Raad vindt kombinatie ongewenst: snekerWkoerier Burgemeester Sneek in Nieuwjaarsrede Oók de steden geven bijdrage Friese identiteit Clubgebouw v.v. Black Boys A ■k en IJLST Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL JEUGDBIBLIOTHEEK SNEEK VERHUIST w Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls in GAASTERLAND, SLOTEN e.o en de van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD „MIDWINTERLOOP” LEMMER WEGSCHOOL BEHOUDT DAMTITEL Om precies tien over vijf gistermiddag marcheerde de kapel „de Snitser Ungetiders” het dekor van Studio Eén in het Hilversumse NOS-omroepkwartier binnen. Na de akrobate miss Jane en Vader Abraham en zijn Smurfen was het de beurt aan het Sneker orkest om een karnevaleske potpourri te brengen voor het enthousiaste, jeugdige publiek dat onder leiding van Martin Brozius „Ren je rot” speelde. Na de kamerarepetitie eerder op de middag, kwam het er allemaal vrijwel vlekkeloos uit, zelfs toen de jeugd zich ondertussen in een polonaise over de studiovloer en langs de muzikanten liet leiden. Het programma wordt aanstaande zaterdagmid dag via Nederland 1 uitgezonden. (Foto Studio Ger Dijs). Nogal interessante denkbeelden ontwikkelde burgemeester B. van Haersma Buma dinsdagavond in zijn Nieuwjaarsrede in de gemeenteraad van Sneek, die voornamelijk ging over hete hang ijzers als de verhouding stad en platteland en de verschillende manieren waarop men uitleg kan geven aan het begrip Friese kuituur. Vijftien-jarige Sneker „verzamelde” sieraden Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave een 'c ALGEMENE UITSPRAAK Vervolg op pagina 19 ,Amicitia-gastheer’ niet bij DONDERDAG 19 JANUAR11978 133ste JAARGANG No. 6 WETHOUDER B. DE VRIES - signalen verstaan - ■IVOWMDI ^VO<M «HBBX SM OUTMUI Als stimulansen voor de diskussie over burge- TE ENG GENOMEN ..Het begrip kuituur is te eng genomen", zo meende de heer W. de Boer van Progressief Sneek, die vaak naar deze Nota had ge vraagd maar eigenlijk niet wist wat hij er mee moest doen nu hij er is. Over het algemeen vond hij „het nog steeds onjuist wat er met A mie ilia is gebeurd en thans gebeurt landelijke gebieden noemde de meester wat Friesland betreft; de inspraak rond het provinciale streekplan, met name de nota Wonen, het ontstaan van landelij ke verenigingen van kleine kernen en van verschillende verenigingen die op provin ciaal nivo proberen krachten te bundelen, zoals de Friese Foriening Lytse Doarpen. Graadmeter voor die belangstelling noem de mr. Van Haersma Buma ook het in 1976 gehouden Groot Fries Kongres en allerlei gerichte, aktiviteiten zoals het tiendorpen- projekt van Sudergoa. •Ook de provincie laat zich niet onbetuigd. Het kommentaar van het provinciaal be stuur op de (landelijke) nota landelijke gebieden getuigt van het voornemen ..reke ning te houden met het feit, dat de Friese tdentiteit gebaat is bij levenskrachtige dor pen". Deze uitspraak is juist, maar hij wordt onderbouwd met de stelling „De Nota de kuituur wat breder had gezien. Waar blijven de beleidsaanbevelingen voor uitbreidingen. De Nota gaat uit van wat er altijd is geweest. Uit het bezoek aan kultu- rele evenementen blijkt nog altijd sterk de „opleiding en het milieu”. Kunnen er geen plannen ontwikkeld worden voor een gro tere spreiding van de kuituur over een breder publiek, door bijvoorbeeld al op de basisscholen een grotere belangstelling en kennis op te wekken. Er moet struktueel in het kulturele iets veranderen”, aldus de CDA-woord voerder. zo positief klonken. De meeste aantekeningen-in-de-marge hadden echter betrekking op wat er niét in stond. De heer H. Postma van de FNP vond de Nota eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. „Het is meer een soort „achteraf-agenda" De sportkommissie van de wijkvereniging Lemmerweg-w est biedt zaterdagmorgen aan zowel jong als oud weer de gelegenheid de traditionele ..Midwinterloop" mee te doen. De drie-kilometerlopers komen om half elf aan de start en de groep voor de acht- kilometerafstand vertrekt een half uur la ter. De loop, die Het Perk als startplaats heeft, is uitsluitend een prestatieloop. MR. VAN HA ER SM A BUMA: Wat zou Friesland zijn zonder de elfsteden?" Hij noemde het stuk een „aardige inventa risatie" en sprak verder van „ouderwetse manier van werken en het ontbreken van een kreatieve aanpak”. Wat hij de kulture le ..advieskommissie voor het programma” vooral kwalijk nam was. dat men had Vervolg op pagina 19 Mr. Van Haersma Buma haakte daarbij in op een uitspraak van H. Klaassen. die in een t...”..: merkt, dat „de grote agglomoraties in'Ne derland en 1" kwetsbare positie verkeren, die gevolge kan hebben Die stelling vindt houvast in de vermindering van de bevol king van de drie grote steden in Nederland. Verder waren de burgemeester cijfers on der ogen gekomen van de gemeente Utrecht. Die zag sinds 1970 de bevolking dalen met 38.000 zielen en als die trend z'ch in hetzelfde tempo doorzet zal er over vijftig jaar geen Utrecht meer bestaan.... „Dat illustreert de zwakke positie van de stad en niet alleen van een zeer grote. i enslotte is Utrecht maar ongeveer drie keer zo groot als Leeuwarden. Aandacht voor de toekomst van de stad is daarom i.kk, r- dringend geboden en in gemeentelijk be- ,lbbL"^rc,t °P Fryske plattelan’Er is leid betekent dat de noodzaak van J.stads- c'?en ljk maar ^n verschil; de provincie vernieuwing", aldus mr. Van Haersma - N1rcekt ovcr kuituur in de ruimste zin Buma. die op het stramien voonbord.n.r. bedoek1 en Faber over taelkultuer". de met; - Friese kuituur - in de ruimste zin bedoeld - wortelt voor een groot deel in de plattelandssamenleving. zoals die ook nog veel in Friesland voorkomen". Het in de „Nota kultureel beleid Amicitia” geopperde idee om van de figuur „kulturele part-time funktionaris” een gekwalificeerde kracht met een volledige dagtaak te maken, door het uitbreideu van diens werkzaamheden voor bijvoorbeeld de VVV en Sneek Promotion, is dinsdagavond niet in goede aarde gevallen bij de Sneker gemeenteraad. Het plannetje raakte helemaal van de baan toen wethouder B. de Vries zei, dat „het kollege op dit punt de signalen uit de raad heeft verstaan en niet verder de mogelijkheden zal onderzoeken om de „halve” Amicitia-gastheer „heel” te maken door hem in te schakelen voor werk bij de VVV of Sneek Promotion”. De door burgemeester en wethouders inge- beoordelingen die niet diende Nota was eigenlijk een kreatie van de Kulturele Raad, die onveranderd door het kollege aan de raad was voorgelegd en waarop b en w dus „aanspreekbaar" wa ren. Dat gebeurde in toonaarden die va rieerden .van „we zijn er blij meetot De Lemmerwegschool. de Sperkhemschooi en De Ark zijn in de strijd om het dam kampioenschap van Sneek gelijk geëin digd. Het team van de Lemmerwegschool. regerend kampioen, werd derhalve niet onttroond en bleef in het bezit van de beker. Tweede werd de Sperkhemschooi en de derde prijs was voor de Ark. Veertien basisscholen namen aan deze, in de R. J. Sipkensschool gehouden titelstrijd deel. I>e jeugdbibliotheek gaat binnenkort verhui- gerealiseerd is. zal de jeugdbibliotheek daarnaar over gebracht worden, in de voormalige ambachtsschool zal de jeugdbi- de voormalige bliotheek beschikken overeen ruimte van ongeveer driehonderd vierkante meter Ter vergelijking; de huidige jeugdbibliotheek kent slechts een oppervlakte van zo n tach tig vierkante meter. Op woensdag 1 en theek gesloten zijn in verband°met de verhuizing. Op vrijdagmiddag 3 februari wordt dan opnieuw geopend aan de Kloos terstraat I. ..Prefabricated" heet het in goed Engels, maar dat wil nog niet zeggen dat er verder niks meer aan hoeft te worden gedaan. De vrijwilligersploeg van de Sneker voetbalvereniging Black Boys weet wel beter, hoewel die er dit weekend binnen anderhalve dag in slaagde het nieuwe clubgebouw „glas- en waterdicht" te maken Vrijdagmiddag werd de „legpuzzel" door de firma Bojfens Houtbouw uit het Noord-Brabantse Mill aangevoerd en zaterdagavond was 'ie kant en klaar Dat wil zeggen: het eksterieur. want het houten gebouw, dat een oppervlakte bestritki van vi/f tien bi/ acht meter, moet nog voorzien worden van sanitair en zal een kwastje verf best kunnen gebruiken. Verwacht wordt dut de officiële opening begin maan -al plaatsvinden. Toch gaat de kantine, die tweemaal zo groot is als de vorige, zondag reeds in gebruik. Er is een noodverlichting aangebracht en ook de verwarming doet bet al. Met een en ander is een bedrag gemoeid van een kleine ton. De gemeente Sneek heelt daarvan tienduizend gulden voor zijn rekening genomen en Black Bovs b'wendieiieenrentelozeleniiigvunviijentwintigduizendguldengegeveii. De Nederlandse sport Federatie schonk zevenduizend- en de provincie negenduizend gulden. De dub moet zelf voor de rest zorgen. Studio Ger Dijs zette op het Noorderhoek Sportpark het nieuwe clubgebouw op de kiek. :e,> van de Marktstraat naar de Klooster straat 1 en zal worden ondergebracht in enkele lokalen van het gebouw van 7 ambachtsschool (naast de muziekschool). Daarmee zal aan een onhoudbare situatie een eind gekomen zijn. I Ook vleze huisvesting is echter lijdelijk. i’oni*crdag 2 februari zal de jeugdbiblio- I Wanneer de nieuwbouw van de biblio- I iheek op de plaats van het Gereformeerd Verpleeghuis aan de Wijde Noorderhorne De vijftien-jarige jongeman R H. uit Sneek is gisteren voor de officier van justitie in Leeuwarden geleid nadat hij zaterdag door de gemeentepolitie van Sneek was aange houden in verbant! met een vrij groot aantal inbraken, die hij de afgelopen we ken heeft gepleegd. De knaap had het vooral voorzien op sieraden, waarvan hij voor een w aarde van ongeveer vijfduizend gulden „verzamel de Het gros van de gestolen waar kon worden achterhaald, maar het onderzoek naar de eskapades van de jongeman is door de politie nog niet afgesloten. Sneek Promotion plaatsen van het kulturele gebeuren in Sneek en slaat slechts voor een deel op Amicitia. integenstelling tot de titel”. Hij vroeg zich af wat er nu allemaal terecht is gekomen van het projekt Kultureel Cen trum Amicitia en had preciès willen weten „welk nut het geïnvesteerde kapitaal heeft afgeworpen”. Van een „bevordering van het Friese kultuurpatroon” was hem ook niet veel gebleken. De heer G. J. van der Scheer (VVD) was blij met de nota, maar ook hij had wel een aantal „bemerkingen”. Over wat hij miste hield de heer H. A. Scholten namens de CDA-fraktie een be toog. „Ik had graag gezien, dat men in de ..Toch verheugt de toekomst van het plat te- 1 landen de toekomst van het dorp zich in een k bredere belangstelling. Misschien komt dat. 1 doordat de problematiek van het platteland werzichtelijker lijkt en doordat er bij de bevolking op hei plane la nd een grotere be- trokkenheid bestaal". SNEEKER NIEUWSBLAD professor doctor L. artikel heeft opge- West-Europa in een uiterst Op den niAM'jvir.nr, UUAI KAAA °^*ikkC^cn ”,k seloor aldus de burgemeester, „dat we moeten waken voor een dergelijke opper- vlakkige en onjuiste voorstelling van zaken over de Friese kuituur. Men kan natuurlijk in hel algemeen van iedere kuituur zeggen dat die voor een groot deel wortelt in plattelandssamenlevingen. Maar dat is zo’n algemene uitspraak, dat daarmee niets specifieks over Friesland wordt gezegd. Nu ligt er een opvallend verband tussen de stelling van de provincie en die van dr. S. Faber op het Groot Fries Kongres. dat „de basis fan e Fryske taelkultuer foar in w ichtich part to finen is yn de doarpen mei libbenskrêft op it Fryske plattelan". Er is eigenlijk maar één verschil; de provincie ÏSBe» B

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1