CDA-STATENLID VAN DEINUM IN HEEG: IJLST SNEKER^KOERIER Kollege in Gaasterland blijft er bij: In Harichsterbos hoort geen huis voorJachtkombinatie’ pakken” „Friesland mans genoeg om zaken zelf aan te E I I oil r w ILw! i Ï7 Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL van en ilsiiil is, BW s MAATREGELEN TEGEN OVERLAST OP EILAND Dit blad verschijnt bovendt«.a donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN e.o en de Hef Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD De Oeletoeters zijn „los”. Over enkele dagen misschien total. Wie zal hel zeggen. Zaterdag werden de karnavals- aktiviteiten geopend met een daverend feest voor de gehandi capte jeugd in het sociaal-kultureel centrum „Het Bolwerk” in Sneek. De hele meute, die aan het feest deelnam, was gekostumeerd. Voordat de Oeletoeters met Prins Adrianus 1 hei geweldige jèest kwamen opluisteren werden er allerlei spelletjes gedaan en was er een poppenkastvoorstelling, die verzorgd werd door de leiders en leidsters. Wethouder mevrouw W. Unema-Ehlhardt kwam ook even een kijkje nemen op het luidruchtige gebeuren. Zij werd prompt door Prins Adrianus 1 en (jeugd) Prins Marcel 1 onderscheiden in de persoonlijke huisorde van de beide prinsen. (Foto Studio Ger Dijs). REORGANISATIE BIJ DE B.V. MIEDEMA Botsing na de derde keer onvermijdelijk iii 1 SNEEKER NIEUWSBLAD In Sneek ging kursus kindertoneel van start wel les aan schoolklassen, waar vaak meer en dan is het vaak stukken moei lijker om er iels uil te halen Naar aanleiding van een gesprek met een aantal bewoners van de wijk het Eiland in Sneek over overlast van een tweetal daar gevestigde overslagbedrijven heeft het ge meentebestuur besloten een aantal maatre gelen te nemen. MAANDAG 30 JANUAR11978 133ste JAARGANG No. 9 ..Over vijftien weken hoop ik echt resul taten met ze te hebben bereikt. Dan moet er een spel zijn ontstaan, maar het is afwachten. Waarschijnlijk vallen er nog wel enkele af en komen er weer andere bij. Pas wanneer ik zeker weet w ie er blijven, kan ik me er een totaal beeld geven". Geeke werkt niet alleen met kinderen. In de zomer trekt ze met een vijftal andere kollega's langs verschillende kampings om de vakantiegangers het toneelspel te laten beoefenen. De verwachtingen zijn vaak te hoog, maar over het algemeen bereiken ze leuke resultaten. Het is dan ook maar spel. Burgemeester en wethouders van Gaas terland blijken van mening, dat het stichten van een beheerderswoning voor een jachtkombinatie niet noodzakelijk is voor een toezicht of beheer van het als natuurgebied aangewezen terrein. (Zie vervolg op pagina 5) „Veel provincies lijken steeds meer te plei ten voor decentralisatie van eigen be slissingen. en we zijn in Friesland ook mans genoeg om de zaken zelf aan te pakken”. Met als uitgangspunt „wat doet het CDA in Friesland voor u" sprak donderdagavond in het Heechhüs CDA-Statenlid de heer H. Deinum uit Itens. De CDA- propagandagroep van Wymbritseradeel had hem uitgenodigd. In de toekomst wil de provincie ver schillende taken, die nu vanuit Den Haag worden geregeld, overnemen. De heer Dei num stelde dit als ..baas in eigen huis". Als voorbeeld nam hij het onderwijs. ..Wan neer we dit vanuit de provincie gaan rege len zal het allemaal veel vlotter verlopen. Zo zal de straat regelmatig schoon gemaakt worden, de huidige politiekontróle blijft gehandhaafd, daar waar het fietspad bij het de Hooppark uitmondt op de Boeier- straat zal een hek geplaatst worden, zodat men niet zomaar de straat oversteekt en er komen betonpalen op kwetsbare punten van de route van de zandwagens. Deze laatste maatregel zal worden genomen ter bescherming van de trottiorband. Burgemeester en wethouders van Sneek zullen verder aan de raad voorstellen het definitieve schetsplan voor het nieuw te bouwen pensiontehuis ..Cruycebroeders- hof vast te stellen. Ook zal gevraagd worden een krediet beschikbaar te stellen voor de bouw van het nieuwe pensionte huis in de Maria Louisestraat. Er kan gemakkelijker overleg worden ge pleegd met de gemeenten. Wel moet hier bij in de gaten worden gehouden dat de onderwijs!nspekties van elke provincie on derling goed kontakt hebben. Dan kan de struktuur steeds op een gelijk peil gehand haafd blijven". Op het gebied van de werkgelegenheid is ook nog wel het een en ander te doen. De heer Deinum schatte dat er in I980 toch wel ruim twaalfduizend werklozen zullen zijn, tegenover tienduizend nu. Hoe dit naar beneden kan worden gedrukt was voor de zegsman ook nog een raadsel. Een toneelgroep van eigen leden voerde vrijdag- en zaterdagavond in het Noorderhoek wijkgebouw de „Schuttersheuvel” het uit het Engels vertaalde toneelstuk „Tot wederdienst bereid” op van Piet Mossinkhof. De regie was in handen van Jan op den Dries, die het blijspel met ferme hand regisseerde. Het draaide allemaal om een rijke bink, die een belofte tot wederdienst doet aan iemand, die hem na een ongeluk het leven redt. Dat leidt en lijdt lol allerlei (meest komische) ver- en ontwikkelingen, maar tenslotte krijgen „ze”elkaar en krijgt ieder het zijne. Beide avonden was de „Schuttersheuvel” totaal uitverkocht en zaterdagavond was het zelfs passen en moest men stoelen bijslepen om het publiek op te kunnen vangen. Het was echter achtera] allemaal de moeite en de inspanning waard gebleken. Na het toneelstuk bleef men nog een uurtje gezellig bijeen. - De wijkvereniging Sperkhem/Tuindorp bood haar leden vrijdagavond in de aula van de R. J. Sipkensmavo de gelegenheid een toneelstuk te zien. Het was het blijspel „Welkom binnen", dat opgevoerd werd door de toneelgroep van de Lemmerwegwijk-west. Evenals destijd in eigen omgeving oogstten de Lemmerweg-akteurs ook in het Sperkhem groot sukses. Een dansje-na werd opgebouwd door muzikant J. van Aalderen. (De foto in de „Schuttersheuvel” is van Foto Studio Ger Dijs). Met opzet is in deze groep ook rekening gehouden met het leeftijdsverschil. ..De leeftijden kunnen niet te ver van elkaar liggen, wantje hebt nu al dat een tienjarige zegt: dat is milieuverontreiniging, waarna een acht-jarige vraagt wat dat dan wel is. en een twaalf-jarige legt dan uit dat het ..1.11 t allemaal niet zo vlot verloopt geeft Geeke dingen, maar het is de bedoeling dat de wel een hint in de richting van een onder- l"“'* 1 wel’p. ..Ze hebben zelf dan wel zoveel r fantasie dat er echt iets leuks uit kan komen. Ze bedelen elkaar een rol toe. Het ene kind wil een bepaald figuur zijn en zegt dan tegen de ander wat diegene uit moet beelden. Hier komen wel eens on enigheden uil voort, maar dan spring ik er wel tussen". Alhoewel kinderen zich realiseren dat toneel ver van hen afslaat, willen ze het zo goed mogelijk doen. Het gewone vadertje en moedertje spelen wordt zelfs vergeten. Tegenwoordig is dit ook niet zoveel meer in trek dan voor enkele jaren geleden. Toen ging je nog op hoge hakken van moeder en een jurk van oma. of de pijp van opa en een jas van vader de straat op,om samen achter de kinderwagen een gezin uit te beelden. Dat er nu mogelijkheid is om samen speels en toch gericht toneel te spelen moet volgens Geeke heerlijk voor ze zijn. ..Na tuurlijk heeft niet elk kind aanleg om tot echt toneelspel te komen, maar in de eerste plaats moeten ze er plezier in hebben. Je kan het eigenlijk ook geen toneelspelen noemen, maar alleen spelen komt veel beter tot zijn recht. Ze staan tenslotte niet op het toneel, maar verplaatsen zich in een andere tijd en ruimte. Omdat ze de kinderen stuk voor stuk wil kunnen observeren zal de groep niet groter Burgemeester en wethouders van de gemeente Gaasterland houden voet bij stuk; er zal geen medewerking worden verleend voor hel bouwen van een „beheerderswoning” ten bate van de „Jachtkombinatie Gaasterland" in het Harichsterbos. Het kollege doet dit uitkomen in een brief aan de gemeenteraad, nadat het Architektenburo Gielstra- Haarsma te Wijckel beroep bij de raad had aangetekend tegen de al eerder genomen beslissing. Voorgesteld wordt gewoon om „nu er in dit stadium geen wettelijk beroep op de raad mogelijk is. het schrijven van de architektenburo niet ontvankelijk te verklaren". ZWAKKE STRUKTUUR „Er is nog wel hoop voor de kleine bedrijven die uitbreidingsmogelijkheden hebben. We zitten met het probleem* dat we een te zwakke struktuur hebben om de werkloos heid zo maar even op te tossen”. Naar buiten toe wordt Friesland ook niet op de juiste wijze gepropagandeerd. ..We hebben het altijd maar over de mooie groene weiden en de zee van ruimte. Wanneer je vooruit wilt is dit eerder een nadeel dan een voordeel. Natuurlijk moet het bew aard blijven, maar wanneer je het op deze manier gaar verkopen worden de konsekwenties er niet beter op. Er moet tenslotte geieeft en gewerkt worden. De bewoners van de kleine dorpen moeten desnoods tegen een bestemmingsplan in gaan. wanneer ze denken dat er ook nog andere mogelijkheden zijn. Het beste kun je dan maar persoonlijk aan de bel gaan trekken". In verband met het voor de toekomst zeker stellen van de in B.V. Miedema onderga- brachte bedrijven hebben in deze B.V. enkele reorganisatiemaatregéien plaats gevonden, in de vestigingen te Emmen. Steenwijk en Meppel is voor enkele oudere medewerkers een gunstige afvloeiingsrege ling getroffen, en hebben enige medewer kers in parttime verband ontslag aange zegd gekregen. Ook op direktie-niveau is er een w ijziging 'ot stamt gekomen: in de toekomst treden op als direkteuren de heren J. Miedema te Hoogeveen en Joh. Miedema Jr te Sneek In het personeelsbestand te Sneek komen geen veranderingen. Het personeel en de daarvoot in aanmerking komende instan ties zijn van deze wijzigingen op de hoogte gebracht. Omdat een kraanwagen de afslagstrook naar Oppenhuizen bezette, moest een personenwagen vrijdagavond hatd af remmen om een botsing te voorkomen. Achter hem kwam S.R.K. uit Bolsward met zijn Datsun die nog maar net uit kon wijken om een klap te voorkomen. J.P.B.. uit Drachten bemerkte de Datsun echter te laat op. waarvoor het na drie keer toch raak werd. Beide laatste auto's werden zwaar beschadigd. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Minder goed kwamen de 30-jarige G. H.C.H. uit Sneek en de 59-jarige mevrouw B. van E. eraf toen ze vrijdagavond met hun Opel Kadett op de ruilverkavelings- weg van Woudsend. na eerst in de berm terecht te zijn gekomen, in de sloot beland den. Beide werden door voorbijgangers bevrijd en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De 22-jarige M N. uit Berlikum schramde vrijdagavond in Woudsend. nadat hij een klapband had gehad, eerst een boom en vloog vervolgens tegen twee bomen. Met alleen zware materiële schade kwam de jongeman met de schrik vrij. In het voorstel aan de gemeenteraad wordt beheer en het onderhoud, zouden onder nog eens verteld, dat de gronden waarop bepaalde voorwaarden er een plaatsje mo de ..beheerderswoning" zou gebouwd moe- gen krijgen, ten worden, deel uitmaken van een ..par tieel bestemmingsplan voor het buitenge bied - plan natuurgebieden", dat reeds naar Gedeputeerde Staten ter goedkeuring is opgezonden. De grond heeft de bestem ming ..natuurgebied B". dat wil zeggen ..bebouwing werenit Alleen niét voor bewoning bestemde gebouwen, en dan nog alleen als ze noodzakelijk zijn voor het Woensdagmiddag is in het Sociaal- dan vijftien leerlingen worden. „Ik geef ook Kultureel Centrum het Bolwerk in Sneek gestart met de kursus kindertoneel. Kinde- Han dertig leerlingen in kunnen zitten. ren in de leeftijdsgroep van negen tot en met twaalf jaar hebben dan de gelegenheid om aan deze vorm van expressie aandacht te besteden. Vijftien weken achter elkaar zal door Geeke Bos les worden gegeven. Ze doet dit op een hele bijzondere wijze. Houdt zich zo veel mogelijk afzijdig van haar leerlingen, maar bestudeert ze aan dachtig. De kinderen worden geheel vrij gelalen en mogen dan ook zelf weten - welke rol ze w illen spelen. Wanneer het vervuiling is. Op zichzelf zijn dat wel leuke kinderen elkaar begrijpen". i ■f

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1