Gaasterland stelt in aanbiedingsbrief: I Financiële afgrond dreigt door ,droogtemaatregelen’ GanzevSrt mee Geef kerst- en nieuwjaarspost gouden kinderpostzegel LAAT WERKLOOSHEID NIET EEN RAMP ZIJN Koopwoningen in beschutte sfeer i illlÈP De Vries KERSTDAGEN VOOR Orgels: Kerstmis in sfeer Piano’s: 11® ijs Ik INGEZONDEN INGEZONDEN ET2 Burgerlijke Stand ALLEEN STAANDEN ■r BBBBBK Nieuwestad 103 Leeuwarden WAN PIPEL EENMALIG IN STUDIO AMICITIA J. G. Kroon kampioen in Ned. Kruiserklasse Thabor Vacant voorzitterschap fel 32: i i i I - Pagina 11 SNEEKER NIEUWSBLAD - Donderdag 9 december 1976 Glasschade Nadat Sinterklaas en Zwarte Piet zich het afgelopen weekeinde hadden afgebeuld, Tel. 15923 Zo heeft men verschillende kursussen op gemaakt, voorzover men dat kon doen in dit jaargetijde. Sinds 1909 ean muzikaal begrip SNEER Oude Koemarkt 55 Yamaha - Viscount - Farfisa - Studio - Solina - Philicorda - Heyligers. pleksen en een hoger rentepercentage. Het nadelig saldo op de begroting van het rekreatiebedrijf is aanmerkelijk kleiner, bij na 19.000.-. Alleen het kampeerterrein de Waps liet een voordelig saldo zien. Overi gens was het totaal aan overnachtingen in de jachthaven de Lutsmond 2043 en dat was ruim 550 meer dan in 1975. Gezellig thuis Helemaal als u zelf een instru ment bespeelt. Zo’n klasse-piano of elec- tronisch orgel van Ganzevoort bijvoorbeeld. Veel keus uit bekende merken. Bechstein - Ibach - Schimmel - Forster - Rosier - Rippen - Ya maha. Met de bekende Ganzevoort- service. Vrijblijvend demon stratie in onze showroom. Overigens wil het kollege nog geen al te optimistische geluiden over de toekomst laten horen. ..Er kunnen zoveel omstandig heden zijn die een g tie kunnen veranderen. Wij hoeven maar te denken aan de onlangs genomen regeringsmaatregel met betrekking tot de financiële steun aan agrariërs, die door de droogte zijn getroffen”. Bij Ganzevoort vindt u een grote kollektie grammofoonplaten met kerstrepertoire. In het kader van de in Sneek gehouden j Surinameweek klopte een deputatie van de Surinaams-Antiliaanse vereniging bij de direktie van Amicitia aan. Zou het ook mogelijk zijn dat in het kader van deze manifestatie de film „Wan Pipel” van Pint de la Parra in het theater kon worden gedraaid. Er zijn onvrijwillige werklozen die ’s mor gens bij het opstaan zich afvragen wat de Gisteren ontving de heer J. G. Kroon bericht van de Noord Nederlandse Water sport Bond dat hij uitgeroepen is tot kam pioen in de NKK, de Nederlandse Kruiser Klasse. Dat dit nu pas bekend is geworden, is een gevolg van de berekeningen die nog moesten worden gemaakt om de definitie ve winnaar aan te wijzen. De heer Kroon (56) zal tijdens de jaarvergadering van de NNWB in de Harmonie in Leeuwarden (22 januari a.s.) uit handen van voorzitter mr. E. R. Zweep uit Sneek de kampioens- wimpel ontvangen. De direktie was wel bereid, maar zag op dat moment geen mogelijkheden omdat men in de eindfase van de metamorfose tot Cultureel Centrum zat. Volgende week evenwel zal er alsnog een eenmalige voor stelling worden georganiseerd. Op vrijdag 17 december om zeven uur zal de band gestart worden. het weer aan een prioriteitenlijst op t gemaakt met werken die alleen kunnen worden uitgevoerd met ACW-subsidies of door Waghenbrugghe, en wenselijkheden. Aan de vereniging voor Sneker Zakenlie den is vergunning verleend voor het hou den van een Lunapark in de maand april van het volgend jaar. Verder zijn er natuurlijk de mogelijk heden om te wandelen, luisteren naar muziek, lezen, spelletjes doen, enz. De- genèn, die dat willen, kunnen in de buurt een kerkdienst bijwonen. De maaltijden zullen in het teken staan van een sobere en tegelijk feestelijke sfeer. De Oorsprong richt zich alleen op de alleenstaanden zonder kinderen. Op Vrede- veld kan men eventueel ook kinderen tot 12 jaar meenemen. Zij zullen een eigen pro gramma met eigen kinderleiding krijgen. Vooral voor alleenstaande ouders kan dat best een hele verademing zijn. Van 30 november t.e.m. 7 december 1976. Geboren: Albert zv E. de Kleine en J. Bangma te Nijemirdum. Ondertrouwd: Lijkele Zwaagstra 30 jaar te Balkzen Gerritje Bouwstra 21 jaar te Kou- dum. Overleden: Geert Boltjes 60 jaar te Bakhui zen. Volgende week zaterdag wordt in Sloten in het kader van de aktie Sport re al een trim- prestatietocht gehouden. De te lopen af stand voor de trimmers bedraagt ongeveer vijf kilometer, de prestatietocht is twee keer zo lang. Het parkoers ligt net even buiten de stad. De aanvang is om drie uur 's middags. Deelnemers kunnen zich, vóór 15 december, opgeven bij H. de Jong te. 05143-206 of bij mevröuw Van het Meer tel. 05143-403. Engels (eenvoudige konversatie, konversa-1 tie voor gevorderden, grammatika), auto techniek (basiskennis voor het onderhoud I van uw auto) en typen. Verder is er gele-1 1 om te biljarten, te tafeltennissen en informatie op te doen over allerlei onderwerpen. Natuurlijk worden alle kursussen wel eens j en een praatje. Nieuwe kursussen zijn in overleg met mogelijke kandidaten op te zetten. Mits er maar voldoende belangstelling - REINIGINGSAUTO Op de prioriteitenlijst staan vier projekten. Aanschaf van een reinigingsauto (geraam- gunstige begrotingsposi- de kosten 178.000,-), het opknappen van eren. Wij hoeven alleen het voormalige postkantoor aan de Dub- belstraat 38.650,—), kosten van bestem mingsplannen (ƒ20.000,-) en uitbreiding van de openbare verlichting (gevraagd be drag 5000,-). Vijf projekten behoren tot de tweede kategorie. De rioleringswerken in Rijs 650.000.-), uitbreiding en vernieu wing sportterrein Bakhuizen (geraamde kosten inklusief noodvoorziening 700.000,-), bouw brandweergarage in Balk 233.475.50). deklaag en profile ren Woudsenderweg 250.000,-) en vernieuwen Scharensliepersbrug (ƒ30.000,-; het kollege vraagt zich van dit laatste af of dit niet een prima objekt voor Waghenbrugghe zou zijn). It is in tige slimme situwaesje dat üs Thabor op dizze wize fan ’e kaert reage wurdt. Tige spitich dat D.S. net better nei de stimmen fan üs aldere minsken harkje wolle. Of is dit net trochtocht? En hat it Gemeentebistjür der wol hwat oan dien? Op 3 oktober 1975 skriuwe B. en W. op side 390 fan ’e oanbiedingsbrief oan ’e Riedsleden „De plannen voor verbouwing annex nieuwbouw voor de te verliezen capaciteit van Thabor zijn op moeilijk heden gestuit. Nu de kwantitatieve urgen- tienorm waarmede het Rijk rekening houdt - voor 1% van de bejaarden ter plaatse of in de regio moet een kwalitatief behoorlijke plaats in een vervangingstehuis beschikbaar zijn - uitvoering in de weg staan. De capaciteit binnen de regio staat n.l. de gestelde norm aanzienlijk te boven”. Yn desimber 1975 is der yn ’e bigreatings- gearkomte sein dat it rêsthüs Thabor bi- tsjutting hie foar in bopperegiogebiet dêr’t 30diakoniën op meidraeije... Doe, yn desimber 1975, is oan B. en W. fan Snits frege om waerm te rinnen foar de oanfrege forbouwing en to apelleren tsjin de ófwizing. Op groun fan it „bopperegio”- bilang! Hat B. en W. fan Snits hjir wol eat hwat oan dien? Hwer bliuwt min mei theoretys- ke noarmen? Hwer moatte straks de 84 biwenners to plak brocht wurde? Moat dit troch gean? Né! Meielkoar tsjin dit s'oarte fan bislüten. Al dyjinge dy’t it mei dizze gong fan saken net iens is, lit dy in koart bryfke skriuwe oan ündersteand adres. Wy sille dan soarg- je dat it mei in fül en flamjend protest dêr komt hwêr’t wy hoopje dit it hwat üt- rjochtsje sil! FNPÓfd. Snits p/a Postbus 58, Snits Nadat Sinterklaas en Zwarte Piet zich het afgelopen weekeinde hadden afgebeuld, en ook de laatste nabestellingen op de juiste adressen hadden bezorgd, wilden ze nog wel even hun eigen verwaarloosde magen vullen vóór ze de lange terugreis zouden aanvaarden. Ze kozen daartoe het chinees-indische restaurant „Azië” aan het Kleinzand. dat onder leiding van de nieuwe eksploitant „mister Sun” bezig is aan een grote reorganisatie en vernieuwing (er komt onder meer een eerste klas kok) om te komen tot het bieden van hoogstaand kulinair genot. Wan Pipel is de eerste Nederlandse speelfilm die in Suriname opgenomen is, tenminste sinds dit land onafhanke lijk geworden is. De doelstelling van de makers is geweest om te laten zien hoe een en ander daar toegaat. Basisidee was de trip die een Surinamer met zijn Nederlandse vriendin naar dit voorma lige rijksdeel maken. De Surinamer wordt verliefd op een meisje uit dat. land, de Nederlandse (gespeeld door Willeke van Ammelrooy) keert alleen terug. Zoals gezegd wordt het een eenmalige voorstelling. De entreeprijs bedraagt het normale tarief voor de Studio, zeven gul den. Iedereen is welkom. Zo de zaken nu staan is het de enige gelegenheid om de film in Sneek te zien. Het zal van de belangstelling volgende week vrijdag af hangen. of er in de toekomst nog een of meerdere voorstellingen komen. Hoewel de de korfballiefhebbers komende zaterdag in de Sneker Sporthal al om negen uur 's morgens aan hun trekken kunnen komen, komt de werkelijke uitsmijter pas om tien voor drie 's middags. Dan namelijk bekampen De Waterpoort en T. de K. el kaar. Het recht-toe-recht-aan-korfbal van de Deinummers kan de Snekers best wel eens problemen opleveren. Arbiter bij dit treffen isj. Schotanus. poten gezet, ondermeer muziek (algemeen, leiding machteloos tegenover staat: de piano, orgel, gitaar of andere muziekin- IJ strumenten), elektrotechniek (elektriciteit thuis, praktische schakelingen, geluidsver- sterking. radioontvangst enz.), pottenbak ken (kennismaken met klei, zelf een vaas maken met behulp van de schopschijf, werklozen), dagelijks, bereikbaar boetseren, glazuurtechnieken enzovoorts), textiele vormgeving (spinnen, weven, plan taardig verven, zelf een weefraam maken), Met grote vreugde kan Gaasterland melden dat de zeven magere jaren voor de gemeente voorbij zijn. De begroting is weer sluitend, de post onvoorzien bevat meer dan de verplichte reservering van vijf gulden per inwoner. Een gunstig perspektief, aldus het kollege van burgemeester en wethouders. De aanvragen om als artikel 12-gemeente te worden beschouwd, behoeven ditmaal niet te worden gedaan. Dat betekent dat de bevoogding door de provinciale en rijksoverheid verleden tijd is. Tijdens de verlotingsavond van de Ulster winkeliersvereniging vroegen we de heer Waltje die als spreekbuis van de vereniging die avond fungeerde: bent u de voorzitter? Antwoord: neen, we hebben al een paar jaar geen voorzitter meer! Nu lijkt het ons gevaarlijk, dat een vereniging zonder een stuwende kracht - iets wat men toch van een voorzitter mag verwachten - een lang zame maar zekere afgang tot gevolg heeft. Dit kan en mag voor de Ulster midden stand niet gebeuren! En als dan geen van de mannen het kan of wil of er geen tijd voor meent te kunnen vrij maken, ook voor de Ulster vrouwen is toch 1975-het jaar van de vrouw er geweest - waarom dan geen presidente? Persoonlijk denken we even aan de drie dames achter de prijzen- tafel die avond, stuk voorstuk kapabel om de voorzittershamer te hanteren en zulke zijn er nog meer! In eigen belang wilden we dit toch de vereniging in overweging geven. Een tweede aantekening bij de gang van zaken die avond, op dé manier waarop de loten worden getrokken - overigens zeer korrekt - maar de lagere nummers krijgen praktisch geen kans. Onder de duizend is het toch eigenlijk niet mogelijk dat er een prijs op valt omreden en dan eerst achter eenvolgens te veel nullen uit de verschil lende bussen gehaald moeten worden. Be- I ter zou het daarom naar onze mening zijn en eerlijker ook om in plaats van te beginnen met 1 (één) als eerste lot te nemen 1001. ’t Is maar een hint. C. Frankena Wensen voor goede feestdagen, voor een voorspoedig nieuwjaar aan familie, kennis sen, zakenrelaties zijn een populair ver schijnsel geworden. Met daarbij de kinder- AFGROND Het kollege is niet zo gelukkig met de maatregelen die de regering heeft ge troffen. De gemeenten die er mee te ma ken hebben kunnen, zo menen b. en w., erdoor in een financiële afgrond worden gedrukt. ..Wij willen hiermede niet stellen dat onze agrariërs niet geholpen moeten worden, doch wij vinden de normen die landelijk vastgesteld zijn onaanvaardbaar”. Zoals wij maandag reeds berichten sluit de begroting van Gaasterland, althans de gewone dienst, op ƒ12.982.295,11. Voor onvoorzien wordt geraamd een bedrag van ruim 172.125,11. Helemaal 2,75 miljoen gulden. Dat laatste slaat op de bestemd voor ekstra uitgaven is het niet. Er moet nog het een en ander worden betaald aan in vorige aangegane financiële Verder zal er ook het een en ander uit betaald moeten worden aan droogte- strooier, uitkeringen. Verwacht wordt dat er een batig saldo van 125.000 gulden resteert. Voor het eerst sinds jaren durft het kollege De begroting van het grondbedrijf heeft een het weer aan een prioriteitenlijst op te nadelig saldo van ruim 400.000 gulden. Ten maken. Daarnaast heeft men een lijstje opzichte van het geraamde nadelig saldo over 1976 is er een toename van ruim 40.000.- te konstateren, een gevolg van de stijging van de boekwaarden der kom- Voor alleenstaanden tot 50 jaar uit het noorden willen de twee vormingscentra Vredeveld en de Oorsprong de kerstdagen gastvrij open staan met een aangepast programma. Uit ervaringen van de afgelo pen jaren is gebleken dat hier veel belang stelling voor is. Sommige alleenstaanden voelen zich met de kerstdagen overal buiten vallen. Vaak blijkt dat het kontakt met anderen, die er ook zo voor staan, een stuk warmte en gezelligheid kan bieden. De titel van deze kerstgastendagen zal daarom ook zijn: „Gast-vrij”. t Het programma bestaat uit onderdelen waaruit men naar eigen wensen kan kie zen. Zo kunen er bijvoorbeeld groepjes gevormd worden door mensen die over hetzelfde onderwerp willen praten. Over een scheiding die pas achter de rug is, of over hun positie als alleenstaande. Ervarin gen in relaties kunnen uitgewisseld wor den. Er kunnen in zulke dagen ook allerlei dingen samen gedaan worden. De afgelo pen jaren waren dat bijvoorbeeld aktivitei- ten als: samen musiceren, kreatief bezig zijn op je eigen manier, improviseren, yoga en meditatie, dansen en bewegen op mu ziek, enz. ders, agenda’s, relatiegeschenken, kortom een bonte en feestelijke reeks. Dat alles betekent: postzegels kopen, op plakken en verzenden. Dat laatste liefst tijdig! Niet dat de zegels uitverkocht zou den raken, zeker de kinderzegels niet. Daarom: aksentueer, onderstreep uw goe de bedoelingen rondom de gezellige da- gen, gebruik kinderzegels! Erg zinvol, want daarmee wordt hulp geboden, kunnen in -i vele gevallen noodzakelijke ekstra’s wor den verwerkelijkt op het terrein van de jeugdbescherming, in de sociaal maatschappelijke en ook medische sektor, in rijk geschakeerd hulpverleningswerk aan jongeren, kortom daar waar gemeen schapsgelden ontbreken dan wel ontoerei kend zijn. Vorig jaar heeft het komité met zeven en een half miljoen gulden kunnen helpen, overwegend in eigen land en voor een deel in het buitenland. Dank zij de verkoop van kinderzegels en -kaarten, die er weer heel aantrekkelijk uitzien. Dat de zegels - de vijftigste uitgifte - jubileren is niet het belangrijkste, wél dat er opnieuw aan de verschijning een werke lijkheid wordt verbonden, die van de daad! Men kan bij de postkantoren, ook de postagentschappen terecht. En in vele post kantoren treft men weer de fleurige kraampjes aan, waarin bij toerbeurt de dames van de plaatselijke komité’s enthou siast en verkoopbereid aanwezig zijn. Van dit soort verkooppunten zijn er ook in sommige bankgebouwen en in de grote winkelmagazijnen. Hulp aan jongeren, die in de schaduw zijn beland, zal er altijd nodig zijn omdat de samenleving onveranderd menselijke te korten zal opleveren. Dit initiatief is ontstaan naar aanleiding van plannen van de minister die het kopen van een huis voor sommige inkomens klassen aantrekkelijker wilde maken door onder meer de woningstichtingen als servi ceverleners in te schakelen. Na bekendma king bleek voor dit initiatief in Sneek een ruime belangstelling te bestaan. Aan de stichting „Het gehandikapte kind’ zal van de gemeente Sneek een subsidie in de kosten van het organiseren van vakan tieweken voor gehandikapte kinderen wor den verleend. Brommers, fietsers en voetgangers beginnen meer en meer gebruik te maken van de alternatieve en veilige verbinding tussen de Lemmerwegwijk-west en het plan Tinga-Duinterpen. Vooral ouders van kinderen beginnen de jeugd in te prenten, dat ze de (soms) iets langere weg onder het viadukt door moeten nemen inplaats van de gevaarlijke rondweg over te steken. Tot voor kort was het bij avond echter voor velen een wat griezelige zaak om onder de Geeuwbrug door te gaan: in deze donkere dagen voor Kerstmis was het er aardedonker. Ook dat leed is nu geleden wat de straatverlichting is intussen aangebracht. Met de beplanting is eveneens een aanvang gemaakt, voorzover men dat kon doen in dit jaargetijde. 6 (Foto Studio Ger Dijs) De wenselijkhedenlijst bevat een 20-tal punten, variërend in kosten van 4.000 tot WX .1 1 t verbetering van de weg Oudemirdum-Rijs. Verder komen naast de maandag reeds vergaderingen genoemde punten onder meer voor aan- verplichtingen. schaf van nieuwe kleding voor de brand weer, aanschaf van een automatische zout- walbeschoeiing Lytse Side en een grote onderhoudsbeurt voor de brug bij Hotel Teernstra. privésfèer Paketten en ,voor ™d£g Va\k^ r J j j r\ .r ders. apenda s. relatiegeschenken, kortom wordt gewaardeerd. Daarom is er die ver hoogde postale aktiviteit rondom de hoogtij dagen van het jaar, die nationaal en interna tionaal tot een zinvolle traditie is geworden. Burgemeester en wethouders van Sneek zullen aan de raad voorstellen om een stuk grond in Tinga aan de woningstichting Patrimonium te verkopen. Op dit terrein gaat de woningstichting een veertigtal koopwoningen in de beschutte sfeer bou wen. hele dag te zullen doen. Misschien willen ze eens praten met andere mensen, dan met die uit hun eigen omgeving, omdat met je genheid ziel onder de arm lopen ook niet alles is. Het is de hoogste tijd, zo vinden de organi satoren van een projekt voor deze groep, „j». dat de werklozen zich eens verdiepen in de onderbroken voor een kopje koffie mogelijkheden die er voor hen zijn ge- 1 - schapen om de tijd te vullen. met mogelijke kandidaten op te zetten. Mits er maar voldoende belangstelling voor is, en dat is het punt waar de projekt- aan- melding van de werklozen. In januari gaan de kursussen weer van start. Wie informa tie wenst, problemen heeft of suggesties, kan kontakt opnemen met Hilda Kanse- laar (projektleidster ten behoeve van de jvan ne gen tot twaalf uur in het gemeentehuis van Sneek, afdeling welzijn, Nauwe Noorder- horne, of via 05150-11644 (toestel 258). Eindelijk is dan de praam verdwenen, doch daarna is een vuilnisbelt verschenen. Nu de vraag aan het Gemeentebestuur: „Is dit ook weer voor een zo lange duur”? Sneek, B. J- Aarden. SM

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 5