Bezwaren tegen de bouw in driehoek Liaukemastraat werden opgevangen Hi r de gemeenten SNEEK. WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van IJLST SNEJ^WOERIER Vaarverbod in Friesland afgekondigd door ’provincie’ Woensdag: hardrijderij voor jeugd op Grootzand I Jswegencentrale zet aantal banen uit Dit blad verschijnt bv donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. Hel Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de Van huisvuil tot bouwmateriaal Sneek wil eksperimenten Küster en Delea steunen zijn r MAANDAG 20 FEBRUAR11978 133ste JAARGANG No. 15 Hoewel het „buitenwater" - de vaar ten en grachten - op praktisch alle plaatsen bedekt is met een laag ijs dat sterk genoeg is om de kwalifikatie „betrouwbaar" te kunnen dragen, weerhoudt dat een groot aantal schaatsliefhebbers er niet van rondjes te gaan rijden op originele ijsbanen. Dat men daar dikwijls een natje en droogje bij de hand heeft - met muziek toe is hieraan wellicht niet vreemd. Bovendien is de kwaliteit van het ijs- over het algemeen echt niet dende rend - op deze ijspistes door de vak kundige hand van de „ijsmeesters" meestal iets beter. Dat kan zonder meer gezegd worden van de Ijsbaan in Sneek. waar good-old Jouke de Vries en diens staf met verve schaven aan en waken over hun „vloer". (Foto Studio GerDijs). De Stichting Friese Milieuraad was van mening, dat zonder het treffen van voor zorgsmaatregelen de geluidsbelasting op de toekomstige woningen en de school te hoog zullen zijn. In dit geval bleken de metingen en normen van de gemeente niet te kloppen met de gegevens, die de Friese Milieuraad hanteert. GAASTMEER wil liever geen woonarken aan Bouwessloot Voor de proefnemingen bestaat van diverse kanten belangstelling. Ook de landelijke pers heeft, mede doordat er Waar men een dag of tien geleden eigen lijk niet meer op rekende wordt toch nog werkelijkheid; woensdag wordt weer de traditionele ..Grootzandster Hardrijderij" (A Ia Slingerkoek) gehouden voor paartjes (één jongen en één meisje tot twaalf jaar). De wedstrijd begint 's middags om twee uur. De jeugd kan zich dinsdag en woens dag tot 13.00 uur opgeven voor dit grootse gebeuren bij reisburo Sypersma aan het Grootzand 70. De prijzen bestaan uit hor loges. schaatsen en waardebonnen en de kinderen worden getrakteerd op warme chocolademelk. SNEEKER NIEUWSBLAD In Gaastmeer zou men graag zien dat het gemeentebestuur van Wymbritseradeel afziet van het voornemen om een haven voor woonarken aan te leggen aan de Pieter Bouwessloot. ten westen van de Liuwe Daem. De grond, die eigendom van de gemeente is. zou beschikbaar moeten zijn, zodat de boeren die grond achter het dorpshuis bezitten, d'an met deze gemeentegrond zouden kunnen ruilen. De Vereniging van Dorpsbelang in Gaastmeer zal het verzoek bij het gemeentebestuur indienen. Gedacht is om acht er het dorpshuis in de komende tien jaar onder andere een drieëntwintigtal woningen te realiseren, en een speelterrein aan te leggen. Het is nu de bedoeling van de Snekers om proeven Te nemen met het vervaardigen van grote bouwplaten. Daarbij zal TNO- Delft worden ingeschakeld voor een on derzoek naar de technische kwaliteiten van het eindprodukt. Om op grotere schaal te kunnen werken heeft men een loods nodig van ongeveer acht bij twintig meter, onder meer om de machines op te kunnen stellen. Küster en Delea hebben nu de gemeente gevraagd om de loods aan de Woudvaart te mogen gebruiken, de nodige (tijdelijke) vergunningen af te geven, en kosteloos zoveel huisvuil aan te voeren als men voor de verdere eksperimenten nodig heeft. Men heeft ook behoefte aan een bedrijven terrein. Het plaatselijke loonbedrijf zou daar eveneens gevestigd moeten worden. De plaats voor dit terrein is op het plan aangegeven ten zuiden van de Liuwe Daem aan de weg naar de ..Lytse Gaest- mar". De burgemeester noemde dit een ..rotplaats" en in Gaastmeer is men er ook niet tevreden mee. ..De rondweg naar Heeg hoeft er niet te komen". Nadat de voorzitter van de werk groep. de heer F. Attema. hieromtrent de vraag stelde, werd in koor een duidelijk nee uitgeroepen. Men zag het meer van belang dat de weg van Oudega naar Gaastmeer verbeterd wordt. In ieder geval zou die breder moeten worden, of gedeelten langs de weg geplaveid moeten worden, zodat er mogelijkheid is om te keren of in te halen. Deze plaatsen zouden door middel van borden duidelijk aangegeven kunnen wor den. Evenals het wachten op de mogelijk heid tot ruilverkaveling om de drieëntwin tig woningen te kunnen realiseren en een speelterrein aan te leggen, is dat bij de wegverbetering eveneens het geval. Naar aanleiding van het bezwaarschrift en de gegevens van ..Sneek" is daarop een gesprek gevoerd met de Friese Milieuraad. Onder de vertegenwoordigers van de ge meente Sneek waren ook drie leden van de Sneker Milieuraad aanwezig. Resultaat was. dat de plaats waar de school zou moeten komen ongeveer zeventien meter (van de weg af) zal worden verschoven. Wat de bezwaren tegen de woningbouw betreft vond het kollege het bezwaarschrift ongegrond. De Friese Milieuraad trok later het bezwaarschrift wat betreft de huizen in. Wat de school betreft werd afgesproken, dat de gemeente niet zal meewereken aan een plan vóórdat een door een deskundig geluidstechnisch buro uit te brengen akoes tisch rapport ter beoordeling is voorgelegd aan de inspekteur van de volksgezondheid in het noorden, die daartegen dan geen bezwaar mag hebben. Om tegemoet te komen aan enkele bezwaarschriften zal er nog wat geknutseld worden aan de plannen om in Sneek. in de driehoek ten oosten van de christelijke technische school aan de Van Schouwenburgstraat, dertig eengezinswoningen te bouwen en (waarschijnlijk) een school voor de vbo-afdeling van de Koningin Emmaschool. In het wijkje, dat aan de noordzijde wordt ontsloten via de Liaukemastraat en aan de zuidzijde verbinding krijgt met het verlengde van de Van Schouwenstraat, zullen woningen komen als vervanging van de af te breken huizen in de Kloosterstraat en De Priorstraat. Tussen Heeg en Woudsend en Woudsend en Balk is de ijswegencentrale al bezig geweest met het uitzetten van banen en het afbakenen van wakken. Op een klein deel van het Sneekermeer ligt ook een baantje, maar dat is niét uitgezet onder verantwoor delijkheid van de Ijswegencentrale. die er voor waarschuwt, dat vooral in de nabij heid van bruggen het ijs levensgevaarlijk is. Ook de Houkesloot is zeer onbetrouw baar. Om zonder jjevaar te kunnen schaat sen dient men de uitgezette banen te gebruiken en zich niet daarbuiten te bege ven. in Sneek zou. wanneer de haven vol is. en iemand uit Gaastmeer er met zijn jacht nog bij zou moeten, iemand van buiten het dorp ruimte moeten maken. Burgemeester B. W. Cazemier van Wvmbritseradeel verleende zaterdag zijn ge waardeerde medewerking aan de eerste ba zar in Talma State in Heeg door op te treden als ..raddraaier". Door het kopen van een lot. voor één gulden, kon men prijzen win nen. die door de burgervader van tevoren worden aangeprezen. Elders in de krant kunt u er meer over lezen, (f oto Studio Ger Dijs). Wel werd door enkele van de vijftigtal aanwezigen een jachthaventje voor eigen inwoners gevraagd. ..De aid poel" leek daarvoor de meest geschikste plaats. Wymbritseradeels eerste burger zou het zeer gunstig voor de bewoners vinden w anneer ze een eigen haventje ook in eigen handen zouden kunnen hebben. Net zoals Als de gemeenteraad geen spaak in het wiel steekt zullen burgemeester en wethouders voor de Sneker „uitvinders" P. Küster en P. F. Th. Delea, door het beschikbaar stellen van de vroegere komposteringsloods op het terrein van de gemeentereiniging, de gelegenheid openen om proeven op grotere schaal te nemen met het uit huisvuil vervaardigen van plaatmateriaal dat geschikt zou zijn voor de toepassing in de bouw. Küster en Delea eksperimenteren al enkele jaren met deze nieuwe methode van verwerking van huisvuil, waaraan ze onder meer een speciaal bindmiddel toevoegen. Tot nu toe moest het duo zich echter beperken tot het maken van kleine stukjes plaatmateriaal. Burgemeester B. W. Cazemier had een schets bij zich waarop een plan, dat de ontwikkelingen van Gaastmeer in de toe komst aangeeft. Zelf noemde hij het een ..suggestieplan". dat het in 1966 gemaakte bestemmingsplan moet vervangen. De be woners vn het dorp hebben een grote vrijheid om mede te beslissen wat er wel en niet kan. met betrekking tot het plan. Zijn ze het ergens niet mee eens dan kunnen ze dit naar voren brengen en wanneer de opmerkingen reëel zijn bestaat er een grote kans dat er vanaf wordt gezien. Heeft mén goede ideeën, dan is het niet uitgesloten dat daarop in zal worden gegaan. De plaats waar men de woonarken heeft gedacht'was volgend de burgemeester wel het meest gunstigste. Er zijn daar allerlei voorzieningen zoals water, elektriciteit en riolering aanwezig. Met andere woorden een ideale plaats. Wel zal men er rekening mee moeten houden dat alle boten met een lengte van meer dan negen meter in de haven zullen moeten komen te liggen. De w oonboten vallen daar ook onder. De Ijswegencentrale is hedenmorgen be gonnen met het uitzetten en vegen van een aantal banen op trajekten met voldoende dik ijs. Met bezems en kleine traktor- schuiven sloeg men aan de slag om be trouwbare ijswegen uit te zetten op onder meer de Woudvaart. de Oudvaart. de Zwette. de Bolswardervaart en de Geeuw. Rijkswaterstaat wilde de zuidelijke ontslui ting van het wijkje op de parallelweg van de stadsrondweg iets in westelijke richting verschuiven. Dit omdat aan de overzijde van de Parallelweg een aansluiting (voor fiet sers en langzaam verkeer) is gepland in het kader van de aansluiting van de wijk Duinterpen aan de stadsrondweg. Men achtte het verder gewenst, dat de twee aan weerskanten van de parallelweg aanslui tende wegen iets meer ten opzichte van elkaar verspringen. Burgemeester en wet houders vinden, dat er aan het bezwaar van rijkswaterstaat gemakkelijk tegemoet gekomen kan worden door de aansluiting van het wijkje op de parallelweg tien meter westelijker te leggen. In de loods zijn nu een laadschop en een bulldozer opgeslagen. Ook is er een schaft- gelegenheid in ondergebracht voor het per soneel. Vervangende ruimte voor stalling schaftgelegenheid kan gevonden wor den door in de buurt enige voorzieningen te treffen. De kosten daarvan worden ge raamd op tienduizend tl vijftienduizend gulden. De loods kunnen de heren Küster en Delea voor niets één jaar in gebruik krijgen. De kosten van de voorzieningen zullen zij echter moeten opbrengen Voor de proefperiode van ongeveer twaalf maanden vindt het kollege het niet nodig, dat er een aanvraag voor een hinderwet vergunning wordt ingediend. De regionale inspekteur van de volksge zondheid vroeg om bezinning over de vraag welke maatregelen er getroffen kun nen worden om de geluidsbelasting in de school op een aanvaardbaar nivo te hou den. Daartoe zal het bouwplan van de school zo worden opgezet, dat de meest gevoelige ruimten zoals leslokalen, aan de noordzijde van het gebouw (van de weg af) geprojekteerd zullen worden. Tegen het ontwerp-plan van de gemeente waren drie bezwaarschriften ingediend. Een kwam van de hoofdingenieur-direktie van van rijkswaterstaat in Leeuwarden, een ander van de regionale inspekteur van de volksgezondheid voor de hygiëne van het milieu in het noorden en derde van de stichting Friese Milieuraad. in de Tweede Kamer vragen over zijn gesteld, aandacht besteed aan deze ma nier om van huisvuil bruikbaar bouw materiaal te maken. Men vangt er im mers twee vliegen in één klap mee. Het probleem van het vernietigen van huis vuil wordt mede opgelost en er komt goedkoper)?) bouwmateriaal beschik baar. PLANNEN Dal de bewoners aan drieélwintigtal wonin gen gebouwd zouden willen zien, is vast komen te staan uit een enquete. die de plaatselijke werkgroep in verband met het kleine dorpen-projekt van Sudergoa heejt gehouden. Om verder te kunnen gaan met hel maken van plannen was men eigenlijk donderdagavond bijeen gekomen. Met de tot nog toe gemaakte Voorstellen van de werk groep kon men helemaal instemmen. In verband met de ijsgang hebben gedepu teerde staten van Friesland een vaarverbod afgekondigd voor alle vaarten in de pro vincie. met uitzondering van alle groot- scheepsvaarders. Dat betekent dat alleen nog gevaren mag worden op het Prinses Margrietkanaal en het Van Harinxmaka- naal met de oosteiijke en westelijke aan sluiting op Leeuwarden Het vaarverbod houdt echter niet in dat het ijs nu op grotere wateren nu al betrouwbaar is. het is zelfs nog zeer gevaarlijk. Ingaan op het verzoek van de Sneker om een perceel industrieterrein voor het tijdelijk plaatsen van een nieuwe loods beschikbaar te stellen achten b en w minder gewenst. Het kollege heeft nu het oog laten vallen op de voormalige komposterings loods. Die wil men voor een jaar gratis in gebruik geven bij Küster en Delea. De loods heeft de vereiste afmetingen en het benodigde huisvuil kan zonder veel onthaal vanuit de vuilnisauto worden afgeleverd. i.'_.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1