In 5 jaar 393 woningen opknappen Wielerronde Sneek op 23 mei in de Lemmerwegwijk - west DAT BLIJFT LIGGEN NODIG ONDERZOEK NAAR WERK i I» ^1 van Tirns zet op- en aanmerkingen voor Wymbritseradeel op rijtje Officieel Orgaan 3 NOTA WERKLOOSHEIDSPROBLEMATIEK SNEEK de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST I h Met gestolen wagen in het Sneekermeer I I I I I I I Dit blad verseb donderdags huis-au;. .i GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. en de Nog dit jaar mag de raad van Sneek een voorstel van b, en w. verwachten over het al of niet handhaven van het gemeentelijk woningbedrijf of dat er aanleiding bestaat dit woningbezit in een woningbouwkorporatie onder te brengen. Dat blijkt uit de nota „Onder-dak 1990”, die kortelings aan de raad is gepresenteerd. Hel c-t- NieuwtUed l, een geeemSinee.de uil,». NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIIFHOUTS NIEUWSBLAD en de SNEKERf^.,. j r v MM 3 "”’-W enkeling lol drenkeling i lakken K MAANDAG 13 FEBRUAR11978 133>te JAARGANG No. 13 Van de zijde van de IJswegencentrale maakt men een ieder er nogmaals op attent dat schaatsen op stadsgrachten en buiten water ..tot nader order" geheel voor mei verte- werkgevers- en en mei twee raads- Er moet een onderzoek komen naar hel werk, dat blijft liggen en toch zou moeten worden gedaan en dat taakverlichtend en taakverbeterend zou moeten werken. Dat stellen burgemeester en wethouders van Sneek in de nota „Weikloosheidsproblematiek in de gemeente Sneek”. die eind vorige maand gereed gekomen is. Na die inventarisatie zal kunnen worden bekeken in hoeverre in het kader van de Tijdelijke Arbeids plaatsenregeling en de interim-regeling Jeugdige Werklozen hiervoor personen kunnen worden ingeschakeld. Het Gewestelijk Arbeidsbureau zou samen met de gemeente plaatsingsbevordérende maatregelen kunnen stimuleren. Tenslotte stellen b. en w. dat het projekt „Sociaal Cultureel werk voor mensen zonde? werk” na september 1978 in overleg >Jnet het ministerie van Sociale Zaken en CRM voorlopig voor twee jaar gekontinueerd dient te worden. f ONDERZOEKINGEN Er zullen nog een aantal onderzoekingen kunnen worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld naar de herplaatsingsmogelijkheden voor werkloze vrouwen, naar een andersoortig werkenbestand dat gaat in de richting van de administratieve sfeer, naar scholing en omscholingsmogelijkheden en de behoefte’ hieraan bij de werklozen en nog een aantal zaken. Hierbij zijn ook nog het nagaan of investeringen in een bepaalde bedrijfs-, klasse de werkgelegenheid bevorderen er. de sociaal-ekonomische gevolgen van kleinschalige werkprojekten en eks- perimentele werkbemiddeling. I Gedacht wordt ook aan het organiseren van een informatiedag of -avond, wanneer het onderzoek van het ministerie van CRM naar de werkgelegenheidsproblemaitiek van woonwagen- en woon schepen bewoners daartoe aanleiding geeft. I voor meisjes, die dinsdag op de Ijsbaan aan de Leeuwarderweg. gehouden zou worden, al naar woensdag verplaatst en is de langebaanwedstrijd op de lange baan geschoven. Wellicht, maar dan zal het Hink moeten doorvriezen, vindt die tegen hel eind van de week plaats. Ook de ijsclub Jutrijp-Hommerts wil zich niet vastpinnen op definitieve data. Voorlo pig houdt men het erop morgenavond een estafette-race voor senioren-leden te kun nen laten verrijden, maar of de marathon binnen afzienbare tijd nog doorgaat, kon men niet zeggen. De Wielerronde Sneek zal plaatsvinden op dinsdag 23 mei. de Ronde van Bolsward wordt gehouden op donderdag-22 juni en op woensdag 19 juli wordt in Oudemirdum de Ronde van 't Klif verreden. Een en ander werd zaterdag op de in Nijbeets gehouden kalendervergadering van de KNAU- distrikten Groningen, Friesland en Drente bekend gemaakt. lijk dient te worden bevorderd. In eerste instantie, dit vanwege de dekkingsmidde- len die aanwezig moeten zijn, zullen 393 woningen dienen te worden aangepakt. Honderdacht daarvan dateren van «oor de oorlog, de overige zijn gebouwd na 1945. Men denkt vijf jaar nodig te hebben voor dit projekt.dat moet starten ih 1979. ander is er de oorzaak van dat ver schillende schaatswedstrijden enigszins op de tocht zijn komen te staan. eigen Zo heeft de IJsclub, Sneek de horlogewed- verantwoording is. De IJWC-organisatie. die de afgelopen dagen middels haar men sen op allerlei punten ..prikakties hield, gaat pas dan tol het uitzetten van banen over, wanneer de norm van acht centimeter ijsdikte is gehaald Ook eventuele wakken worden dan door het plaatsen van takken gemerkt Dal kriterium is evenwel nog niet be reikt: op de meeste plaatsen varieerde gisteren de dikte van drie-en-hall tot vijl'centimeter. Daar kwam bij dat het zondag licht dooide en de kwaliteit van het ijs behoorlijk minder werd. F.en en Gedacht wordt ook aan een projekt ..w armte-isoiatie van openbare gebouwen en woningen", waarvoor een stuurgroep onderzoek moet gaan plegen. Die kan dan een beleidsplan ter stimulering en begelei ding van de isolatieplannen opstellen. Overigens ziet het kollege een dergelijk projekt als een tijdelijke maatregel. Straks een selektieve verkoop van j Na een wilde achtervolging van de rijks politie van Wymbritseradeel is gistermor gen een onbekende met een gestolen Opel Ascona in het Sneekermeer bij het Pavil joen beland. De dader had de wagen in Sneek kunnen bemachtigen en was er ais de wind mee vandoor gegaan. Nadat de wagen in het water terecht was gekomen wist de man toch nog de benen te nemen, zodat de politie met lege handen naar het buro terug moest keren. Een uitstekend konkours dat kwalitatief varieerde van middelmatig via goed tot uitstekend, aldus kwalificeerde zaterdag jurylid Sierd de Boer uit Leeuwarden (be- kend in de Brassbandwereld) de prestaties 8?' dat van de deelnemers aan het solisten- - konkours in Gaastmeer. Wat hem ook Meer over dit konkours elders in dit num- huurwoningen in Sneek mogelijk? VERBETERINGSPLAN De verwachte groei van de algemene be- drijfsreserve maakt het mogelijk daarna, ongeveer in 1987. opnieuw een verbete ringsplan voor een nader te bepalen aantal bijzonder getrollen had, was de grote op komst van de jeugd. De winnaar van de dag, het kwartet M. Reijinga. G. Verbeek, L. Walinga, T. Terpstra van EMM Oude- 2_...jen schouders boven de rest uitstak, behoorde tot de jongere garde. Hel w ielerprogramma in Friesland wordt geopend op 29 april met de Ronde van Gorredijk en wordt afgesloten met de Op de foto van Studio Ger Dijs van links naar rechts in aktie Rinse Zeilstra op bastuba. Ybeltsje Tiesma (hoorn), niet zichtbaar Jelte van der Meer en Siemen van Berkum (beiden kornet), allen van Concordia uit Gaastmeer. B. en w. komen verder tot de konklusie dat lijk woningbezit zowel in bouwtechnisch een verdere verbetering van het gemeente- als in woontechnisch opzicht zoveel moge- Het resultaat van de „studie" is geweest dat Aan het eind van de nota (die inklusief er nu een twaalftal aanbevelingen op papier bijlagen 132 pagina’s telt) komt het kollege zijn gezel. Onder meer wordt gezegd dat de tot de konklusie dat de werkloosheids- Iten behoeve van de voorbereiding van deze problematiek van Sneek elders in ons land nota ingestelde) „Werkgroep werkloosheid" terug te vinden is. En dat wijst erop dat de niet opgeheven moet worden. Het is zelfs oplossing niet voor het grijpen ligt. ..Niet- zaak deze uit te breiden met de direkteur van temin zijn wij van mening dat alle geledin- de gemeentelijke sociale dienst, met verte- gen van het gemeentebestuur in gezamen- genwoordigers van werkgevers- en lijk overleg dienen te trachten de nadelige werknemersorganisaties en met twee raads- gevolgen van de werkloosheid terug te leden. dringen, te spreiden of zo mogelijk te voorkomen". SNEEKER NIEUWSBLAD Tims zal volgende week maandag de resultaten gaan bespreken, die de enquête in het kader van het tien-dorpen-projekt van de Welzijnsstichting Sudergoa heeft opgelever Dat zal gebeuren tijdens de jaarvergadering van de Vereniging van Dorpsbelang bewoners zuilen dan de gelgenheid krijgen om hun mening te geven over dtk"clP‘,n*^ en de oplossingen die de werkgroep daarvoor meent te hebben ge™***"- overigens onlangs al met het kollege van burgemeester en wethouders van Wymbji.sera deel besproken, (Vervolg zie pagina drie) wedstrijden in Kollummerzwaag en Har- degarijp is de Waterpoortstad dit seizoen w weer aan de lijst van Friese wielerrondes worden verreden, s Middags zullen dan de toegevoegd. Sneek heeft daarbij het voor- deel dat op de feitelijke wedstrijddag naast de drie noordelijke provincies ook onder meer in Noord-Holland geen koersen wer- daags daarop de Jen gehouden. De Sneker ronde zal in het de bekende proftour door Neder- Lemmerwegkwartier plaatsvinden. Het parkoers omvat de straten Kaatsland. IJ1- sterkade. Morrahemstraat en Piekeziji- straat. Studio Ger Dijs legde zaterdag in Heeg de zo lang verhijde schaatspret op de gevoelige plaat vast. SCHAATSPRET is nog niet zonder enig risiko Schaatsminnend Friesland heeft dit weekend zijn hart weer eens kunnen ophalen. Waar het ook maar even „hield” werd geschaatst. Heel begrijpelijk natuurlijk, maar evenzo niet helemaal zonder risiko’s. Op veel plaatsen was het ijs allesbehalve betrouwbaar, hetgeen een enkeling tot drenkeling deed degraderen. Zonder ernst.ge gevolgen overigens. Van de zijde Ronde van Franeker op 21 september, de Wielerronde Sneek organiseren. Met de Een nieuwtje is verder dat de klassieker Zuid-Friesland uitgebreid is met een da- meswedstrijd. die in de morgenuren zal heren-amateurs aan de start verschijnen. Al eerder kon de wielervereniging Olympia bekend maken dat men in Heerenveen de finish op 15 augustus en start van land verzorgt. Zoals bekend, zal Olympia in samenwer king met het plaatselijk wielerkomité ook •■k -x-"—-- O/ 2 s

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1