HET CARNAVAL TREKT DOOR .DRABBELDONK’ I Weg vrij voor aansluiting „Zuidwest Friesland” Veel belangstelling voor het af scheid mevr. Attema als direktrice Skülplak Was er tijdens de officiële receptie, zoals gezegd, een groot aantal mensen dat me vrouw Attema de hand wilde drukken, ook in- de middaguren, toen bewoners en perso neel de gelegenheid kregen afscheid van de direktrice te nemen, raakte de aula flink Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL van en IJLST SILEKER^KOERIER i R H ïgr Iw ■k ■Ek llglf Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. De 30-jarige employé van de Vereniging Nederlandse Gemeen ten Ydo Blom, zijn charmante vrouw Ida Blom-Walstra en hun l’/i-jarige kleine „Blommetje” Rinke Vdo vormen samen het gezin, dat als duizendste lid is ingeschreven van de Wijkvereni- ging Lemmerweg-west. De oudste en grootste Sneker wijkver- eniging voert momenteel een nog lopende ledenwerfaktie, die het aantal leden intussen heeft gebracht op het respektabele aantal van 1027. Het echtpaar Blom, wonend aan Molenpaal 26, werd gisteravond in een vergadering van de wijkvereniging - in de Kaatslandschool - gehuldigd en kreeg na een toespraakje van voorzitter P. van der Veldt een bloemstuk. (Foto Studio Ger Dijs) en de Vandaag heten wij een groot aantal nieuwe lezers welkom. Zoals vorige week al aangekon- digd heeft het Sneeker Nieuwsblad met ingang van dit tiende nummer van de 133ste jaargang haar verspreidingsgebied vergroot. De dorpen Deersum, Imsum, Poppingawier, Rauwerd, Sijbrandaburen en Terzool in Rauwerderhem en Itens, Oosterend en Rien in Hennaarderadeel krijgen dit streekblad voortaan in de bus. De oplaag van het Sneeker Nieuwsblad is daarmee gestegen tot ruim 21.000. Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD BI VWO h O w Éii -fgg BW» S-'g 1 i SNEEKER NIEUWSBLAD R AU WERDERHEM WIL BIJ DE „REGIO SNEEK Welkom nieuwe lezers ter soelaas kan bieden. De hele zaak wil men eigenlijk niet overhoop helen omdat meer dorpen op het net aangesloten kun nen worden. Namens de bewoners van de huisjes sprak de heer Boeijenga een woord van dank uit en hoopte dat ze net zoveel plezier mocht beleven aan haar nieuwe baan. Tenslotte bedankte mevrouw Attema voor de vele blijken van belangstelling, een ervaring die haar echt goed had gedaan. DONDERDAG 2 FEBRUAR11978 133ste JAARGANG No. 10 LICHTPUNT BIJ KRUISING Wat het aanbrengen van een lichtpunt bij de kruising Rijksweg-Abbengawiersterdyk betreft kreeg de raad wèl genoegdoening. De heer L. Kribs (FNP) kon zich echter wel voorstellen, dat b en w tegen de relatief hoge investering hadden aangehikt. Toch sputterde het kollege niet meer tegen toen ook de andere raadsleden vonden, dat men maar gulden) heen moest stappen. DE ROUTE De stoet vertrekt van de Veemarkt en zal langs de volgende route naar het uitgangs punt terugkeren: Stationsstraat, Martini- plein, Oude Koemarkt, Hoogend, Singel, Hooiblokstraat, Bothniakade, Jousterkade, Kleinzand noordzijde, Gedempte Poorte- zijlen, Wijde Burgstraat, Nauwe Burgstraat, Schaapmarktplein, Grootzand, Oude Koe markt, Grote Kerkstraat, Marktstraat, Klei ne Kerkstraat, Kruizebroederstraat, Wijde Noorderhorne, Westersingel en Stations straat. (vervolg zie pagina 23) Bij het ter perse gaan van deze editie waren praktisch alle deelnemers aan de kamavalsoptocht van zaterdag bekend. Vast staat dat de optochtnog mooier zal worden dan die van de afgelopen jaren. Dit is op zichzelf uniek voor Drabbeldonk. Ook ’s winters blaast de (carnavalsvereniging leven in Drabbeldonk. Namens de gemeentepolitie van Sneek wordt verzocht zoveel mogelijk de binnenstad van Drabbeldonk met de auto te mijden. Kom met de fiets, dat zal ongetwijfeld geen parkeerproblemen met zich meebrengen. Willen ook de bekende foutparkeerders - elk jaar heb je ze weer - op het Kleinzand, Grootzand en Bothniakade rekening houden met de breedte (4 meter) van de optocht. Houdt de stoet niet ongewild op. In principe is dus nu al het besluit gevallen zich bij het samenwerkingsverband Zuid west Friesland aan te sluiten. Burgemeester mr. J. van der Meer en de wethouders mevrouw H. T. de Haan-Meintema (PvdA) en IJ. Damstra (FNP) zullen de toetreding verder voorbereiden, waarna dan aan de vroedschap van Rauwerderhem het aller laatste woord is. Verwacht wordt, dat de zaak binnen niet al te lange tijd in kannen en kruiken is. Wat bij de behandeling van de begroting, waaraan geen algemene beschouwingen vooraf gingen, niet werd gehonoreerd was de wens van de heer H. R. Schaap van de VVD. Die wilde, dat op enkele vaste plaatsen in Imsum - liefst bij bedrijven - enige brandslangen werden geplaatst om in geval van brand alvast met blussen te kunnen beginnen, vóór de brandweer van Rauwerd er was. Het was burgemeester Van der Meer na talrijke besprekingen met mensen die er verstand van hadden echter gebleken, dat zo’n voorziening weinig nut heeft. De brandweer is er altijd ais de kippen bij met deskundig en geoefend personeel en goed materiaal. Schaap drong tenslotte niet langer aan. De heer W. Trenning, een van de „mensen van het eerste uur”, schetste in vogelvlucht de totstandkoming van It Skülplak en hoe mevrouw Attema vanaf het begin er alles aan gedaan heeft een en ander tot een sukses te maken. Dat het dat inderdaad is geworden, daaraan twijfelt niemand, zo meende hij. Ds. J. H. Halsema noemde haar een „soort dominee”, iemand die door iedereen zeer gewaardeerd werd om haar woorden van troost. ’s Avonds trad in eerste instantie een zanggroepje op. geen onbekende voor de bewoners van het Gereformeerd be jaardencentrum overigens. Toepasselijk werd mevrouw Attema toegezongen. Vervolgens droeg de heer D. Beintema. voorzitter raad van bestuur, een gedicht voor van Fedde Schurer, het „sukses- nummer” Mata Hari. men eerst wil weten hoe de persleiding voor de rioolzuiveringsinstallatie komt te lopen. En dat hangt weer af van op welke rioolwaterzuiveringsinstallatie men wordt aangesloten. Op die in Grouw of die in Sneek. Bij de gemeente Rauwerderhem geeft men de voorkeur aan een verbinding met Sneek omdat men meent, dat dan WONINGEN VÉRKOPEN? De onderhoudskosten aan de in bezit van de gemeente zijnde woningen lopen wel sneller op dan de huur omhoog gaat. De (vervolg zie pagina 23) Middels „deze operatie” is de „omgeving” nog dichter bij het koopcentrum Sneek gebracht. Het gevolg is dan ook dat men via het Sneeker Nieuwsblad niet alleen de produkten van de adver teerders, maar ook het streeknieuws sneller en beter onder de aandacht van veel meer mensen dan voorheen kan brengen. De mensen van het Sneeker Nieuwsblad staan graag voor de nieuwe lezers klaar. Niet alleen de akwisitie (over de mogelijkheden en de scherpe mm-prijzen), het technisch personeel (over hoe het uitgevoerd kan worden) en de administratie, maar ook de redaktie staat graag voor de nieuwe lezers klaar. Hoe in kontakt is te komen, kan men vinden in de adressenlijst op pagina 25. De gemeenteraad over de kosten (ongeveer vijfduizend dens de behandeling Door het goedkeuren van de „gezond sluitende” begroting 1978 heeft de gemeenteraad van Rauwerderhe'm dinsdagavond het kollege van b. en w. door het beschikbaar stellen van een krediet meteen gemachtigd de weg te effenen voor aansluiting bij het samenwerkingsorgaan Zuidwest Friesland. Die volmacht kreeg het kollege zonder dat er verder over werd gepraat „Raerderhim” was immers de laatste jaren al langzaam naar de regio Sneek „toegegroeid”; onder meer door aansluiting bij de Muziekschool Sneek en Omstreken, het meedoen aan het werkvoorzieningsschap Waghenbrugghe en door het reeds als kandidaat-lid volgen van de ontwikkeling in „Zuidwest Friesland”. Onder een overweldigende1 belangstelling werd dinsdagavond in Sneek afscheid genomen van mevrouw F. Attema, die vanaf 1961 eerst als hoofd van de huishouding en later als direktrice aan het bejaardencentrum „It Skülplak” is verbonden geweest. Mevrouw Attema (45), die vanaf april verder als mevrouw Jansen door het leven zal gaan, vertrekt naar Almelo, waar ze in eenzelfde tehuis een onder-direktrice-funktie zal gaan vervullen. Wie haar opvolgster zal worden, is nog onbekend. Schuurman leidt telkens tot moeilijkheden, worden of een buis met een grotere diame- Burgemeester Van der Meer noemde dit - J inderdaad een „zwak punt”. Bekeken zal ■■■■inmBSEaBQEBKI vol. Bij die gelegenheid werd mevrouw Attema diverse fraaie kado's overhandigd. Zo ontving zij van de huisgenoten een Makkumer kom. van het bestuur een fiets, van het personeel een koffiezetapparaat en van de „huisjes”-bewoners een enveloppe met inhoud. ’s Middags was de fiets reeds aangeboden, maar op de receptie moest ’ie natuurlijk voor de fotograaf nog even tevoorschijn worden gehaald. Trots poseert mevrouw Attema bij haar „karretje”, geflankeerd door haar zus ter, mevrouw A. Riemersma, en bewoners- voorzitter A. Jansen, die zich tijdens het officiële gedeelte een gewiekste ceremoniemeester toonde. (Foto Studio Ger Dijs). De zes overgebleven privaattonnen bleken k'VD), J. de Jong uit Terzool (Protestants bij de raadsleden zwaar op de maag te Christelijke Groepering), wethouder me- liggen. In drie van die panden is het echter vrouw H. T. de Haan-Meintema uit Rau- mogelijk waterclosets aan te leggen. Het werd (PvdA), burgemeester mr. J. van der kollege zal er werk van maken en een Meer, wethouder IJ. Damstra uit Irnsum passende financiële regeling zien te treffen. (FNP), D. Groeneveld (notulist) en L. Krips. Weinig minder welriekend was het punt uit Poppingawier (FNP). Wegens ziekte was van de doorstroming van het riool bij niet aanwezig S. Tuttel uit Irnsum (PvdA). Terzool. Vooral het regelmatig „ver- stopt" raken van een buis bij timmerman van Rauwerderhem tij- van de begroting ’78. Van links naar rechts: A .C.G. van Steen uit Irnsum (KVP), H. R. Schaap uit Deersum o «OS’ Vk I fl x i 1 S

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1