Veel kwaliteit in IJlst: I ssss I Ff Officieel Orgaan en van BEDREIGINGEN de gemeenten SNEEK. WYMBRITSERADEEL en IJLST NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD sjlekerMkqerïer '4 t 4 II 1 1 J Dit blad vanchijnt bovendien donderdags huis-aan-huls in GAASTERLAND, SLQTEN e.o Het Snttkcr Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave Van gw. E-» uit. dat de jeugd de kat dingen in deze leeftijdsgroep kregen nog; bij stormschade dan stormschade MAANDAG 9 JANUAR11978 133ste JAARGANG No. 3 BRANDPREVENTIE Maar het idee van de brandweerkomman- dant de heer W. Slob zal hel aksent zich in meer verplaatsen van de blussingswerkzaamheden naar de hulpverle ningen. Het afnemende aantal branden in Sneek komt volgens de heer Slob vooral omdat de brandpreventiemaatregelen in Sneek goed zijn, niet name bij de bedrijven. (vervolg zie pagina drie) Samenwerking tussen de voetbalclub De Wfiide en de afdeling Friesland van de KNVB leidde zaterdag voor de tiende keer tot de „FVB-cross” in de Gaasterlandse bossen. Er verschenen in totaal ruim vierhonderd veldlopers aan de start waarvan 313 voor de toercross. Daaronder waren 134 jon gens tussen de acht en twaalf jaar, die men dit jaar voor het eerst in de gelegenheid had gesteld om mee te doen. In de wedstrijdveldloop voor a-junioren (dertig deelnemers) pro longeerde Bauke de Jong van het Bolswardse RF.S zijn overwinning van vorig jaar. Hij maakte een tijd van 28 minuten en 50 sekonden. Tweede werd Roel Hoogeveen van v.v. Balk, die in 1977 ook al tweede werd. Hij had een achterstand van 1 min. en 53 sek. en werd gevolgd door W. van der Heide (RES), J. Edema (Elsloo) en P. Idzega van CAB. Voor de seniorenveldloop kwamen 61 deel nemers aan de start, waarvan enkele zelfs (per boot) de Waddenzee waren over getrokken; leden van Geel Wit van Ameland. L. Terpstra van Kal ium werd tenslotte winnaar in- 27 minuten en 58 sekonden. Daarna kwamen binnen; S. Zonderland (Re- nado), F. Koopmans (Blue Boys), W. Koopmans (Gorredijk). J. Zeinstra (Frisia) en J. van der Meer (Buiten post). Na afloop werden in hotel Rijsterbos de prijzen uitgereikt door bondsbestuurder J. F.igelaar. Hij noemde de FVB-cross een groot suk- ses en memoreerde ook de belang stelling die de burgemeester en de sekretaris van de gemeente Gaaster- land voor het gebeuren hadden ge toond. 7j van het gegeven, dat het aantal branden steeds minder wordt ook nog even de cijfers van ‘72 tot en met 75. In 1972: 60 branden met een schade van ƒ600.000 is ƒ21.50 per inwoner; 1973: 47 branden met een scha van 125.000 is 4.50 per inwoner; 1974 45 branden met Van die 33 branden was die bij Finken- Ter ondersteuning burgh op het Eiland wel de grootste. Min der schade dus dan in 1976 toen ..Menno" het bedrag opjoeg tot 6.244.000 en het bedrag per inwoner over dat jaar tot 202.64. In 1976 was ook het ddntal bran den veel groter: 58 tegen die 33 van '77. nu wel uit de boom heeft gekeken en dat de niet-meedoeners van nu volgend jaar wèl van de partij zullen zijn. Het eerste prijs werkstuk in de groep van de oudste J U Larmic van papier gemaakte kermisattrakties. die allemaal echt konden draaien. Dat mees terstukje is ook te zien op de foto van SNEEKER NIEUWSBLAD in totaal ƒ365.000 schade en in 1975: 42 en spel en vaarten, verkeer- sten 22 maal, voor dakwerkzaamheden zes keer, voor loos- en vals alarm zes maal, voor duikoefeningen negentien keer, voor ongevallen zes maal en voor stormschade vier maal. Laat men bij de hulpverleningen ook mee tellen de duikwerkzaamheden. het optre- Vries. Rubriek twaalf tot en met vijftien jaar: I. Wiebren Landman. 2. Sam Jaarsma en Alle Jacob Veldstra. 3. Wim bij de Weg. 4. Gretha Kootje. 5. Siebe van der Wal. 6. Jan van der Velde. Eervolle vermeldingen kregen in de oudste groep nog: Tinne Richt de Vries. Jan Nooitgedagt. Jellie Bakker en Hartog de Bruin. In al deze dorpen is de laatste maanden hard gewerkt. Urgente problemen werden door de plaatselijke gevormde werkgroe pen aangepakt. Op deze manier speelt men in een aantal dorpen in op de ontwikkelin gen van nieuwe bestemmingsplannen, ter wijl in andere wordt getracht gemeen schapscentra beter te laten funktioneren. aardgas naar het dorp geleid te krijgen, de verkoop van goede huizen als tweede wo ningen te voorkomen enzovoort. yee]a| j hierbij samengewerkt met verenigingen voor dorpsbelangen, terwijl met gemeente- GROEI-IMPULSEN Het feit dat er in de afgelopen jaren nauwe lijks gebouwd is. houdt verband met de sterke daling in inwonerstallen na 1950. Roodhuis, Gaast. Bantega. Tirns, Sondel. Hemelum en Gaastmeer hadden toen samen 3264 inwoners, begin 1977 waren er dat nog maar 2314. Opmerkelijk is het feit dat terwijl overal in Friesland plattelandsdorpen nieuwe groeiimpulsen kregen, deze dorpen meer inwoners verloren in de periode 1970- 1977 dan in bijvoorbeeld de zestiger jaren. Veel dorpen blijken karig bedeeld te zijn met voorzieningen. In vier van de zeven i dorpen staat wel een kleuterschool. In zijn geweest. Tirns en Roodhuis staat er geen, tirns en Hemelum beschikken niet over een basis- ENTHOUSIAST 'school, en Roodhuis. Gaast. Sondel en Nadat de vijftien bij het Samenwer- Hemelum niet over een dorpshuis of kultu- reel centrum. In Gaast en Sondel beschikt men evenmin over een café. Roodhuis heeft als enige van de zes dorpen een -J~" en Roodhuis beschikt als enige over een sport- en/of speelveld. In Bantega. Roodhuis en Gaast komt geen bus. Toch beschikt ruim vijfentwintig procent van de gezinnen niet voorzieningen staat in varband met de wensen of klachten die dorpsbewoners hebben ten aanzien van het leefklimaat in hun dorp Men wenst meer sportvoorzie- ningen. vrijetijdsbesteding mogelijkheden. schonere sloten betere wegverbindingen en situaties. (vervolg zie pagina drie) van hobbv-werkstukken, die bij wijze gemaakt. Het was dus afwachten wat kant wat tegen. Wat de kwaliteiten van de werkstukken betreft waren organisatoren en kijkers zeer dukten van noeste huisvlijt aangeboden voor een 1- y een jury bestaande uit de heren H. Jellema en P. Hoogeveen en mevrouw Bij de Weg. Zaterdagmiddag om half zes werden de en in studio Ger Dijs. uitgereikt - r'“- i en eervolle vermeldingen wer- A.'WieKenga-van dèr^MeuIen e^ den’to'egekend aan: rubriek zes tot en met acht jaar: 1. Diedert Jan de Bruin. 2. Mars van 't Veer. 3. Gerbrand Redmar de Boer, de dames bleek. Negen tot elfjarigen: 1. Ritz Gemme de Boer. 2. Nieske Poelstra. 3. Klane Raven- sloot. 4. Jan bij de Weg. Eervolle vermel- kingsorgaan Zuidwest-Friesland aange sloten gemeenten zich reeds in een eerder stadium enthousiast over het tiendorpenplan hadden getoond, zijn gymzaal. Tirns is als enige zonder kerk, met elk van de betrokken gemeenten F konkrete afspraken gemaakt voor een en/of speelveld. In Bantega. Roodhuis verdere samenwerking. I de gezinnen niet Deze samenwerkingsrelatie is onder meer over een eigen auto. De afwezigheid nodig bij het opstellen en uitvoeren van een groot ..leefbaarheidsplan" voor de kleine dorpen. Dit houdt in. dat wordt nagegaan welke problemen volgens de dorpsbewoners opgelosd moeten worden. Ook worden gegevens verzameld over de situatie ter plaatse en mogelijkheden om deze wensen gerealiseerd te krijgen. Om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen is in onder andere genoemde zes dorpen een enquête gehouden door de werkgroepen in samenwerking met staf leden en vrijwilligers van Sudergoa. Op basis hiervan zijn de problemen op een rijtje gezet. Eind januari of begin februari Zullen de dorpsbewoners tijdens een dorps- avond kunnen beslissen, in welke volgor de van belangrijkheid met het bestrijden van de problemen begonnen moet w orden. Uit de enquêteresultaten zijn een aantal opmerkelijke konklusies te trekken. In Roodhuis bijvoorbeeld is na 1970 helemaal niet meer gebouwd. Van het huidige wo ningbestand in deze dorpen dateert plm. 73.8 procent van voor de tweede wereld oorlog. Meer dan een derde (34.4 pro cent) van de woningen in de tien kleine kernen is ouder dan 77 jaar. Hulpverlening wordt steeds belangrijker bij brandweer Behuizing begint zoetjesaan te lijken op een varkenshok De aktiviteiten van de Sneker vrijwillige brandweer gaan meer en meer de kant uit van de hulpverleningen en minder naar het werkelijke blussingswerk. Die konklusie kan men niet alleen trekken uit het overzicht van wat de brandweer in 1977 heeft moeten doen - de cijfers van '77 bevestigen slechts de tendens van de daaraan voorafgaande jaren. Wat de branden betreft vertoonde de statistiek - na de uitschieter van 1976 - weer het normale beeld. De brandweer moest 33 keer uitrukken voor echte branden in Sneek. De totale schade was daarbij 383.000 en dat kwam neer op 13,51 per inwoner van Sneek. In de nacht van vrijdag op zaterdag werden in de Galigastraat in Sneek drie inwoners van Harlingen aangehouden, namelijk de 25-jarige H. P. P.. die een wurghoutje en een dolkmes bij zich had. de 17-jarige H J. B.. die een dolkmes een fietsketting bij zich had en de 17 jarige J. A. K.. die een boksbeugel met een vooruitstekende scher pe punt bij zich had. Zij bedreigden voor bijgangers met genoemde handwapenen. Na een nacht in het politiebureau te heb ben doorgebracht en te zijn verhoord mochten de heren, met de toezegging dat proces-verbaal tegen hen zal worden opge maakt. weer naar de Hanzestad gaan. De politie wil nog wel een paar voorbijgangers horen, die zich bedreigd hebben gevoeld. In diezelfde nacht werd de 40-jarige Sne ker D.O. aangehouden. Hij gedroeg zich handtastelijk tegenover een 16-jarig Sneker meisje. Het meisje kon niet op tegen de brute kracht van O. Gelukkig voor haar verschenen terjuister tijd twee wande laars. die haar de helpende en reddende hand boden. O. kreeg ter plaatse een gevoelige afstraffing. Voor verhoor en na der onderzoek sloot de politie hem vervol gens in. Ook tegen O. wordt proces-verbaal opgemaakt. Fraaie werkstukken op hobby-tentoonstelling Samenwerking tussen de Ulster Kult ure te Raad en boekhandel Visser in IJlst leidde Herre Frcerk Hoekstra vrijdag en zaterdag in het Mienskipshüs aan de Wilhelminastraat tot een tentoonstelling van huisvlijt door de jeugd van IJlst (thuis) zijn de eerste keer, dat een dergelijk gebeuren op touw werd gezet. Het was er uit de bus zou komen. Dal viel aan de ene kant mee en aan de andere Bewoners van kleine dorpen verlangen meer nieuwbouw Sudergoa kwam met „uitslag” enquete „Tiendorpenprojekt” De inwoners van kleine dorpen in Zuidwest-Friesland willen, dat er de komende tien jaar besturen regelmatig onderlinge kontakten nieuwe woningen worden gebouwd. Die wens vloeit voornamelijk voort uit het feit, dat terwijl de inwonertallen sedert 1950 drastisch zijn gedaald, er nauwelijks nieuwbouw is geweest. Het woningbestand is over het algemeen oud. Ook klagen de dorpelingen over een gebrek aan mogelijkheden om de vrije tijd plezierig door te brengen, en toch is naast dit alles de tevredenheid over het leven in de Friese plattelandsdorpen groot. Met name de gemeenschapszin wordt door een overweldigende meerderheid van de dorpsbewoners zeer positief gewaardeerd. Een en ander blijkt uit Een en ander blijkt uit een enquête, die door werkgroepen in tien kleine dorpen in de Zuidwesthoek van Friesland is gehou den. Deze enquête maakt deel uit van het tiendorpenprojekt. dat onder auspiciën van de Regionale Welzijnsstichting Sudergoa onder andere in Roodhuis. Gaast. Bantega. Tirns. Sondel. Hemelum en Gaastmeer wordt uitgevoerd. Inwoners van deze dor pen hebben zich ruim een jaar geleden aangemeld voor deelname aan een projekt dat gericht was op vergroting van de leef baarheid van kleine kernen in Zuidwest- Friesland. den bij ongevallen en verleningen méér dan blussingswerkzaam- heden. branden met een schade van ƒ202.000 is komt het totaal aantal op 42. Negen hulp- 7.17 per Sneker. In 1977 rukte de vrijwillige brandweer van Sneek in totaal 121 maal uit: voor branden in Sneek 33 maal, voor hulp bij branden buiten Sneek elf keer, voor oefeningen tienmaal, voor hulpverleningen in Sneek 26 maal, voor wacht- en bewakingsdien- de toekomst steeds ningen. Het afnemende aantal branden in L omdat de brandpreventiemaatregelei tevreden. Er waren vele magnifieke pro- heoordeling. die geschiedde door jeugd bestond uit een komplete kermis met i J. 1LI lallamo vnn nonior npmaalfp L P rm 1 11 ffl L 11P (1 1P P. Hooge prijzen met toepasselijke speechjes eendrachtige samenwerking door de voorzitster van de Kulturele Raad. De prijzen mevrouw t mevrouw Visser, van de boekhandel, die ook alle prijzen beschikbaar had gesteld. Uit de opmerkingen van dat een hobby-tentoonstelling voor de jeugd volgend jaar voor herhaling vatbaar is. Men ginger van t -4"1 Op I januari van dit jaar was het precies vijfentwintig jaar geleden dat de heer W. S. de Vries, hoofd vdn de afdeling Welzijnszaken van de gemeentesekretarie van Sneek en plaatsvervangend gemeentesekretaris'. bij dè gemeente in dienst kwam. Ter gelegenheid van dit jubileum ontving hij vrijdagmiddag uit handen van de burgemeester de heer B. van Haersma Buma een hoek met daarin de historie van Sneek beschreven. De jubilaris begon zijn loopbaan in Sneek als tweede man op de afdeling Financiën. In die tijd vielen woningbouw en eigendommen (van de gemeente) daar nog onder. Na enige tijd ging zijn belangstelling echter sterk uit naar het welzijnswerk. In 1952 stond die gedachte nauwelijks in de kinderschoenen. De woningbouw betekende namelijk ook huisvesting, bejaardenhuis vesting en maatschappelijke dienstverjening. Bij de reorganisatie in 1968. toen er nog een aparte afdeling Algemene Zaken onderzijn leiding kwam, kreeg dit punt ekstra aandacht. Onder Algemene Zaken viel toen ook welzijn. Bij de laatste reorganisatie in '74 werd het nog duidelijker. De heer De Vries werd toen hoofd van de afdeling Welzijn, samengesteld W.f 1 uit de burn’s van onderwijs en personeelszaken (deze is sinds kort zelfstandig), sport, kuituur en het buro welzijn. De heer De Vries houdt van deze sektor. Werken met mensen, maar ook vaak langdurige processen waarin vaak pas op de plaats moest worden gemaakt. Hij staat er echter niet helemaal alleen voor, maar samen met het bestuur en kollega 's lukt het allemaal wel. Zijn ..naasten” waren hem op viering van de jubileumdag overigens ook niet vergeten. Men kwam in grote getale naar het gemeentehuis om de heer De Vries en zijn vrouw, tijdens een receptie, te feliciteren. (Foto Studio Ger Dijs).

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1