PCP EN PVDA OVER DE BEGROTING: Overstelpende toeloop bij afscheidsreceptie De Boer IJLST Tfi É'l'l Mf! KERST -INN E k s - direkteur Ridder in Orde Oranje Nassau SNEKERf<KOERIER IN GOENGA Huis-aan-huis I Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL van en I SsÊ ill'-lfe: Openbare lagere school in wijkcentrum Tinga Dit blad verschijnt donderdags huis-aan-huls in GA ASTERLAND, SLOTEN e.o W - ,'r Sneker koopman verdacht van brandstichting inge sloten in Drachtster bureau en de Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD U weet het onderhand na tuurlijk allemaal wel, maar 1977 beginnen zonder een abonnement op het Sneeker Nieuwsblad is een slechte start. We zullen hier maar niet al te veel uitweiden over de kwaliteiten van het ak- tueelste nieuwsblad van Zuidwest Friesland. De niet- abonnee’s die vandaag de krant in de bus krijgen, zul len zich ervan kunnen over tuigen. We maken het u ge makkelijk. Elders in deze krant de bekende bon met de mogelijkheden die een abon nement interessant maken en u de stap vergemakkelij ken. -- -J J «Sr iiillill SNEEKER NIEUWSBLAD IJLST zal goed op de centjes moeten letten De verkeersveiligheid en de problemen rond het openbaar vervoer kregen veel aandacht in de speech van de heer Stokker. (vervolg zie pagina 6) MAANDAG 27 DECEMBER 1976 131ste JAARGANG No. 103 Slechts twee van de drie frakties in de Ulster raad maakten gebruik van de moge lijkheid algemene beschouwingen te hou den. Namens de PCP sprak de heer S. Wassenaar, terwijl de PvdA bij monde van de heer J. H. Stokker het gemeentebeleid voor volgend jaar onder de loep nam. Mevrouw W. Koopmans-Kuipers (Vrije Kiezers) zweeg. Nog juist voor de kerstdagen heeft de raad van IJIst de gemeentebegroting voor 1977 behandeld en goedgekeurd. Zonder veel op- of aanmerkingen haalden de 922 door burgemeester H. W. F. Mumsen genoemde volgnummers (gewone en kapitaalsdienst bijeen) de eindstreep. Datzelfde geldt voor de verhogingen van de gemeentelijke belastingen, die vrijwel allemaal zeven procent bedroegen, met uitzondering dan van de rioolrechten, die zoals gemeld met 21 procent omhoog gaan in verband met het aansluiten van de Uilenburg op de centrale riolering. Maar tegenover die drastische verhoging, staat de bescheiden stijging van drie procent van de onroerend goedbelasting en die tax komt bij de burgers nog altijd het hardst aan. Onder het toeziend oog van het komplete kollege van b en w, speldde burgemeester mr. B. van Haersma Buma de heer G. J. de Boer de versierselen op die behoorden bij de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw De Boer werd in de bloemetjes gezet. Ze zijn door geen mens geturfd, maar misschien wel tegen de driehonderd handdrukken werden gistermiddag in de foyer van het Kultureel Centrum Amicitia in ontvangst genomen door de vertrekkende direkteur van Gemeentewerken Sneek, de heer G. J. de Boer. Hij deed dat als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Die benoeming door de Koningin was hem kort tevoren bekend gemaakt door burgemeester B. van Haersma Buma van Sneek, die hem daarna de bijbehorende versierselen op de revers had gespeld. De media november in Drachten aangehou den 46-jarige Sneker koopman R.R. wordt verdacht van het stichting van een brand in een slagerij in Twijzelerheide en het ont vreemden van een bedrag van 70.000 gul den. Daarnaast is een 43-jarige portier uit Drachten aangehouden die beschuldigd wordt van het uitlokken van brandstichting. 'M'S.! „De samenwerking is steeds als prettig erva ren en daarbij stelde de heer De Boer zich altijd op een wat filosofische manier op. Was eenmaal iets op demokratische manier beslo ten dan legde de direkteur gemeentewerken er zich bij neer en zette zich aan ’t werk; ook als hij tevoren bezwaren geopperd had”. Gemeentesekretaris drs. G. Middeldorp sprak namens de hoofden van dienst. Gemeentesekretaris en Gemeentewerken, door beide is altijd gestreeft naar een optimale samenwerking, die bij de tegen woordige intergrale aanpak ook wenselijk is. De goede verstandhouding bleek onder meer uit te monden in een dia-projektor en een boek. Toespraken volgden nog van de heer W. Haanstra, de direkteur van de woning- bouwstichting Patrimonium, de heer J. Zijlstra van de afdeling Friesland van het Nidig en de heer S. Jellema, die de heer De Boer is opgevolgd; en van zijn voorganger zei: „Hy hie laefde foar syn fak!” In een uitvoerig slotwoord bedankte de heer De Boer iedereen voor alles. Tussen de bedrijven door vertelde hij nog even, dat hij had uitgerekend, dat het aantal woningen in Sneek de laatste twintig jaar zo ongeveer is verdubbeld en dat de men sen die klagen over te weinig bomen moeten bedenken, dat óók het aantal bo men is verdubbeld. Er staan er nu 8500 in Sneek, kortgeleden stuk voor stuk geteld door gemeentewerken! Paniek donderdag bij een groot aantal voorstanders van openbaar onderwijs in de omgeving van Tinga-Duinterpen. In een artikel in „Uit de Marktstraat" werd een groot aantal scholen opgesomd die in het wijkcentrum Tinga zullen worden onder gebracht. In de lange rij was door een zetfout evenwel één weggevallen: de open bare. Men hoeft niet bezorgd te zijn.Er komt echt wel een openbare basisschool. De heer Wassenaar lanceerde het voor stel om in de toekomst voor bepaalde problemen te gaan werken met kom missies uit de raad opdat de leden van de vroedschap in een eerder stadium bij het maken van de plannen betrokken kunnen worden. (Dat is wel nodig nu eigenlijk alleen de PCP in het napraatje de voorinformatie kan ontvangen. Zoals bekend „boycotten” PvdA en Vrije Kie zers het „onderonsje”.) De Kerst-inn van Goënga was gistermiddag in huize Henk van der Meer opnieuw een erg suksesvolle zaak. Bijzonder enthousiast werd er gemusiceerd en gezongen, maar ook het inmiddels befaamd geworden „thee drinken” mocht zich in een toenemende populariteit verheugen. Meer hierover elders in deze krant. (Foto Studio Ger Dijs). Met die hoge onderscheiding bleek de heer De Boer wel in zijn nopjes, maar mogelijk deed het hem nóg meer genoegen, dat men in zo overweldigend groot aantal naar de afscheidsreceptie was gekomen, velen van heinde en ver, om hem het allerbeste toe te wensen met zijn gezondheid en de tijd die voor hem ligt als pensioengerechtigde. En dat alles speelde zich af tussen zo’n zee van bloemen, dat men er wel een klein boe- menboetiekje mee zou kunnen beginnen. Waaruit dat alles was voortgevloeid werd door mr. Van Haersma nog eens in een toespraak op een rijtje gezet. Zoals gebrui kelijk bij een dergelijk keerpunt in ie mands leven keek hij achterom én vooruit. „In de toekomst ligt voor de heer De Boer een stuk vrijheid, voor wat achter hem ligt kunnen we allemaal dankbaar zijn”. De burgemeester kenschetste de loopbaan van „zijn” (nu eks) direkteur van gemeen tewerken als een karrière met een zeer afwisselend patroon, waarbij de ervaringen voor vorige banen in een nieuwe funktie werden toegepast en uitgediept. „Een bizonder mooie karrière ook van een man die technisch door-en-door op de hoogte was. Op vele manieren heeft de heer De Boer de stedelijke gemeen schap gediend. Door hard en nauwgezet te werken aan „werken” en mèt men sen, en zijn visie op telkens nieuwe ontwikkelingen. Bruggen en huizen ont stonden of veranderden soms bij „to verslag”. Niemand van ons heeft er spijt van gehad, dat hij de laatste twintig jaar in Sneek is gebleven”. Uit de voorbeelden van de scheppingen van De Boer koos mr. Van Haersma Buma de prachtige Muziekschool, die hij „tover de” uit de oude lagere school aan de Looxmastraat. De positie van een direkteur van gemeeen- tewerken noemde de burgemeester „altijd wat ingewikkeld” omdat hij tussen het stadsbestuur en mensen met problemen staat. „Met mensen omgaan kón de heer De Boer echter uitstekend”, aldus de bur gemeester, die ook even sprak over de bijdrage die De Boer buiten zijn eigenlijke werk aan de gemeenschap heeft gegeven door in verenigingen en clubs aan de weg te timmeren. Nadat mr. Van Haersma Buma de medaille had opgespeld, over handigde hij namens het gemeentebestuur ook nog een tweetal boeken. De heer H. A. T. Delicaat uit Oldenzaal was als sekretaris van de Nidig (het Insti tuut van direkteuren en ingenieurs bij ge meentewerken) door het bestuur afgevaar digd om de felicitaties over te brengen. Hij liet zijn woorden vergezeld gaan van het boek „Levensloop van de mens”, waaruit hij meteen maar enkele toepasselijke cita ten voorlas. Naast de brand in Twijzelerheide, wordt de Sneker ook verdacht van het aansteken van de brand in de voormalige sexclub „Pussycat” in Drachten. De Drachtster portier zou hem daartoe hebben aangezet. De distriktsrecherche van de rijkspolitie is nog bezig uit te zoeken of R. betrokken is geweest bij nog meer gevallen van brand stichting in Friesland. De deelname mocht dan wel een klein beetje minder zijn dan de vorige keren, kwalitatief was het dat zeker niet; integendeel, dat lag zelfs een flink eind hoger. Deze door de wijkvereniging Lemmerweg-west op touw gezette „Self-show” werd woensdag, donderdag en met name gistermiddag dan ook door tal van nieuwsgierigen bekeken. De 23 eigenhandig gemaakte werkstukken hadden door het „etaleursdrietal”, de heren G. Gielink - B. Pietersma en mevrouw R. Ringma, in de nieuwe Lemmerwegschool aan het Kaatsland een prima plaatsje gekregen en waren ongetwijfeld voor diverse bezoekers aanleiding genoeg om de door de wijkvereniging draaiende kreativiteitskur- SPEELRUIMTE In grote lijnen voerden de beide sprekers dezelfde punten aan. De betrekkelijk klei ne speelruimte voor de gemeente door de post onvoorzien van 92.000 gulden, de bestemmingsplannen, de bibliotheekvoor ziening, de eksploitatieproblemen voor het Mienskipshüs die na de ingebruikname van de sportzaal kunnen ontstaan en de bouw van de christelijke basisschool, die opgehouden wordt door het beroep dat door de voetbalvereniging IJVC is aangete kend tegen het bestemmingsplan waarin de school moet komen te staan. - F F

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1