Sjonnie en Jappie voelen zich belazerd Weer jas met inhoud uit garderobe bar verdwenen Met blijdschap geven wij kennis der geboorte van: ADRIANUS DE EERSTE L IJLST snekerWkoerier de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en Officieel Orgaan van 16 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huls-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN e.o is- ne 21 en de Keukenbrandje in Sneek Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD Anjerfonds schenkt Rhythm Stars bijdrage van f5.570 I SNEEKER NIEUWSBLAD Greidanussen denken aan I een melkbus voor hun deur I hel dus niet altijd nooit te achterhalen. I I I r MAANDAG 16 JANUAR11978 133ste JAARGANG No. 5 in :n v. ir- «J- èr ir- it’ én n- araowaaAwamnnuMuu)^ U1X1 aa OUTIMU Drabbeldonkers: vorstendom en bestuur van de Oeletoeters hebben gesproken. In het jaar anno domi- nus 1978 zal over u heersen Adria- nus de Eerste alias Arie Zoutewel- le, voor den brode hoofd van de ci viele dienst van het Sint Antonius Ziekenhuis in Sneek. Het was een groot geheim wie ditmaal tot het prinsschap zou worden geroepen. De geruchten en de bookmakers tipten Eddy Mensink als dè kans hebber, vooral ook omdat hij af scheid nam als ceremoniemeester. Rond elf uur was de operatie, waar in eerst Mensink en daarna Zoute- welle uit het vorstelijke bed werden verlost, achter de rug en kon Drab- beldonk volledig In gehos uitbar sten. Op de foto van Studio Ger Dijs wordt Adrianus in de vorstelij ke mantel geholpen. Droogkoken van een ketel water leidde gistermiddag omstreeks één uur tot een keukenbrandje bij broer en zuster Her- naamd aan de Julianastraat in Sneek. Toen de brandweer kwam had men de brand echter al weer geblust. De koelkast waarop het gasfornuis stond ging verloren en ver der zat men met wat geblakerde muren. De schade wordt door verzekering gedekt. Zaterdag is de Sneker P. IJsbrandij zijn groene parkajas kwijtgeraakt. Hij had deze in een bar-dancing in de binnenstad van Sneek in de garderobe gedeponeerd. Dat de jas weg was, was nog tot daaraan toe, maar erger is, dat tevens een portefeuille met rijbewijs, kentekenbewijs en enkele che ques zonder toestemming van eigenaar is verwisseld. Morgenavond (dinsdag) voetbalt het A- junioren selektieteam van Hubert Sneek een oefenwedstrijd tegen LSC IA. De wed strijd vindt plaats op-het sportterrein van Hubert Sneek aan de Lemmerweg en be gint om half acht. De in Sneek welbekende Sjonnie Greida- nus had vroeger een schoonmaakbedrijfje. Later kwam zijn nu 22-jarige zoon Jappie in de zaak, die intussen het schoonmaken en schoorsteenvegen aan anderen had overgelaten en zich had gespecialiseerd op het fabriceren en installeren van zonwerin gen. De Greidanussendraaiden in de zo mermaanden goed, maar "s winters leverde het bedrijf weinig winst op. Vaak gebeurde het. dat in de wintermaanden werd inge teerd wat in de zomer was verdiend. Intus sen is de vijftig-jarige Sjonnie zelf in de wet voor arbeidsongeschikten terecht geko- Vader en zoon Greidanus voelen zich na tuurlijk behoorlijk bij de poot genomen. Toch kunnen ze er af en toe ook wel om lachen.... als boeren met kiespijn? (Foto Studio Ger Dijs). Die kwamen bij het bedrag van driedui zend piek, die al enige tijd na het eerste bezoek waren opgestuurd. De kost zou voor de baat uitgaan, aldus het Advies- buro. Voor het bezoek van de heer Visser was ook al tweehonderd gulden betaakf. Een „koopje" stelde het Adviesbureau, want eigenlijk kostte zo'n inleidend advies gesprek ƒ750.- Tóch kregen dó(jreidanussen argwaan. Ze bespraken de zaken met hun boekhouder en die schrok zich een hoedje. „Niet doen". was zijn advies, wantje gaat waarschijnlijk voor enkele duizenden de boot in. Het heeft geen enkele zin om van je kleine familiebedrijfje een BV te maken. Belas tingvoordelen zijn er niet, je moet een flinke som sociale lasten betalen en een uitkering krijg je pas als je bedrijf is ..opgegeten". WEL OREN NAAR De heren Greidanus hadden er wel oren naar. En toen er later weer een dure meneer in een nog duurdere slee voor de deur kwam, stemden zij in principe toe. Overigens wilde die goudgeringde meneer wel even drieduizend gulden beuren. Twee dagen later vond op dezelfde weg rond twintig over acht 's morgens een on geval plaats waarbij de dertienjarige scho lier Sierd Jan Tuinstra en de 26-jarige automobilist G. E. Haagsma. beiden uit ..Zakken maar!", zei de heer T. Bosma (rechts op de foto en in de blubber), hoofd van de technische dienst van de gemeente Sloten tegen de heren H. Spoelstra en W. de Vries. Die kreet klonk zaterdagmorgen om tien uur op „de Berg van de Woudsender Poort" in Sloot en had tot doel een oud kanon precies op zijn plaats te brengen, in het midden van het platvormpje. waaraan men tot in de nacht had gewerkt. Een tijdje later werd een tweede kanon geplaatst aan de ..Sneker Poort" van Sloten. Beide oude kanonnen worden door de stichting ..Vrienden van Sloten" aangeboden aan de gemeente. De Vrienden kochten de twee kanonnen van de rijksdienst defensie, die ze destijds uit de grond heeft gegraven bij het Kanaal van Oostvoorne. Het zijn stukken vestinggeschut. die ook gebruikt werden op de oude oorlogsschepen. Overigens zijn het „oude kanonnen van het nieuwste type". Ze werden in 1834 gegoten bij een ijzergieterij in Luik. Rijksdienst defensie kon er geen afuiten bij leveren. De rollende onderstukken („rolpaarden" zei men vroeger) werden aan de hand van oude tekeningen van hout nagemaakt door leerlingen van de AIgemene Technische School in Sneek. Eind mei of begin april zullen de twee kanonnen officieel door de Vriendenstichting worden overgedragen aan de gemeente. Dat zal dan met enig feestelijk vertoon gepaard gaan. Het is de bedoeling dat er dan met de kanonnen heuse schoten gelost zullen worden. In Workum heeft men een oud-kanonnier ontdekt, die dat nog niet verleerd schijnt te zijn. (Foto Studio Ger Dijs). kompagnons Sjonnie en dook iemand op, die voor een oplossing wist. Zekere heer Visser belde Korte tijd later kreeg Greidanus bericht van „bureau Poliskonsult" (een van de zusjes van Stallaert BV), dat de oprichtingsakte voor de BV gereed lag. Even elfhonderd gulden storten en de akte kon „gepasseerd" worden. Greidanus schreef een briefje dat hij nog „even wilde wachten", want intussen las hij in de kranten al verhalen over de praktijken van het Adviesbureau. Vrienden in Sneek had den intussen ook verteld dat het oprichten van een BV normaal op zo'n ƒ2000.- komt. Een advokaat in Beverwijk had intussen al vele klachten van gedupeerde kleine on dernemers in handen - allemaal mensen die er op dezelfde manier als Greidanus ingetuind waren. Die mr. A. Steinz heeft ook reeds beslag laten leggen op een groot bedrag. Dat geld stond op een bank in Nederland. Maar een „hoger" kantoor van Stallaert is gevestigd in België en daar kon mr. Steinz geen blokkering afdwingen. Overigens schijnt het „hoogste hoofdkan toor van de „familieStallaert gevestigd te zijn in Zwitserland en het geld dat daar eenmaal terecht komt valt waarschijnlijk Sneek. waren betrokken. Sierd fietste tij dens een druilerige regenbui de Groene Dijk op. komende vanaf de Gravinneweg. en verleende daarbij geen voorrang aan een van links komende personenauto. Een botsing kon niet voorkomen worden, on danks uit alle macht remmen van de heer Haagsma. Sierd Tuinstra werd mei een open beenbreuk naar het ziekenhuis ge bracht. De fiets was totaal vernield, terwijl de voorruit van de auto sneuvelde. Het Sneker Tamboer-. Lyra- en Majorette-, korps „Rhythm Stars" heeft van het Anjer fonds een bijdrage van 5.570.- als tege moetkoming in de kosten van aanschaf van nieuwe instrumenten en uniformen ont vangen. Bij een kontrole op de rondweg bij Sneek hield de rijkspolitie Wymbritseradeel zaterdagmorgen om twee uur zekere f.T.H. uit Oudega aan omdat hij slinge rend over de weg reed. Een blaasproef gaf „groen als resultaat. H. weigerde een bloedproef. Een proces-verbaal en een ver bod om verder te chaufferen was het resultaat. Zaterdagmiddag raakte de 17-jarige bromfietser Siebe Bruning uit Sneek om één uur 's middags op de Groene Dijk de macht over het stuur van zijn brom mer kwijt. Hij raakte met een trapper de trottoirrand en kwam ten val. Met inwendige kneuzingen is hij overge bracht naar het ziekenhuis in Sneek. men. na hartklachten. Ondanks hard werken was het dus niet altijd en allemaal rozegeur en maneschijn bij de Jappie. Maar er vele moeilijkheden en kwam later op bezoek. Sjonnie en Jappie moesten van hun bedrijf maar een Besloten Vennootschap maken. Vader en zoon zouden dan beiden als direkteuren kunnen optreden en als werk gevers in dienst treden bij Greidanus Zon wering BV. Dat zou dan vele, vele belas tingvoordelen bieden en 's winters, als er niet veel leven in de zonweringbrouwerij zat. zouden de „direkteuren" in de werkloosheidswet kunnen en op die ma nier zo'n tachtig procent uitgekeerd krijgen van het salaris van ƒ30.000.- schoon per jaar waartegen de BV het tweetal in dienst moest nemen... Sjonnie Greidanus hééft het gisteren op het voetbalveld van Hubert Sneek geweten, dat hij zaterdagavond in Televizier op de beeldbuis was geweest om te vertellen, dat het zonweringbedrijf van hem en zijn zoon Jappie voor enkele duizenden guldens was opgelicht door het Economisch Adviesbureau dr. A. Stallaert ‘NV. Degenen, die hem serieus of plagend over de zaak onderhielden kregen gekscherend ten antwoord: „Ik zal een melkbus voor m'n deur zetten waarin iedereen zijn giften en gaven kan stoppen, maar mocht ik dl wat van m 'n geld terugkrijgen dan praten we verder niet meer over die donaties... Sjonnie en Jappie hebben nog wel enige hoop, dat er een deel van hun geld terug komt. Intussen voert hij misschien zijn „plan-Melkbus" wel uit... Het is de laatste tijd meerdere malen voorgekomen dat jassen of mantels uit de garderobes van dergelijke gelegenheden verdwijnen. Geadviseerd wordt dan ook geen portefeuilles, autosleutels of andere waardevolle voorwerpen in de jassen ach ter te laten. Verdacht van diefstal in woningen door middel van inbraak of insluiping is zater dag door de politie de 15-jarige Sneker R. H. aangehouden. Zijn voorkeur ging uit naar sieraden. Bij welke inbraken hij be trokken is geweest, wilde de politie, han gende het onderzoek in deze zaak, niet meedelen.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1