Dokter H. Huisman lanceerde kritiek namens drie besturen O - In de bloemetjes gezet - KLEUTERS IN SNEEK EERDER NAAR SCHOOL „Gekapt” ■i en van en Aan alle Sneker ingezetenen van veertig jaar en ouder Officieel Orgaan Jbt O de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST Jol ft" X XX besloten karakter waarbij ook de en de Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls In GAASTERLAND, SLOTEN e.o Hel Sneelet HieuwMad is een geeombinee.de uügaee van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD en de smker^kqerier Bouw géén huizen in plan-Van Ommenpolder; geef het weer een agrarische bestemming. Daarna pas de voor- en nadelen van een rondweg om Heeg (opnieuw) bekijken. - Dat verzoek richtte de voorzitter van*de VVV-Heeg, dokter H. Huismans, gisteravond in „It Heechhüs” in Heeg namens de besturen van de VVV, Plaatselijk Belang en de Winkeliersvereniging aan het adres van het gemeentebestuur van Wymbritseradeel. Burgemeester en wet houders. raadsleden, de direkteur van gemeentewerken van „Wymbrits” en vertegenwoordigers van een tiental organisaties (onder meer van Sudergoa) waren door de drie besturen uitgeno digd voor deze „avond met een besloten karakter waarbij ook de pers wordt geweerd - Een nieuw „Cruycebroedershof" komt in l Vandaar dat in de Treemter vertegen woordigers van talrijke kerken en orga- DONDERDAG 12 JANUAR11978 133ste JAARGANG No. 4 PENSIONTEHUIS Verwacht wordt, dat binnenkort het bouw plan voor het nieuwe pensiontehuis op het LAATSTE BARRIÈRE Wij als verenigingen zijn bang, dat de rondweg de laatste barrière zal wegnemen voor het tóch uitvoeren van het bestem mingsplan Van Ommenpolder en dat daar dure bungalows of huizen gebouwd zullen worden aldus de heer Huismans. is moesten de kleuters na hun vierde ver jaardag soms enkele maanden wachten voordat ze. op een bepaalde „teldatum”, naar de school mochten. „Een jaar later stond men er in Heeg al heel anders tegenover”, aldus de heer Huismans, en werd er in Plaatselijk Belang zelfs een motie aangenomen waarin sprake was van: géén rondweg, géén woningbouw in de Van Ommenpolder en een lage „scheve" brug in de Syl”. menteel tracht men in zo'n 1250 dorpen de bevolking op een hoger plan te brengen. Zoals gezegd voelen de mensen van de beide Sociaal Culturele Centra (Balk en Bakhuizen) meer voor rechtstreekse hulp aan Gaasterlandse mensen in de ontwikke lingslanden. Genoemd werd het voorbeeld van Eelke Pieter Mous. die in Brazilië werkzaam is. Als reden werd onder meer aangevoerd, dat de situatie op Ceylon, vergeleken met andere ontwikkeling slanden. niet zo ongunstig is. Men weet ook waar het geld terecht komt en wat er mee wordt gedaan. Bovendien wordt Shri Lanka vanuit de bevolking gewerkt. Het zijn geen opgelegde of opge drongen projekten waar men zich voor inspant. De bevolking brengt zelf haar wensen naar voren en daarop spelen de helpers uit Ceylon zelf in. Zoals bekend is er in de raad van Gaaster- land in het verleden eens gepraat over het bestemmen van een overschot op de post bouwleges voor het ontwikkelingswerk. Men wilde dat doen in de vorm van een eenmalige bijdrage van zo n 20.000 gulden, maar de hogere overheden staken daar een stokje voor. Gemeentelijke steun akkoord, werd gesteld, maar dan wel duurzaam en het initiatief moet gedragen worden door de gehele bevolking van Gaasterland. Hegummers sterk zijn. Het is een idyllisch gebied daar aan de achterkant van Heeg. Als het nodig is kan men volgens de verenigingsbesturen wel ..naar het oosten bouwen Bovendien zou bij direkte steun geen geld aan de strijkstok blijven hangen. Dat gevaar is bij de koppelprojekten (vervolg zie pagina 17) ZWAKKE MOTIVERING Het verkeersprobleem als motivering voor de noodzaak van een rondweg blijken de drie verenigingsbesturen maar zwak te vin den. Ook de wachttijden bij de brug zijn slechts beperkt, want die draait maar drie keer een uur per dag in het hoogseizoen. Ook het argument van de gemeente Wymbritseradeel. dat vaste bruggen met een doorvaarthoogte van 2.10 meter de poelen tegen grote pleziervaart zouden beschermen, werd bestreden. Voorts zouden, als de plannen gerealiseerd worden, bejaarden, bedrijvén. mensen die aan het water wonen en de bewoners van de Weinsleatstrjitte worden gedupeerd en flore en fauna worden aangetast. Als motivatie voor de nieuwe' regeling voert het kollege aan. dat ..in de huidige tijd van daling van het aantal kleuters de beschikbare mogelijkheden moeten wor den aangewend om op de in een schooljaar vallende wettelijke teldata 16 oktober. 16 januari en 16 april zoveel mogelijk kleuters te kunnen meetellen om de gevolgen van deze daling voor de personeelsbezetting van de kleuterscholen tot het uiterste te beperken. Uit onderwijskundig oogpunt ontmoet het weinig bezwaren op ver schillende dagen van de maand nieuwe leerlingen toe te laten. Het systeem van de kleuteronderwijswet is zelfs in principe op een dergelijke toelating gericht". Dit is een bewust uitgangspunt van de Cevlonezen geweest. Daarbij is door de mensen van het eerste uur op dit eiland in de Indische Oceaan steeds voor ogen gehouden (onder invloed van Gandhi) dat er welvaart voor iedereen moet komen en dat deling van werk voorop staat. Bovendien moet het alle maal geweldloos gebeuren. Jonge onderwij zers begonnen in 1958 met één dorp, mo- Omdat ze vijftig jaar geleden in de sociëteit van J. M. J. was ingetreden, werd zuster Cornelia IJpelaar woensdagmiddag in het Bonifatiushuis te Sneek letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet. Zuster Cornelia is al sinds negen jaar de trouwe verzorgster van de diensten van de pastoor en dominee, en daarnaast heeft ze ook de verzorging van de kapel op haar genomen, 's Morgens was er in de kapel een speciale dienst ter gelegenheid van dit gebeuren gehouden, en 's middags had een ieder gelegenheid tot feliciteren. (Foto Studio Ger Dijs) De „stunt" van VVV. Plaatselijk Belang en Winkeliersvereniging om het gemeentebestuur met het „verkeerde van hun plannen" te konfronteren. werd na het referaat van dokter Huis mans wel enigszins afgezwakt door de mededeling van de Wymbritseradeel.se burgemeester B. W. Cazemier. die meende dat men te hard van stapel is gelopen en dat het in de gemeente raadsvergadering van 2 februari - of de daaropvolgende - alléén zal gaan om een vaste of beweegbare „hoofdbrug" in Heeg. Vele andere toestanden ,en problemen komen pas later aan de orde en kunnen en zullen nog goed doorge sproken worden. (vervolg zie pagina 17) Het grote voordeel van deze werkwijze vond de heer Dijkstra dat men komt tot een tweerichtingsverkeer. De geholpene- nen en de helpers blijven met elkaar in kontakt en kunnen informatie uitwisselen. Gaasterland gaat dubben over koppelproj ekt of eigen mensen Op weg van Woudsend naar Balk zijn enkele mannen bezig om de wilgen aan de linkerkant van de weg te kappen. In Rijs en omgeving is men ook met dit karwei bezig, maar langs deze weg is het méér een noodzaak, omdat er een rups inzet die bestreden moet worden. Het is echter niets alarmerends, want deze rups komt veelvuldig voor. De bomen worden bewust gekapt en niet gezaagd, omdat het anders te lang zou duren voordat de wilgen weer ontspruiten. nisa ties bijeen kwamen om te praten over ontwikkelingswerk, steun daaraan en over een koppelprojekt. Om enig zicht op die materie te krijgen, was de heer Dijkstra uitgenodigd. Zijn stichting heeft onder meer Haskerland en Leeu warden gekoppeld aan dorpen in Shri Lanka. En als er „verstoppingen" in het dorp Heeg komen ligt dat aan fout geparkeerde auto s of vrachtw agens die laden of lossen. Dat de brug aan vervanging toe is heeft volgens het besturentrio ook niéts te maken met de rondweg. De besturen van VVV. Dorpsbelangen en Winkeliers stel den zich evenmin iets voor van één- „Geheime avond” in Heeg over bruggen en rondweg SNEEKER NIEUWSBLAD Gaasterland heeft gisteravond de eerste stap gedaan op weg naar een intensievere vorm van ontwikkelingshulp aan de derde wereld. Hoe in de toekomst gewerkt zal worden, is nog niet bekend. De meningen daarover waren tijdens de bijeenkomst in de Treemter in Balk nog te verschillend, De meerderheid leek voorstander te zijn van een koppelprojekt met een dorp in Shri Lanka, het vroegere Ceylon, mogelijk beïnvloed door de voorlichting die gegeven werd door de heer P. Dijkstra uit het Noord-Hollandse Bergen, (van de stichting Sarvodaya Shramadana in Europa). Er gingen evenwel ook stemmen op, met name van de kant van het sociaal kultureel werk in Gaasterland. die pleitten voor steun aan de Gaasterlandse ontwikkelingswerkers in de derde wereld. Als de gemeenteraad van Sneek komende dinsdag daartoe een voorstel van burgemeester en wethouders goedkeurt zul- terrejn van de Maria Louisestraat klaar len kinderen tot de kleuterschool worden komt. toegelaten zodra ze de leeftijd van vier jaar njeuw Cruycebroedershor' komt in hebben bereikt. Zoals de regeling nu (nog) het gebied van een stukje stadsvernieuwing van het gebied tussen de Maria Louise straat. de Jan van Nassaustraat. de Willem Lodewijkstraat en de Ernst Casimirstraat. Het bestemmingsplan voor dit gebied is er nog niet en dus is voor een bouwvergun ning voor het pensioentehuis eigenlijk geen voorbereidingsbesluit nodig. Gezien de vóórbereiding van het bestemmingsplan vinden b en w het toch beter een „voorbereidingsbesluit" voor het hele ge bied Maria Louisestraat te nemen. Het kollege vraagt van de raad tevens een krediet van ƒ40.000.- voor het maken van een plan voor de bouw van een nieuw schoolgebouw voor de vbo-afdeling van de Meester Visserschool in het bestemmings plan Sperkhem II. bij de nieuwe ATS. Voorgesteld wordt verder om aan de heer G. J. Haga een stukje grond van 137 vierkante meter te verkopen voor uitbrei ding van zijn drabbelkoekenbakkerij aan de Eerste Oosterkade. Na enige kritiek op andere plannen (Talmahuisen Lieuwedaem) gelanceerd te hebben zei dokter Huismans: „We zitten nu. na enkele veranderingen, met het ons in december jongstleden voorgehouden plan van vaste bruggen over de Syl. de Tsjerkesleat en de Weinsleat. een rondweg ten noordwesten van Heeg die uitkomt bij it Sypke" óf de Weinsleatstrjitte en het voorlopig afzien van huizenbouw in de polder" („Maar bij dat laatste zien we een addertje onder het gras zitten", aldus de heer Huismans). de Van Ommenpolder, de rondweg, twee vast bruggen over de Tsjerkesleat en de Weinsleat. en een „heechhout" over de Syl Waterpoort nog eens breedvoerig de revu passeren. I Toen het gehele plan in 1973 openbaar polder wil „de grote meerderheid van het werd, heerste er op een eerste hoorzitting dorp houden als natuurgebied. v0®r „zekere ingenomenheid". kleinschalige water-rekreatie waarin de In een zes vellen tellende redevoering liet richtingsverkeer in de Harinxmastraat. Ve- de heer Huismans de hele historie van de len worden dan immers verplicht hele plannen voor het bouwen van woningen in omwegen te maken, „rond te rijden. Be zwaren bleken verder onder meer: sommi ge bewoners aan de Syl en het café De t met terras komen „achter een hoog 'talud te liggen". De Van Ommen- Zoals u reeds op 29 december van het vorig jaar in het voorlichtingsblad van de gemeente hebt kunnen lezen gaat morgen het 1 le bevolkingsonderzoek op tuberculose in het Gezondheidscentrum „Nieuwe Hoven" aan de Stations straat 5a van start. Voor dit onderzoek komen alle ingezetenen van 40 jaar en ouder in aanmerking. De persoonlijke uitnodigingen voOr deelname aan het onderzoek zijn inmiddels verzonden. Gaarne voldoe ik aan het aan mij gerichte verzoek ket komende bevolkings onderzoek van harte bij u aan te bevelen. Het tijdig ontdekken van longafwij kin ken kan zeer belangrijk zijn omdat dan nog vaak afdoende maatregelen kunnen worden getroffen ter bestrijding van deze ziekte. Maar doorlichten is meer dan alleen een t.b.c. onderzoek. Het kan tevens een hulp zijn bij het .vroegtijdig vinden van talrijke andere afwijkingen zoals longkanker, hartafwijkingen enz. Is het nog nodig om u op te wekken aan dit onderzoek deel te nemen? Ik dacht van niet. Het is uw eigen belang, uw gezondheid kan er mee gemoeid zijn. U wordt op één der onderstaande tijdstippen gaarne verwacht in het gezondheids centrum. Vrijdag 13 januari tot en met dinsdag 24 januari 1978 's morgens van 9.00 tot 11.50 uur: 's middags van 1.30 tot 4.50 uur en 's avonds van 6.00 tot 7.20 uur. Op maandagmorgen en zaterdagen is het bureau gesloten, terwijl het onderzoek op vrijdag. 13 januari om 11.00 uur begint. Teneinde het wachten tot een minimum te beperken is het gewenst dat u zich zo veel mogelijk houdt aan de tijd, die op de toegezonden oproepingskaart is vermeld. Sneek. 12 januari 1978. De burgemeester van Sneek, B. van Haersma Buma. 's X. s - T ’ft -X M m,. S y j

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1