoende is om achterblijven in onderwijs tegen te gaan. omtrent de realisering van deze mogelijk- gen over de provincie. De voorstanders heden in de praktijk. Een deel van de ^emmh^te - kommissie stelt zich wat dit betreft nage noeg achter de plannen van het ministerie van onderwijs en wetenschappen, -- voorkeur met betrekking tot de realisering. Het eerstgenoemde deel van de kom- Heerenveen, Buitenpost of Dokkum missie is minder pessimistisch ten aan- Leeuwarden). zien van de in het rapport vermelde harde ontwikkelingen in maatschappij Verplaatsing van de huidige vormingsin- en onderwijs en het geringe sukses van stituten in Joure en Beetsterzwaag naar de pogingen wat aan achterstand te onderwijscentra als Heerenveen en Drach- doen. Het laatstgenoemde deel meent ten, eventuele vestiging van s uit deze ontwikkeling konsekwenties te Harlingen en Oosterwolde bij invoering blijven en '’niet'veTdër diënen“te moeten trekken met betrekking tot de van de partiële leerplicht voor 17-jarigen verlengd. Dit deel van de kommissie wil realisering van de plannen van het mi- en uitwijkmogelijkheden naar het dien- tevens de partiële leerplicht afschaffen en omzetten in een leerrecht tot 18 jaar om het dwangmatige aan partieel onderwijs en te ontnemen. Bovendien wordt 'F

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 15