IJLST Niet aangesloten op de persleiding J Bakhuister bedrijven dienen aan lozingsvoorschriften te voldoen I I I van In 1977: 149.101 stuks vee naar markt in Sneek Wymbritseradeel ’Thuiswedstrijd’ voor de raad IK de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en x Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls in GAASTERLAND, SLQTEN e.o Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, F SNEEKER NIEUWSBLAD De lozingsverordening riolering gaat 't Hop. Een stevige ruk aan het touw, en de ruim vier nieter lange schoorsteen was uit zijn lijden FA$EGRENS lammeren vormden het leeu- (vervolg zie pagina 9) De gemeenteraad van Wymbritseradeel houdt om twee redenen de eerste vergade ring van het nieuwe jaar (donderdagavond 2 februari om 19.30 uur) niet in het gemeen tehuis te Sneek. maar in het Himsterhüs in Oosthem. de woonplaats van burgemeester B. W. Cazemier. vormend met wat uit gevoerd. DONDERDAG 5 JANUAR11978 133ste JAARGANG No. 2 Het aantal aangevoerde dieren op de vee markt in Sneek naderde in 1977 de hon- derdvijftigduizend. Men turfde namelijk 149.101 stuks vee, en dat waren er 5012 meer dan in 1976, toen men op 143.189 eindigde. Dat zal in de praktijk wel meevallen, meende de heer Van Heemstra. Er is nog altijd de mogelijkheid, dat b. en w. ontheffing verlenen. Het kollege zal zich blijven inzetten voor aansluiting van Bakhuizen op de persleiding. Maar, benadrukte hij. de verordening geldt voor alles wat loost of het nu via een zuivering gaat of niet. Dus ook de zuivelfabriek in Balk. Reden één is. dat men in die tijd nog bezig is met interne verbouwingen van het ge meentehuis en verder vond men het leuk om de gemeentelijke Sportnota op eigen grondgebied te behandelen. De data van de raadvergaderingen van Wymbritseradeel zijn voor het eerste half jaar van 1978: donderdag 2 februari (in Oosthem dus), woensdag 15 maart, don derdag 27 april en donderdag 15 juni. De aanvangstijden zijn telkens om half acht. Na zijn korte nieuwjaarstoespraak, waarin hij een gedicht van zijn bestuursgenoot Johan van ’s Gravensande voordroeg, moest de heer Van Heemstra meedelen dat op 1 januari het vroegere KVP-raadslid Rinke Mous op 73 jarige leeftijd in het Sint Antonius Ziekenhuis in Sneek was overle-l den. De Bakhuister garagehouder had zit ting in de raad vanaf 1958 tot 1970. Hij heeft een bijzonder positieve bijdrage gele verd aan het gemeenteleven in Gaasterland, aldus de heer Van Heemstra. GEEN OVERHEERSING De raad bleek kontent met de aansluiting bij de Raad Maatschappelijke Dienst verlening Friesland. Een goede zaak, aldus de heer J. B. Coenders (CDA), nu bestaat de mogelijkheid om het beleid op elkaar af te stemmen. Er dient evenwel gewaakt te worden voor een overheersende stem van de gemeentelijke overheid. De maat schappelijke dienstverlening is immers ont staan uit het partikuliere initiatief. Die overheersing valt wel mee. kon me vrouw A. Brandenburg-Vogelzang (CDA- wethouder) «uit ervaring melden. In dit overlegorgaan hebben de gemeenten maar drie stemmen in het gedelegeerd bestuur. Veel bleef er niet over van de Renault-16 waarmee 24-jarige T. W. Prins uit Lely stad gistermorgen kwart over acht tegen een melklorry en een boom botste bij de Jelteslootbrug in Hommerts. De auto was rijp voor de schroothoop, maar voor de bestuurder was het belangrijker dat hij er zelf met wat schaaf- en snijwonden afkwam. Prins reed in de richting Sneek. Bij de Jeltebrug stak de 21-jarige boeren knecht B.D. (wonend Sneek) de rijks weg over met een handkar met melkbus sen. Prins probeerde de lorry nog te ontwijken, maar dat lukte niet. Hij raakte het obstakel, slipte (het was een beetje glad door wat sneeuw) en raakte eerst nog een boom voordat hij tot stilstand kwam. Foto studio Dijs snelde naar „de plek des onheils” en zette de vernielde Renault op de plaat. J. BANG MA (CDA) - twee petten - -1 Met name voorde Kulturele Raad heeft de heer Gaastra vee] betekend. Hij was de „aanstichter” van het hoogtepunt in het kulturele leven: het door ruim 900 mensen bezochte konsert van Christine Deutekom in de sporthal De Trime. In zijn funktie van voorzitter der KR heeft hij gezorgd voor een hoog kultureel peil in Gaas terland. De heer Van Heemstra sprak de hoop uit dat de heer Gaastra zijn belang stelling voor de beide kommissies zal blij ven behouden. De heer J. Timmerman (CDA) sloot zich als mede-KR-lid en ook namens de raad bij de woorden van de burgemester aan. Schapen en In de verordening worden een aantal maat regelen genoemd, die voor Bakhuister be drijven konsekwenties kunnen hebben. Er zouden geen problemen ontstaan indien een zuiveringsinstallatie ingeschakeld kan worden, maar zoals gezegd kent Bakhuizen momenteel de zegening der moderne tech niek nog niet. Mogelijk dat deze verorde ning voor de Bakhuister bedrijven een ekstra belasting gaat betekenen, aldus de heer Zijlstra. Dit werd gemotiveerd door te stellen, dat een vertegenwoordiging uit de re- kreatiebedrijven zelf een goede zaak zou zijn. In dat kader leek de heer Gaastra de benoeming van de heer J. van Zuiden (eks-beheerder van het Fonteinbos) beter, omdat dan ook de objektiviteit beter gewaarborgd zou zijn. De kandidatuur van de heer Van Voorst leed schipbreuk op het feit dat hij geen inwoner van Gaasterland is. Geklaagd werd over de onbegrijpelijke taal, waarin de verordening is gesteld. De heer Van Heemstra bekende dat hij het woordenboek enige malen heeft nage slagen om te ontdekken wat het begrip ..effluent” nu precies inhield. Uiteindelijk kwam hij aan de weet, dat het om het schone ..produkt” van de installatie ging. Vanuit de raad kwam het verzoek om een populaire versie van de verordening, want men was van mening dat dit voor de betrokkenen wel eens onbegrijpelijk kon zijn. De lozingsverordening riolering gaat voor heel Gaasterland gelden, dus ook voor die dorpen, die niet op de zuiveringsinstallatie bij Sloten worden worden aangesloten. Dat deelde dinsdagavond burgemeester H. L. Sixma baron van Heemstra mee in antwoord op een vraag van de heer L. Zijlstra (CDA). De heer Zijlstra had hiernaar geïnformeerd, omdat Bakhuizen niet via de Gaasterlandse persleiding haar gezuiverde afvalwater aan het oppervlaktewater zal kwijt kunnen raken. Zoals bekend moet dit Gaasterlandse dorp in de toekomst via de nog te bouwen Hemelumer Oldeferdse installatie gaan lozen, maar wanneer dat een feit zal zijn, is nog niet bekend. ongeveer tweehonderdduizend gulden. In totaal komt men dus op een bedrag van f 1.300.000, maar dat is „eksklusief' zodat het wel op kan lopen tot ongeveer anderhalf miljoen gulden. De kleedgelegenheid die momenteel bij het be staande veld staat (in de hoek Alddyk-Dielakker) zal niet afgebroken worden. Men zal het gebouwtje geschikt probe ren te maken als opslagloodsje. Zoals de tekening het aangeeft zal het geheel in fasen worden uitgevoerd. Tennis banen en oefenveld staan als eerste op de urgentielijst. Voor de hand ligt, dat daarna eerst het nieuwe veld aangelegd zal worden, zodat men met de verbetering van het oude veld kan beginnen als het eerste bespeelbaar wordt verklaard. En dat gebeurd doorgaans pas anderhalj' d twee jaar nadat het is ingezaaid. Overigens zal de Sportstichting in Scharnegou- tum dezer dagen in besprekingen met de gemeente Wymbrit- seradeel de blik al weer verder in de toekomst werpen. Men is in Scharnegoutum namelijk bevreesd, dat twee voetbal velden binnen niet al te lange tijd al weer onvoldoende zullen zijn voor de groeiende voetbalvereniging „Scharnegoutum ’70”, die momenteel al 135 leden telt, waarvan zeventig beneden de achttien jaar. De Sportstichting zal reeds nu een balletje opwerpen om alvast te gaan denken aan een derde voetbalveld, dat dan eventueel aangelegd zou kunnen worden tussen het nieuwe sportpark en de spoorlijn, één geheel nu in ieder geval reeds zal worden OBJEKTIVITEIT In de rekreatieadvieskommissie moest eveneens een nieuw lid worden gekozen, dit in verband met het bedanken van mevrouw drs. H. B. Thomas-Hoekman. De kommissie had een advies in alfabetische volgorde ingediend aangevend dat men geen voorkeur uitsprak. Het kollege nam deze voordracht over, maar wijzigde de volgorde enigszins, waarbij een lichte voor keur werd uitgesproken voor de heer B. P. C. Vroomans. van de Wijckelder Camping Zij kon verder meedelen dat er voor Gaas terland geen kosten aan verbonden zijn, aangezien provincie en rijk daarvoor op draaien. AFSCHEID Er moesten nogal wat mensen in kommis sies en adviesraden worden benoemd. Zoals vorige week reeds gemeld, trok de heer C. Gaastra zich om gezondheidsrede nen terug uit de kommissie sport en li chamelijke opvoeding en uit de kulturele raad. In zijn plaats werden respektievelijk de raadsleden H. Prins en W. T. Spoeistra- Postmus (beiden FNP) benoemd. Als op volger van de arts L. H. Brokke kwam de arts Meijer uit Oudemirdum in de sport- kommissie. Het afscheid van de heer Gaastra ging niet ongemerkt voorbij. De heer Van Heemstra richtte waarderende woorden aan zijn adres. Puur „zakelijk gezien zou de heer Gaastra opgelucht moeten zijn nu hij van beide kommissies afscheid heeft genomen, aangezien het om gezondheidsredenen moest gebeuren, maar emotioneel zag de heer Van Heemstra dat niet zitten. Daarvoor was de socialist te nauw bij beide „clusters van onderwerpen "betrokken. De vertegenwoordiging van de rekreatie- ondernemers in de kommissie is reeds geregeld, meldde mevrouw Spoelstra tot verbazing van het kollege. Er is al een raadslid, dat zitting heeft namens die groep. Burgemeester Van Heemstra be streed dit. maar moest even later van de heer G. Overdiep horen, dat hij fout zat. Helemaal werd het duidelijk toen het be trokken raadslid, de heer J. Bangma (CDA), voorzitter van het VVV in Gaas terland. meldde dat hij de man „met de twee petten" was. Uiteindelijk werd de voorkeur uitgesproken voor de heer Vroo mans. die het op het nippertje met zeven stemmen won van de heer Van Zuiden (zes stemmen). verlost. Het had er dinsdagmiddag tijdens de korte-maar-krachtige storm overigens alle schijn van dat het Sneker kraanbedrijf Nekem helemaal niet in aktie hoefde te komen. De schoorsteen op de pastorie van de Rooms Katholieke Kerk aan de Harinxmakade zwaaide toen namelijk zo vervaarlijk heen-en-weer dat een vroegtijdige buiteling werd gevreesd. Personeel van supermarkt Poeisz, die overigens de eer van ontdekking te beurt viel, was er inmiddels uit voorzorg toe over gegaan een gedeelte van het „bedreigde” parkeerterrein af te sluiten. Na een korte inspektie door een tweetal Nekem-vaklieden werd gezegd dat er geen direkt „omval-gevaar” meer bestond - ook al omdat in de vroege avonduren de storm was gaan liggen - maar nu men toch aanwezig was, wilde men het karwei ook klaren. Aldus geschiedde. (Zie de op het kritieke moment geschoten foto van Studio Ger Dijs). Er kan misschien in details nog wat aan veranderd worden, maar waarschijnlijk krijgt het nieuwe kompleks voor de buitensporten in Scharnegoutum het aanzien zoals op dit kaartje. De akkommodaties zullen komen in het plangebied aan de noordoostkant van het dorp. Ruwweg gezegd wordt het veldenkompleks ten zuiden begrensd door de Alddyk, ten oosten door de Zwette en ten westen door de Dielakker en de nieuwbouw tussen die straat en het oude voetbalveld. De Fleardyk loopt als het ware verder als toegangsweg naar de sportvelden. Het plan omvat twee sportvelden, een oefenveld en twee tennisbanen met een oefenkooi voor tennisspelers. De kosten van de tennisbanen met het oefenkooi worden geschat op vier ton. Het zijn ook de tennisbanen waarmee men eerst gaat beginnen. Het is reeds aanbesteed bij Waghenbrugghe en als het weer een beetje meezit zal men er waarschijnlijk in de na-winter of het vroege voorjaar mee van start gaan. In het centrum van het kompleks (boven het oefenveld) zal een nieuwe kleedgelegenheid gebouwd worden, dat gebruikt kan worden door alle gebruikers van het sportpark - hoewel er bij de tennisbanen wel een apart kleedgebouwtje op de schetsplannen staat. Tegen de Zwette aan komt een geheel nieuw voetbalveld. De kosten van dat terrein belopen zo’n f550.000. De nieuwe kleedgelegenheid vergt f 150.000 en een „grondige” verbete ring van het oude veld zal een investering vergen van f

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1