Kogel voor Sneek in Den Haag door kerk Vrouwenorganisaties aan de minister: IJLST Inkrimping buslijnen treft Heeg e. o. bijzonder zwaar WB! WM i l ■iii en Meer aandacht voor sportvissers SNEKER1<KQERIER g— Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL van z WM “T Politie Sneek neemt GESLAAGD •i schiettuig en zend apparatuur in beslag <3 <55 De kogel is door de kerk: Wouda’s Meelfabriek aan de Koopmansgracht gaat straks dicht! Waarschijnlijk al komend voorjaar kan worden begonnen met de bouw van een gloednieuw bedrijf aan de Tweede Insteekhaven aan de Houkesloot, in het bestemmingsplan Oppenhuizerweg II. Daarmee kan er dan een einde komen aan de telkens weer opklinkende klachten over diverse vormen van overlast; protesten van omwonende uit de omgeving van de fabriek in het Sperkhem. en de „De Vriendschap” jubileert Hel Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD k ...j'kk^kz-rr^’ X -err-'- .k. k; ÉW WW F SNEEKER NIEUWSBLAD W ouda’s Meelfabriek naar de Insteekhaven wegdekken. Ook kreeg de politie de indruk dat de autonwblisten i S: 1 ■Wwi’. i DONDERDAG 30 DECEMBER 1976 131ste JAARGANG No. 104 De plaats van de nieuwe fabriek van Wou- da aan de Tweede Insteekhaven is vlak naast de stek, die de CAF in het hoofd heeft om tot een nieuwe hoofd-vestiging over te gaan. Aan de universiteit te Groningen is ge slaagd voor het doctoraal eksamen psycho logie de eertijds in Oppenhuizen woonach tige Joh. Fekkes, thans wonende te Stads kanaal. Bij Wouda heeft men uitgerekend, dat het verschil in kosten bij een bouw van dertig meter hoogte en van 45 meter hoogte, om in makro-ekonomische ter men te spreken, niet méér uitmaakt dan één cent per honderd kilogram produkt. AANSLUITINGEN Waar men zich bijzonder aan ergert, is het feit dat de bussen naar Sneek niet aanslui ten op de andere lijnen. Wil men vanuit Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls In GAASTERLAND, SLOTEN e.o Q o a o Dat betekent: men is het eens geworden over de toekenning van bedragen uit diverse subsidiepotten, geldelijke toela gen die het Wouda’s Mengvoeders mo gelijk maken de bouw van de nieuwe fabriek te verwezenlijken. GEEN PUNT Wouda zou wat de investeringskosten be treft ook inderdaad iets voordeliger een nieter of tien a vijftien hoger kunnen bou wen, maar het ekstra-bedrag dat nodig is om beneden de dertig nieter te blijven is zo gering, dat men daar geen punt van wil maken. SiF@rt Teken een figuur uit de tv-strip Sesamstraat en kleur die in - dat was in augustus de opdracht aan de jeugd in Nederland voor een tekenwedstrijd die Vroom en Dreesmann organiseerde. Er wer den een groot aantal prijzen be schikbaar gesteld voor deelne mers in drie leeftijdsgroepen. Een van de hoofdprijzen viel in Sneek, in de leeftijdsgroep van negen tot dertien jaar. Het was Margrit Velds, wonende aan de Parallelweg 12, die gisteren een nieuwe fiets in ontvangst mocht nemen. Dat ge beurde voor de winkel van V en D en voor een toepasselijk woordje zorgde de heer T. T. A. Weda, de bedrijfsleider van de vestiging in Sneek. Foto Studio Ger Dijs maakte een plaatje van de prijs uitreiking. Alles moet nog op papier worden beves tigd, maar de direktie van de bij de Cebeko aangesloten Wouda’s Meelfabriek, heeft de verzekering gekregen, dat de officiële stukken begin januari ’77 verzonden zullen worden. Als het aan de vrouwenorganisaties van Heeg ligt, dan zal de Friese Autobus Maatschappij op korte termijn terug moeten komen op de dwalingen haars weegs. In een lange brief, die vergezeld ging van een lijst met 663 handtekeningen, tekenen het Katholiek Vrouwen Gilde, de Hervormde en de Gereformeerde Vrouwenvereni ging en de Bond van Plattelandsvrouwen afdeling Heeg protest aan bij de minister van Verkeer en Waterstaat tegen drastische besnoeiing van het openbaar vervoer met name in de omgeving van het dorp. Uit tal van plaatsen heeft men al bijval ontvangen. Naar aanleiding van de brief heeft het gemeentebestuur van Wymbritse- radeel aan de verenigingen van dorpsbelang inlichtingen gevraagd om te komen tot een overzicht. Daarmee zal het gemeentebestuur naar de Fram stappen. scherp ga: slissing is blij mee”. Ook die spullen werden meegenomen. J. had ook daarvoor geen vergunning. Tegen beide mannen is proces-verbaal opgemaakt. De NOS is van plan in het t.v.- programma Studio Sport aandacht te besteden aan de zondag 2 januari op het Lemmerwegkompleks plaatsvindende hoofdklasse B-treffen Hubert Sneek- Rheden. Men zal daar met een verslag gever aanwezig zijn. Hoogstwaar schijnlijk zal dat Hugo Walker zijn. Of de wedstrijd ook inderdaad doorgang zal vinden is echter vers twee; zoals de zaken er op dit moment voor staan, ziet het er niet al te best uit. Heeg naar Heerenveen om daar op de trein te stappen, dan is de konsekwentie dat de bus van Sneek naar ’t Friese Haagje net twee minuten is vertrokken. Dus wachten. Logisch, zo zeggen de aktievoersters, dat de bussen leeg zitten. Ook het feit dat de bussen uit Heeg op het hele uur vertrek ken, betekent bijvoorbeeld dat 's avonds vrijwel geen passagiers meerijden. Om een voorstelling in Sneek te bezoeken, zou men om zeven uur al moeten vertrekken, maar een uur later begint het festijn pas. Men heeft uitgerekend dat iemand uit Heeg voor ziekenbezoek in Sneek op werkdagen 2.5 uur uit moet trekken. Op zondag is het helemaal uit den boze. Deze lijst is dus samen met de brief naar minister Westerterp gegaan. Enkele weken geleden werden bovendien afschriften rondgedeeld op de bijeenkomsten over de kleine scholen in Balk. Daarbij kregen de aanwezige leden van de vaste kamerkom- missie van onderwijs een eksemplaar aan geboden. Van het drietal reageerde tot nu toe alleen mevrouw M. Andela-Baur uit Tzum. Van de minister heeft men nog steeds geen bericht ontvangen. Zoals ge zegd wel van het gemeentebestuur van Wymbritseradeel, die voor 12 januari graag de gegevens in huis wil hebben. Kontakt hebben de dames inmiddels ge had met de verenigingen van dorpsbelang in Gaastmeer en Oudega. Binnenkort zul len de besturen van deze belangenorgani saties vergaderen over deze materie, zo is toegezegd. Kontakt is ook opgenomen met de vrouwenorganisaties in IJlst, maar daar heeft men in Heeg nog geen verdere be richten over ontvangen. Wel is een reaktie uit Blauwhuis ontvangen. Dit dorp is volle dig verstoken van openbaar vervoer. (vervolg zie pagina 13) In Sneek werd dinsdagmiddag zendap paratuur van de 32-jarige S.J., uitzen dend onder de naam „Neptunus", en K.W., beiden uit Sneek, in beslag geno men. De politie trof bij J. bovendien een gaspistool en een windbuks aan. “kk De aktievoersters. de dames M. Gerritsma- van der Werf en A. Miedema-van der Zee menen dat de Fram te ver is gegaan. In de brief worden een groot aantal voorbeelden genoemd van de gevolgen: ziekenhuisbe zoek op zondagavond in Sneek is onmoge lijk. kursussen in de Waterpoortstad kun nen niet meer worden gevolgd, familiebe zoek dat per openbaar vervoer moet wor den afgelegd, wordt door de Fram bekort, de Hegers blijven verstoken van kulturele uitstapjes, vergaderingen elders kunnen niet meer bezocht worden, terwijl de gymnastiekleraar, die iedere donderdaga vond in Heeg les geeft, gehaald en thuisge bracht moet worden. ü'j de foto: Het voltallige, bestuur Hengel- sportvereniging „De Vriendschap", v.l.n.r.: Ht. Doevendans vice-voorzitter, N. Blom Penningmeester, S. Hoekstra 2e penning- meester, H. de Wolf erelid. L. Blom sekreta- I tis, P. Brouwer erelid, S. Janssen 2e sekreta- I ,S'. v. d. Meer en K. Wijnja voorzitter. De heer R. Tuinstra heeft gisteravond in hotel-restaurant Hanenburg, sprekend na mens de Sticker Raad voor Sport, tijdens de receptie ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de hengelsportvereniging „De Vriendschap” ongezouten kritiek geleverd °P de rekreatievaart. Hij noemde de hou ding van de sterk in aantal toegenomen pleziervaarders „hoogst onsportief, daar men niet ontoelaatbare snelheden hekgol- ren produceert die onherstelbare schade aan oevers berokkenen en voor de sportvis sers hoogst onplezierig zijn". Vee! is daar volgens de heer Tuinstra niet aan te doen, aangezien de rijkspolitie te *ater daartegen onvoldoende mankracht (vervolg zie pagina 13) Ook al omdat men „maatschappelijk ge zien” het standpunt uit milieuoogpunt kan onderschrijven, dat het beter is aan de boorden van het Sneekermeer geen al te hoge bouw te plegen. De bebouwingsvoor- schriften, die in eerste instantie voor het bestemmingsplan Oppenhuizerweg II zijn vastgesteld, spraken dan ook van „niet hoger dan dertig meter". In verband met de aanvraag van de CAF heeft de gemeenteraad daarin verandering willen aanbrengen middels een korte arti kel 19-procedure, een manier van werken waartegen momenteel nogal bezwaren naar voren komen. BIZONDER GELUKKIG Gevraagd naar zijn standpunt over de gevallen beslissing in de Wouda-„afTaire”, zei ons de heer Tj. de Vries, de „aktielei- der” van de bewoners uit het Sperkhem: Met volle teugen genieten de kinderen van de grote hoeveelheden neergekomen sneeuw zoals duidelijk blijkt uit de door studio Ger Dijs geschoten foto. Niet zo blij met het witte spul zijn de deelnemers aan het verkeer. Spekglad waren de wegen en brokken lagen voor de hand. Dat dit niet is gebeurd (niet ernstig althans) is voornamelijk te danken aan de arbeid van de mensen van gemeentewerken die de gehele nacht (van dinsdag op woensdag) in touw zijn geweest met het bestrooien van de besneeuwde en ander wrkeerdeelnemers zich voortreffelijk hebben aangepast aan de omstandigheden, hoewel, er zijn nog behoorlijk wat mensen op hun mond gevallen. „Als het nu werkelijk allemaal honderd procent zeker is. dat de fabriek van Wouda overgeplaatst wordt van de Koopmansgracht naar het Industrieterrein aan de Oppenhui- zerweg dan zijn we daar bijzonder gelukkig mee. Gelukkig omdat Wouda uit de binnen stad weg gaat en gelukkig omdat het bedrijf voor Sneek behouden blijft". De klachten van het „Aktiekomité Wou da” kwamen voort uit een kompleks van faktoren. „We hadden hier veel last van stof en daardoor gladheid. Met het over gaan op bulk-vervoer was het haast dag en nacht laden en lossen op een klein pleintje. De doorgang werd vaak versperd. En dan was er verder nog meer lawaai overlast. De machines in de fabriek moes ten vaak op volle toeren draaien. Men moest als het ware uit een vijftig paarde- krachtenmachine een produktie halen, waarvoor men eigenlijk een machine van honderd pk nodig had. En dat nachtelijke lawaai begon de mensen op de zenuwen te werken. We hebben een paar keer ge vraagd aan de gemeente om de Hinderwet strenger toe te passen, maar dan bleek vaak, dat Wouda praktisch niet normaal kon doorwerken als men zich strikt aan de bepalingen van de Hinderwet zou moeten houden. En dan kun je moeilijk alles op tan stellen. Nogmaals: nu de be- gevallen zijn we daar bizónder Van nieuwe protestakties, zoals die thans aan de orde zijn in verband met de CAF- veevoederfabriek, behoeft in dit geval geen sprake te zijn omdat het hoogste punt van de nieuwe Wouda-fabriek op het Industrie terrein niet boven de dertig meter zal uit komen. De „verhuizing" van Wouda’s Mengvoe ders BV is nu wel voor 99,9 procent zeker. De onderhandelingen met het ministerie van Ekonomische Zaken en nog een aantal andere erbij betrokken ministeries in Den Haag zijn namelijk zover gevorderd, dat men met een gerust geweten kan zeggen, dat die nu in een „afrondend stadium” zijn gekomen. 'k kg De aktie is gestart toen de dames aan den lijve ondervonden welke inkrimping het open - baar vervoer had ondergaan. Toen in augustus bekend gemaakt werd dat er een inkrimping zou plaatsvinden, had men in Heeg niet verwacht dat het zo drastisch zou zijn. Juist de vrouwenorganisaties hebben zich erachter gesteld „hwant wy hawwe it measte forlet fan it iepenbier forfoer". Eerst werd het voorstel van de beide dames in het KVG besproken, daarna werden ook de andere organisaties via hun besturen inge schakeld. Van ieder van de vier gingen de dames op pad om handtekeningen in te zamelen. 'l W Ükk"- -kk Om - X .'.k ggkykfkk. VA'

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1