DIREKT KLAAR PASFOTO'S Standaardwerk behandelt de Waddenzee uitputtend tromp Langs de weg Géén aanbiedingsbrief begroting fotostudio ger dijs E 8 bebindia aU *t MfMtervw gaat.. PRIJSDUIKER halve prijs! a Jongens parka ■m ■i 2 INGEZONDEN AFWIKKELING THABOR ,X<! Tussen de koffie en de soep valt elke donderdag in het gros van bijna 20.000 gezinnen in Sneek, IJlst, Wymbritseradeel, Gaasterland en Sloten het Sneeker Nieuwsblad op de mat. De ideale tijd voor de lezer om alle aanbiedingen door te nemen, niet te vroeg voor het weekend en ruim op tijd voor de koopavond. Het Sneeker Nieuwsblad, hèt advertentiemedium voor de Zuidwesthoek. i I l I B c -V- leesbaar Pagina 13 SNEEKER NIEUWSBLAD - Donderdag 9 december 1976 (Vervolg van de Voorpagina) Alleen deze weekalle maten grootzand 81 sneek - tel. 13596 1 A PROGRESSIEVE MODE AGRESSIEVE PRIJS Een ietwat merkwaardige vorm van „de één vernielt wat van de ander": eigendom van de gemeente maakt eigendom van partiku lier kapot. Dat zit zó: een (gemeentelijke) boom voor het huis van de heer T. Oppen huizen aan de Willem de Zwijgerstraat 81 groeide zo groot, dat de tuinmuur van de partikulier ging scheuren door de opwaart se druk van de wortels. Partikulier beklaag de zich bij overheid over gedrag van de boom, die men moeilijk voor de politierech ter kan slepen. Wel kan men hem omhak ken. En dat zal gebeuren. dorpen langs gegaan om naar de wensen te informeren. Uiteindelijk besloot men om de beluch- tingsmachine te laten vervallen, nog niet te spreken van renovatie („daar hebben we nog geen idee van", aldus de burgemeester), wel de vloerbedekking voor de sekretariska- mer en de rest van de sekretarie te bestel len, een kaarteniift en kaartenhouders aan te schaffen, straatnaamborden te kopen, de openbare verlichting te verbeteren, het kantoor van gemeentewerken te verbouwen èn vijf abri’s te plaatsen. Maar dat laatste mits de Fram 1100 gulden per bushokje bijdraagt (M. de Boer, werkzaam bij de Fram. verzekerde dat dat het geval zal zijn) en mits de verenigingen van plaatselijke belang die erbij betrokken zullen worden per hokje voor 200 gulden zorgen. (f extra zware kwaliteit i>.i 7A- In de kas van de Aktie Behoud Spoorwater vloeide het „merkwaardige” bedrag van ƒ10,11. Dat was van iemand, die in de krant had gelezen, dat er nog precies een tientje en elf centen tekort waren om het bedrag van 3500 rond te maken. Het streven was lofwaardig, maar intussen wa ren er al weer wat kleine bedragjes binnen gekomen zodat dr. Otto per 8-12-’76 kon melden: 3509,01. Voorts deelde de heer Otto ons mee, dat hij - nu het opknappen van het Spoorwater niet in aanmerking blijkt te komen voor ACW-subsidie - een plannetje heeft om in ieder geval een lijde lijke verbetering te kunnen aanbrengen om verdere versukkeling van het Spoorwater te voorkomen. „Als ’t zover is hoort u er meer van”, aldus de „aktieleider”. WADDENZEE Uitg. van het Landelijke Vereniging tot Behoud van de Wad denzee en de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. Prijs voor leden: 59,90, voor niet leden 79,90. (Te bestellen bij het Waddenhuis, Voor straat 18, Harlingen). Ook verkrijgbaar in het Duits en in het Deens. BUSHOKJES Na het nemen van deze principebeslissing, zat men evenwel nog met dat bedrag van ruim 33.000 gulden dat wachtte op een bestemming. Wel, Gemeentebelangen wist wel een alternatief voor de suggesties van gemeentezijde. In het kader van het meer bij het bestuur betrekken van de burgerij waren de heren De Boeren D. Hielkema de De Vereniging tot Behoud van de Wad denzee schreef het boek niet alleen. De grootste partikuliere organisatie wat be treft milieuzaken, de Vereniging tot Be houd van Natuurmonumenten in Ne derland, met zo’n 240.000 leden, droeg ook haar steentje bij. Deze vereniging heeft circa 30.000 ha. natuurgebied in ons land in haar bezit. Ook het eilandje Griend valt onder haar beheer; ze is dus niet onbekend met de Wadden- problematiek. aldus besluit het kollege de toelichting op de afwezigheid van de toelichting. junior-, twen- en herenkleding Wijde Burgstraat 9, Sneek ZEEHONDEN Een interessant hoofdstuk is dat over de zeehonden. Erg aktueel, aangezien onlangs bekend is geworden dat de door de Wad denclubs gesignaleerde daling van het aan tal zeehonden eerder toe dan afgenomen is. Wil men over een jaar of tien nog zeehonden in de Waddenzee zien dan is het zaak om nü maatregelen te nemen. afvoeren van het apparaat dat 3500 gulden moest gaan kosten. Zijn fraktiegenoot Zijl- stra kwam met het voorstel om alle werk zaamheden in en aan het gemeentehuis (inklusief kantoor gemeentewerken) onder één noemer te brengen „totale renovatie gemeentehuis”, waaraan als de voorwaarde werd verbonden dat er een renovatieplan voor dat gebouw zou worden gemaakt en de zaak wat moderner en de entree wat vriendelijker te maken. a' Men tracht dit doel te bereiken door het publiek zo uitvoerig mogelijk voor te lich ten. Zes maal per jaar verschijnt het „Wad denbulletin”, met daarin de jongste gege vens over de Waddenzee. Het kantoor van de vereniging is gevestigd in het Wadden huis (Voorstraat 18, Harlingen). Nog een kerstberichtje. Evenals vorige ja- ren organiseert het Leger des Heils weer kerstfeesten voor bejaarden. Alle 65- plussers zijn hier van harte welkom. Een en ander zal gevierd worden in hotel Hanen burg te Sneek en wel op maandag 20 december, vanaf half twee. Kaarten voor deze kerstviering kunnen vanaf morgen worden afgehaald bij het Leger des Heils, Kleinzand 20. Waarschuwing: mensen zon der kaarten zullen niet toegelaten kunnen worden. (vervolg van de voorpagina) Knüvers stelt, dat het bericht over de sluiting van Thabor hard bij de betrokke nen is aangekomen, maar een konse- kwentie is van het gevoerde beleid, waarbij wordt uitgegaan van het zo lang mogelijk zelfstandig wonen van bejaarden. Hiertoe worden de mogelijkheden van open be- jaardenwerk zo volledig mogelijk uitge bouwd. Gevolg is, dat het aantal plaatsen in de bejaardenoorden kan en moet wor den verminderd. Nadat mevrouw W. T. Spoelstra- Postmus voor de FNP het standpunt van het kollege en het meewerken van de burgerij jt is tige wichtich dat as wy hwat dogge dit droegen wurdt troch de hiele gemeente” en „it is in opfiedkun- dige taek: és ynwenners in stik forant- wurdlike foarljochting to jaen”) had bepleit, kon de heer Zijlstra, de man die een maand eerder de zaak had aange kaart, zijnvisie geven. Ondanks de kri tiek die er geleverd was, voelde hij zich niet gedesillusioneerd. „Ik haw selden sa’n bytsje muoite hawn om krityk nést my del to lizzen as nou”. De motieven die door de woordvoerders van de frak- ties werden aangevoerd, vond hij niet erg zwaar wegen. Naar zijn idee was zijn voorstel indertijd verkeerd overgekomen. „Ik haw foarsteld om it punt werom to nimmen. Net om it jild to bisteegjen oan in koppelprojekt. Dêr haw ik allinnich mar de mooglikheit foar oanjown”. De negatieve reakties die Ge meentebelangen had vernomen, ware blijkbaar zijn deur voorbij gegaan; hij had enkel positieve berichten gehoord. Hij bleek zich volledig achter de toelichting van het kollege op hun voorstel te scharen. Burgemeester H. L. Sixma baron van Heemstra kon daarop konkluderen dat de raad wel achter het idee van gemeentelijke steun stond en verder moet men maar afwachten wat voor initiatieven er uit de burgerij zullen komen. Vooral de grote sterfte onder de pasgebo ren zeehonden wees erop dat de weerstand van de jonge zeehond sterk is achteruitge gaan. De steeds vuiler wordende Wadden zee zal hieraan wel debet zijn, evenals het voortdurend verbreken van de stilte door straal- en sportvliegtuigen én door motor jachten en wadlopers... VERANTWOORD Het is een wetenschappelijk verantwoord boek geworden dat - gelukkig - ook voor de leek goed leesbaar is. Moeilijke termen en begrippen worden helder verklaard, hetgeen de kwaliteit alleen verhoogd. Men heeft een duidelijke struktuur aangebracht. - Je vraagt je af: hoe komt dat nou die onderlinge verdeeldheid, dat wantrouwen. Zien de boeren dan zelf niet in dat zij alleen door organisatie en onderlinge soli dariteit kunnen opboksen tegen de tussen handelaren, de koffiebranders en de plaat selijke notabelen? Natuurlijk kunnen zij dat inzien, maar er is heel wat voor nodig om de zaken zo te leren bekijken. Wanneer je praktisch geen onderwijs hebt genoten, dan geloof je de boekhouder met al zijn moeilijke berekeningen niet direkt. Wan neer je jarenlang slachtoffer bent geweest van een „verdeel- en heers”-politiek dan is het moeilijk om in je kollega’s partners, lotgenoten te gaan zien en geen konkurren- ten. Wanneer je jarenlang gezegd is wat te doen, dan valt het erg moeilijk opeens zelf het roer in handen te nemen. Eén van de vijftien De behandeling van de gemeentebegroting vormt één van de vijftien punten op de agenda, waarop ook een paar leuke dingen voor de stedelingen staan. Zo wordt mede deling gedaan, dat van de staatssekretaris van volkshuisvesting en ruimtelijke orde ning een tegemoetkoming is ontvangen van f 18.250 in de kosten van bijzondere maatregelen ten behoeve van het rehabili- tatieplan. Dat komt neer op f250 per te verbeteren woning. Een ander punt gaat voor een groot deel langs de Slotenaren heen: per 1 januari 1977 zal de woonforen- senbelasting, voor eigenaren van rekreatie- woningen, verhoogd worden van f295 tot f 350 gulden per jaar. Aardig voor Sloten als geméénte is, dat de Stichting Vrienden van Sloten voornemens is, de gemeente twee oude vuurmonden met affuiten aan te bieden. Het zijn zoge naamde 28-ponders. Het kollege stelt voor de schenking te aanvaarden en dan straks één van die oude kanonnen te plaatsen op de "Berg” en de andere vuurmond in de "Molenpólle”. Alleen wat betreft de centrale adminis tratie van de financiën stellen b en w voor, dat Sloten zich zal aansluiten bij de Stich ting Woningbeheer Zuidwest Friesland. Een impressie van het werk met Boliviaan se campesino’s dat gesteund wordt door de aktie Solidaridad. Na zes uur rijden vanuit de hoofdstad La Paz (Bolivia) komen we in Coripata aan, een stadje in de provincie Yungas. Er is vergadering vanavond. Met de koffieboeren uit de streek. Eigenaars van kleine stukjes tegen de steile berghel lingen gelegen grond. Een voor een komen ze binnen: sandalen van autobanden, de getaande gezichten onder een hoedje of een muts. Zwijgend kauwen ze cocablade- ren, zittend op koffiebalen in het kleine vertrek. Het gesuis van de gaslamp is na het openingswoord van de voorzitter van de koöperatie zeker niet meer het enige wat er te horen valt. Integendeel, heftig gestikulerend beschuldigen zij elkaar op hoge toon van fraude, diefstal, nalatigheid. Het gaat niet zo goed met de koöperatie hier. Het alles overwoekerende wantrou wen splijt de saamhorigheid. De gezamenlijke kerken te Sneek, te weten de doopsgezinde-, hervormde-, gereformeerde- en rooms-katholieke kerk en het Leger des Heils organiseren maan dag weer de deur-aan-deur verspreiding van het Evangelie-Kerstnummer. De netto-opbrengst van de ontvangen vrije giften bij het aanbieden van de Kerst nummers is voor de grote ark in de woon schepenhaven, die aan een onderhouds beurt toe is. KONTROLE Ten dele was de PvdA-er C. Gaastra het met zijn linkerbuurman eens, alleen om andere redenen. Hij zocht het meer in de leidraad die de raad van Gaasterland in het verleden eens heeft samengesteld in verband met het verlenen van subsidies. „Lanlike taken troch it ryk, regionale troch de provinsje en lokale troch de gemeente”, herinnerde hij zich. En het koppelprojekt, het verlenen van ontwikkelingshulp was duidelijk een landelijke taak. Maar uitzon deringen zijn er om de regel te bevestigen en daarom zou hij er geen bezwaar tegen hebben als er een onderzoek werd inge steld naar een eventueel projekt. Hij wees daarbij wel op het moeilijk kontroleerbare, althans voor de gemeente, van projekten in de ontwikkelingslanden en het steden van de gelden die daarvoor beschikbaar wor den gesteld. Het bleek dat een belangstelling bestond voor het plaatsen van abri’s, bushokjes dus, in een zevental dorpen). Gemeentebelan gen kon zich wel verder verenigingen met de voorstellen van het kollege met uitzon dering van deverlichtingsmachine cn de vervanging van de vloerbedekking in de sekretarieruimten. Gesuggereerd werd maar een bedrag van 1500 gulden beschik baar te stellen voor het Provinciaal Komité tegen de Gemeentelijke Herindeling. Over elk onderdeel - of het nu zeehonden of broedkolonies betreft - kan men een boek schrijven. Het is de grote verdienste van dit boek dat men, ondanks de grote verscheidenheid, toch het geheel leesbaar gehouden heeft. „De Waddenzee in de handen van de mens” is de voor zichzelf sprekende titel van het derde deel. Prof. Waterbolk uit Groningen analyseerde de oudste bewoning. Aan eeri interessant de tail. De Wadden op Oude kaarten, is een apart er rijk geïlustreerd hoofdstuk gewijd. Opmerkelijk is het om te lezen dat bijv, de militaire aktiviteit in de Waddenzee zich voornamelijk beperkt tot het Ne derlandse deel. Terwijl het verder op vallend is om te konstateren dat er op de Waddeneilanden totaal verschillende vormen van rekreatie (met de auto’s tot op het strand) op eilanden als Romo en Fano en verblijfsrekreatie op de Friese eilanden. ’e gemeente lizzen om dit te dwaen”. Hij vindt ontwikkelingshulp duidelijk een rijks taak, en dat blijkt naar zijn mening vol doende uit het bedrag van 3 miljard gulden dat voor 1977 op de begroting staat. Steun verlenen aan aktiviteiten vanuit de bevol king akkoord, maar niet rechtsstreeks geld beschikbaar stellen, aldus gemeentebelan gen. In het kader van zijn recht om als raadslid, zonder verlof van de raad en buiten de vergadering, aan het kollege vragen te stellen, wil de heer Knüvers in de gemeen teraadsvergadering van 21 december graag mondeling antwoord geven op de volgende vragen: 1. Is het kollege bereid en in staat te bevorderen, dat voor de overplaatsing van de bewoners van Thabor een aanvaardbare tijd wordt uitgetrokken? 2. Is het kollege bereid te bevorderen, dat het fungerende opnemingsbeleid in de overige Sneker be jaardentehuizen door sluiting van Thabor niet in ernstige mate wordt doorkruist, waardoor onrust zou kunen ontstaan bij de thuiswonende bejaarden, die voor opne ming in aanmerking komen? 3. Door de sluiting komen 26 personeelsleden zonder werk. Ziet het kollege mogelijkheden om te bemiddelen, dat dit personeel elders te werk wordt gesteld of is het bereid moge lijkheden daartoe te onderzoeken? De volgende avond komen we weer bijeen. Javier, de koöperatiedeskundige van de door Solidaridad gesteunde Landbouwor ganisatie voor Kleine Boeren, heeft zijn rekenmachientje meegenomen. De boeken gaan open, alle kolommen worden stuk voor stuk nagekeken. Ieder volgt de bere keningen met spanning. Tot diep in de nacht en zelfs de volgende morgen wordt er gerekend, gediskussieerd. Maar uiteindelijk kan Javier, doe ook voor de gezamenlijke verkoop zorgt, de boeren uitbetalen. Enige tijd geleden verscheen het meest komplete boekwerk dat ooit is uitgegeven over Europa's grootste aaneengesloten natuurgebied: de Waddenzee. Dit standaard werk, kortweg getiteld „WADDENZEE” is een gezamelijke uitgave van de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee en de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. Die eerste vereniging werd in oktober 1965 opgericht en telt momenteel ruim 34.000 leden. Het doel zou men kunnen omschrijven als het „bevorderen - in de ruimste zin van het woord - van de belangstelling voor het waddenzeegebied en het streven naar een zo goed mogelijk behoud van de natuurlijke staat van dit gebied”. Uitgebreid, en zeer fraai geïllustreerd, wordt in dit tweede deel gesproken over het natuurlijke leven in en op de Wadden zee. Geen wonder, aangezien beide vereni gingen zich zorgen maken over de toe komst van dit natuurlijke leven. Daar al leen een objektief oordeel mogelijk is, wanneer je de beschikking hebt over vele gestaafde feiten, heeft men het hier ook in die feiten gezocht. Geen loze praatjes, neen alles wordt p.o exact mogelijk beschre ven, en als daar geen ruimte voor is kan men terecht in de uitgebreide literatuur lijst. Unieke kleurenfoto’s maken het een lezénswaardig geheel. Deel 4, het kon natuurlijk niet uitblijven, behandelt de konfliktuerende belangen tussen mens en natuur. „Waarderen én Beheren” is de titel die men aan dit deel heeft meegegeven. Gelukkig is het niet alleen maar pessimisme wat de klok slaat, maar we zullen ons moeten haasten willen we de Wadden niet helemaal verliezen. In 1928 schatte men het aantal zeehon den op 1500; rond 1960 dacht men aan een getal in de orde van 1000, een aantal dat gestaag groeide tot een kleine 1500 in 1968. Daarna trad er een scher pe daling op: in 1974 telde men nog maar 500. (vervolg van de voorpagina) het kollege zich heeft afgevraagd of dat (een toelichting met de visie van het dage lijks bestuur) wel de meest juiste wijze is om begrotingen aan te bieden. In een periode tVaann de raadsleden nog niet lang zitting hebben kan het zinvol zijn om daardoor voor de raadsleden de mogelijk heid te scheppen in korte tijd thuis te raken in de gemeentelijke problematiek. Nu de raad in de huidige samenstelling al geruime tijd aan het werk is, leek het gewenst om bij wijze van proef eens af te stappen van de laatste jaren gevolgde me thode. Thans worden de raadsleden immers in de gelegenheid gesteld op zo onbevangen mogelijke wijze te diskussiëren bij de begro tingsbehandeling in de raadsvergadering”. Burgemeester en wethouders van Sloten vinden dus, dat de niet-wethouders raads leden franker en vrijer komen te staan tegenover het cijfermateriaal, en wat daar achter schuilt, door verder geen leidraad te verschaffen voor de mondelinge behande ling, die komende maandagavond zal plaatsvinden. Aangenomen wordt, dat de raadsleden wel weten waar het allemaal om draait: ’’Aan gezien de raad het hoofd van de gemeente is menen wij, dat ook in natuurlijk opzicht dit de meest verantwoorde manier is, al thans voor dit moment nu de problematiek in zijn algemeenheid u zo goed bekend is”, Buikgriep heerst weer alom. In Sneker huisgezin werden dochtertje en vader ge plaagd door maagkrampen en braakver- schijnselen. Ondanks alles wilde dochter lief wel Sinterklaasfeest op school meema ken. Maar daarna stortte ze in. ’s Maandags verscheen ze weer op school. Juf vroeg hoe het er nu mee ging. Goed, zei het meisje, „maar mijn vader moest zo braken dat zijn gebit door de kamer vloog”. En daar moesten de verschillende frakties hun zegje uiteraard ook over doen. De FNP had ook een paar ideetjes, vertelde de heer Prins; het geld zou bovenal ten goede moe ten komen aan de gehele gemeenschap van Gaasterland. De PvdA sloot zich evenwel volledig aan bij b.. en w. onder het motto: als de ambtenaren goed gesitueerd zijn, dan kunnen ze optimaal voor de bevolking wer ken. „Ik bigryp wol", merkte de heer Gaas tra fijntjes aan het adres van gemeentelijke betaling op, „dat abri’s een iepenharde for- Ijuchting by de bifolking better oanslaen, mar wy as riedslieden kinne genoch efter de skermen sjen om it bHang foar it gemeentlik apparaet fan dizze oankeapen yn to sjen Er ontstond een hele diskussie over het al of niet noodzakelijk zijn van een verluch- tingsmachine. Wethouder O. van der Goot (CDA) sprak in dezen het verlossende woord door te stellen dat „sa’n masine net noadsaeklik wie, mar wol maklik wêze soe”. Met andere woorden, hij zou geen bezwaar hebben tegen het van het lijstje Volgende week dinsdag organiseert de Sneeker Zeilclub in de grote zaal van Hanenburg een bijeenkomst waarop de heer H. Huisman, direkteur van water sportbedrijf Twellegea, een lezing zal ver zorgen. Huisman is beter bekend als de schipper van de Great Escape. Hij loodste het schip door weer en wind, door stromen en windstilten naar Sydney, op het eerste i trajekt van de Financial Times Around the World Clipper Race. Het tweede trajekt stond onder leiding van Dirk Nauta, diel zich nu voorbereid op de Whitbread race. Huisman zal opnamen vertonen van de tocht en een en ander vertellen. Geen „prikkelateur” maar wel bushokjes In vier delen krijgt men een allesomvatten de kijk op dit gebied. Aangezien de struk tuur en de dynamic van het getijdenland- schap essentieel genoemd mag worden, wordt hier uitgebreid bij stil gestaan. Niet alleen wordt - op heldere wijze verklaard hoe eb en vloea (de krachten die in wezen verantwoordelijk zijn voor de Wad den) ontstaan, ook kan men lezen waar de Wadden zich in vroegefe tijden hebben be vonden. Als afsluiting van deel 1, én inlei ding op deel twee, behandelt prof. H. Postma de samenstelling van het water van de Wad denzee. Interessant is het om te lezen dat het grootste deel van het voedselrijke water afkomstig is uit de Noordzee. Deze twee verenigingen hebben het groots aangepakt: maar liefst veertig voor het merendeel wetenschappelijk geschoolde schrijvers hebben hun bevindingen op pa pier gesteld. Zo kon het uitgebreidste - en door vele kritici ook uitgeroepen als zijnde het beste - boek verschijnen over de Wad denzee. Men heeft ook over de nationale grenzen heen gekeken. Van de kleine 7.000 km2 uniek natuurgebied behoort ongeveer 50% tot het Duitse en een 10% tot het Deense grondgebied. Als een losse bijlage wordt een luchtfoto gegeven van het waddengebied. De gemid delde vlieghoogte bedroeg 4500 m. Men heeft - om overal op de foto een laagwater- situatie te krijgen - de foto samengesteld aan de hand van een groot aantal andere foto’s. R.F. Van de zijde van drum- en showfanfare Advendo zijn ook weer de nodige nieuwst- jes te melden. Voor diegenen die het mocht interesseren de nieuwstijding dat één dezer dagen begonnen zal worden met de weder opbouw van de brandstapel aan de Korte Vreugde die eens het Advendogebouw was. Verder zit men weer met een over schot, ditmaal aan kerstbomen, en tegelij kertijd met een tekort aan eksemplaren van de nieuwste L.P. Van het overschot probeert men af te komen door de bomen te verkopen op de markt en van het tekort aan L.P.’s probeert men een overschot te maken door voor de derde keer duizend zwarte schijven te bestellen in één jaar tijd. Op naar een gouden plaat? Ook over aanbiedingen heeft de verenigingen niet te klagen. Dinsdag zou Advendo namelijk opgetreden hebben bij de TV-opname s van ..Allrounders” ware het niet dat dit verplaatst is naar begin volgend jaar. Ook om die rooi (op de eerste of tweede dinsdag van jannewarie) zal er in het radioprogramma „NOS-akkoord” uitvoe rig aandacht worden besteed aan het Sne ker Advendo. Boeren hun eigen positie laten ontdekken, kost erg veel tijd, eist een groot geduld. Veel zogenaamde „revolutionairen” verge ten dat en de konservatieven maken mis bruik van de onwetendheid van de boeren. Veel projekten van Siolidaridad bewegen zich op dit terrein: door bewustwording de boeren in staat stellen zelf richting te geven aan hun eigen leven. De tussenhandelaren, de koffiebranders, de notabelen en de geldschieters in Yungas zullen er meer van horen. Solidaridad met Latijnsamerikanen, die zichzelf willen bevrijden. Solidaridad, giro 1804444, Den Haag. Werkgroep voor missie, ontwikkelings en Vredeswerk, p/a Scholeksterlaan 28, Sneek.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 7