s ZATERDAG UITVOERING VAN STANFRIES IN IJLST „Ambachtsschool” viert 75-jarig bestaan Officieel Orgaan en van Hout- en Bouwbond CNV Sneek IJLST SNEKE^KOERIER de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL herdenkt het zestigjarig bestaan III DN Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. en de MB W Hel Suvtl.r Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD iMi ATS-leerlingen blikten Vijfduizend dagschoolleerlingen hebben sinds 1903 behaalden, een terugblik wierpen op hun „ambachtsschooltijd" en wat er daarna volgde. vijf procent duurder s (vervolg zie pagina 15) 8 Het leek allemaal zo wondermooi. De Sneeker Zeilclub zou gistermiddag een tiental zeilers op het Nannewijd in Oudehas- ke van start laten gaan. De wind, of beter gezegd geen wind stak er echter een stokje voor. DONDERDAG 16 FEBRUAR11978 133ste JAARGANG No. 14 Volgens de richtingaanduiding Deze foto werd in 1905 gemaakt van een aantal leerlingen van de afdeling smeden. Achter het gemaakte fornuis en het fraaie smeedwerk van links naar rechts de heren E. de Jong. J. Ringnalda. zittend: M. Ti chelaar. verder S. Mensonides, D. de Bis. D.' Veltman en J. Volkers. Helemaal rechts leraar AE. Bos. 1 t was. En dat is zeer gering. Dat delen burgemeester en wethouders van Sneek de raad mee in de toelichting op een voorstel om i.„„ is dat niet het bedrag, waarmee de begroting overschreden werd. Dat ligt op ruim 215.000 gulden. Geschat was indertijd dat de verbouwing van Amicitia tot Cultureel Centrum (inklusief kunstwerk) ruim vier miljoen zou gaan kosten. SNEEKER NIEUWSBLAD t Een haarscherpe konklusie viel er uit de konversalie eigenlijk niet te trekken. In grote lijnen konden de gesprekspartners zich wel verenigingen met de konstatering. dat het technisch onderwijs ..redelijk op de goede weg is”. Als een groot voordeel zag men. dat er nu meer aandacht aan vreemde talen als Engels en Duits wordt besteed. Aan de andere kant meende een oud- leerling. nu mede-direkteur van een ma chinefabriek. dat het vak tekenen wat in de verdrukking is geraakt omdat van de ambachtsschool komende jongens nauwe lijks in staat zouden zijn een technische tekening te ..lezen". Roerend eens bleken de vijf oud-leerlingen het over het feit, dat er bij het vergelijken van hun schooltijd en de situatie van nu gewerkt moet worden met onvergelijkbare grootheden. Wat toen voldoende werd geacht voldoet thans niet meer aan het minimum. Het technisch kunnen buiten de school is de laatste tientallen jaren immers met rasse schreden gevorderd. Met de destijds opgedane kennis komt men nu niet ver en bijna alle oud-leerlingen zijn na hun ambachtsschoolopleiding dan ook verder gaan studeren of hebben allerlei kursussen gevolgd en zich praktisch bijgeschoold. In wezen normale verschijnselen. Uit oude notulen heeft Molenmaker nog enkele feiten weten te halen die voor de organisatie van belang waren. In 1917 startte de afdeling met een zevental leden. Tot 1922 was er een opgaande lijn, maar toen kwam de terugslag. De lonen waren te hoog. Men had het te goed vooral in de ogen van de Sneker Patroons. Tot elkaar komen leek uitgesloten, met het gevolg dat Zaterdag houdt de gymnastiekvereniging „Stanfries” in de Ulster sportzaal ..de Utheme” haar jaarlijkse uitvoering. Zoals bekend horen met name de mannelijke gymnasten wat betreft het toestelturnen tot de top van Friesland. Hun prestaties zijn vooral "s avonds te bewonderen, ’s Mid- Er was veel publieke belangstelling voor dit gebeuren. Omdat er nog geen zuchtje wind stond moest men echter teleur gesteld worden. Het feest ging niet door. Af en toe in maart 1922 een staking uitbrak die ruim drie maanden duurde. In 1928 hing er weer een staking in de lucht. De afdeling wenste niet verder te gaan onder het oude kontrakt. Een goede vakantie, zeventig procent van het loon wanneer het slecht weer was en er niet Bijna 130.000 gulden moet nog beoor deeld worden door de ACW. Van het totale uitgevoerde meerwerk staat wel vast dat ruim 53.000 gulden tot de subsidiabele kosten gerekend kunnen worden, maar, dat is dan weer een rekentechnisch grapje van de ACW. dit bedrag wordt weer van de oor spronkelijke post onvoorzien afge trokken. Uit de berekening van het kollege blijkt dat Sneek rekening moet houden met een eigen bijdrage van 148.000 gulden. Dat bedrag kan alleen nog dalen als er meer subsidie van de ACW komt, dan men verwacht. Vermoedelijk zal deze zaak eind september, begin oktober kunnen worden afgerond. Vast staat in ieder geval dat het verbouwde Amicitia-theater naar te vredenheid funktioneert. ..Wij menen dan ook dat de voor de verbouwing bestede gelden dit zeker waard zijn geweest”. Er zal een onderzoek komen naar de onderwijskundige mogelijkheden van sa menwerking tussen de gemeentelijke school voor mavo (de R. J. Sipkensmavo) en de neutraal bijzondere scholen voor LHNO (de huishoudschool) en LBO (de ATS). Voor dit onderzoek wordt de Sneker raad gevraagd een bedrag van 25.000 gul den beschikbaar te stellen. Van belang daarbij is ook dat aandacht geschonken zal worden aan de relatie tot het havo/vwo. Zoals bekend bereikten de direkteuren van de huishoudschool, de A TS en de Sipkens- school in augustus 1975 overeenstemming over het aangaan van een samenwerkings verband. Van belang daarbij was ook dat een school voor lager ekonomisch en admini stratief onderwijs zou worden opgezet. In middels is deze school op het scholenplan 1978-1980 gezet (toege we zen aan de ATS en de huishoudschool gezamenlijk) maar het is nog niet bekend wanneer het rijk de bekos tiging start. (vervolg zie pagina 11 aan deze paal (bij de Koningsbrug. hoek Stationsstraat-Westersingel) zit „Onder de Linden" onder de grond en moet men van der Wal zoeken in het water van de gracht. Vreemdelingen die echt trachten de richtingaanwijzers af te lezen krijgen een stijve nek of moeten op hun kop staan om er iets uit wijs te worden. Een grapjas hield het er zelfs op, dat de paal nodig water moet hebben... Een wat ernstiger uitleg; om de wildgroei van aanduidingsborden in de stad wat te beperken en er wat uniformiteit in te brengen, werden enkele jaren geleden door gemeentewerken de palen met wijzers gemaakt. Horecabedrijven konden een plaatsje aan de paal huren bij het VVV. Door gemeentewerken werd dan weer een volgend bordje aan de mast geschroefd. Vooral ietwat baldadige jeugd heeft echter ontdekt, dat de konstruktie van de bordjes niet bestand is tegen het gebruik als rekstok. Al tientallen malen zijn de palen hersteld, maar de laatste tijd heeft men het opgegeven. Er wordt nu gezocht naar een andere oplossing en het ligt in het voornemen om nog voor het nieuwe toeristenseizoen een andere oplossing te vinden. Tot die „andere oplossing” er is kan men de palen maar beter weghalen, want zo is 't ook géén gezicht. (Foto Studio Ger Dijs). probeerden enkele deelnemers wel de wind in de zeilen te krijgen, maar tever geefs. Het Nannewijd leende zich anders uit stekend voor deze sport. Het moet dan ook een paar nachten goed gevroren hebben wil men zich met dit ding op het ijs begeven. Wat dit betrof was er dus niets in de weg. De ruimte wel ook ideaal, want wanneer men eventueel uit moest wijken was dit ruim mogelijk. I een diploma behaald aan de Algemene Technische School in Sneek. Uiteraard is onmogelijk te achterhalen waar de nog levenden vandaag-de-dag uithangen, óf ze nog allemaal in hun vak zitten, hoeveel profijt ze van hun opleiding aan de ATS hebben gehad en hoe ze nü denken over hun opleiding van toen. Mogelijk, dat op zaterdag 11 maart veel van die vragen boven water komen tijdens een reünie van oud-leerlingen en oud-leraren. Om toch een beetje inzicht in die zaken te krijgen organiseerde de direktie van de ATS dinsdag een soort groepsgesprek waarin een vijftal leerlingen, die in de jaren 1942 en 1962 hun einddiploma V erbouw „Amicitia” HARDWERKEN De kreet, dat een ambachtsschool tegen woordig geen goede vaklieden zou opleveren is misschien en hooguit waar in die zin, dat een leerling met een einddiploma in de praktijk nog verder gevormd moet worden tot een echte vakman. Uit de gesprekken bleek echter, dal dat vroeger eigenlijk ook het geval was. Een baas bracht de jongeman van de ambachtsschool ook in het verleden aan het verstand, dat hij in zijn bedrijf met hard werken pas een échte goede vakman zou worden... Wind spelbreker bij het IJszeilen in Oudehaske terug op hun schooltijd De opleiding van de laatste jaren aan de ATS werd in de gespreksgroep ook veel „mooier" genoemd. Die is meer ..algemeen gericht" en biedt betere mogelijkheden om later nog eens van vak te wisselen. Van de kant van de toekomstige werkgever gezien is dat misschien geen enorm pluspunt, voor de leerling beslist wél. Dat dergelijke za- (vervolgzie pagina 11) 1 dags evenwel kan men de jeugd van vier tot en met negen jaar in aktie zien. Dit gedeelte van het programma begint om twee uur. 's Avonds om acht uur komen de kinderen vanaf tien jaar en ouderen op de vloer. Voor leden en donateurs is de toe gang gratis. In verband met haar zestigjarig bestaan organiseert de Hout- en Bouwbond CNV afdeling Sneek. waaronder eveneens Oppenhuizen. Uitwellingerga en een deel van Scharnegoutum valt, voor al haar leden een feestavond. Alhoewel de oprichtingsdatum 1 december 1917 was, kan niet eerder dan 10 maart deze dag worden herdacht. In het wijkgebouw van de Noorderhoek zal waarschijnlijk niet alleen maar gedanst en gedronken worden, maar ook oude herinneringen worden opgehaald. Hendrik Molenmaker, de huidige voorzitter, zal daar in ieder geval wel voor te vinden zijn. De financiële afronding van het projekt is gemeente zal nu nog in de slag moeten met nu zover gevorderd, dat een en ander op de ACW om precies te kunnen bepa ern ƒ4.224.930.49 kan worden bepaald. De welke kosten subsidiabel zijn en welke niet. Het kollege heeft berekend dat het bedrag dat ten laste van de gemeente blijft, nog wn aanvullend krediet beschikbaar te stellen van 148.353,51. Overigens uitkomt op ongeveer 1.129.000 gulden. Amicitia is maar vijf procent duurder geworden dan begroot Amicitia tot Cultureel Centrum

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1