Cazemier lanceert plastische uitdrukkingen in Den Haag aanpakken SNEEK doekt het eigen waterleidingbedrijf op „Gekoncentreerde macht Kerstfeest B Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL van en Huis-aan-huis n Raad Wymbritseradeel en bloc achter vervoersmotie van CDA G.S. willen onderzoek naar de vuilverwerking IJLST ra 1 Zendpiraten uit de ether Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls In GAASTERLAND, SLOTEN e.o Met heer en veer en een vleugje weemoed heeft de raad van Sneek het gemeentelijk waterlei dingbedrijf overgedragen aan de NV Waterleiding Friesland, die nu als enig bedrijf zorgt voor de produktie en distributie van water in onze provincie. DONDERDAG 23 DECEMBER 1976 Het Sneaker Nieuwsblad is een gecombineerde uHgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de SNEKERWKOERIER Het blijkt dat het Sneeker Nieuwsblad in Sneek en om streken bijzonder intensief gelezen wordt. Velen lieten zich reeds opnemen in de abonnee gelederen. Iedere maandag valt het aktueelste nieuwsblad van Zuidwest- Friesland dan ook in duizen den brievenbussen. Maar we willen nog meer abonnees verwelkomen. Daarom zal het Sneeker Nieuwsblad aanstaande maandag in Sneek huis-aan-huis ver spreid worden. Misschien dat die kennismaking u zo goed bevalt, dat u nog voor de jaarwisseling het laatste stapje over de drempel doet. We maken het u bijzonder gemakkelijk, (zie daarvoor de bon elders in deze krant) en tot 1 februari krijgt u het Sneeker Nieuwsblad maandags en donderdags gratis in de bus. Dus: begin het nieuwe jaar goed, wordt abonnee. 4 - i - SNEEKER NIEUWSBLAD sprak hij van „verre van zich werpen". Bepaalde punten karakteriseerde de bur- uitbreiding ■i dit jaar. $5 Die tariefsverhoging gebeurt binnen drie jaar in etappen. Meer over deze en andere kwesties in de Sneker gemeenteraad vindt men elders in deze krant. Het is zaak het lager onderwijs in de gaten te houden, vond de heer Cazemier. Ten aanzien van de scholenproblematiek ligt de materie noagal kompleks. Hij somde de Dat het voor de burger steeds moeilijker wordt om te doorgronden en te verstaan wat er met hen en de wereld om hen heen gebeurt, was de heer Cazemier gebleken uit gesprekken met personen, groepen, be sturen van dorpsbelangen en ook raads leden. Moet het dan moeilijk, als het eenvoudig kan? Aan de eindstreep zullen de Snekers in totaal een kwartje meer voor een kubieke nieter drinkwater moeten neertellen. Al thans, voor zover de cijfers nü zijn, want de „normale” prijsverhogingen zijn bij die be rekeningen buiten beschouwing gelaten. Wymbritseradeels burgemeester vroeg zich af: „Welk bestuur, waar gezeteld, met welke verantwoordelijkheden, is het beste. Welke verantwoordelijkheden moeten pro vinciaal, regionaal of plaatse lijk liggen. Helaas vallen er te veel ongrijpbare beslissingen binnen hoge torens, waar van de uiterlijke vorm mooi lijkt, maar waar het zicht op het innerlijk gebeuren ontbreekt”. Sneek beurt voor het hele zaakje vier miljoen gulden. Daarvan zullen er tenslotte 900.000 overblijven voor „een doel waar van alle inwoners van Sneek profijt zullen hebben”. De andere kant van de medaiie is, dat de prijs van het water opgetrokken zal worden tot het bij de NV geldende peil. Het behoeft geen betoog dat ieder raadslid 43.000 gulden. Ook de klachten ten zich in de motie kon vinden. Ook het college stelde zich erachter. Overigens is onder de burgerij ook de nodige aktie ontstaan. De vrouwenverenigingen van Heeg hebben al brieven gestuurd naar de minister van verkeer en waterstaat, de heer Th. Westerterp. Daarheen gaat ook de motie. Verder zullen de leden van de kamerkommissie van verkeer en water staat, de Fram, Zuidwest Friesland en gedeputeerde staten van Friesland een ek- semplaar ontvangen. „Decentralisatie” noemde de heer Caze mier een vaak geslaakte kreet, ook door Den Haag, maar helaas blijkt het woord tegengesteld te werken. Voor vele zaken is voor de burger de afstand te groot en de administratieve gang te ingewikkeld ge worden. Is het niet de hoogste tijd, dat de mammoet van gekoncentreerde macht in Den Haag wordt aangepakt? Met name het ministerie van Cultuur, Rekreatie en Maatschappelijk werk moet welzijntaken veel meer overlaten aan provinciale, regionale of plaatselijke overheden. Ook taken van andere ministe ries moeten van de top van de ijsberg gehaald worden Deze week verdwenen in Sneek een drietal piratenzenders uit de lucht. De gemeente politie legde beslag op zendapparatuur van de 23-jarige A. v.d. R.. de 22-jarige P. v. A. en de 24-jarige P.C., die zelfs vier zendap paraten kwijt raakte. Alle drie mannen wonen in Sneek. WANHOPIG In de meeste opmerkingen van het CDA kon het kollege zich wel vinden. Over het openbaar vervoer wordt regelmatig in de bijeenkomsten van b. en w. gesproken en „wij voelen ons eerlijkheidshalve wat wanhopig gezien de huidige gang van zaken”. Wat blijft er van de buslijnen in De heer Cazemier omschreef zijn eigen op deze laatste vergadering van ontboezemingen als: enkele opmerkingen Hij kenschetste ’76 als een druk vergader- van mijn kant voor ik de hamer laat vallen jaar, waarin veel tijd besteed moest worden „Een eis van goed demokratisch denken en handelen is om aan de decentralisatie werkelijk inhoud en betekenis te geven. De verantwoordelijkheden moeten zo diep mogelijk bij de basis gelegd worden. Sprei ding van macht klinkt mooi, maar moet werkelijkheid worden. In een kleine spraakwaterval verzette zich alleen de heer H. Postma van de FNP met hand en tand tegen het voorstel van burge meester en wethouders. Het was vechten tegen de bierkaai. Postma had dat zelf ook drommels goed begrepen want hij noemde zijn betoog „eigenlijk een stemverklaring”. Fel van leer trok ook de heer W. Faber. Niet omdat hij zich als dissident uit de CDA-gelederen los wilde maken, maar omdat hij grote* bezwaren koesterde tegen de struktuur van de naamloze vennoot schap Waterleiding Friesland, die (vol gens hem) door versnelde afschrijvingen het vermogen heeft verkleind van zestien tot vijf miljoen gulden waardoor de wette lijke basis aan de werknemers werd ontno men om invloed op de gang van zaken in de NV uit te oefenen. De gemeenteraad van Wymbritseradeel heeft zich gistermiddag en bloc gesteld achter een motie van het CDA met betrekking tot het openbaar vervoer in de gemeente. In die motie wordt de verontrusting en de bezorgdheid van de raad uitgesroken over de ontstane situatie. Met klem wordt aangedrongen op maatrege len. Bepaalde dorpen zijn 's avonds gewoonweg afgesloten en verstoken van openbaar vervoer, aldus de indiener, de heer F. Attema. aan zien van de medeverantwoordelijkheid van de kombinatie Progressief Wymbritsera- deel/FNP kon hij niet delen. De raad beslist;'het kollege bereidt slechts voor. Om voor die medeverantwoordelijkheid voldoende informatie te verkrijgen sugge reerde R. Heeringa (PW/FNP) de instel ling van een seniorenkonvent dat bemoeie nis krijgt met het benoemingsbeleid. Even zag het er naar uit dat de eindstrijd een totale Hubert Sneek-aangelegenheid zou worden. Na de eerste wedstrijddag, vorige week dinsdagavond plaatsvindend, leidde het A-team van de organiserende vereniging eveneens in zijn poule, maar gisteravond staken de Leeuwarder profs in de Sneker Sporthal daar zelf hoogstper soonlijk een stokje voor. In een direkte zaalvoetbal-ontmoeting werden de Snekers met 4-6 verslagen, daardoor genoegen moeten nemend met de strijd om de derde en vierde plaats. ONS werd daarin aan de kant gezet met 5-1. Op de vijfde plaats eindigde Drachten, dat Cambuur B nipt versloeg met 1-0. Emme- loord moest genoegen nemen met de laat ste plaats, daar het van LSC met 2-3 verloor. Nederlandse Gemeenten, de direkteur van de Provinciale Planologische Dienst en de Hoofd Ingenieur-Direkteur van provinciale waterstaat. De technische werkgroep zou de volgende samenstelling kunnen krijgen: 2 griffieambtenaren, 2 ambtenaren van provinciale waterstaat, 1 ambtenaar van de ppd, een vertegenwoordiger van de Inspek- tie van de Volksgezondheid, een vertegen woordiger van de Stichting Verwijdering Afvalstoffen en vier VNG- vertegenwoordigers. Leuke kerstverrassing voor de eerste bewoners van de gereedgekomen woningen in het nieuwe uitbreidingsplan De Zwette in Sneek. De gemeente is op tijd klaargekomen met de installatie 'van de paraboolantenne op de veertig meter hoge NBI-flat aan de Loëngasterlaan; in de „machinekamer” in de top van de liftkoker is allerlei apparatuur geplaatst en de kabels naar het Zwetteplan lagen er al. Vanaf heden kunnen de kersverse bewoners van de nieuwe wijk nu een keuze doen uit vijf programma's op hun tv-scherm: Hilversum 1 en 2 en de Duitslanden 1, 2 en 3. De zogenaamde CAI (Centrale Antenne Inrichting) is op deze manier een primeur voor Friesland. Meer erover leest men op pagina 3. De foto werd gemaakt door Studio Ger Dijs. KWESTIE-THABOR Nadat er vorige week tijdens de begro- tingsvergadering al het nodige over was gezegd, werd er naar aanleiding van het antwoord, dat de heer B. M. Knüvers (CDA) van het kollege had gekregen, nog maals breedvoerig gepraat over de drei gende sluiting van rusthuis Thabor. Uit het debat kwamen een tweetal moties tevoorschijn, die na een schorsing door b en w waren omgebouwd tot één. Die werd tenslotte met algemene stemmen aangeno men. De strekking ervan was, dat de ge meente Sneek bij het provinciaal bestuur en de minister van CRM te kennen zal geven, dat gezien de gegevens die thans op tafel liggen de sluiting van Thabor niet aanvaardbaar is. het nettobedrag is Finkenburgh kwam ook nog ter sprake, al kon er weinig zinnigs over worden gezegd. Informatie kon ook het bestuurslid van deze stichting, wethouder K. Sybrandy (CDA), niet geven. Van de zijde van het dagelijks bestuur is geen enkele inlichting te verkrijgen, verklaarde hij, maar de zaak komt vanzelf uit de doeken. Dit lokte bij de heer Kuipers de volgende reaktie uit: „frij waerdeloas as üs ienigste bistjürslid neat wit. Wy moatte straks wol meibitelje”. (Vervolg zie pagina 17). gervader als bezijden de waarheid. Dat sloeg bijvoorbeeld op de door Kuipers gesignaleerde salarispost van een ton voor moeilijk twee mensen bij de dienst gemeentewer- heer Cazemier, I In een uitermate spannende finalepartij Hist Hubert Sneek B tweede poule-winnaar Cambuur A met 4-3 te kloppen. In een enerverende slotminuut trok de nieuwste aankoop van de Leeuwarder eerste- divisionist, Cusmanovitc, de stand gelijk, waarna Sipke Bleeker Hubert Sneek uit een identieke vrije trap met Piet Kok aan de winnende treffer hielp. 1 131ste JAARGANG No. 102 aan de bestudering van rapporten, nota’s en voorstellen, én de behandeling en vast stelling van reakties op de bestuurlijke verkavelingsplannen. Het openbaar vervoer kwam aan de orde bij de behandeling van de opmer kingen die verschillende frakties naar aanleiding van de begroting in hun algemene beschouwing hadden ge maakt. Tijdens die diskussie bleek dat Wymbritseradeel over als dit zo doorgaat, niet alle uitspraken van J. D. Kuipers had men zich onder meer afgevraagd, bij het kollege in goede aarde gevallen waren. In eerste instantie stelde burge meester B. W. Cazemier (zie overigens voor het betoog van de heer Kuipers elders in deze krant) dat hij hier en daar moeite had met de uitspraken, later bekende oorzaken nog eens op: ontvolking, sprak hij van „verre van zich werpen”. geboortedaling en verspreide ligging van de kernen. Een remedie zou zijn een rigoureuze g van de dorpen. Overigens was hij niet ontevreden over de groei van de woon kernen in Wymbritseradeel. „En we kunnen een verbod instellen op het gebrui- ken van de pil”. ken. Het ging hier maar om één, aldus de en nettobecjrap js Finkenburgh kwam ook nog ter sprake, al Gisteravond was er in het dorpshuis van Hommerts, „Oan ’t Far”, weer de jaarlijkse kerstfeestviering van de gezamenlijke vrou wenverenigingen samen met de drie hoogste klassen van de lagere school. Laatstgenoem den voerden voor in grote getale opgeko- men publiek enkele toneelstukjes op terwijl t muziekkorps „Ere zij God”, zangvereniging „Ny Libben” en muziek- en zanggroep y „Spyltüch” voor de fraaie muzikale omlij- sting zorgden. Foto studio Ger Dijs schoot van dit gebeuren bijstaande plaat. G.s. van Friesland willen een studie over de vuilverwerkingsproblematiek in Friesland. Daartoe wil het kollege 2 werkgroepen in het leven roepen, die uiteindelijk provin ciaal vuilverwerkingsplan moeten opstellen. Het betreft een technische werkgroep voor het eigenlijke onderzoek- en plannings- "erk, en een bestuurlijke werkgroep, die de •echnische werkgroep moet begeleiden. Deze werkwijze stemt overeen met het in de provinciale nota milieuzorg voorgestel de beleid, dat nog door provinciale staten moet worden aanvaard. G.s. menen er echter goed aan te doen, alvast met een aantal voorbereidende werkzaamheden te beginnen, omdat binnen afzienbare tijd de inwerkingtreding van de wet inzake Afval stoffen kan worden verwacht. Deze wet draagt de provincie duidelijke taken op, waaronder de opstelling van een vuilver werkingsplan. G.s. hebben de afdeling Friesland van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voorgesteld samen deze werkgroepen op te zetten, omdat de vuilverwerkingsproble- matiek een onderdeel vormt van de ge meentelijke bestuurstaak. De bestuurlijke werkgroep zou dan kunnen bestaan uit twee g.s. leden, 2 afgevaardigden van de rriese afdeling van de Vereniging van Waar het hart vol van is loopt de mond wel eens van over. Nadat gisteravond de begroting 1977 het fiat van de gemeenteraad van Wymbritseradeel had gekregen, verzorgde burgemeester B. W. Cazemier persoonlijk een nogal hartige uitsmijter waarin hij met plastische uitdrukkingen van leer trok tegen onder meer „de mammoet van gekoncentreerde macht in Den Haag” en „het vallen van te veel ongrijpbare beslissingen binnen hoge torens”. SS 3s i HA'

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1