Fraktieleiders menen dat de zaak er gezond uit ziet I NETTO-OPBRENGST ongeveer f 5.500,- Flagge mei in bytsje fjür üntfongen Snert hielp gehandikapten zeker verder in het zadel! Raad Sneek is vanmiddag begonnen aan de „behandeling” van begroting Frysk Nasionale Partij is tsjin foarming fan regio’s en Vergaderingen raad Sneek ’77 S>KEtót(KOERIER Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL iM! IJLST Dronkaard noopte politie Sneek tot de achtervolging Weer insluipingen gemeld Verkeerd voorbeeld kreeg navolging <5 o Uit resultaten meting blijkt: Het valt mee met de „Sneker Pan” - en de DAT ZIET ER GEZOND UIT! Ondanks veel kritiek (die was er weinig), weinig kritiek (die was er veel) of vrijwel geen kritiek (dat gebeurde ook) reserveerden alle zes fraktieleiders van de politieke partijen in de gemeenteraad van Sneek hedenmiddag dat gezonde stempel voor de begroting-1977. De heren deden dat allemaal wel „ergens” in hun algemene beschouwing. De eetlust van het kollege was dan ook allerminst bedorven toen het hoogste bestuursorgaan van Sneek zich na de eerste ronde aan de maaltijd zette in restaurant „Onder de Linden”. Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD V-I S B i SNEEKER NIEUWSBLAD (Vervolg zie pagina 3) De 20-jarige beroepsloze L.J. uit Sneek noopte vrijdagnacht de gemeentepolitie van Sneek de achtervolging in te zetten. Tij dens de alkoholkontróle op de Lemmerweg reed hij zonder licht in een bestelwagen, een stopteken negerend, gebruikmakend van de gehele rijbaan, voorbij de surveillan cewagen. Geen enkele spreker vergat echter om er op aan te dringen, dat de gemeente er alles aan zal doen om zoveel mogelijk arbeidsplaat sen te scheppen of zeker te stellen. (Samenvattingen van de algemene beschou wingen van de fraktieleiders vindt men op de pagina’s 6 en 7). Vrijdagavond rond zes uur werden de vooriioede-„gevechten” van de snert-aktie van de Lions Club „Sneek” ingezet. Rond die tijd reden in Sneek en Ysbrechtum geluidswagens om stad en omgeving nog maals aan te moedigen vooral zaterdagmid dag snert te gaan eten. Met man en macht werd er in de keuken van Thabor gesneden en gesnippers. MAANDAG 13 DECEMBER 1976 131ste JAARGANG No. 99 De Frysk Nasionaele Partij is en bliuwt tsjin de regio-foarming. As altematyf foar de gemeenten dy’t in tal taken net allinnich mear oan kinne, sil sein wurde dat de greate taken oergean moatte nei de pro- vinsje, tydlik, mar yn earsten sunder in termyn fest to lizzen, wylst fierders foar de lytse taken gemeenten mei maksimael trije oaren in minskippelike regeling oangean meije. Hjirby sil de FNP noch in maksi- muni oan ynwenners foar dy gemeenten fést stelle. FOARDIELEN? Harm Postma fan Snits hie ris oer de Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAHD, SLOTEN e.o 3 Grootste wens van de heer Gerrits: „Maak van de raadsvergaderingen geen debatting- club!” De heer Dijkstra zag graag wat meer „demokratisch toezicht” op het doen en laten van de gemeentepolitie. Verlan gens van de twee- en éénmansfrakties: de heer H. Pheifer (VVD): „Laat de gemeen telijke overheid zélf eens beginnen met het bestrijden van de inflatie.” De heer H. Postma van de FNP, die altijd al een broertje dood heeft aan het behan delen van een gemeentebegroting: „It is wer itselde ganzeboerdspultsje. Put en fi nish en zoveel beurten overslaan, sitte wer op krekt itselde plak”. De heer C. Meijer Dankzij de medewerking en het be schikbaar stellen van de keukenruimten en de apparatuur van het, de laatste tijd zoveel besproken tehuis, en niet minder dankzij de voortreffelijke medewerking van de dames van „Thabor”, was het karwei in drie uren geklaard. Ongeveer een half uur later, op diezelfde vrijdagavond traden de Lions-dames ver gezeld van zoons en dochters, gewapend met messen, scharen en snijplanken, de keuken van „Thabor” binnen, om de twee ton grondstoffen voor de 4000 liter erwten soep te lijf te gaan. Na aftrek van de kosten blijft er ruim 5500,- over. Voerwaar een mooi resultaat van deze tweede Lions Snert Aktie. De Lions zijn tevreden met genoemde op brengst en zeggen dus dankzij de medewer king van de snert-etende-genieenschap „Snert hielp gehandikapten inderdaad ver der in het zadel!” Omdat de voorgaande jaren af en toe het spook van artikel-12 rondwaarde, konden de raadsleden thans ook weinig anders doen dan kontent zijn met een begroting waarin hier en daar een appeltje voor de dorst was verstopt, en die in zijn totaliteit enige financiële armslag biedt. In de KNM-Nestlé-fabriek (Melkfabriek Ysbrechtum) is men om drie uur ’s nachts begonnen met het wassen der gesneden groenten en het aan de kook brengen van het water in twee ketels van 2000 liter elk. Het voorbeeld van de 36-jarige Z.S. uit Sneek om met behulp van een tot haakje gebogen stuk ijzerdraad deuren van het slot te doen en op die manier binnen te dringen, blijkt navolging gekregen te heb ben. In de tweede helft van vorige week kwamen bij de gemeentepolitie van Sneek weer meldingen binnen van insluipingen c.q. pogingen daartoe. De politie adviseert dan ook met klem om bij het verlaten van de woning de deur op het nachtslot te doen. Hun vreugde was er niet minder om, al hielden ze er rekening mee, dat er nog wel eens een tegenvallend addertje onder het cijfergras kan zitten. Men mag rustig aannemen, dat de konsept-begroting vannacht (omstreeks het middemachtelijk uur?) tot „definitieve” leidraad bij het financiële doen en laten van het Sneker gemeentebestuur zal wor den verheven. Een tikkeltje politiek steken kwam er af en toe in de algemene beschou wingen ook aan te pas. Per slot van reke ning is de raad nu eenmaal een politiek orgaan en.... er naderen verkiezingen. BEPAALDE MANIER Merkwaardig was daarbij, dat het CDA en Progressief Sneek op een bepaalde manier in eikaars straatje terecht kwamen. Dat wil zeggen, de wijze die de konfessionelen als een ideale manier van werken in de raad zagen, werd het Appèl door de heer W. de Boer verweten juist niét te doen... Uit de vanmiddag tijdens een perskonfe- rentie bekend gemaakte resultaten van de berekeningen voor de tuigage van de sküts- jes, blijkt dat in tegenstelling tot voorgaan de berekeningen de „schade” voor de Sne ker Pan meevalt. Zoals bekend werd in oktober besloten voordat de invoering van de zeilverkleining in zal gaan, een herme- ting van skütsjes en zeilen uit te voeren. De Sneker Pan zit op het kantje voor het komende seizoen. Bolsward, Philips Drachten en de Zuidwesthoek komen zeker voor verkleining in aanmerking; Huizum en Sneek moeten een gelijk aantal vierkante meters doek minderen. Het is maar net aan welk schip de „voorkeur” wordt gegeven. Als kandidaat voor toena me, presenteerde zich het Drachtster sküt- sje. Meer nieuws over deze materie in de krant van aanstaande donderdag. Met de aanhouding van S. heeft men al het in de Potterzijlstraat ontvreemde geld ach terhaald. De buit bedroeg zoals gemeld ongeveer 5000 gulden. Een uitgebreid on derzoek leverde zodanige aanwijzingen op, dat overgegaan kon worden tot arrestatie. Hij bekende zich aan de insluipingen schuldig te hebben gemaakt. Hij is voor nader onderzoek ingesloten. Dit waerd sneontomiddei bisletten op de ledegearkomste dy’t yn hotel J. Ozinga yn Snits halden waerd. Oanlieding wie in pré-adfys dat troch skathalder H. ten Hoe ve op forsyk fan it bistjür ütbrocht wie. It tal mienskippelike regelingen wurdt noch hieltyd greater en it gefaer is der dat dit op in disoarder ütrint, wylst de kans op regiofoarming mei rieden dy’t in soad foech fan ’e gemeenten oemimme of oer- nimme wolle greater wurdt. De troch de FNP ófwiisde fjirde bistjürslaech slüpt dan troch de efterdoar binnen, sa’t ien fan de sprekkers sei. Feestvreugde in de openbare LOM-school de Klokslag aan de Hemdijk in Sneek. Na een jarenlang verblijf aan de Johan Willem Frisostraat en enkele dependances in het Sperkhem, werd in oktober de verhuizing naar de ande re hoek van de Waterpoortstad ingeluid. Nu is men „gesetteld” en kon de wet houder van onderwijs, mevrouw D. Y. W. de Graaff-Nauta de opening ver richten. Hoe een en ander plaatsvond ziet men elders in deze krant. In de school hadden de kinderen voor de nodige versieringen gezorgd. Een heuse vlet lag er bijvoorbeeld opgesteld en het kon niet anders of een paar leerlin gen moesten voor de kamera van foto studio Ger Dijs het vaartuigje beman nen. Of het was in het kader van de aktie „Schipper mag ik overvaren” is niet duidelijk, wel dat een tochtje naar de (onbekende) overkant een stuiver kost te. Yn de FNP-rounten hearsket boppedat de eangst dat de Partij yn dy rieden bütenspul rekket. Nou is dat al it gefal yn de saneamde „Samenwerkings orga nen”, lyk as Südwest-Fryslan. Dêrom wienen der ek óffeardigen fan de ófdie- lings dy’t pleiten foar forkiezings, sadat de oerhearsking fan de greate partijen trochbrutsen wurde koe. Frijbütser-redakteur Jan Lautenbach foun de FNP mar ryklik let mei har stanpuntbi- paeling. „De saek sit einliks al hast yn tichte fetten”. Der sil allinnich mar op lange termyn foroaring yn brocht wurde kinne. As ien fan ’e gefaren neamde hy it oerdragen fan taken troch de gemeenten oan de regio, dy’t dan hieltyd mear amt- ners needich hat, en dêrtroch krijt de gemeente hieltyd minder to fortellen. Om 8 uur startte het personeel van de melkfabriek met de dubbelwandige BB- gamellen met hun 40 liter inhoud te stomen, zodat de eerste auto’s met hete soep en bemand met leerlingen van het Bogerman Lyceum konden vertrekken. Voordien was de keuringsdienst van Waren reeds aanwezig om monsters te trekken; de keurmeester sprak zijn goedkeuring uit over behandeling van apparatuur en produkt. De eigenlijke aktie was gestart! Sneek en omgeving was in 29 wijken verdeeld zodat gemiddeld per auto ruim drie gamellen moesten worden uitgevent. De eerste auto kwam reeds na drie kwartier met een lege gamel terug. Ondanks het „snert”-weer in letterlijke en figuurlijke zin is het totale kwamtum verkocht. Die ommekeer ten goede hadden de leiders van de grote(re) frakties, de heren A. Gerrits van het Christen De mokratisch Appèl en D. Dijkstra van de Partij van de Arbeid, enigszins ver baasd. EANGST „De FNP hat him yndertiid, doe’t wy yn de foarm fan gewensten ek sa’n laech tusken provinsje en gemeente op üs dak skoud krije soene, der har fül tsjin forset en bigryplik is dus dat der nou ek hwat eangst yn ’e partij libbet foar de regio’s oer. Dat léste jildt seker as de regio’s ter wille fan de demokrasy in troch de boargers keazen ried krije soene: dat is de fjirde bistjür slaech hielendal”. Voor het jaar 1977 is reeds een datum schema vastgesteld voor de raadsvergade ringen van Sneek. Ongeveer in het midden van elke maand (met uitzondering van juli) staat er op een dinsdagavond een bijeen komst op het rooster. De twee raadsverga deringen die niet op een dinsdag zijn gepland zijn: een voor de mondelinge behandeling van vragen van de begroting op donderdag 10 november en de eigenlij ke begrotingsvergadering, die op het sche ma staat voor maandag 12 december. De „normale” raadsvergaderingen zijn op de dinsdagen van 18 januari, 15 februsri, 15 maart, 19 april, 17 mei, 28 juni, 23 augus tus, 13 september, II oktober, 15 novem ber en 20 december. Prompt gingen de dienaren van de wet achter de op dat moment nog onbekende overtreder van artikel 26 aan. De tocht voerde door de Lemmerwegwijk-west en eindigde bij een voortuintje in de Rijpera- hemstraat, waar de politie vóór en J. in stopte. Toen bleek bovendien dat J. nog de euvele moed had gehad zonder toestem ming van de eigenaar het voertuig mee te nemen. Het was vrijwel direkt duidelijk dat hij teveel aan Bacchus had geofferd. Aan afrastering en beplanting werd de nodige schade aangebracht. Overigens werd diezelfde nacht op meer dere plaatsen aan de invalswegen van Sneek gekontroleerd. Aan een aantal be stuurders werd een rijverbod opgelegd, j Een nacht eerder hield de politie de 30- j jarige Gaasterlander SJ. aan die onder invloed op de Bolswarderweg reed. Vrij dagnacht werden verder in de Fredenk Hendrikstraat geparkeerd staande auto’s aangereden en beschadigd door een (nog)| onbekende autobestuurder. Diezelfde nacht werden van drie op de IJlsterkade geparkeerd staande auto’s ruitenwissers, een antenne en de spiegel vernield. van de kommunistische partij hoopte, dat er géén Groot-Sneek zal komen en ver langde dat men vlugger opschiet met het vernieuwen van de 123 woningen in de Noorderhoek. -

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1