mil III IIII Boonstra O I I I I s Lotgevallen van Sneker grachtenhuis HHB Survive en natte vingerwerk Friesland Bank „Een avondje uit” op veel manieren en veel plaatsen if Jr ig BS Kr Uw eigen bank Brilleglazen met zoom-effekt... Zonder streepjes! lii OPTICIEN culturele raad sneek W A sSSfe Pagina 3 SNEEKER NIEUWSBLAD - Donderdag 9 december 1976 p Op alle afstanden scherp. De sterktes om te lezen en om ver te zien lopen geleidelijk in elkaar over. ERKEND LEVERANCIER ZIEKENFONDSEN Meestal begon de dakschoot al op de eerste verdieping, alleen rijkere huizen telden een verdieping meer. Zware binten overspanden de vertrekken, ondersteund door karbelen en sierlijk besneden sleutelstukken. Ook daarvan kan het Fries Scheepvaart Mu seum enige interessante voorbeelden tonen. De volgende keer meer in het bijzonder over Kleinzand 10! Men kent er de Friese verhoudingen en is bereid plaatselijke en provinciale belangen te dienen. Grootzand63-Tel. 13053 SNEEK als Bolsward, Harlingen, Workum, Frane- ker, Leeuwarden en Dokkum gelukkig wat meer. Over het algemeen waren het huizen van slechts één verdieping, aan de voorkant versierd met trapgevels. De onderste verdie ping was nogal hoog en men viel als het ware met de deur in huis - een hal of gang kende men nog niet. Deze situatie is thans weer De vorige keer richtten wij de aandacht op het monumentale grachtenhuis Kleinzand 10 en maakten ons bezorgd over het verval van de fraaie voorgevel. Intussen is het beraad over het zo hoog nodige herstel hervat en wij hopen er nu maar het beste van. In beginsel is subsidiëring van de gevel restauratie door rijk, provincie en gemeen te mogelijk terwijl daarnaast bovendien een beroep kan worden gedaan op het monu mentenfonds van het Fries Scheepvaart Museum. Amicitia bréngt deze week een geheel nieuw filmprogramma. De belangrijkste nieuwe film daarvan is Survive, oftewel l Kans op overleving. Het geheel berust op een waar gebeurt verhaal, twee jaar geleden door de journalist-schrijver Paul Piers aan de hand van interviews met de betrokkenen in boekvorm uitgegeven. Het latere verwijt aan de getalenteerde auteur was dat hij teveel aandacht zou hebben geschonken aan het feit dat de overleden (van een vliegramp in het Andesgebergte) hun dode medepassagiers opaten, terwijl de ontstane vriendschappen minder sterk benadrukt werden. Deze mensen moeten dan maar niet naar de film kijken, want die onder streept een en ander nog duidelijker, (zie foto) ADVENTSZANGAVOND Het christelijk gemengd koor „Excelsior”, j_ I—* it- t iFT r\ r m nie” en het meisjeskoor van het Bogerman- college, allen te Sneek (in totaal plm. 200 medewerkers), zullen gezamenlijk weer een adventskonsert geven op donderdag 16 december a.s. ’s avonds om 8.00 uur in de Martinikerk te Sneek. Behalve dat koren en korps apart zijn te horen, zullen ook enige werken gezamenlijk uitgevoerd wor den. Verder is er öp het programma een ruime plaats opengelaten voor samenzang met of zonder koren of korps. Het boven staande in aanmerking nemende verwacht men, evenals vorig jaar, een volle kerk, in verband waarmede men de entreeprijzen zo laag mogelijk heeft gehouden, nl. 3,- voor volwassenen en 1,50 voor kinderen tot 15 jaar. Programma’s, tevens bewijs van toegang, zijn in voorverkoop te krijgen bij de leden van koren en korps en bij de Fa. Looper, Kruizebroederstraat en voorzover nog voorradig op de avond van uitvoering aan de kerk. 5 Zaterdagavond zijn de Bolwerk-schijnwerpers gericht op de Bintangs, een al weer vijftien jaar in de Nederlandse „sien” meedraaiende rockformatie. Voor Hollandse begrippen is dat vrij uniek, nog opvallender is echter het aantal wijzigingen in de samenstelling van de groep in al die tijd: namelijk vijjtig keer. Gebleven is evenwel steeds de rauwe, soms zelfs gemene sound, grotendeels geïnspireerd op de Stones en op Link IVray. Een half jaar geleden waren de vijf Bintangs te horen en te zien in Vara’s Nederpopzien, iets dat de releasedatum van hun beste elpee tot nu toe, Genuine Bult, deed versnellen, het getoonde peil heeft er desondanks niet onder geleden. De groep kent de volgende samenstelling: Harry Schierbeek druffis, Frank Kraayeveld basgi taar/ zang, Gus Jan Pleines mondorgel/zang, Japie Castricum piano/ (steel)gitaar en Jack van Schie Gitaar. Tegenwoordig zijn zulke antieke interieurs zeer in trek en krijgt men schoon genoeg van het uniforme beton, alles recht toe, recht aan en nergens meer een hoekje voor zichzelf. Vandaar dat er zoveel liefhebberij bestaat voor de huizen welke „Oud-Sneek” aan het restaureren is! Eigenlijk had „Oud- Sneek” al 50 jaar eerder moeten beginnen, hoeveel aardige oude gezellige woonhui zen zijn er in Sneek sindsdien al niet verdwenen of totaal bedorven door moder nisering? I zang) en Joop Nieuwenhuis (piano) Die beide Grenadiere van R. Schumann; Fol- kert Binnema, Annemarie Binnema, Gerrit Jan Elsinga en Theo Wiersma Serenade in 6 delen van Rudolf Lerich; Bert Chan (klarinet) en Joop Nieuwenhuis (piano) Canzonetta opus 19 van G. Piemé, Grand duo concertante opus 48 van C. M. von Weber. KOMISCHE FILM „The navigator” met in de hoofdrol Buster Keaton wordt door het Fries Filmcircuit op 16 december in het Bolwerk gedraaid. ONDERGROND De slappe ondergrond van Sneek leende zich trouwens slecht tot het doen verrijzen van hoge en zware bouwwerken. Men had de kunst van het heien ook nog niet zo goed onder de knie. De Grote Kerk was zelfs in het geheel niet onderheid en de gevolgen bleven dan ook niet uit, zoals tijdens de opgravingen van de voormalige West-torens in het vqpijaar van 1975 dui delijk gebleken is. Tot in de 16de eeuw werden er in Sneek zelfs nog houten hui zen gebouwd, zij het dat de voorgevel meestal in steen werd opgetrokken en ook de strooien daken reeds door pannedaken waren vervangen teneinde het brandgevaar te verminderen. Bij graafwerken in de binnenstad zijn de grondvesten van derge lijke houten huizen nogal eens teruggevon den maar over het opgaande werk weten wij vrijwel niets. Geen vuiltje aan de lucht draait vanaf vandaag in de Studio. Het handelt over een mooi meisje dat een lijk op bezoek krijgt en daar dan zo snel mogelijk vanaf wil komen. De politie kan echter niet inge schakeld worden, want haar eigen verleden ziet er nou ook niet bepaald brandschoon uit. Ze besluit haar wat slome vriend Jan-Pierre met het dode lichaam op te schepen, maar dat is makkelijker gedacht dan gedaan. Enfin papa komt nog in het stuk voor en een leuke stoeipoes, zoiets als een lachfilm dus. Miou-miou speelt de hoofdrol.... ketels en dergelijke. Turf was de goed koopste brandstof, hout moeilijk te krijgen Als nacht voorste Hing komt Amicitia ditmaal met Vrouwtjes, die met een natte vinger te lijmen zijn, een lange titel voor het kortere werk. Rest nog Supermannen tegen Amacones, niet au thentiek, maar wat niet is kan komen. Zondagmiddag is deze door Al Bradley geregisseerde film te aanschouwen. Zoals al gezegd, om boven te komen had men een «piltrap. Naar gelang de voor naamheid van het huis grenen of eikenhout, smal of breed. In het Twents Bierhuis is de spiltrap weer in ere hersteld. Andere spil- trappen hebben wij in Sneek ook nog wel gekens, meest van eikenhout. In het Fries Scheepvaart Museum staat er eentje opge steld afkomstig uit het pand Suupmarkt 15, kompleet met paneeldeur en kozijn, allés van prachtig eikenhout en wagenschot. Deze kelders waren niet erg diep, ook al omdat de grandstand in Sneek hoog was zodat de keldervloeren, belegd met estrikken, plavuizen of hardstenen te gels, amper een meter lager lagen dan de vloer van het Voorhuis. Deze kelders dienden tot keuken en vaak had men ook daarin nog een vuurplaats, om er de was te koken of het voedsel te bereiden. Uit onze jeugdjaren herinne ren wij ons nog wel zulke kelderkeu kens en opkamers, .maar deze zullen onder hand nu wel alle zijn verbouwd of opgeruimd. Gezellig was het er wel, maar toch ook wel wat benepen zodat lange mensen er steeds hun hoofd dreigden te stoten. Het was net alsof men in een schip liep, met al die zware, lage balken en kleine ruitjes. KELDERS Men noemde deze opkamertjes ook wel „kemenaden”, afgeleid van het Franse „cheminée” schoorsteen, het Engelse „chimney”). Men woonde en sliep er gedu rende het winterhalfjaar terwijl er ook wel kantoor werd gehouden. Het licht moest toetreden vanuit de glazen pui welke op het Voorhuis uitzag. Soms waren er boven dien nog kleine venstertjes uitgespaard in de zijmuur, als het een hoekpand gold. Dit laatste is ook het geval bij het Twents Bierhuis. Over het algemeen was het er dus een vrij sombere bedoeling, tenzij er achter het huis nog een tuintje of binnenplaats lag, zodat er ook in de achtergevel vensters konden worden aangebracht, zowel naar het opkamertje als naar de onderligende kelder. uit: Anneke Hiemstra - viool en Nico Bleeker - piano, Mazurka van Henry Wie- niawsky; Folkert Binnema (sopraan en bas blokfluit), Annemarie Binnema-Michielen (alt blokfluit), Gerrit Jan Elsinga (sopraan en tenor blokfluit) en Theo Wiersma (so praan en alt blokfluit): Fantasie terza van Adriano Banchieri (1567-1634), Fantasia Quinta (idem), 3 Canzonettes Thomas Morly (1557-1603), Foppe Wiersma (solo BALLET Het Scapinoballet verzorgt op woensdag middag 15 december in Amicitia een spe ciale familievoorstelling, speciaal bestemd voor kinderen en hun ouders. De entree prijzen zijn er naar. Kinderen in de lagere schoolleeftijd betalen 2,50. Ouderen 5,- Het begint met „Zonnige Dag” van Charles Czamy. Het is een probleemloos ballet met country en western muziek in de sfeer van de jaren dertig. Veel strohoeden en wandelstokken en hier en daar de elementen van de Amerikaanse square dances. Daarna „Koffie voor Vijf’. Cho- reograag: Hans Tuerlings. Alledaagse ge beurtenissen rond een koffiezetapparaat en het koffiezetten. De alledaagse sleur van het i alledaagse leven. „Vogels van verschillend pluimage” is het volgende ballet. Choreo graaf: Kathy Gosschalk. Hoe lang kunnen we nog in een kringloop leven? En als dat voorbij is, wat bestaat er dan allemaal niet meer? Tenslotte „Carambole” van José Gutierrez. Een ritmisch spel met zakken, een groot doek en elastieken banden ka rakteriseert de vrijheid en de gebonden heid, de onverdraagzaamheid en de over winning. Dit keer willen wij ons nader verdiepen in de historie van het pand, één der grootste en voornaamste woonhuizen welke er ooit in Sneek hebben gestaan, afgezien uiter aard van de stinsen welke de landadel eertijds binnen de vesten van Sneek liet neerzetten maar waarvan in Sneek vrijwel niets meer over gebleven is. Over het algemeen kan worden gesteld dat de hui zen in Sneek, gebouwd in de 16de, 17de, 18de en de. 19de eeuw, van bescheiden afmetingen waren en laag van bouw. Oude beschrij vingen van Sneek'merkenop dat het Stadhuis hoog boven de omringende be bouwing uittorende en met het silhouet van de Grote Kerk, alsmede de spitsen van de land- en waterpoorten, de vele walto- rentjes en de stinsen het beeld aan de horizon bepaalde. KIJKEN NAAR KUNST In de hal van het kultureel centrum Amici tia is tot 22 december een gratis toeganke lijke tentoonstelling - Grafische technie ken -. Dinsdags t.e.m. zaterdags kan men ’s morgens van 10.00-12.00 uur en ’s middags van 2.00-5.00 uur en ’s avonds vanaf 19.00 uur diverse etsen, lino’s en houtsneden bewonderen. Deze kunstwerken ontstaan door in hout, linoleum, metaal of steen een afbeelding aan te brengen. Die afbeelding wordt daarna op vellen papier „gestem peld”. Bij een andere techniek, de zeefdruk wordt gewerkt met schablones waarmee de christelijke muziekvereniging „Harmo- steeds een deel van de afbeelding wordt - - afgedekt. BINTANGS De liefhebbers van popmuziek komen op zaterdagavond 11 december in het Bolwerk aan hun trekken. Om 8.00 uur beginnen daar De Bintangs met een konsert. Toe gangsprijs: voorverkoop 5,-, aan de zaal ƒ6,-. Het programma van deze week is er een overduidelijk bewijs van op veel plaatsen KLASSIEK De docenten van de muziekschool aan de I Looxmastraat verzorgen op zondagmorgen I 12 december een zondagmorgenkonsert. I Dit konsert, dat ’s morgens om half twaalf I begint duurt ongeveer een uur. Volwasse- I nen betalen 1,50 entree, kinderen een I gulden. Het programma ziet er als volgt uit: Anneke Hiemstra - viool en Nico Het achterste gedeelte van het Voorhuis bezat een opkamertje, aangebracht boven een keldertje, zoals dit nu meer is te zien in het Twents Bierhuis. Keldertje zowel als waren met behulp van een trapje vanuit het Voorhuis te bereiken. vanuit het Voorhuis,'kon men met behulp nerven f op de buitenplaatsen en in de van een s bereiken. De vloer van het opkamertje lag circa anderhalve meter hoger dan de vloer van het Voorhuis. In het opkamertje be vond zich de enige stookplaats van het teruggebracht in het kort geleden gerestau- huis, uiteraard een open haard, met haard- reerde pand op de hoek van de Singel en het plaat tegen de muur, een ijzeren plaat Hoogend, het zogenaamde Twents Bierhuis, onder de schoorsteenmantel of schouw en In dit zogenaamde Voorhuis werd gewerkt of een draaibare „haal” voor het opzetten van winkel gehouden, des zomers tevens ge- woond. (II) Sinds de tweede helft van de 16de eeuw Het achterste gedeelte van het Voorhuis en zeer duur. Althans in Friesland, waar wordt er te Sneek uitsluitend nog in bak- bezat een opkamertje, aangebracht boven geen grote bossen meer waren en hoog- steen gebouwd en krijgen wij te maken met een keldertje, zoals dit nu meer is te zien in stens eikenhakhout groeide, waarvan de een type huizen waarvan er in Sneek helaas het Twents Bierhuis. Keldertje zowel als bast bij de leerbereiding werd gebruikt en maar heel weinig meer over zijn, in steden opkamertje waren met behulp van een de takken in grote hoeveelheden door de bakkers werd ingeslagen. Forse bomen Vanuit het opkamertje, maar ook wel eens groeiden uitsluitend nog rondom de boere- spiktrap de hogere verdiepingen tuinen der grote stadshuizen. Het prog: overduidc valt in Sneek iels goeds te beleven. Per slot is de afgelopen iaren hard gewerkt aan verschillende akkommodaties voor ver schillende vormen van rijk geschakeerde kuituur. Deze week komen ze bijna alle maal in het beeld. Film en pop in het Bolwerk, een zondagmorgenkonsert in de muziekschool, ballet en een tentoonstelling in Amicitia. In de Martinikerk is een adventskonsert. «ft;»#''' T 7, H5

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 3