Alle skütsj eschippers vragen SKS PPR-voorzitter Verbeek betreurt de IJLST SNEKJ^KOffilER oprichting nieuwe konventionele partij van Uitbreiding Metz Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en J 7 Inbraak bij Kamminga Dit blad verschijnt L donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN e.o y en de Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD De veertien schippers zullen de jaarvergadering van de Sintrale Kommisje Skötsjesiien verzoeken het komende seizoen niet meer onder de bepalingen van het plan „Gerritsma” te hoeven varen. Dit werd zaterdagmiddag bekend gemaakt tijdens de jaarvergadering van de Vereniging voor Schippers en Bemanningsleden der Friese Skötsjes bij Hanenburg in Sneek. De schippers hebben dit besluit in december tijdens een gesprek bij Piso in Sneek genomen. Twaalf van de veertien schippers waren bij die door de VSB georganiseerde bijeenkomst aanwezig. De twee afwezigen, Hidzer Meeter en Keimpe van der Meulen, hebben zich bij dit verzoek aangesloten. „Doorrijder” bij alkoholkontrole W f a 36 Plan Gerritsma een seizoen in de ijskast HERMAN VERBEEK (Foto Studio Ger Dijs) Letterlijk schrijven de schippers: ..heeft MAANDAG 23 JANUAR11978 133ste JAARGANG No. 7 SNEEKER NIEUWSBLAD Balk beschikte vrijdag en zaterdag over een ..Open Oog”, een open oog voor school en beroep, een manifesta tie van voorlichters over de mogelijk heden die voor verdere ontwikkeling in aanmerking kunnen komen. De „infor matiemarkt” werd gehouden in de sporthal de Trime en de opening werd verricht door burgemeester Sixma ba ron van Heemstra. Als dank voor zijn bereidheid deze officiële daad te willen verrichten, ontving hij een „open oog” vervaardigd door leerlingen van de Bakkersvakschool in Leeuwarden. Op' de foto krijgt de heer Van Heemstra het voedzame „kijkorgaan” aangebo den door de heer Th. Meruma, leraar aan de Christelijke Mavo in Balk. Zie verder elders in dit nummer. (Foto Studio Ger Dijs). Het voorstel wordt ook gesteund door de nieuwe schipper van het Langweerder skütsje. Lammert Zwaga. Vrijdag werd (Vervolg zie pagina drie) In de nacht vap vrijdag op zaterdag is in d< antiekzaak van Kamminga in Schamegou- tum ingebroken. De ongewenste gast(en) kwamen via een loods binnen. Het antiek hebben ze echter laten staan. Wel werden er twee geluidsboksen meegenomen. Desgevraagd vertelde Jan van Akker, die namens de schippers de brief onderteken de. dat het niet om het volledig aan de kant beek, die het in dit verband tekenend vond dat de huidige minister van defen sie niet alleen zegt een christen te zijn, maar ook arts is. ..Ik dacht dat zo iemand mensen beter tnoest maken... Keer op keer gingen vandaag stalen spanten en dwarsbalken omhoog. Ze waren vervaardigd door het staal- konstruktiebedrijf Postma-Groen aan de Singel in Sneek. Ze hoefden de spanten niet ver te transporteren, want aan diezelfde Singel werden ze in elkaar gezet en door een kraan van Nekem over de panden getild. Ze zijn bestemd voor de uitbreiding van Metz BV, die aan zijn panden 'aan het grootzand de nodige ekstra ruimte laat kreëren. ons doen besluiten dm bij de algemene jaarvergadering voor te stellen om de wedstrijdreeks I978 te doen verzeilen zonder de zgn. formule ..Gerritsma". met andere woorden met de bestaande en bij de skütsjes behorende tuigage zonder ballast of wat dies zij. geheel naar eigen inzicht, daarmede het risiko van het eventuele vernielen van de tuigage vermijdende". Bovendien willen de schippers dat in aan sluiting op de algemene ledenvergadering van de SKS alsnog een kommissie of werk- i groep de opgedane ervaringen in 1977 aan een nadere beschouwing te onderwerpen. Deze werkgroep kan dan op de algemene SKS-vergadering in Januari 1979 met voor stellen komen. Bij de familie Meijer, die aan de Meeu wenlaan 4 te Sneek woont, is gisteravond omstreeks een uur of tien irigebroken. Via een achterdeur kwam men de woning binnen. Een koperen ketel en-vier maatbe kers werden meegenomen. „Ik ben blij dat een groep mensen uit het CDA is getreden; in die zin vind ik de oprichting van een Evangelisch Progressieve Volkspartij wel verklaarbaar. Aan de andere kant betreur ik het dat er weer een nieuwe konventionele partij in het leven wordt geroepen. Een versplintering, een fout soort .kleinheid' De ütjefte fan "it Lieteboek foar de Tsjer- ken” wurdt fersoarge troch it Nederldnsk Bibelgenoatskip en de Katholike Bibel- stifting. It is dêrtroch de earste mienskiplike ütjefte yn Nederldn fan de folsleine psalmen en gesangen. It boek is meikoarlen vn 'e hannel te krijen en sil deselde priis hawwe as de Nederlansktallige edysje. dus f 20,50. Bv de oankeap fan op syn minst fiiftich boeken is de priss it stik f 19.00. wurdt. ,.lt is bekind dat de Fryske befol- king in Fryske tsjinst net op priis stelt, mar dit lieteboek is wol sa fakkundich yn elkoar setten. datsto der wol fan hüldc gean moast". ..Elts moat yn syn eigen taal de wurden fan God ferkundigje. De Herfoarme tsjerke yn üs provinsje hat yn Nederlan in goede namme. dy't wy troch it broken fan üs eigen taal heech hülde kinne en moatte. Dit boek docht ek neat Onder foar de oare oersettingen en dat bewiist wol wer hoe libbend üs taal is”. Op vragen uit de zaal hoe de politie nog haar werk kon doen als ook zij geen gebruik meer van wapens mocht maken, antwoordde de PPR-voorman „dat alle ne gatieve handelingen van de mensen een gevolg zijn van terreur. Dat roept een reaktie op. We zullen naar een civiliseren van de politie toe maken, we moeten af van het para-militaire karakter”. hoefolle omtinken oan dizze bundel wurke is om’t der in kreas stikje wurk fan te meitsjen. ..Fan de bütenlünske gesangen binne safolle mooglik deselde be- tsjuttingen oanhalden. Wy binne mei de yntertsjerklike kommisje in soad yn be sprek west en de opmurkingen dy't dêrüt kommen binne. hienen wy needich om ta in goede tekstje kommen. Yn de taal fan hjoeddedei. yn 's stavering fan hjoed. foar de minsken fan no en foar de tsjerken fan tsjinwurdich is dit lieteboek fan heit yn 'e memmentaai wat folslein nijs”. Dr. P. G. Kunst, foarsitter fan de. Ynter- stjerklike Stifling foar it Tsjerkeliet. hiet neats oars dan waardearjende wurden foar de gearstallers fan it boek. ..It kin net oars of dit lieteboek wurdt in boek fan de tsjerke". De liturch. ds. A. J. van Binsbergen (ear- tiids fan Hommerts/Jutryp en no te Boal- sert) fün it net mear dan normaal dat yn 'e tsjerke de taal fan heit-en-dy sprutsen vreemding. ten opzichte van jezelf en van die van anderen, uitmondend in argwaan die vervolgens de basis vormt van agressie. ..We zullen elkaar weer eerlijk, met open handen, tegemoet dienen te treden. On gewapend. want het gebruik van wa pens zaL nimmer iets oplossen. Hoe mensen vanuit een christelijke visie toch recht kunnen praten, is om wanhopig van te worden." aldus oud-priester Ver- schuiven van de formule Gerritsma gaat. De schippers willen, dat er gezeild wordt met de zeilen van vorig jaar. Niemand mag het zeiloppervlak vergroten, met uitzonde ring van die schippers die volgens de berekeningen van de Delftse hoogleraar meer zeil mogen voeren op hun schepen. Dat geldt onder meer voor Keimpe van der Meulen en voor Siete Meeter. De laatste heeft zijn schip vorig seizoen verlengd en mag op grond daarvan zijn zeiloppervlak aanpassen. Lieteboek foar de Tsjerken op ’e nij yn ’t Frysk oerset Yn opdracht fan de Protestantse Tsjerken ynFryslün en fan de Roomsk Katholike Tsjerke hat in yntertsjerklike kommisje foar de oersetting, de psalmen en gesangen op 'e nij oerset. Men krieg hjirby deskundi ge help fan de bibelgenoatskippen. De sam- like tsjerken hawwe alle kosten op harren nammen. wylst de Fryske steaten en de Fryske Akademy stipe joegen, sadat dizze oersetting in goed byld jaan kin fan de tsjerke en de kultuerfan Fryslan. Sünt 1968 is der oan. in folsleine oersetting fan it Lieteboek fan de Tsjerken wurke. Foar in part koe werom fallen wurde op it béste üt ‘e psalmen en gesangen yn 'e beriming fan Fedde Schurer. It oare wurk waard dien troch Gerben Brouwer. Ber nard Smilde en Douwe A. Tamminga. Yn 'e Martinitsjerke fan Boalsert waard sneon- temiddei it Lieteboek oan in tal minsken offisieel oerhannige. OANTINKEN Tamminga fertelde de oanwêzigen mei Dit zei de heer Herman Verbeek uit Gro ningen. landelijk voorzitter van de Politie ke Partij Radicalen, donderdagavond in het sociaal cultureel centrum Het Bolwerk. Eerder, in zijn inleiding, die als onderwerp had ..geloof en politiek", toonde hij zich een vurig voorstander van de kleinheid, de kleinschaligheid. Door het willen zien van de zogenaamde grote verbanden gaat de intimiteit verloren. Er ontstaat een ver- Aanleiding tot het voorstel is geweest dat men de situatie na de wedstrijden van 1977 niet bevredigend vond. Bovendien is niet aan het verzoek van de VSB tegemoet gekomen om na die reeks een werkgroep in te stellen om ruimschoots voor de jaar vergadering van de SKS (op 25 februari) de hele zaak aan een nadere beschouwing te onderwerpen. Het is nu. met het oog op die vergadering en de wedstrijdreeks van dit seizoen, te laat om nog aan die wens te voldoen. Bij een alkoholkontrole die zaterdag van elf uur 's avonds tot half vier 's nachts op enkele invalswegen van Sneek gehouden werd, is tegen een drietal bestuurders van personenauto's proces-verbaal opgemaakt omdat bij blaasproeven bleek, dat zij te diep in het glaasje hadden gekeken. Eén van de bestuurders kreeg bovendien een proces-verbaal. omdat hij een stopteken van een kontrolerende politieambtenaar had genegeerd. Tijdens een achtervolging gaf de doorrijder spoedig zijn vlucht op. In alle gevallen werd een bloedproef afgeno men. s«« WWW® f. iff W w -■ f

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1