C.D.A. GAASTERLAND STELT VOOR: Sneek heeft een goedgekeurde begroting, maan IJLST sjlekerXkqerier „Ruimte - met-blijvend - karakter” door raad omgezet in een stelpost ".fc en Medaille voor Huis-aan-huis Relatie tussen stadspromotor en Sneek Promotion beëindigd echtpaar Disse Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL g Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis In GAASTERLAND. SLOTEN e.o h Klokke 00.35 dinsdag daverde de voorzittershamer van burge meester B. van Haersma Buma van Sneek ekstra hard en opluchtend op tafel: „En dan is hiermee de gemeentebegroting voor 1977 aangenomen!” Dat gebeurde ditmaal - bij uitzonde ring - nu eens niet zonder dat er een wijziging in de cijfergroepe- ring was aangebracht. Op aandrang van de raad, geïnspireerd door de heer H. Scholten van het CDA, werd een over verschillende posten verdeeld bedrag van in totaal 800.000 uit de konsept-begroting gehaald en er achteraan geplakt als een „stelpost” waarmee men straks nog vele kanten uit kan. l s n r J Sneek uw koopstad en de Rijden onder invloed Hef Sneaker Nieuwsblad is een gecombineerde uHgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD 7 Het blijkt dat het Sneeker Nieuwsblad in Sneek bijzon der intensief gelezen wordt. Velen sloten zich al aan bij de talloze abonnees die iede re maandag de krant in de bus krijgen. Maar er kunnen nog meer bij. Daarom zal het Sneeker Nieuwsblad maandag 20 en maandag 27 december in Sneek huis- aan-huis worden verspreid. Misschien dat die kennisma king zo goed bevalt, dat u het laatste stapje over de abonnementsdrempel nog voor het nieuwe jaar doet. En u weet het: een goed begin is het halve werk. - m 1 HI R I I SNEEKER NIEUWSBLAD t r I- 0 H. SCHOLTEN (CDA - liever alles dan weinig (vervolg zie pagina 21) t r i Hoewel het Koning Winter pas over een week is toegestaan met zijn scepter te gaan zwaaien, heeft hij nu al zijn komst aange- kondigd. De afgelopen nachten kenmerkten zich door lichte tot matige vorst en ook een enkele sneeuwbui daalde neer. Studio Ger Dijs trok de stoute sneeuw- schoenen aan en zag vanachter een dam dat nog niet alle schaap jes op het droge staan. Per 1 januari ’77 zal de relatie worden beëindigd tussen Sneek Promotion en de Stadspromotor, de heer Ate A. de Vries uit Lytshuizen. Het bestuur van de stichting en de heer De Vries zijn dat dezer dagen onderling overeengekomen. DONDERDAG 16 DECEMBER 1976 131ste JAARGANG No. 100 Dit heeft dan betrekking op de lasten die de gemeente Gaasterïand moet dra- i, it r e :r n ,v<Xxi-wxx s,x- Tenslotte werd een kompromis gevonden tussen het standpunt van de burgemeester en dat van de raad. Ervan uit zal worden gegaan dat het laatste deel van de motie slechts zal worden uitgevoerd als het een na laatste deel (dat van het verlenen van financiële hulp door de gemeente en het opstellen van een goed plan) positief wordt benaderd. v Andere raadsleden waren het daar niet helemaal mee eens. ..Persoanlik fyn ik dit it oannimmen wurdich” aldus C. Gaastra :vrouw W. Spoelstra- Igemene muzikale vor- /Tipgroep’ bundeling wervende krachten De thans nog lopende projekten zullen zoveel mogelijk door de Stichting Sneek Promotion worden afgehandeld totdat an dere voorzieningen zijn getroffen. Ook met dit deel van de motie had burge meester H. L. Sixma baron van Heemstra weinig moeite, maar het derde onderdeel stuitte bij hem in het begin op bezwaren. Daarin werd gesteld dat gepoogd moet worden bij hogere instanties begrip te kweken voor deze vorm van integratie van het muziekonderwijs, om ook de financiële middelen beschikbaar te stellen. (PvdA), terwijl mevrouw W Postmus stelde dat al_ ming op basisscholen thuishoort. (Zij had daar tijdens haar algemene beschouwing al iets over gezegd.) Iedere donderdagavond koopavond. Boven dien extra koopavond m.h.o. op Kerstmis woensdag 22 december. Zaterdags zijn alle winkels om vijf uur gesloten. Ook op vrij dag 24 en vrijdag 31 december om vijf uur gesloten. Zonder zelf in aktie te hoeven komen, is de damclub Woudsend (Eensgezindheid) dinsdagavond kampioen geworden van de Friese hoofdklasse B. afdeling zuid. Toen namelijk zorgde SDC 2 voor een huza renstukje door het op de tweede plaats staande Heerenveen een gelijkspel af te dwingen. Woudsend is daardoor voor achtervolgers onbereikbaar geworden. In deze ontmoeting werd tevens over het lot van Koudum beslist; door de halve winst van de Sneker dammers is degradatie een feit. TIPGROEP Het CDA kwam met nog een plannetje; er moest maar een „tipgroep” komen, zo vonden de konfessionelen Die is dan niet bedoeld als een soort legale anderen- voor-schut-zetters, maar een groep mensen die bijvoorbeeld het gemeentebestuur bij staan in het aantrekkelijk maken van Gaasterïand voor het bedrijfsleven. Er zou den dan ook mensen in zitting moeten nemen vanuit de dorpen, de bedrijven sfeer, de middenstandsverenigingen, de dienstverlenende sektor, de landbouworga nisaties, de vakbonden én natuurlijk het gemeentebestuur. Nadat men de Balkster A.T. eerst een blaas- en daarna een bloedproef had afge nomen heeft de rijkspolitie in Balk proces verbaal tegen hem opgemaakt wegens het rijden onder invloed. Het was de politie bij een surveillance opgevallen dat T. nogal merkwaardig van de weg gebruik maakte. Voor de eerste beide zaken bestond naar zijn idee veel animo om het eens te onderzoeken. Het laatste moet eerst goed doordacht en bekeken worden binnen het kollege, omdat aanname van de motie door de raad uitvoering zou betekenen. Hij stelde daarom voor in een volgende vergadering opnieuw op de zaak terug te komen om er niet aan vast te zitten. WEGNEMEN LASTEN Tijdens de bijeenkomsten kregen de raads leden allen een afschrift van een brief die het kollege op 6 december heeft verstuurd naar de Vereniging van Nederlandse Ge meenten. Daarin wordt het bestuur ver zocht „bij de regering te wijzen op de onjuiste handelswijze en aan te dringen op het volledig wegnemen van de door de gemeente te dragen lasten” Die acht ton was het bedrag, dat het kollege had ..overgehouden als ruimte in de begroting”. In de voorlopige begroting hadden b en w die bedragen verdeeld over reserves van nog op de kapitaaldienst te ramen investeringen en uit de meerjaren wensenlijst overgenomen kapitaaluitgaven. Die posten kregen daardoor een „blijven der karakter” en dat nu juist zinde de heer heer Scholten niet helemaal. Uit dat be drag van 800.000 had hij dingen gehaald •en bedrage van 460.000, die hij uit deze ruimte als algemene reserve wilde reserve ren. Sommige dingen konden blijven staan omdat die inderdaad volgend jaar wel nodig zullen zijn, andere geldposten wilde hij niet die blijvende bestemming geven. "De praktijk leert namelijk, dat die posten 'aak niet meer van een eenmaal aangeno men begroting zijn af te branden. Ik wil wat ruimte in die ruimte houden!” aldus de eks-wethouder. Als voorbeeld om die ruimte te besteden noemde Scholten het zwembad, maar dat was dan ook louter een voorbeeld en het betekende voor hem beslist niet, dat hij er als vaststaand van uit gaat, dat de goed koopste oplossing (aanbouw van een over dekt 25 meter bad bij het bestaande bad in net De Hooppark) uitgevoerd moet wor den. Met elkaar zullen we even de tijd moeten nemen om daarover tot een juiste eslissing te komen. Eenvoudig gezegd wam het er op neer, dat de CDA een letne half miljoen vrijelijk achter de hand “de houden. De resterende drie ton kon en dan, mét een bestemming, op de begroting blijven staan. (vervolg zie pagina 29) Het idee een dergelijke werkgroep te vormen (M. de Boer van Gemeentebelangen noemde het later simpeltjes een „stuurgroep werkge legenheid”) was bij het Christen Demo cratisch Appel opgekomen naar aanleiding van de in de voorgaande begrotingsvergade- ■ring gelanceerde Gaasterïand Promotion- gedachte.-,, Wij willen het niet bij loze kreten laten”, aldus de heer J. B. Coenders in zijn algemene beschouwing. Hij noemde het een duidelijke zaak dat een dergelijke organisatie het een en ander aan werk met zich mee zal brengen. Alle moeite zou bovendien best eens tevergeefs kunnen blijken. Maar dat zou het pogen evenwel niet tegen moeten houden. „Het is echter van zo wezenlijk belang voor onze gemeente, dat onze fraktie gaarne bereid is haar diensten aan te bieden bij de organi satie van een en ander en daarmee de waarborg te geven, dat er zo'n tipgroep komt.” De Israëlische ambassadeur in Nederland, de heer Abraham Kidron, heeft vandaag in Amsterdam de Medal of the Just” van de Yad Vashem te Jerusalem uitgereikt aan de heer en mevrouw George en Cicile Disse uit Sneek. Deze onderscheiding wordt toe gekend aan hen, die tijdens de Duitse bezetting joden het leven hebben gered. De heer Disse. die sinds augustus 1939 ekonomisch-direkteur is van het Sint An- thonius Ziekenhuis in Sneek, heeft er in de bezettingsjaren, persoonlijk aan meegehol pen dat vele door Duitsers gezochte perso nen in het ziekenhuis konden onderduiken. Daaronder waren veel joodse medebur gers. Mevrouw Disse werkte in de oorlog stijd als verpleegkundige in het ziekenhuis. Burgemeester en wethouders van Gaasterïand zullen zo spoedig mogelijk kontakt opnemen met de hoofden en het personeel der basisscholen, de inspektie van het basisonderwijs, de onderwijsbegeleidingsdienst en de direktie van de muziekschool in Balk om tot een uitwisseling te komen van gedachten omtrent de optimale vormgeving van het algemeen vormend muziekonderwijs. Deze opdracht kreeg het kollege dinsdagmiddag in eerste instantie van het CDA en later van de gehele raad. Het CDA stelde verder bij monde van de heer J. Timmerman, dat. zo blijkt uit de tekst van de motie: ..de raad bereid is om binnen het kader van de financiële mogelijkheden van de gemeente, na onderlinge overeenstemming van de betrokke nen en het opstellen van een goed plan, te bekijken of deze vorm van onderwijs als vakonderwijs is te financieren.” ft, -*X- De Sneker afdeling van de EHBO is bezig zoveel mogelijk bedrijven te stimuleren tot het aanwijzen van werknemers die bij eventuele ongevallen eerste hulp kunnen bieden. Daartoe worden kursussen gegeven en bij tijd en wijle bijna-echte-oefeningen gehouden. Dinsdagavond vondt er één plaats in de bedrijfsruimte van aannemings- maatschappij Friso b.v. te Sneek, een oefening die bijzonder positief verliep. ..Gespeeld” werd dat een meterkast was ontploft en dat daarop een panieksituatie was ontstaan. Her en der lagen gewonden, al dan niet met „bloed” besmeurd. Studio Ger Dijs maakte er een zwart-wit foto van. x '-.XAx v%. <r, -x In augustus van dit jaar ging de heer De Vries een overeenkomst met de stichting aan voor de tijd van één jaar. Daarna zou men van beide kanten de zaken evalueren om te kijken hoe men zich de promotion van Sneek verder voorstelde. Zo ver is het niet gekomen. De heer De Vries wend gekonfronteerd met dringende werkzaam heden in zijn bedrijf te Amsterdam, zodat het beide partijen beter leek de verbintenis vroegtijdig te verbreken. JX f. X X- s Ss >Xxx.xx<x:^R-..xv.. ‘Of >8

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1