01 sessrar IJLST snekerU{kqerier II Ruim veertig procent bezit fiets met gebreken B. en w. van Wymbritseradeel „BIJGEDRAAID” „NIJEZIJL-ROODHEM” WEER STAPJE VERDER Rode Kruiskolonne kreeg snertgeld” van de LIONS van I Een enorme ’gebiedsuitbreiding’ van SNEEKER NIEUWSBLAD lè de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en =rt I B ll igg Z M iff -Ai Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN e.o 1 en de Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD H - - SNEEKER NIEUWSBLAD Beweegbare brug over Syl had de uit vijfendertig ..man I t i I I l r De raad van IJlst zal dinsdag een krediet van 45.000 gulden beschikbaar moeten stel len voor het besteksklaar maken van de tweede fase van het bouwrijpmaken van „Nijezijl-Roodhem" en tevens het aanleg gen van een noodbestrating van het eerste gedeelte der Roodhemsterweg. Dit is nood zakelijk om het bedrijventerrein te ont sluiten. Het watersportbedrijf „De Uitkijk” in IJlst heeft verzocht een steiger voor de kamping „De Geeeuwpölle” aan te mogen leggen. Het „Sneeker Nieuwsblad” heeft het toch al grote verspreidingsgebied (Sneek. Gaas- terland. Sloten. Wymbritseradeel en IJlst) uitgebouwd met van de gemeente Rauwer- derhem de plaatsen Deersum, Rauwerd, Poppingawier, Terzool, Sybrandaburen: verder de dorpen Oosterend. Itens, Rien, Hennaard en Bozum, met een oplaagver- groting van 2600 exemplaren. Totale op laag ruim 21.000. DONDERDAG 26 JANUAR11978 133ste JAARGANG No. 8 t i Morgenavond wordt er in de ONS-kantine aan het Zuidersportpark een jeugdspel- regelwedstrijd gehouden door de scheids- rechtersvereniging Sneek en Omstreken. In totaal doen aan deze wedstrijd, die om half acht begint, acht voetbalclubs uit het rayon Sneek mee. Aangezien de grondverkopen aan Baer- veldt b.v. te Sneek. Troelstra en De Vries b.v. en S. O. de Vries b.v. te IJlst door gedeputeerde staten zijn goedge keurd. moet dit deel van het be stemmingsplan nu bouwrijp worden ge maakt. In eerste instantie houdt dat nog het maken van een bestek in. In 1974 werd al een krediet van ruim 84.000 gulden gefourneerd. Dat bedrag was nodig voor de aanleg van de Oranje Nassaulaan. Via deze weg werd het moge lijk om het bedrijventerrein van de gebr. Wiersma te bereiken. 77 55 Naast de landschapsbescherming speelt bij de brugkeuze de kostenfaktor. Een vaste oeververbinding met een doorvaarhoogte van 1.20 meter boven FZP geeft de minste kosten. Een beweegbare elektrische brug de hoogste. De ram ineen liggen tussen de ƒ700.000.- en ƒ1.200.000.- eksklusief de kosten van een noodbrug. B en w halen ook nog even aan; uit het provinciaal overleg kwam in 1975 het ad vies van een vaste brug van 2.10 meter doorvaarhoogte. Boven deze hoogte komt Van de 2042 fietsen die vorig jaar door de politie van Sneek op-22 basisscholen in de Waterpoortstad zijn gekontroleerd, deugt 42 procent niet. De mannen van de Heilige Hermandad vonden dat aan de te hoge kant. Na de balans te hebben opgemaakt, kon men tot deze vaststelling komen. Vijfen zeventig procent van alle leerlingen heb ben de kans benut om hun fiets door enkele agenten op gebreken te laten nakij ken. Een school kwam met tweeëntwintig De kolonnekommandant deed verder de toezegging, dat het Sneker Rode Kruis bereid is om tegen kostprijs demonstraties met de pop te geven voor alle EHBO- verenigingen. Bedrijfsbeschermings- groepen en dergelijke, die dat zullen vra gen. Gewoon uitlenen zal men de ap paratuur echter niet. Daar is de ..dame" te kostbaar voor. Na de officiële overdracht van het „snert- geld" moesten al direkt enkele kolonnele- den. en zelfs bestuursleden van de Lions, de pop even ..proberen". Het geld voor het Rode Kruis kwam uit de derde snertaktie van de afdeling Sneek van Lions International die nu dertig leden telt. VAN GROOT BELANG Ver-schrik-ke-lijk blij toonden zich de ver zamelde leden van de kolonne. en de heer Rentier zei nog: ..het is minder makkelijk om het mond-op-mond beademen goed onder de knie te krijgen. Deze apparatuur zal ons erg helpen om het goed te leren en dat kan van groot belang zijn in ons waterrijke gebied”. neemt men niet alle leeftijden voor het onderzoek, er zal steeds drie jaar tussen zitten, dus 35. 38. 41 enzovoorts. De eigen bijdrage van de te onderzoeken vrouwen wordt, konform de provinciale richtlijnen, gesteld op vijftien gulden. toegelaten moeten worden. Hierbij merken b en w op. dat de ..Wegsloot" waterschapswater is. zodat beheersbe- slissingen niet door de gemeente geno men kunnen worden, hoogstens in over leg of samenwerking mét dat water schap. Zo is ook dit ..aangrenzende deel" dichter bij Sneek gebracht en heeft u via het Sneeker Nieuwsblad nog meer mogelijk heden uw bedrijf onder aandacht van op Sneek gerichte kopers te brengen. procent slechte fietsen nog als beste uit de bus. Eind februari of begin maart begint er weer een nieuwe aktie. waarbij het de bedoeling is. dat degene van wie de fiets in goede staat verkeert een sticker krijgt. De school-fietsenkontrole is eigenlijk een ver vanging van de kontrole bij de voorheen te rijden verkeersroute voor een verkeers- dipioma. waarbij de fietsen eveneens op veiligheid werden bekeken. Omdat dit is afgeschaft, wil men op deze manier toch enigszins een oogje in het zeil houden. Wat de Sylbrug betreft herhalen b en w de stelling, dat het een urgente zaak is. Ver vanging moet geschieden omdat herstel niet mogelijk is. De beslissing over de vervanging gaat gepaard met beantwoor ding van de vraag ..vast of beweegbaar" en met de wensen die er leven met betrekking tot de poelen ten noordwesten van Heeg. die variëren van ..rustgebied" tot „»penleg- gen voor de watersport". Wat dat laatste betreft scharen b en w van Wymbrit seradeel zich in het raadsvoorstel achter degenen, die het gebied rustig willen hou den. Grotere aantasting van dit nog vrij ongeschonden natuurgebied acht het kollege niet akseptabel. Boten van een bepaalde grootte en boten met een motorvermogen groter dan bijvoor beeld 7.5 pk zouden niet op deze poelen De weg. die men in gedachten heeft, zal tevens dienen als nieuwe uitweg voor de bewoners van Geeuwkade 22. een woning achter het huidige gebouw van Troelstra en De Vries. Voor dit besteksklaar maken, zal een eksterne deskundige worden inge schakeld en dat gaat IJlst veertigduizend gulden kosten. ..kunstmatige ademhaling" begint. Voorts schafte de kolonne zich een hoeveelheid „opplakwonden" aan. zal men nog werk pakken kopen en wordt het gammele aan- hangwagentje opgeknapt. Dr. Westerhof achtte het niet nodig breed voerig uit de doeken te doen waarom de Lionsclub dit jaar de Rode Kruiskolonne had gekozen om te laten profiteren van de opbrengst van de derde ..snertaktie". die in het najaar van vorig jaar werd gehouden in Sneek. Ysbrechtum. IJlst. Nijland. Schar- negoutum. Nijezijl en Oosthem. Daaarbij werden zo'n vierduizend liter erwtensoep aan de man gebracht. ..Als goede wijn behoeft het Rode Kruis geen krans en daar komt nog bij. dat ook u werkt onder het devies „Wij Dienen”, dat de Lions eveneens in hun vaandel voeren. U krijgt dit geld mèt de dank van de gemeenschap". Het kollege wil de grondprijzen in ..Nijezijl-Roodhem" opnieuw vaststellen. In 1975 was de raad akkoord gegaan met de bedragen per kavel voor woningwet- of premiekorporatiebouw (ƒ7000.-). per vier kante meter voor de christelijke school en een openbaar gebouw (het groepsbureau der rijkspolitie), beide 60.- en voor het bedrijventerrein wat nog over is 26.-). -.3.5 i XX- XS» Ongeveer tien tot vijftien weken denkt men in Sloten nodig te hebben voor de eerste restauratiefase van de Woudsender poort. Medewerkers van het bouwbedrijf Ykema uit de kleinste stad van Friesland zijn mo menteel bezig dit in slechte staat verkerende onderdeel van de histori sche stadswallen op te knappen. Zoals bekend is de toegekende ACW-subsidie niet toereikend om beide poorten aan te pakken, van daar dat de keus gevallen is op de slechtste van de twee. Terzijnertijd, hopelijk nog dit jaar, maar dat hangt af van de subsidiebeslissingen, hoopt men in het kader van de stads- rekonstruktie ook de situatie onder de waterlijn te kunnen beoordelen en aan te pakken. De werkzaam heden, waarmee een bedrag van een slordige anderhalve ton gemoeid is, worden uitgevoerd onder gezamen lijke supervisie van technische dienst Sloten en de Heidemaat schappij. (Foto Studio Ger Dijs). Voor de school en het openbaar gebouw gaat de prijs met vijf procent omhoog naar 63.-. Het bedrijventerrein wordt ruim 21 procent duurder, evenals de stijging van de kavelprijs (respektieve- lijk naar 31.50 en naar 8500 gulden). Voorgesteld wordt verder een bijdrage be schikbaar te stellen voor een onderzoek naar baarmoederhalskanker. In IJlst zullen zo n 110 vrouwen vanaf 35 tot en met 55 jaar in aanmerking komen. Overigens De noodbestrating van het verlengde der Oranje Nassaulaan zal dienen om de Baerveldt- en S. O. de Vries-terreinen be reikbaar te maken. Dit gaat een vijfduizend gulden kosten. Financiering van de kosten zal niet moeilijk zijn door de raming van de opbrengst der grondverkopen. nog het verschil (dertig veertig centime ters) tussen boven- en onderkant van de brug. (vervolg zie pagina 21) in Heeg heeft nu voorkeur Het zit er nu dik in. dat er over de Syl in Heeg een beweegbare brug komt. Burgemeester en wethouders van Wymbritseradeel hebben namelijk aan de leden van de gemeenteraad een voorstel toegezonden waarin men adviseert om, uit een rijtje keuzemogelijkheden, diè te kiezen die leidt tot het bouwen van een brug over de Syl „van een zodanige konstruktie, dat een eenvoudige (hand)bediening mogeljjk is”. Erkend wordt daarbij dat „bij het kiezen van een dergelijke brug, met een nog nader vast te stellen hoogte, nog sterker geselekteerd kan worden, zowel vanwege de openingstijden als door het vaststellen van welke boten kunnen worden doorgelaten”. Het voorstel „brug over de Syl” staat op de agenda voor de raadsvergadering van donderdagavond 2 februari, die gehouden zal worden in 't Himsterhüs in Oosthem - een bijeenkomst waarin ook de Sportnota behandeld zal worden. Dit werd door het kollege geweigerd. „De Uitkijk” heeft zich nu tot de raad gewend als protest tegen deze beslissing. B. en w. motiveren hun afwijzing door te stellen dat door het maken van deze aanlegsteiger één van de weinige fraaie rietkragen, die IJlst nog bezit, aan het oog onttrokken zal worden. Bovendien zal het landschap ter plaatste ontsierd worden door het aanbren gen van een dergelijke voorziening. Het „Sneeker Nieuwsblad” met zijn aktieve redaktie. verzorgt de nieuws- vergaring op attraktieve wijze. De vaklieden zorgen met behulp van de meest moderne apparatuur (foto grafisch zetten, beeldvervaardiging van af tekening, foto's of gladdrukken) dat uw advertentie wordt geplaatst zoals u dat wenst. Onze ontwerpers willen u gaarne van dienst zijn, onze opmakers hebben aandacht voor hun opdrachten, kortom: u komt ook wat de vormgeving betreft aan uw trek! Door de efficiënte werk wijze ad verteert u in het Sneeker Nieuwsblad op scherpe mm-prijzen. Wij verstrekken u graag uitgebreide kontrakt-informatie. „Het Sneeker Nieuwsblad”, voor het eerst verschenen in januari 1846, is in alles „bij- de-tijd”. In dit nummer is als bijlage opgenomen „Uit de Marktstraat” (voorlichtingsorgaan van de gemeente Sneek). De hemel te rijk toonde zich gisteravond de Naar de op voorhand aangeschafte dingen plaatsvervangend kommandant van de Sne- had de uit vijfendertig „man" bestaande ker Rode Kruiskolonne. de heer A. Rentier, kolonne al lang verlangd, maar men had ze met de cheque van vijfduizend gulden die bij gebrek aan aards slijk nog niet kunnen hem werd overhandigd door de voorzitter aanschaffen-, een mond-op-mond van Lions International, dr. I. J. Westerhof. beademingspop met bijbehorende appara- De beer, waarvan de huid al was verkocht, tuur waarop men kan aflezen of beade- was geschoten... De spullen, die voor het ming en hartmassage wel goed worden toegezegde geld waren gekocht lagen na- uitgevoerd, plus een aantal mond-neus melijk al in het Rode Kruisgebouwtje aan voorzetstukken die verwisseld kunnen wor de Geeuwkade uitgestald. den als een .volgende kursist met de KM

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1