SZC-ers zeilden op ijs bij Muiden Eerst bus dan trailer Finkenburgh,Waghenbrugghe en ZW-Friesland onder één bestuur NCRV maakt n snekerWkoerier ft laf Uitvoering vEuphonia' Boete dwaeri van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en n t IJLST 1 14 NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD t f 1 II 1 VERBETEREN ffj van een 'I SNEEKER NIEUWSBLAD Raad maakte veel werk van werkloosheidsproblematiek stelt dat de gemeenten een plan moeten 1 8 o ■BBi 7 C Wethouder mevrouw Unema-Ehlhardt kollektief willen - DONDERDAG 23 FEBRUAR11978 133ste JAARGANG No. 16 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. De „Werkgroep Werkloosheid” moet met doorgaan. Dat stelde al direkt de heer M. van Oosten van de PvdA. Ook met een uitbreiding van die van van van Een aantal DN-ers van SZC-leden hebben dinsdagmiddag ter gelegen heid van de Hiswa-presentatie op het ijs voor Muiden een demonstratie ijszeilen verzorgd. Op verzoek van de organisatoren van de internationa le watersporttentoonstelling, die van elf tot en met negentien maart in de RAI in Amsterdam wordt gehouden, was een delegatie naar Muiden ge reisd. De geplande vlootschouw van 45 schepen kon vanwege de vorst geen doorgang vinden. Om toch enigszins de watersportsfeer te kunnen laten proeven, bood het Hiswa-bestuur de verzamelde watersportjourna- listen deze demonstratie aan. Er was overigens weinig belangstelling voor. De meeste persvertegenwoordigers, en ook de mensen van het Hiswabestuur, verkozen de warmte van het klubgebouw der KNRZV bo ven de koude voeten, die op het ijs konden worden opgedaan. Na enkele rondjes zeilen, konden de Friezen, waaronder de bestuursleden J. Smith, M. van den Olden en G. Verbeek en de zeilers Roel Wester en Pe ter Eiling, weer naar het noorden vertrekken. (Voor meer nieuws over de 23ste Hiswa zie elders in dit nummer). Hij vroeg zich af of het bedrijfsleven wel op de hoogte was van alle mogelijkheden en regelingen, meende dat de „geregi- ONDERWIJSBEGELEIDING IJlst is nog één van de weinige witte vlekken op de bibliotheekkaart van Fries land, zo niet de laatste. Aangezien de wet een voorziening verplicht stelt, probeert het kollege via de boven aangegeven kon- struktie aan de voorschriften te voldoen. Namens IJlst zullen in de begeleidings- kommissie mevrouw M. A. A. Castelein-de Boer en de heer L. Koopmans zitting nemen. Voor de realisatie van de biblio busvoorziening zal 17.515,- op tafel moe ten worden gelegd. ren toch tot een oplossing te komen. Dat leek te slagen, maar een jaar later ontstond er weer een impasse, doordat geen over eenstemming kon worden bereikt over de bestuurlijke organisatie. Uiteindelijk is dan nu een ontwerp gemeenschappelijke regeling ontstaan (de zevende). Zuidwest Friesland moet daaro ver het hoofd buigen. Aanleiding daartoe is ook dat de gemeentebesturen in de regio zich hebben uitgesproken geen nieuwe gemeenschappelijke regelingen aan te gaan alvorens Zuidwest Friesland daarover te hebben ingelicht. r' Het wordt wenselijk geacht om de drie partners in één schap onder te brengen. Op die manier kunnen de werkomstandigheden van zowel de WS W-werknemers als van het leidinggevend personeel worden verbeterd. Met name de personeelsbegeleiding kan dan beter worden opgezet. Omvorming van drie WSW-kommissies tot één biedt ook meer mogelijkheden tot een adekwaat plaatsings beleid, wat ook in het persoonlijk belang is van hen die voor plaatsing in aanmerking komen. In drip fasen zal IJlst tot een voor deze stad volwaardige bibliotheekvoorziening komen. B. en w. stellen de raad voor om na de schoolvakanties te gaan starten met een bibliobus, in de loop van 1980 kan dan overgestapt worden op een bibliotrailer. De eindfase zal zijn, en dan spreekt het kollege al van 1983 een permanente huisvesting in de vorm van een filiaal van de provinciale bibliotheek dienst. de hoogte van deze bibliotheek. Het gevolg was dan ook dat bij de Sneker Openbare Leeszaal en Biblio theek inwoners van het Stedeke regel matig te gast waren. Bovendien werd Oplossingen voor het werkloosheids probleem kunnen er volgens De Boer al leen komen als er „politieke veranderings processen” plaats vinden. Ons ekonomisch systeem heeft gefaald, het kraakt in z’n voegen. Vinden er geen fundamentele ver anderingen plaats, dan zal het aanbod van arbeidskrachten groeien en de vraag blij ven dalen. Dan zitten we in 1990 met meer dan 700.000 werklozen”. De PS-er droeg een aantal mogelijke op lossingen aan, die hij volgens anderen beter kan doorspelen naar de Tweede Kamer. Volgens De Boer zou echter de overheid het voorbeeld kunnen geven. „Als nu eens alle hogere ambtenaren drie procent van hun salaris zouden inleveren. Dat zou men met dat geld veertigduizend tot vijftigduizend arbeidsplaatsen kunnen scheppen. En dan eens moeten afstappen van het geijkte idee, dat alleen betaald werk werk is”. Namens de VVD stelde de heer H. Pfeifer, dat Industriepromotion zich eens moest beraden over aktiever be leid. „Als er zich gegadigden melden voor industrievestiging, dan moet er direkt een mentor, een projektbegeleider klaar staan. Een agressiever aanpak! We moeten onze gunstige ligging aan weg en water meer uitbuiten. De derde Insteekhaven moet er ook zo gauw mogelijk komen”. Verder wees Pheifer nog op het grote belang voor de werkgelegenheid van de omvangrijke kleine middenstand in Sneek en onder streepte het verschijnsel, dat er maar heel weinig goede vakmensen zijn die geen werk kunnen vinden. t meer aktiviteit gaat ontplooien? Het lijkt er nu wel op, dat de werkgroep zich wat op de -j i.ij om zjjn rnachteiooshejd en de „Finkenburgh”, „Waghenbrugghe” en „Zuidwest Friesland” zullen in één schap worden ondergebracht. Na vele gesprekken en een aantal impasses in de besprekingen is een kleine studiekommissie, bestaande uit de gemeentesekretarissen van Sneek, Bolsward en Hemelumer Oldeferd, met een voor alle partijen aanvaardbare gemeenschappelijke regeling gekomen. Zuidwest Friesland, in dit geval het samenwerkingsorgaan, en de gemeenteraden van de betrokken gemeenten zullen zich nog over dit voorstel moeten uitspreken. Vanavond komt ZW-Friesland onder meer daarvoor in de Poarte in Sloten bijeen. Na urenlang praten over de Nota-werkloosheidsproblematiek formuleerde wethouder mevrouw W. Unema-Ehlhardt dinsdagavond in de gemeenteraad van Sneek de konklusie, die de woordvoerders van de verschillende frakties óók al hadden getrokken - eigenlijk al wisten voordat men aan de behandeling van het lijvige rapport was begonnen. Ze zei; „Burgemeester en wethouders pretenderen niet het geven van een oplossing met deze Nota; voor de gemeente blijft het wat de werkloosheid betreft rommelen in de marge, maar dóértoe zijn we dan ook verplicht!” Reeds in 1970 is gesproken over het onder brengen van „Zuidwest Friesland” in Kou- dum en „Finkenburgh” in Sneek in de gemeenschappelijke regeling Werk- voorzieningsschap Waghenbrugghe. Deze poging strandde. In 1974 gingen de twee dagelijkse besturen samen met die van Waghenbrugghe om de tafel om te probe- NIEMAND SCHULD De heer H. Postma (FNP) had de 133 volgetypte vellen van de Nota gelezen, veel ;ewerkt kunnen worden door woorden aangehoord, maar hoedde er zich voor iemand de schuld te geven. Wel haalde hij nog even het schrikbeeld naar voren van dé crisistijd toen hij een op groeiende jongen was. „Zo erg als het toen was is het nu gelukkig niet. Toch moet er een mentaliteits verandering komen”. Later bleek, dat Post- ma niet zozeer of alleen de mentaliteit van (Vervolg zie pagina 19) Er is voldoende aanleiding om tot schaal vergroting over te gaan. Het is bijvoor beeld prettig, dat het grondgebied van het nieuw te vormen verband overeenkomt met dat van de deelnemende gemeenten, met uitzondering van nu nog Rauwerder- hem (deze gemeente wordt overigens wel genoemd in de aanhef van de verorde ning). streerde arbeidsreserve” bij lange na niet het werkelijke aantal werklozen aangeeft (buitenlanders worden bijvoorbeeld niet meegerekend) en konstateerde tenslotte, dat er oplossingen gezocht moeten worden op landelijk nivo; door overleg tussen werkgevers, werknemers en overheid. „Het is allemaal erg moeilijk”, zo zei Van Oosten, „ook al omdat werkgevers zich nu eenmaal niet in de éérste plaats ten doel stellen om arbeidsplaatsen veilig te stellen. Een eerlijker verdeling van het werk zou in de hand gewerkt kui bijvoorbeeld de pensioengerechtigde leef tijd te verlagen en een Arbeidsplaat senovereenkomst”. Uit de Nota en het blote feit dat daarin aanbevelingen worden gedaan om te redden wat er te redden valt, maakte de heer W. de Boer van Progressief Sneek de gevolg trekking, dat de gemeente in het verleden tekort is geschoten. „Er komt nu iets op gang, maar wel wat laat”. INPASSEN De voorkeur wordt gegeven aan het inpas sen van het nieuw te vormen schap in het bestuurlijke kader van Zuidwest Friesland. Momenteel stuit dit nog op bezwaren, maar op langere termijn kan daar wel naar worden gestreefd. Als de nieuwe regeling tot stand is gekomen, zal in overleg moeten worden (Vervolg zie pagina 19) met name door bewoners van het ge westelijke deel van IJlst gebruik ge maakt van de bibliobus in Nijezijl, waardoor daar problemen optraden. Zoals bekend ontbeert IJlst al jaren een bibliotheek. Er funktioneerde wel iets der gelijks, uitgaande van het plaatselijk Chris telijk Jongeren Verbond, maar deze voor ziening verdween vorig jaar in alle stilte. Vele Ulsters waren overigens ook niet op De wet op het openbare bibliotheekwerk vaststellen. In gemeenten met minder dan 5000 inwoners zullen de bibliotheken wor den beschouwd als filialen van de Provin ciale centrale. Om die reden heeft deze dienst zich tot IJlst gewend om aan te dringen op een plan. Iets opzienbarends verkondigde mevrouw Unema evenmin met de stelling, dat lande- zijn werk doorgaan. Dat stelde al direkt de lijk en internationaal ombuigingen van heer M. van Oosten van de PvdA. Ook met beleid nodig zijn. „Maar als men op natio- een uitbreiding van die werkgroep (één naai en internationaal nivo al op grote van de aanbevelingen) met de direkteur moeilijkheden stuit om tot het scheppen van de sociale dienst, vertegenwoordigers van meer arbeidsplaatsen te komen en het van de werkgevers- en werknemers- beschikbare werk beter te verdelen, wat organisaties en twee raadsleden, kon Van kan een gemeentelijke overheid dan doen Oosten wel instemmen, om deze geweldige problemen op te los sen?” Weinig, zo moest iedereen iedereen „Misschien dat de groep dan wat toegeven. Alle beetjes helpen en daarom had de i gemeenteraad dan ook veel waardering achtergrond houdt voor het doorlichten van de werkloosheids- te verbergen”. problematiek en de aanbevelingen die in de Nota werden gedaan. Politieke invals hoeken legden de nuances echter ver schillend. Ondanks de gladheid, dinsdagavond op de wegen, heeft de Christelijke Brassband „Euphonia” toch nog heel wat muziekliefhebbers weten te bewegen om naar haar jaarlijkse uit* voering te komen. Deze werd in het 8^ gebouw van de Nederlandse Her- l vormde kerk in Oppenhuizen gehou den. Verschillende marsen en grote werken werden ten gehore gebracht, maar bewust was er niet al te zware muziek uitgekozen. Het tamboer-lira J en tamboerijnenkorps „Ardito” ver- leende ook haar medewerking aan dit festijn, dat tot een uur of elf duur- I de. Zowel zonder als met begelei- ding van de Brassband drumden ze een aardig eind weg. Als klap op de vuurpijl was er tot slot van het pro- gramma een taptoe, die zoals ieder jaar ook weer een groot sukses werd. Ondermeer Idsega, Oosterend en Schettens fungeren in deze dagen als „lokatie” voor het opnemen van een NCRV-televisiespel, dat door Oene Spoelstra uit Sneek is ge schreven aan de hand van gegevens uit de korte verhalen „Boete dwaen”, „In heimnis” en „Dy Hannen” van de reeds overleden Friese schrijfster Teatske A Izum uit Morra. Eén van de vier hoofdrollen wordt vertolkt door de 15-jarige Alex Kaspers uit Balk, leerling van het Bogerman College in Sneek. Regisseur Klaas Rusticus en vijf en dertig technici hebben de afgelopen vier dagen - voornamelijk (de kerk van) Oosterend - de eerste opnamen gemaakt. De uitzending van het stuk is pas in het najaar en zal ongeveer vijftig minuten in beslag nemen. Daar zijn nog maar een minuut of tien van klaar. Er wordt betrekkelijk weinig in het verhaal gesproken, maar als dat gebeurt is het Fries. Voor de televisie zal de produk- tie later in het Nederlands worden onderti teld. „Boete dwaen” is een novelle van een Friese schrijfster, speelt zich in Friesland af. maar Rusticus noemt het „een univer seel drama, dat zich in principe in alle tijden kan afspelen, maar dat je eigenlijk alleen maar in Friesland kan opnemen”. De hoofdrolspelers zijn alle vier amateurs, eigenlijk nog groener, want ze komen voor het eerst voor de kamera. Dat schijnt voor het maken van een televisiespel (zie „Bart- je”) vele aantrekkelijke kanten te hebben. Na een selektie werden voor de rollen uitgekozen: Alex Kaspers. Rouke de Leeuw uit Tynje, Matsje Heitsma uit Tjummarum en Riek Spannenburg uit Rien. Vandaag de dag zou men „Boete dwaen” waarschijnlijk een psychologisch stuk noe men. Het gaat over mensen, die altijd samen zijn, maar toch volkomen langs elkaar heen leven, zoiets van „eenzaam maar niet alleen”. Moeder en zoon wor stelen aan het slot met wat Rusticus een „gereformeerd noodslotsidee” noemt. Dat eindigt met een soort Oedipus-achtige vadermoord. IJlst krijgt in 1982 eigen bibliotheekvoorziening Het gaat de gemeente dit jaar 12.385 Als laatste gemeente in Friesland, niet alfa- gulden kosten. Men wil reeds nu een betisch, maar ook in werkelijkheid, zal IJlst besluit om het centrum de gelegenheid te zich aansluiten bij het Gemeenschappelijk bieden vroegtijdig kontakt op te nemen Centrum voor Onderwijsbegeleidings- met de scholen om in overleg met het diensten. Om financiële redenen heeft men onderwijzend personeel voorbereidingen te steeds moeten bedanken voor de eer, maar kunnen treffen. Als vertegenwoordiger in gezien de hoogte op de urgentielijst, vastge- de vergadering der gemeenten wordt voor- steld in de begrotingsvergadering, gaat men gesteld wethouder J. J. de Vries aan te er nu wel toe over. wijzen en als zijn plaatsvervanger J. H. Stokker.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1