Sneker ambtenaren zijn STATEN ACHTER P. P. D OPVATTING REKREATIE Vragenaanval op SLOTER KOLLEGE I IJLST sJSEKEBMKQSBISB omringd door speelgoed helminaschool. Alitta van der Woude en Marleen Mulder. Joh. Pestschool. Watze Pieter Hoogland Gysbert Japikschool. Klaske Sikkes De Klokslag. Sjoerd Woud- stra Joh. Postschool. B. Dotinga Eben Haë- zerschool.. Jan Herman Scheffer Zwette- school en Hans Brouwer Th. van Aquin- school. Enkele kinderen van de derde en vierde klas van de Eben Haëzerschool voerden onder leiding van de heer J. Luth op dwarsfluit, enkele dansjes op. ”Ik snap hjir gjin moer fan ilBr wi 1 i en van iSi S W A de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan s Brandje in kamer Cruycebroedershof ifitl i l« 1 I 'V m I ■H NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD 9 9 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. o en de i Ld i ■■MM* 1 1B’ 1 SNEEKER NIEUWSBLAD Raad eistwoning beheerder Trime goedkoper verbeteren 1 <3* Niemand scheen goed begrepen te hebben, (Vervolg zie pagina 23) De statenleden van de provincie Friesland blijken zich goed te kunnen vinden in de Gedeputeerde Renkema (CDA) beperkte zich in zijn antwoord lot een beschouwing over de te volgen procedure en deelde mee dat de reaktic van Gedeputeerde Staten straks in de antwoordnota te vinden zal zijn. O. CAN DER GOOT (CDA) - financieel ekspert - DONDERDAG 9 FEBRUAR11978 133ste JAARGANG No. 12 H BROUWER (CDA) - wanneer gesproken? Wethouder mevrouw D. Y. W. de Graaff- Nauta verwijderde de strook waarachter de gaten zitten waardoor de kijkdozen bewon derd kunnen worden. Hierdoor wordt de voor geopend verklaard. Op de achtergrond mevrouw N. Schouwstra. een van de kommissieleden die de kijkdozen heeft beoordeel en de prijzen uitreikte. (Foto Studio Ger Dijs). De man. die in het verleden bekend stond, als een lastige tegenstander van b. en n„ plaatste zich in deze affaire pal achter de voorzitter en zijn sekondanten. Het CDA had schriftelijke vragen ingediend met be trekking tot de scholenbouw, de Poarte en vooral de gang van zaken rond de subsidie verlening in restauratiegevallen. Aan de aankoop had al een hele voorge schiedenis vastgezeten. Onderhandse aan koop. toen plotseling een openbare veiling. De gemeente, partner bij de eerste onder- handelingen. kreeg via een ..stroman" de woning toch voor minder dan eerst. Een geschrokken verkopende familie kreeg uit eindelijk toch meer dan gedacht, maar minder dan het eerste bod van de gemeente. Tj. de Jong: wildweststory van drie CDA-musketiers ^2 het beleid gekonkretiseerd wordt. Feit is in ieder geval wel dat voor de overheid een opvattingen, die de mensen van de PPD in belangrijke rol is weggelegd. Zij moet re ge- de nota rekreatie hebben neergelegd. Dal werd gisteravond tijdens de bijeenkomst Hij heeft zijn spijt betuigd, vertelde Van der Goot omstandig, en hij wil het goed maken door zelfwerkzaamheid. En daar mee heeft het kollege in het voorstel reke ning w illen houden. Maar hoe men het ook wendt of keert, de raad moest een ekstra WERVELSTORM krediet beschikbaar stellen om de verbou- Dat schijnt uit de hand te zijn gelopen, wing mogelijk te maken. Tenminste als we de verhalen van wethou der O. van der Goot (CDA) mogen gelo ven. De beheerder had toestemming op de zolder de bordkartonnen slaapkamers op te ruimen en uiteraard een nieuw behan getje in de kamer aan te brengen. Toen schrootjes en linnen verwijderd waren in het hoofdleefvertrek. schrok men. De tentoonstelling is tot en met 25 februari iedere dag van 9.00-12.00 en van 14.00- 17.00 uur te bezichtigen. raadzaal te zien. In de hal staat een bokke- wagen uit het Old Burgerweeshuis, die het Fries Scheepvaart Museum beschikbaar heeft gesteld. Kinderwagens en poppen zijn ook in de kollektie opgenomen. Omdat het tenslotte een kinderspeelgoed- tentoonstelling is. meende men. dat de ander jeugd van Sneek er ook in betrokken moest worden. Alle leerlingen van de lagere scho len mochten een kijkdoos insturen, die door enkele mensen bekeken en beoor deeld zou worden. De volgende elf kinde- tentoonstelling ren behaalden een prijs in de vorm van een puzzel: Rudy Troostheide De Ark. Elvira Brink Frittemaschool. J. de Groot Con ventschool. Nellie Terpstra Kon. Wil- De kwaliteit van de muren was slecht: het leek wel of er een wervelstorm door was gegaan. Anderszijds moest ook ge steld wjorden dat de nieuwe bewoner in zijn ijver hier en daar iets te rigoureus aan het breken was geweest. Het kolle ge was er wel van geschrokken, maar achteraf heeft men gezegd, zoals de plannen nu zijn, moet het wel in de geest van wat de beheerder dacht, ge beuren. De Gaasterlandse raad kwam in juni van het vorig jaar in spoedeisende zitting bijeen om het voorstel goed te keuren. Reden: de rustige dagen voor de beheerder kwamen toen aan en de handige beheerder had dan mooi de tijd de w oning zelf w at op te knappen. Met hulp van inwoners van Sneek en omstreken zijn een aanzienlijk groot aantal speelvoorwerpen uit grootmoeders tijd in de tentoonstelling ondergebracht. Naar aanleiding van enkele advertenties kwa men een vijftigtal reakties binnen' van mensen die ergens op zolder of in een diepe kast nog wel het een en hadden verborgen en dit graag beschikbaar wilden stellen. De meest uitzonderlijke, leuke en oude speelgoedvoorwerpen zijn op unieke wijze uitgestald en van grote edukatieve waarde. Om een indruk van de gevarieerdheid van voorwerpen te geven: een speelstal. blok- kedozen. kleppers en oude foto's zijn in de TRAGE AFWIKKELING Het ongenoegen van het CDA kwam voort uit de vermeende tfage gang van zaken rond de afwikkeling van subsidies. Twee Slotenaren hadden bij het CDA hun hart (Vervolg zie pagina 23) Ie Bibliotheek duidelijk. De sprekers hiel den van de verschillende partijen hielden zich op de vlakte. Hun beschouwingen muntten uit door oppervlakkigheid. Slechts één van de sprekers, de CDA-er G. J. Wesselink kwam met konkrete uit spraken. Nadat hij gesteld had dat hij de hose prijzen BIJSMAAK Maar dat laatste viel niet zo goed bij de raad. De hele affaire riep overigens w range bijsmaken op. Er was bijvoorbeeld inder tijd afgesproken dat het besekikbaar ge stelde krediet van dertigduizend gulden niet zou worden overschreden. Nu echter Een overbuurvrouw van het pensiontehuis Cruycebroedershof aan de Kruizebroedersstraat in Sneek ontdekte dinsdagmiddag een grote rookont wikkeling in één van de kamers in het tehuis. Ze sloeg alarm. De brandweer kwam er aan te pas en had het brandje gauw onder de knie met een in het tehuis aanwezige brandslang. Waarschijnlijk heeft de bewoner van de kamer een peukje of een stukje vuur op een stoel laten vallen. Die vloog in brand en daarbij gaf de kunststof een geweldige rookont wikkeling af. „Dit is de wildweststory van drie musketiers die er wat in omspringen en vragen naar de bekende weg". Aldus karakteriseerde Gemeentebelanger Tj. de Jong maandagavond in de Sloter raad de vragen van drie CDA-raadsleden aan het kollege. Hij adviseerde de konfessionelen eerst maar e'ens informatie in te winnen bij de voorzitter van het kollege van burgemeester en wethouders en vervolgens bij de kommissie Stadsherstel „in plaats van er zo doldriest in om te springen. Ik vind dit zonder meer een afgang Het aksent lag vooral op het laatste, zo werd duidelijk. ..Wat is de oorzaak geweest van het feit dat de subsidieaanvraag van twee panden (misschien zijn het er wel meer geweest) Voorstreek en Dubbelstraat zo'n twee maanden is blijven liggen?" en ..Onze indruk is dat de animo om wonin gen in de binnenstad te restaureren af neemt. waardoor het jaarlijks door de minister beschikbaar gestelde bedrag maar gedeeltelijk wordt gebruikt". Het zijn twee citaten uit de waslijst van opmerkingen en vragen. werd om ruim twaalfduizend gulden meer gevraagd. Wethouder D. Y. W. de Graaff-Nauta opende dinsdagmiddag in het raadhuis van Sneek de tentoonstelling „Kinderspeelgoed". De wethouder zei het ook al: „Het is een vreemde gewaarwording dat de hal en de kleine raddzaal van het gemeentehuis in het teken van het spel staan". En inderdaad zijn dit niet de gebruikelijke onderwerpen waar men zich op het gemeentehuis mee bezig houdt. Een tentoonstellingskommissie en de kulturele raad hebben in een jaar tijd zoveel mogeiijk oud speelgoed bijeen verzameld en zijn tot een interessante kollektie gekomen. huizen vaker benut moesten worden, venti leerde hij een aantal meningen over de watersportrekreatie. Grouw. Eernewoude en Sneek worden terecht als konsentratiegebieden be schouwd. aldus de CDA-w oordvoerder. Maar eer er maatregelen w orden genomen, dienen er konkrete gegevens beschikbaar te zijn. Voorzichtigheid is geboden met betrekking tot de „opberghavensZe mo gen in eerste instantie alleen maar dienen voor opvang van schepen uil te saneren gebieden. Een alternatieve vaarroute Woudsend-Grouw is gewenst. ..It bliuwt mistich". vond de PvdA-er J. J. Sjoerdsma en de rook kan pas optrekken als „We zitten met de gebakken peren". Met kennelijke tevredenheid konstateerde G. H. Overdiep dinsdagavond het uitkomen van zijn in vorig jaar jffni gedane profetie. De PvdA-er had toen al gesteld dat de door de gemeente ten behoeve van de sporthalbeheer- der aangekochte woning vlakbij de Trime een krot was. „Buurmans eigendom kun je maar één keer kopen”, had het kollege hem toen voorgehouden. Hij voegde er nu aan toe; „gemeentegeld kun je maar één keer uitgeven”. Drie en een half jaar studeren en praktijk opdoen, en de spanning van de laatste eksa mendagen. ontlaadde zich gistermiddag voor elf ..zusters" en twee ..broeders" in een feestelijke bijeenkomst in het met bloem slingers opgevrolijkle restaurant van het Sint Antonins Ziekenhuis in Sneek in een leestelijke uitreiking van het door him be haalde A-diploma 'verpleegkundige. Dal plechtige ogenblik vond plaats in bijzijn van familieleden van de gediplomeerden. De wer kelijke overhandiging van het getuigschrift gebeurde door mevrouw A. Postma. hoofd van de verpleegopleiding in het Diaconessen ziekenhuis in Leeuwarden, die dat deed als rijksgekomitteerde nadat de algemene direk- leur van het ziekenhuis, ir. Th. J. van Adrichem. een inleidend toespraakje had gehouden. Op de door studio Ger Dijs gemaakte foto de afgestudeerden: voorste rij van links naar rechts: Bettie Andringa. Joke poevendans-de Roos. Marie Hulstra. Marja Dijkstra en Trijntje Falkena: daarachter ''an links naar rechts- Anneke Gras. Frankje 'an Oostrum-Drijfhout. Annie Loopstra. Jaap leidt. ltske van der Koor. Paul de Jong Lieneke Huilema-l erkooven en Jails- ke I isser. lend gaan optreden. ..Mar net alles moat wike four de rekreant. Oarsom ek net", van dit kollege in de Leeuwarder Provincia- aldus Sjoerdsma. Namens de VVD las H. A. Boersma een beschouwing van zijn zieke fraktiegenoot drs. F. J. G. Steenmeijer voor. Deze meen de dat er niet botweg op de rekreatierem moet worden getrapt, al moet een eventue le schaarste niet leiden tot onverantwoorde i en tarieven voor voofzienin- nota aan de eenzijdige kant vond en dat gen. Een suggestie van de VVD was het onder meer sportakkommodaties en dorps- Tjeukemeer geschikt maken voor de water sport het uit te gaan baggeren. Het meeste gras was de sprekers van de kleine partijen al voor de voeten weg gemaaid. J. B. Singelsma (FNP) hoefde dan ook niet een ellenlang betoog te hou den. De rekreatie moet vooral voor de eigen Friezèn zijn en betaalbaar voor Jan Modaal. Eventueel dienen de ..trekvogels van buiten de provincie ..mei freedsume middels ófsjitten te wurden r S::S?: uw

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1