J heen in-en-omde ke.RkdiensT.e.n Weekend diensten waterpoortstad BETTEN 1 FIETSEN EEN KLEINIGHEIDJE VERGETEN BROMFIETSEN ZONWERINGEN NU BESTELLEN I ZONDER één STORING verzorgen wij uw receptie, koffietafel en diner. BOCREANA C.V. HOTEL HANENBURG - SNEEK De Boer's Uitvaartverzorging FA. DOUMA OOST Snelle behandeling van uw autoschade door de vakmensen van AUTOVERHUUR „De Waterpoort” „Leeuwen ook voor WOONHYPOTHEKEN met voorwaarden die aangepast zijn aan uw persoonlijke situatie RONO PROGRAMMA INGEZONDEN Zwarte Piet viel van een Noorderhoeks dak garagebedrijf in sneek VEEMARKT SNEEK I’I -r-i Iweewielers „Open oog voor School en beroep” in Bolwerk w SNEEKER NIEUWSBLAD ooDoooooDooonnn n n -f Kerst-konsert „Euphonia IJlst” KINGMA’SBANKNV Pagina 33 SNEEKER NIEUWSBLAD - Donderdag 9 december 1976 waar 19.00 uur; ZOEKT U VERGADERZALEN, Een dankbare bezoeker tentoon- van 10 tot en met 90 personen. Telefoon 12712 Bestuur Euphonia uur zondagmorgen- Adv. I.M. f FEUILLETON geschreven door HENK VAN HEESWJJK «ZZJOCOOMOC 'V MARKIEZEN ROLSCHERMEN JALÓEZIEëN Speciale ontmoetingszalen voor een intiem diner met Uw zakenrelaties. Weekend Dienst Friese Uitvaart Verzorging - Tel. 05100-23990 BATAVUS MOBYLETTE PEUGEOT Van zaterdag 20.00 tot zondag 22.00 uur, alleen voor spoedeisende gevallen: H. Ubbens, Stationsstraat 27, tel. 12555 Noodspreekuren zondag van 1130-12.00, 1730-18.00 uur STORINGSDIENST GAS EN WATER Telefoon 05150-13758 Op UW dag is UW gezelschap - hoe groot ook - direktie/„baas” in öns huis Donderdag 9 december 18.00-18.30 Fryske Utstjüring Aktualiteiten Letterlape Op ’e planken 1830-19.20 Drents Programma Zondag 12 december 18.00-19.00 Sport voor sport 19.00-19.10 Boekenbus Autospuiterij-, uitdeuk- en tecty- leerinrlchting Opgaven voor deze rubriek voor de krant Tan donderdag tot uiterlijk dinsdag 12.00 MV ea voor de krant van maandag tot ■ttotljk vrijdag 11.00 uur. Vrijdag 10 december Studio: 2030 uur Geen vuiltje aan de lucht Amicitia: 20.00 uur Servië Dinsdag 14 december Studio: 20.30 uur Geen vuiltje aan de lucht Amicitia: 20.00 uur Survive Verschijnt maandags en donderdags DOOPSGEZINDE GEMEENTE 10.00 uur ds M. v.d. Meulen CHR. GEREF. KERK 9.30 en 17.00 uur ds J. Dol ARTSEN SLOTEN, BALK, WIJCKEL EN WOUDSEND S. de Groot, Woudsend tel. 05141-370 FEDERATIEVE STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING SNEEK, IJLST, WYMBRITSERADEEL, Cruycebroedershof, Sneek, tel. 17755*. GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP: Cruycebroedershof, aanvragen ma. t/m vr. van 08.30-10.00 uur. GEREF. GEMEENTE Mennozaal Harinxmakade: 14.00 en 19.15 uur dienst GEREF. KERK VRIJGEMAAKT Kleinzand 9.30 uur leesdienst; 17.00 uur ds C. J. de Ruijter VOLLE EVENGELIE GEMEENTE 16.00 uur dienst in Menno Simonszaal, Harinxmakade 21 TANDARTSEN Zaterdag en zondag van 8.30-9.00 en 17.00- 1730 uur uitsluitend voor dringende geval len: H. Hof, Horseweg 8, tel. 17972 ARTSEN HEEG, NULAND EN IJLST H. Huismans, De Syl 10, Heeg, tel. 05154- 2292 WIJKVERPLEGING WYMBRITSERADEEL Zuster v/d Manel, Eegracht 22, IJlst, tel. 05155-1691 DIERENARTSEN BALK, LEMMER EN HARICH G. Jensma, dierenarts te Balk, tel. 05140- 3030 Garagebedrijf Poiesz, Kaatsland 2, tel. 47150 ALARMNUMMERS Algemeen alarmnummer voor zowel politie als brandweer 13333. Rijkspolitie Wymbrit- seradeei: op werkdagen 05150-12060, gedu rende het weekend 05100-55555 DEERSUM Tel. 05152-244 05150-13963, geeft u vrijblijvend prijsopgave. Donderdag 9 december Amicitia: 20.00 uur toneel „Liefde half om half’ Studio: 20.30 uur Geen vuiltje aan de lucht La Romantica: 20.00 uur een demonstratie krachtsportvereniging Sneek WIJKVERPLEGING GAASTERLAND Zuster Weijdenberg, Bakhuizen, tel. 05148- 598 TELEFOON 12570 voor Sneek en Omstreken DAG en NACHT tel. 05150-16114 Aan de veemarkt te Sneek werden dinsdag in totaal 2608 dieren aangevoerd. Aantal len en prijzen waren: 41 Slachtkoeien 4,35, 4,95, 5,40, 6,15 gesl. gew.; 12 Pinken 825,-, ll00-, 1225,-; 510 Nuchtere kalveren 40,-, 60,-, 220-, 380,-; 28 Bokken en geiten geen notering; 160 Weide- en slachtschapen 160,-, ƒ215,-, 4,50, 4,75 gesl. gew.; 1755 Weide- en slachtlammeren 140,-, 185-, 8,25, 8,50 gesl. gew.; 102 Varkens en slachtbiggen 1,95, 2,10, 2,20, 2,65 levend. ASSURANTIEKANTOOR Groene Dijk 6, Sneek, tel. 05150-13598 BATAVUS RALEIGH B.S.A. PEUGEOT MIYATA In de winter, als de vorst is ingevallen, is er weinig werk te doen. Enkel wat onderhoud. Joop is een LJ Lemmerweg ’3 tot 21 U>1 de Waterpoort) Snee* - tol 06150-13096 ROOMS KATHOLIEKE KERK Diensten om 9.00, 10.45 en zaterdag dienst om 19.00 uur Oosterkerk: 9.00 en 10.30 uur ds Veenen- daal; 17.00 uur ds Van Halsema Zuiderkerk: 9.30 uur ds Nammensma; J7,(X) uur ds H. E. Beijleveld Gereformeerd Verpleeghuis; 1530 uur ds Nammensma en 13.45 uur ds W. Dankzegging Heilig Woensdag 15 december Studio: 20.30 uur Geen vuiltje aan de lucht Amicitia: 20.00 uur Survive; 14.30 uur Scapino Ballet UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. A DMINISTRA TIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-14233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.00 uur Na kantooruren telefoon 14234, 14235, 12247. Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. GEREF. KERK Noorderkerk: 9.30 uur ds J. Geel van Baarn; 14.00 uur ds Veenendaal APOTHEKEN Zaterdag van 8.00-12.00 en 13.00-22.00 uur, en zondag van 12.00-13.00 en 18.00-19.00 uur: K. G. Postma, Oosterdijk 65, tel. 12316 (mevrouw E. H. M. Broek-de Vries apo theker) DIERENARTSEN SNEEK EN OUDEGA (W) Van vrijdag 7.00 tot zondag 24.00 uur, alleen voor spoedeisende gevallen: K. D. Vink, Stationsstraat 17, tel. 12714 SNEKER KRUISVERENIGINGEN Van vrijdag 18.00 tot zondag 22.00 uur: C. Roodbergen, Loëngasterleane 126, tel. 13951 Vrijdag 10 december 18.00-18.45 Fryske Utstjüring Aktualiteiten De Greate Pier Show, in programma op de freedtojoun, mei ü.o. in foarum, bisteande üt Mike Andela-Baur, Joop v.d. Berg, Klaes Jansma en Jan Bearn Singelsma en fierder sport-saken KAPEL ST. ANTONIUSZ1EKENHUIS Kapel St. Antoniusziekenhuis: zaterdaga vond 18.00 uur en zondag 9.15 uur rektor W. F. Switzar; zondag 10.30 uur ds J. den Hartogh NED. HERV. GEMEENTE Martinikerk: 10.00 en 19.30 uur ds Ooster- hoff Ichthuskerk: 9.30 uur ds Lugtigheid ARTSEN SIJBRANDABUREN EN BOZUM C. Kerbert, huisarts te Sijbrandaburen, tel. 05152-281 Onder dit motto vindt er op vrijdag 28 en zaterdag 29 januari 1977 in „Het Bolwerk”, Kerkgracht 8 te Sneek een onderwijsmani- festatie plaats. Deze manifestatie is be doeld voor leerlingen uit de hoogste klas sen van de lagere school en leerlingen uit het voortgezet onderwijs, beide mèt hun ouders. De organisatie van de twee voor lichtingsdagen is in handen van het Gewes telijk Arbeidsbureau, de stichting Sudergoa en de schooldekanen van bet lbo, mavo, havo en vwo te Sneek. RUTGERHUIS Konsultatieburo voor geboorteregeling en seksualiteitsvragen. Voor afspraken 05150- 16461 bellen LEGER DES HEILS 10.00 uur samenkomst m.m.v. de gitaar- groep; 11.45 uur zondagsschool Kleinzand 20; 12.00 uur zondagsschool Lemmerweg- school Kaatsland 7; 19.30 uur samenkomst m.m.v. het jeugdzangkoor Wij hopen dat u dit jaar weer zult komen. Het programma is zeer aantrekkelijk, dat een enkele greep hieruit te kort zou doen aan het geheel. Voor alle zekerheid nog het volgende: het konsert wordt gegeven in de Nederlands Hervormde Kerk aan de Ee gracht te IJlst. Een en ander begint om acht uur. Kaarten verkrijgbaar aan de zaal. Per donateur zijn de kaarten tegen half geld verkrijgbaar bij mevrouw Anema (Sicko Sjaerdemalaan 7). Wij hopen echter dat zij de normale prijs van vier gulden willen betalen. Maandag 13 december Studio: 20.30 uur Geen vuiltje aan de lucht Amicitia: 20.00 uur Survive Hanenburg: 20.00 uur Kaatsvereniging Sneek Singel 82-84-88 - Sneek Verhuur zonder chauffeur aan bedrijven en particulieren. Betrouwbare en volledig gecontroleerde wagens Opel’s - VW’s - busjes - VW bestelwagens BEL 05150 - 13807 Uw auto staat voor u klaar. 4. „mnu. Mttr wrmaintuttti utit ---- vuw A. BETTEN IJLSTERKADE 78 - TEL. 13123 ABONNEMENTEN: Abonnementsgeld f 7,-per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 14,- per halfjaar (bij vooruitbetaling) A D VER TENTIETA RIE VEN: 30 et. per mm., ingezonden mededelingen 3-aubbel tarief Bij kontrak! lagere mm-prijs. Fhee Scheepvaart Museum: MeHing over de Waterpoort ■ar-Dancing De Lichtboei: in december dj Fokke Huisman; zaterdag 11 december „Chrystal Palace” Bar-Dancing De Sneker Pan: in december „Emily” Bar-Dancing Luda: in december dj Ad Roberts Bar-Dancing La Romantica: iedere woens dagavond 20.15 uur kienen De Viking: 10, 11 en 12 december „Brid ge”; zaterdag 11 december Albert West „Uitstekend kerstkonsert van Euphonia te IJlst voor tegenvallende belangstelling”. Deze kop kon u vorig jaar in de „Sneker” lezen. Wij vragen ons af hoe de volgende recensie zal zijn. Natuurlijk doen wij op 15 december ons best om het „uitstekende” peil van vorig jaar te halen en zo mogelijk nog te overtreffen. Ook de diverse solisten plus het Fries kamerorkest zullen u veel te genieten bieden. NIEUW APOSTOLISCHE KERK Sperkhem: J. W. Frisostraat zondag 9.30 en 16.00 uur; woensdag 20.00 uur Stads- fenne; Middelzeelaan zondag 930 en 16.00 uur; donderdag 20.00 uur JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkzaal Kleinzand 77 donderdag 19.00-21.00 uur vergadering; zondag 10.15 uur openbare lezing; 11.15 uur wachttoren studie PHILADELPHIA GEMEENTE Zondags 9.30 uur samenkomst; maandags 20.00 uur bijbelstudie; vrijdags 20.00 uur jeugddienst; weekends is de koffiebar „Oa se” elke avond vanaf 19.30 uur geopend, plaats van samenkomst Kleinzand 91 al, dat ze hem interessant vindt, maar niet het initiatief durft te nemen tot een ge sprek. Joop zegt: „Als ik nog eens een keer trouw, wil ik een vrouw hebben, die op deze wijze koffie zet. Kunnen we niet eens vragen aan meneer Douwe Egberts, of we samen mogen poseren voor een teevee- spotje? Mij dunkt, dat zou de verkoop zeker stimuleren”. Het meisje proest het uit. „De idee!” zegt ze schaterend. „Maar in elk geval bedankt WEEKEND-HULPVERLENING Kruizebroederstraat 36, Sneek, tel. 14162. Spreekuren: vrijdagavond 21.00-22.00 uur; zaterdagmiddag 14.00-15.00 uur; zaterdag middag 21.00-22.00 uur, zondagmiddag 14.00-15.00 uur Zaterdag 11 december 18.00-18.30 Fryske Utstjüring Aktualiteiten Sportprogramma, mei ütslaggen, ynter- Ijoes, kommintaren, birjochten en muzyk 18.30-19.20 Drents Programma Zondag 12 december Studio: 2030 uur Geen vuiltje aan de lucht Amicitia: 17.00 en 20.00 uur Survive; 1430 uur Supermannen tegen Amazones Muziekschool11.30 konsert RE DA KTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-15169 Leden van de redaktie zijn na kantooruren te bereiken onder de nummers 14319, 15001 en 05155-1548 FOTO RE DA KTIE: Studio Ger Dijs, Groot zand 81 Telefoon 05150-13596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-15323 sleutel in het slot en opent de deur. Aan de binnenkant Zitten twee stevige schuiven, die hij er indertijd op gemaakt heeft. Eenmaal binnen doet hij de deur achter zich op beide sloten. Zo kan hij niet onverwacht verrast worden. Dan schuift hij een stuk plank wat opzij, zodat er een rechthoekig gat ontstaat van twee bij twaalf centimeter. De gure oostenwind slaat meteen naar binnen, maar Joop trotseert die en kijkt naar buiten. Over de vlakte. Maar er is niets te zien met dit koude weer. De grond is immers bevroren, dus op het land kun je geen werkzaamheden verrichten. Hij had geen beter tijdstip kunnen uitkiezen. Geen onverwachte en misschien nieuwsgierige pottekijkers. Mein Liebchen, was wollst du nog me hr! Café-Restaurant De komende maanden zullen alle leerlin gen uit de zesde klas van de lagere school en vele leerlingen in het vooftgezet onder wijs weer een keuze moeten doen uit lalloze opleidingsmogelijkheden. Juist om dat er zoveel schoolsoorten zijn is die keuze vaak erg moeilijk. Op de twee voor lichtingsdagen kunnen ouders en kinderen meer te weten komen over zowel de oplei dingen die na de lagere school volgen als over scholen voor middelbaar beroepson derwijs. ZEKER u kunt zekertieid kopen door uw verzekeringen door ons te laten verzorgen. ARTSEN SNEEK Van vrijdag 18.00 tot zaterdag 20.00 uur, alleen voor spoedeisende gevallen: C. J. Overdijk, Stationsstraat 2, tel. 12526 Noodspreekuren van 10.00-10.30, 1330- 14.00 en 17.30-18.00 uur Nee, nooit ge trouwd geweest. Och... hoe gaat het? Wel eens een poos een vriendinnetje... een mens is tenslotte niet van steen, nietwaar? Maar eh... iemand voor het leven... nee, nog niet tegengekomen. Met Junior heeft Joop ook wel eens ‘een gesprek, als ze samen ergens aan het werk zijn, bijvoor beeld tijdens het schaftuurtje. Junior is getrouwd en woont in een zelfgebouwd huis in een dorpje op enkele kilometers afstand van het bedrijf. Joop is één keer bij hem thuis geweest en zich verwonderd over de razend knappe zwartharige Thea, ALG. MAATSCHAPPELIJK WERK: dr. Boumaweg 14, spreekuren ma. t/m vr., 's morgens. Zaterdag 11 december Studio: 20.30 uur geen vuiltje aan de lucht Foyer: r.t.c. Ralley Amicitia: 20.00 uur Survive; 22.45 uur Vrouwtjes, die met een natte vinger te lijmen zijn Bolwerk: 20.00 uur Bintangs Ozinga: 14.00 uur FNP de yrouw van junior. Die heeft even een goeie keus gedaan! En dan is er bij senior nog de dochter. In die eerste weken heeft hij haar één keer gezien. Toen ze even de werkplaats bin nenkwam voor haar vader. Een blonde, niet onknappe vrouw. In aanmerking ne mende, dat junior een jaar of zeven en twintig is, moet Gerda vier a vijf en twintig zijn. Vrij lang van postuur, een paar stevige benen. Pas op die middag dat hij voor ’t eerst bovenkomt om wat met de baas te bespreken, geeft ze hem een kop koffie en kijkt de man onderzoekend aan. Hij zegt netjes: „Dank U”. Als het officiële gedeel te is afgehandeld en hij nog een tweede kop koffie voor zich heeft staan, kan hij Gerda ongemerkt bekijken. Een paar we ken later komt ze in de auto naar het werk, want ze moet haar broer hebben voor een klant en het huis, waar junior en Joop aan het werk zijn, heeft geen telefoon. Junior moet weg, geeft Joop enkele instructies en stapt de auto in. Als hij weg rijdt, ziet Joop, dat Gerda even naar hem kijkt Het zeer aktieve „Soos”-bestuur van de wijkvereniging „de Noorderhoek” organi seerde een vrolijke en gezellige Sint Nikolaas-middag in de kantine van de C. Kan-hal. Deze was tot de laatste plaats bezet met „bejaarde jongeren”. De stem ming zat er direkt goed in mede door de muziek van D. Alting. Na een welkomstwoord van mevrouw Fa ber en na een vrolijke voordracht van mevrouw Ozinga kwam onder het zingen van de bekende liedjes de goede Sint binnen. Hij was zonder zijn vaste knecht Piet want deze was de afgelopen nacht van het dak gevallen, niet ernstig gelukkig., maar hij moest even rustig aan doen. Het feest was kompleet toen de Sint een grote doos met voor ieder een leuk kado had meegenomen. De heer Zijlstra, beheerder van de kantine, mocht een banketletter van de Sint in ontvangst nemen en de heer Meijer kreeg een kadobon voor zijn bewe zen diensten met de geluidswagen waar hij altijd voor klaar staat. De heer Keuning had een prachtige serie dia’s meegebracht van de aktiviteiten van de wijkvereniging die geweldig in de smaak vielen; ook hem werd als dank een banketletter^ aangebo den. Van het zingen en het uitpakken waren de kelen droog geworden maar ze werden op tijd gesmeerd. Ook de hartige hapjes gingen er vlot in. Ieder heeft weer een prettige en gezellige Sint Nikolaas- middag beleefd waarvoor het „soos”- bestuur namens allen hartelijk dank wordt gezegd. ROOMS KATHOLIEKE KERK Balk: zaterdag 19.30 en zondag 10.30 uur dienst Sloten: zaterdag 19.30 en zondag 9.00 uur dienst Blauwhuis: zaterdag 19.30 en zondag 11.00 uur dienst Heeg: zaterdag 19.30 uur dienst; zondag 9.30 uur dienst voor het compliment. Bent u niet ge- trouwd?” Is een paar dagen bezig in de werk- „Zeg maar Joop; ik verbeeld me niks. En plaats en krijgt van Gerda koffie. Ze blijft getrouwd ben ik niet. Nog altijd niet de even dralen. Joop kent de vrouwen en weet ware Josefien gevonden”. „Moet ze persé Josefien heten?" vraagt ze koket. „Nee. De naam is minder belangrijk dan de koffie. Om maar eens een voorbeeld te noemen”. En dan bloost de vrouw een beetje. Het blijft vriezen. De temperatuur daalt soms tot acht graden in de nacht. Als Joop een paar dagen vrij vraagt, krijgt hij die meteen. Tot nog toe heeft hij zelfs geen snipperdag genomen en momenteel is er toch weinig werk te doen. De volgende dag gaat hij naar de garage en huurt een auto. Rustig rijdt hij een eindje door de stad en gaat dan naar buiten. Opzettelijk slaat hij een zijweg in, die weinig wordt bereden; kan-ic gemakkelij- ker zien, of-ie gevolgd wordt. Maar er is niets bijzonders te bespeuren. Dan gaat hij met een wijde boog om de bewuste fabriek heen naar het bos. Het enige kronkelweg- getje door dit bos, dat ongeveer drie kilo meter breed is en zeker twee keer zo lang. Aan de rand van dit bosje staat de schuur, die hij nu ruim drie jaar geleden heeft gehuurd. Hij heeft de sleutel ervan bij zich. Voor alle zekerheid stopt hij enkele meters voor hij aan het eind van het bos is en zet de wagen bezijden de weg. Als er onver hoopt iemand door moet, vormt zijn wagen geen obstakel. Hij moet nu alle aandacht van derden vermijden. Lopende gaat hij naar de schuur, steekt de Maandag 13 december 18.00-18.45 Fryske Utstjüring Aktualiteiten Op ’e romte, in programma, oer lanbou, rékréaesje, myljeu en lanskip, hweryn’t it winliken giet oer de fraech hwat boarger en boer dogge mei de romte dy’t der noch is. NEDERL. HERV. GEMEENTE Abbega: 9.30 uur ds G. W. Marchal; 13.30 uur Oosthem ds A. Griffioen Gaastmeer: 9.30 en 13.45 uur ds J. W. Bruinsma (Herv. kerk) Hommerts/Jutrijp: 9.30 en 13.45 uur ds L. J. Huisman Nijland: 9.30 uur ds A. Meijeringh (HD); 13.45 uur ds A. Griffioen Oppenhuizen: 9.30 en 13.45 uur ds F. A. van Liere Oudega (W): 9.30 Schaap (Viering en Avondmaal) Schamegoutum: 9.30 uur ds De Bue (HA); 19.15 uur ds Pool van Workum Woudsend: 9.30 uur kandidaat A. de Boer, Utrecht; 19.30 uur ds A. Griffioen, Heeg IJlst: 9.30 uur ds Den Hartog; 14.00 uur ds Beijleveld Westhem: 10.45 uur ds J. W. Bruinsma Teatskehüs: 11.00 uur ds F. A. van Liere GEREF. KERK IJlst: 9.30 uur ds W. Schenk van Heeg; 14.00 uur ds H. E. Bijleveld (gez. dienst Herv. kerk) Heeg: 9.30 uur ds C. Verhoeven; 13.45 uur ds W.Schenk Oosthem: 9.30 en 13.45 uur ds A. J. van Dijk van Sneek Gaastmeer: 9.30 uur ds W. Horlings (gem. dienst); 13.45 uur kandidaat G. de Fockert, Ens; 13.45 uur ds C. J. Verhoeven Stemming: slachtvee en pinken: redelijk, hoger; nuchtere kalveren: rustig, iets min der; wolveemarkt: rustig, prijshoudend; varkensmarkt: flauw, even lager. BAPTISTEN GEMEENTE 9.30 uur ds Voorhaar; vrijdag 19.30 uur bidstond

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 19