Ulster brandweer spoot plein leeg Direkteur F. van der Noord gljH IJLST snekerWkoerier bij «Frittemahofuitgeluid gfis SI Mlil p de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en Officieel Orgaan van ■tl wii ÜH wil F h Nh ■MÉ* 1 oude naar het nieuwe jaar. Vernielingen bij de vleet (onder meer in gloed. Honden Sneek) en het tegenwerken van de brandweer, waarbij met bier- sclierming achter de bank flesjes naar spuitgasten werd gegooid (MIst) zijn daar voorbeelden T~ "rA"1 r 1 van. en de Negentienhonderdachtenzeventig is rumoeriger en baldadiger inge zet dan andere jaren. Die konklusie kan getrokken worden uit wat er alom in de Zuidwesthoek plaatsvond tijdens de overgang van het OOGGETUIGEN GEVRAAGD Hei Smelter Nieuwjblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD Spiegelvandalisme .e ”91 f i I t I Vreugdefeest rondom 1978 ontaardt in baldadigheid op een Noord”, aldus mevrouw Unema. I MAANDAG 2 JANUAR11978 133ste JAARGANG No. 1 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis In GAASTERLAND, SLOTEN e.o SNEEKER NIEUWSBLAD BALDADIGHEID Na de eerste beste wensen ontaardde het nieuwjaarsgebeuren in het centrum van Sneek in baldadigheid. Vrij kort na twaalf uur sneuvelde een winkelruit van Zandstra Reeds nu is de ..ophaaldienst” van het restauratie-komité Zuiderkerk bezig al lerlei spullen voor de weer in maart plaatsvindende rommelmarkt/veiling bij deze en gene vandaan te halen. Voordat de Veemarkthal straks weer bijna uit zijn voegen knapt, wordt een en ander voorlopig opgeslagen in allerlei ruim- te’s, waaronder dit pand aan het Hoog- end (zie foto Studio Ger Dijs). Dat er naast deze nog verschillende andere ak- ties zullen volgen, ligt wel in de lijn der verwachtingen, want het streefbedrag van één miljoen achthonderdduizend gulden is nog niet gehaald. Op dit moment heeft men ongeveer de helft ..binnen". Intussen vordert de res tauratie van het gebouw van de Gerefor meerde Kerk aan de Harinxmakade ge staag. ainwaaABvnnanukus^ ^voca mmx m auraaa De jongeren beleefde het begin van het nieuwe jaar rustiger dan de ouderen. Terwijl de voetzoekers door de straat vlogen, liet dit viertal een sterretje branden. Dezelfde dag kreeg de politie twee aangiften van inbraak in bouwketen het terrein ..de lelannen” aan de weg Sneek-Ysbrechtum. Uit de ene keet bleek enig gereedschap te zijn weg genomen. terwijl uit de andere drie rekenmachientjes en twee PTT- prtofoons waren gehaald. Wethouder mevrouw W. Unema-Ehlhardt overhandigde na haar afscheidsspeech bloe men en boekenbon aan het echtpaar Van der Noord, f Foto Studio Ger Dijs). Volgens vaste nieuwjaarsvierders was drukte in de Sneker binnenstad niet zo groot als in andere jaren. Wat het afsteken van vuurwerk betreft: de Waterpoortstad ver knalde wel haar aandeel in de 27 miljoen Het vertrek van een direkteur van een bejaardentehuis brengt voor de gemeente ook bizondere konsekwenties met zich mee. ..We zitten als gemeente even met een „gat”, maar voor de bewoners van een tehuis is zo’n vertrek het meest schokkend, ook ai omdat de bejaarden anno 1977 nog steeds een kwetsbare groep vormen. Men verliest met het klimmen van het aantal jaren een aantal vaardigheden en op het moment dat men in een bejaardencentrum komt, moet het gevoel van verborgenheid eerst groeien. En dat idee van ..er wordt voor me gezorgd” belichaamd zich vaak in de persoon van de direkteur. Als die dan vertrekt is dat een ingrijpende gebeurte nis”. Maar toen was het ook goed raak. Vuur- pijltjes sisten de donkere hemel tege moet. donderbussen knalden, bengaals vuur zette de omgeving in een kleurrijke i en katten zochten be- ‘t van de baas. Toeterend reden of scheurden auto’s (af hankelijk van de staat der chauffeurs) door de straat. Vrijdagavond om tien over zes is de 20- jarige G.B. uit Sneek bij een ongeval op de stadsrondweg gewond geraakt. Het gebeur de toen mej. B. met haar fiets op het kruispunt Stadsrondweg- Molenkrite-Westhemstraat vermoedelijk aan de verkeerde kant de rijbaan overstak. Daar is wei een oversteekplaats voor voet gangers. maar niet voor fietsers. De bestuurster van een witte Peugeot, mevrouw Uringa uit Woudsend (32) kon mej. B. niet ontwijken. Het slachtoffer is met een beenbreuk en een lichte hersen schudding naar het Sint Antonius Zieken huis overgebracht. De gemeentepolitie van Sneek verzoekt ooggetuigen van het onge val zich met haar in verbinding te stellen, telefonisch 05150-13000 of persoonlijk aan het bureau in de Kruizebroederstraat. de gulden omzet maar de lawaai en vuur go IJ zette zich pas later in dan in eerdere jaren. Mogelijk door de aantrekkelijke televisie programma's kwam het geknal en gesis pas tegen de jaarwende op gang. Donderdag is ingebroken in de woning van mevrouw Mulder aan de Groenedijk. Men kwam binnen door een ruit uit de spon ning te nemen. De slaapkamers werden doorzocht. Een aantal gouden sieraden werd ontvreemd ter waarde van ongeveer 20.000 gulden. iet la- lid genomen van de heer F. van der Noordlde direkteur van het tehuis en zijn echtgenóte. Dat gebeurde "s middags met een offïcitle receptie, ’s Avonds deed men het allemaal nog eens dunnetjes en in informeler sfeer over voor de bewoners en het personeel van ..Frittemahof". Met het afscheid sloot de heer Van der Noord een ambtelijke periode in Snedl af van vijf-en-twintig jaar. In april 1962 werd hij aangesteld als maatschappelijk werker bij de gemeentelijke sociale dienst. Ruim Zes jaar later werd hij benoemd tot direk- t|eur van het verzorgingshuis Cruycebroe- dershof in de Kruizebroederstraat en toen in 1973 het nieuwe verzorgingshuis ..Fritte- mahof" aan de Frittemaleane ud de stei gers kwam werd de heer Van de* lyoord benoemd tot eerste direkteur van lit twee de gemeentelijke verzorgingsteluis. na Nij Nazareth". De thans 51-jarge heer Van der Noord trad per 1 januari 1978 als direkteur in dienst van de Stichting bejaardencentrum Lemsterland. dichet te huis ..Suderrige” onder haar hoede leeft. ..Suderrige" is een ..bestuurlijk gebid" be- jaardentehuis en dat was wat de heer Van jder Noord wel aantrok. In de luidige bestuursvorm van ..Frittemahof’ ko» Van der Noord zich niet zo goed vinden. (Vi dat algemeen bekende feit haakte wethoqders mevrouw W. Unema-Ehlhardt terloopi; in toen ze namens het gemeentebestuur de heer Van der Noord feliciteerde met zijn benoeming in Lemmer en even op zijn loopbaan in Sneek terugkwam. BIZONDERE STATUS ..Er gaan wel meer ambtenaren uit Sneek vandaan, maar vaak is 't hun bizonderepositie, die dan ekstra aandacht vraagt, als ze niet met pensioen gaan. En een direkteur van een bejaardentehuis heeft nu eenmaal een bizor- dere status. Men kan ontslag nemen bij de gemeente om verschillende redenen. Vaak wordt er gesolliciteerd vanwege de promotie^ mogelijkheden en het verbeteren van de financiële positie. Het kan ook gebeuren, dat men naar een betrekking zoekt waarin men denkt zich beter waar te kunnen maken. Van dat laatste is sprake bij de heer Van der In de ontspanningszaal „Trefpunt" van gemeentelijk verzorgingstehuis „Frittei hof’ te Sneek werd donderdag afset f direkteur van De daders bleken twee Sneker jongens van respektievelijk dertien en vijftien jaar te zijn, die werden aangehouden toen ze met de portofoons aan het spelen waren. De goederen zijn grotendeels achterhaald en aan de benadeelden teruggegeven. In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn in de Sneker Lemmerwegwijkwest van een vijftal auto's de spiegels afgebroken. F.en laffe daad, aldus de politie, die wijst op de konsekwenties die dergelijke streken voor de eigenaren der voertuigen kunnen heb ben. Vaak wordt de vermissing pas ontdekt als er met de auto gereden moet worden en dan kan niet altijd tijdig reparatie plaats vinden. Wethouder Unema beloofde, dat de ge meente er alles aan zal doen om de schok van het vertrek van de heer Van der Noord zo spoedig en zo goed moge lijk op te vangen. De vertrekkende direkteur heeft een goed marcherend en prettig woonte- huis achtergelaten. Daarvoor verdient hij dank. Ter onderstreping van haar woorden bood wethouder Unema aan mevrouw Van der Noord bloemen aan. De af scheidnemende direkteur kreeg een boekenbon. (vervolg zie pagina 3) Sport aan het Schaapmarktplein. Even la ter ging een etalageruit van Cheerio drankenhandel in de Nauwe Burgstraat aan scherven. De Sneker politie die flink wat mensen in de binnenstad geposteerd had. kon de ruitentikkers onmiddellijk aanhou den. Het betrof de 17-jarigen W.H.R. en F.D.. beide uit Sneek. R. had zowel de ruit van Zandstra als die van Cheerio ingetrapt. D. pikte vervolgens een fles drank uit de nu blootliggende etalage van de drankzaak en gaf die aan één van zijn vrienden. Daar bleef het echter niet bij. Vele ver keersborden-, verkeerslichten. papier bakken en fietsblokken moesten het ont gelden. De plantenbakken op de Ooster- dijk werden eveneens het slachtoffer van de nieuwjaarsvreugde. Als de kosten va-v herstel, aldus een politiewoordvoerder van Sneek. uit de post onvoorzien moeten worden betaald, dan ondergaat deze fikse aderlating. Sneek vormde geen uitzondering in het provinciale beeld. Een kleine keus uit de reeks berichten, die zondagmorgen in alle vroegte via de politieband viel te beluis teren. In Holwerd werd bij een familie de ruiten ingeslagen. De man in de meld kamer van de rijkspolitie in Leeuwarden kon. tussen alle goede wensen door, mel den dat hij via de telefoon kon horen hoe kritiek de situatie was. (vervo|g zic pagina 5) 4

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1