Konklussie na jaarvergadering VSB Insluiper oosterdijk promenade Niet alle schippers meer achter zeilplannen SKS Kardinale vergissing Wymbritseradeel wil grond voor Huis-aan-huis Stijging werkloosheid vorige maandnormaal’ bij de mannen IJLST veld onteigenen a R I I ïr- I de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en Officieel Orgaan van l cm c v i? D%a?irni?Dii?D JU* X - Diefstallen kan men voorkomen 'A en de Hel Sneaker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD Het blijkt dat het Sneeker Nieuwsblad in Sneek bijzon der intensief gelezen wordt. Velen sloten zich al aan bij de talloze abonnees die iede re maandag de krant in de bus krijgen. Maar er kunnen nog meer bij. Daarom zal het Sneeker Nieuwsblad maandag 20 en maandag 27 december in Sneek huis- aan-huis worden verspreid. Misschien dat die kennisma king zo goed bevalt, dat u het laatste stapje over de abonnementsdrempel nog voor het nieuwe jaar doet. En u weet het: een goed begin is het halve werk. A 'AS D V A SNEEKER NIEUWSBLAD OMKOPING? Aantal werkzoekende vrouwen daalde tot 106 I' F Enschedese TT 3S& Omdat er met de regelmaat van een klok spullen worden gestolen uit kleding in kleedlokalen van gymnastiekzalen en sport hallen adviseert de Sneker politie de be zoekers van die gelegenheden dringend om geld, sieraden en andere waardevolle voor werpen thuis te laten als men gaat sporten. pig publiek de show maken (en stelen) op de Friese meren, niet zo gelukkig meer met de uitkomsten. In oktober hebben de schippers zich dan wel in grote meerderheid achter de plan nen van de SKS geschaard maar nu is hun enthousiasme aardig bekoeld. „De skip pers hawwe wol ja sein, mar net tsjin dit”, zo merkte een van hen op. Siete Meeter stelde de zaak nog scherper: „De skippers binne blynslein mei dy 7,5 tüzend goune”. MAANDAG 20 DECEMBER 1976 131 ste JAARGANG No. 101 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huls-aan - huis in GAASTERLAND. SLOTEN e.o SKS doorgaan. (Siete Meeters skütsje is, voor alle duidelijkheid, het schip dat het meest zeil moet minderen.) ningswoord ook al aandacht aan deze materie besteed. Het publiek had de hel- om het skutsjesi- ien in stand te houden, maar daar moesten wel konsessies tegenover staan. Zeiltekens, startschepen, banen dicht onder de wal langs, grote boeien en protestvlaggen wa ren allemaal tegemoetkomingen aan Jan Publiek. Moet de VSB de SKS voorstellen de zaak terug te draaien, vroeg hij. Dus het besluit van oktober nietig verklaren en de zaak opnieuw bekijken, met als konsekwentie dat een en ander neerkomt op een jaar uitstel? In eerste instantie leek het hem dat de vergadering het eens was met het voor stel. Toen evenwel bij zitten en opstaan gestemd werd, viel dat tegen. Een duidelijk voorstel in die richting vond de vergade ring niet juist. De gemeente Wymbritseradeel zal tot ont eigening overgaan van een stuk grond van ongeveer 6850 vierkante meter dat in het bestemmingsplan Osingahuizen dringend nodig is voor de uitbreiding van de sportak- kommodatie voor de voetbalvereniging Heeg, die met haar negen elftallen zit te springen om een tweede voetbalveld. Vergeleken met de maand oktober is in november in Friesland het aantal werkloze mannen gestegen van 6172 naar 6748, ofte wel van 5,6 naar 6,1 procent. Bovendien waren er nog ruim duizend mannen werk zaam op aanvullende werken of werkzaam op sociale werkvoorzieningsobjekten. Het aantal werkzoekende vropwen in Friesland daalde van 2431 naar 2325, van 5,9 naar 5,6 procent. In een overzicht van het distriktsarbeidsbu- gistreerde arbeidsreserve, tegen 7.3 procent in november 1975 en 6,7 procent in okto ber 1976. SIETE MEETER niet mals De heer H. van der L. uit de Worp Tjaardastraat in Sneek heeft bij de politie aangifte gedaan dat zaterdag bij hem uit de woning een bedrag van zevenhonderd gul den is gestolen. Tijdens de afwezigheid van de bewoners moet een insluiper door het keukenraam, dat niet goed dicht was ge daan, zijn binnengekomen. Gymnastiekleraar L. Breuker was dezer dagen het slachtoffer. Nadat hij zijn kleren in de kleedkamer van de gymnastiekzaal van de lom-school aan het Kaatsland had gehangen vermiste hij na het sporten zijn beurs met ruim tien gulden erin. De moeilijkheid is vaak, dat men de kleed- gelegenheden niet kan afsluiten omdat het een komen en gaan is van spelers en speelsters. Waardevolle dingen thuislaten is de enige remedie om ongewenste bezoe ken aan kleedkamers de kop in te drukken. As de skippers de skütsjes net mear farre dan is it karakter hwerom't it skütsjesilen bikend wurden is, ek fuort. Wy wolle sa barregraech it skütsjesilen as skipperssport halde. Dêrom moat dit de léste biheining wêze.” Aangezien de VSB bij de SKS ook een stem heeft, moest er een standpunt worden bepaald. Daarom vroeg Lok aan de vergadering de mening over een en g van de heer Schouwstra. de bezwaren van de schippers en de aantijgingen van Siete Meeter. reau voor de arbeidsvoorziening in Frie sland noemt men de stijging (bij de man- Dit keer een praktisch voetballoos weekend. Zowel in de distrikten als in de afdelingen moest de KN VB besluiten de voor zaterdag en zondag geplande wedstrijden „eruit” te nemen. Een volstrekt aanvaardbare beslis sing, voetballen onder deze, soms de Syberi- sche norm halende weersomstandigheden, was doodgewoon onmogelijk. In de hoofd klassen van het zondagamateurvoetbal werd de beslissing overgelaten aan de konsuls en scheidsrechters, een besluit dat prompt onge lukkig viel, want ook daar kon slechts hier en daar een wedstrijd doorgaan, een versnip perend klassement in de hand werkend. In de hoofdklasse B vonden alleen de ontmoe tingen Rheden-Valthermond en Boys-De Treffers plaats; de eerste eindigde in 1-0. de tweede in 1-2. Zie voor meer gedetaileerde gegevens over de problematiek rond de afkeuring van velden elders in dit blad. Studio Ger Dijs zette zaterdagmiddag een besneeuwd en verlaten HJSC-veld op de kiek. In de nacht van vrijdag op zaterdag maakte de heer Stienstra uit Sneek een kardinale vergissing toen hij in een sneeuwbui om ongeveer twee uur in de nacht reed op de Olde Ee, een voor hem onbekende straat. Op een bepaald moment meende hij op de Middelzeelaan te zijn. Hij zou daar linksaf moeten. Dat deed hij. Even later meende hij over een verkeersdrempel te hobbelen. Hij was echter te vlug afgeslagen en de verkeersdrempel bleek achteraf een trot toirband te zijn. Een gevolg van dat „logi sche misdenken” was, dat de heer Stienstra met zijn Renault-12 in de vijver gleed... De „uitzichtloze” bestuurder kwam met de Schrik vrij, maar de auto liep waterschade op. nen) een normaal verschijnsel voor de lijd van het jaar. Sinds 1970 lag bij de geregis treerde arbeidsreserve de stijging in no vember op gemiddeld 812 - tegen nu 618. Voor de tweede achtereenvolgende maand ligt het aantal werkloze mannen in Frie sland onder het niveau van dat in de overeenkomstige maand van 1975. Thans behoort 7.1 procent van de afhankelijke mannelijke beroepsbevolking tot de gere- Anders dan bij de mannen is de reserve van vrouwen gedaald, met 106 tot een niveau van 2425. Dat is in vergelijking met november 1975 431 hoger. De daling in november heeft een eind gemaakt aan de konstante reeks stijgingen Van de arbeids reserve van vrouwen sinds juni in dit jaar. De absolute aantallen en percentages over oktober en november '76 waren in Bols- ward: mannen oktober 272 (4.9%). novem ber 278 (5,0%). vrouwen 96 tegen 93. Leeuwarden: mannen oktober 1846 (6,6%) november 1866 (6.7%). vrouwen 689 tegen 645. Sneek: mannen oktober 548 (6.2%), november 579 (6,5%). vrouwen 220 tegen 214. Lemmer: mannen oktober 343 (6.1%) november 390 (6.9%). vrouwen 110 om 118. Wat de mannen betreft waren de cijfers oktober-november in Ijlst 17-17. Wymbrit seradeel 63-64. Sneek 446-478. Gaaster- land 65-89. Sloten 6-7. Bolsward 72-66 en Lemsterland 156-156. Het is natuurlijk de vraag in hoeverre de opmerking van Berend Hof, als zou de Vereniging van Schippers en Bemanningsleden der Friese Skütsjes in de kwestie van de tuigages de sparring-partner van de Sintrale Kommisje Skütsjesilen zijn, opgeld doet. Naar zijn idee vangt de VSB de eerste stormloop voor de SKS op. Tijdens de jaarvergadering in februari hoeft het Skütsjedepartement dan alleen nog het laatste klapje uit te delen, om de schippers murw te maken. Dat de VSB zaterdag de klappen op moest vangen, is overigens niet helemaal de waarheid. Het was eerder SKS-sekretaris Koos O. Schouwstra die de (met name Bolswarder) lawine van kritiek over zich uitgestort zag. In een brief zal daarom de SKS gemeld worden dat acht van de dertien aanwezige schippers vóór een jaar uitstel zijn en een hermeting van de zeilen wensen. Die acht zijn (in alfabetische volgorde): Albert van Akker, Jan van Akker, Pieter Engelsma. Sietse Hobma, Hidzer Meeter, Lodewijk Meeter, Siete Meeter en Rienk Zwaga. (Sipke Tjerkstra was niet aanwezig op de vergadering.) Lok adviseerde de „dissiden ten” om zelf op de SKS-bijeenkomst in februari, in dezelfde zaal Hanenburg, hun mening naar voren te brengen. Op verzoek van de VSB kwam Schouwstra uitleggen hoe dat nu precies zit met het verkleinen van de zeilen. Zoals bekend zijn vorige week de eindkonklusies van profes sor ingenieur J. Gerritsma openbaar ge- KONKLÜSIES maakt. De resultaten bleken de schippers VSB-voorzitter Eelke Lok had in zijn ope- nogal rauw op de maag gevallen te zijn. En achteraf gezien zijn de mannen die veer tien dagen per jaar voor een duizendkop- pende hand uitgestoken 5^7* De stuk of dertig kinderen, die een prijs hadden gewonnen in de tekenwedstrijd, die georganiseerd was ter gelegenheid van de opening van de Oosterdijk Pro menade, stonden zaterdagmorgen - soms al ver voor de afgesproken tijd - voor de winkel van Yme Bakker aan de Oosterdijk. Om tien uur werden daar de door Yme Bakker beschikbaar gestelde prijzen aan de winnaars uitgereikt. Dat ge beurde na een klein toespraakje van de heer Joh. de Boer, die in een mum van tijd een hele voorraad leuke kadootjes kwijt was. Voorde kleurwedstrijd waren ruim zeshonderd inzendingen binnengekomen. Voor de drie leeftijdsgroepen waren elk vier prijzen beschikbaar en verder in elke groep nog zes troostprijzen. Een deel van de jongelui haastte zich met het geschenk naar huis, maar foto studio Ger Dijs verzamelde op de Oosterdijk de rest van de groep voor een foto. Eerder al had hij de schippers voorgehou den dat ze een speelbal in handen van de - - SKS-bestuursleden zijn. Later sprak hij ander, gehoord de uitleg waarschuwende woorden. Naar zijn idee Srhni.wcrn zijn de schippers er op tegen. „Jimme hingje óf fan de skippers en bemanningen, tink der goed om". Met andere woorden, Meeter voorziet een leegloop van de vloot als de in zijn ogen onzalige plannen van de De grond is eigendom van mevrouw Th. C. Hettinga-van der Werf te Bolsward en de heer D. J. van der Tol in Heeg. Al lange lijd is de gemeente Wymbritseradeel in louw om met de eigenaren (ieder bezit de helft) tot overeenstemming te komen. Het laatste voorstel was om de verkoopprijs 'ast te stellen door taksatie, die dan ver- richt zou worden door twee deskundigen, door elk der partijen één aan te wijzen. Mevrouw Hettinga ging daarmee akkoord, maar de heer Van der Tol niet omdat hij meende, dat wél hij door de taksatie ge bonden zou worden maar de gemeente niet omdat er altijd nog de mogelijkheid be- 'lond dat de gemeenteraad een voorstel 'an b en w niet zou goedkeuren. Ondanks de verzekering van het gemeentebestuur, dat na de overeengekomen taksatie een liet-goedkeuring ondenkbaar zou zijn, liet de ene eigenaar zich niet overtuigen. De enige weg lijkt het kollege van Wymbritseradeel nu om tot een onteige ningsprocedure over te gaan. „Dat is allegearre net slim, mar it binne wol allegearre dingen west dy't skütsjesilen foroare ha. Dizze biheining moat de aller leste wêze”, aldus Lok. Het skütsjesilen is in de loop der jaren tot een sport uitge groeid waarin de „skippers harren hoe langer hoe minder yn thüsfiele kinne”. Tegensputteren tegen de plannen kan ei genlijk niet meer. „SKS en kommisjes Inz’nwoordenproefdemen n beschuldiging hawwe de toutjes yn hannen". van omkoping. Immers, er moet, om de zeilen aan te passen, per tuigage vijftien duizend gulden geïnvesteerd worden.De helft daarvan wordt verstrekt als renteloze lening, de rest is een schenking. En dat laatste zou de meningen in het voordeel van de SKS beinvloed hebben. 5/- ft ■VZ K - -X 7 I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1