S.K.S.-vergadering zónder geharrewar IJLST snekerWoerier Ernstig ongeluk bij Nijemirdum de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en Officieel Orgaan van I Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. en de RIJKE BUIT BIJ EEN INBRAAK IN SNEEK IJSCLUB BALK VIERDE 10Ó-JARIG BESTAAN Walinga (Oudega) wint beslissende match om titel Dammen Fries spel Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD I W' i ij I f I SNEEKER NIEUWSBLAD Sondel enHemelum willen meer woningen Er zijn twee mogelijkheden door het dorp fiper-t aan aan MAANDAG 27 FEBRUAR11978 133ste JAARGANG No. 17 SONDEL De terugloop Men zou kunnen zeggen „in alle stil te” werd vrijdagmiddag in Staveren de eerste paal geslagen voor de uit breiding van de machinefabriek W. Hubert en Co. B.V. in Staveren. Naast de bestaande fabriekshallen komen twee nieuwe ruimten met lengtes van 65 en breedtes van 20 meter, hetgeen dus zal leiden tot een oppervlakte uitbreiding van 2600 vierkante meter. De eerste paal was er één van slechts zes meter, maar aan de verste kant van het bouwter rein zijn palen nodig van zestien me ter. In totaal moeten er negentig be tonnen funderingspalen de grond in. Bouwbedrijf Gebroeders Wiersma zal de fabriekshallen bouwen in drie vier maanden tijd. De heiwerk zaamheden worden gedaan door medewerkers van de firma Gebroe ders Altenburg in Osingahuizen. Op de foto gaat de eerste paal de grond in. Dat gebeurde op een seintje van de heer Wiersma uit IJlst. Op de stel ling naast de heitoestand een sküts- je. Ja zeker, het is de Sneker Pan, die daar ligt te wachten op een zand- straalbeurt. anvwM» urmrnntMMf ^roo* mu u omuui maakt, vooruitlopend op de aansluiting op de zuiveringsinstallatie die in de toekomst zal worden gebouwd. Net als van Gaastmeer en Tims zijn nu ook de andere uitslagen van de enquêtes, die in het kader van Sudergoa's „tien dorpen projekt" zijn gehouden, bekend geworden. Daarbij zijn onder meer de wensen en verlangens van Hemelum en Sondel. In beide gevallen wordt uiteraard gepleit voor meer woningbouw. Op het verlanglijstje van Hemelum komt sinds de vergadering van dorpsbelang de wens voor een gezinsvervangend tehuis in het uitbreidingdsplan voor. Om merkwaardige uitspraken - maar wèl stoelend op de huidige reglementen - als vorig jaar te voorkomen over het raken van boeien, werd duidelijk vastgelegd, dat „een merkteken van de baan tijdens de wed strijd niet mag worden geraakt of onjuist voorbij gevaren”. Wat de boeien zelf be treft zal eens onderzocht worden of men geen (nog) grotere boeien kan gebruiken. Eén van de knelpunten in Hemelum is de kleuterschool. Wanneer de samenvoeging met de lagere school niet doorgaat, dan is het gevaar groot dat het dorp een dergelij ke voorziening in de toekomst moet ont beren. De aandacht zal dus voorlopig ge richt moeten worden op het behoud van de kleuterschool aangezien de intergratie met de basisschool op dit moment nog niet speelt. Eer dit evenwel kan, moet er in het dorp wel een eigen basisschool komen. De terugloop van inwoners (sinds 1960 met 22%) heeft het voorzieningen peil van Sondel in gevaar gebracht. Om dit proces tot staan te brengen wil men nieuwe woningen. De gemeente Gaasterland zal aan die wens tegemoet moeten komen door een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. Er is wel een dergelijk stuk, maar dat is gedeeltelijk afgekeurd door gedeputeerde staten en daar tegen is de gemeente bij de Kroon in beroep gegaan. De 22-jarige H. D. Tolsma uit Sint Nicolaasga heeft zondagmorgen ernstige hoofdletsels opgelopen toen-hij tussen Son del en Nijemirdum met zijn Lelijk Eendje tegen een stilstaande aanhanger reed, die op een strook lings de weg stond. Het ongeluk gebeurde om twintig over vijf in de ochtend. Tolsma, een agrarisch me dewerker, was op weg naar Mirns, waar hij zou melken voor een boer. Door nog onbekende oorzaak reed hij onder Sondel tegen de langs de weg geparkeerde aan hangwagen. De treekhaak daarvan drong de auto binnen. De brandweer van Balk moest er met de rampenwagen aan te pas komen om het zwaar beschadigde autootje Voor de dorpsbevolking liggen er drie duidelijke verkeersknelpunten: de fiets paden, in het bijzonder die aan de autoweg Lemmer-Balk en het pad Sondel- Nijemirdum, de snelheid in de bebouwde kom en de T-kruising Delbuursterweg. De situatie aan de autoweg zal door het kolle ge van b. en w. worden bekeken. Aan de snelheid lijkt weinig te doen. Verkeers drempels zijn een onhaalbare zaak vanwe ge de doorgaande weg in het dorp. In het verleden was al een paar keer een voorstel van de VSB afgewezen om de tijdsduur voor het indienen van protes ten te brengen van dertig minuten op één uur. In de praktijk bleek een half uur inderdaad wel eens te krap en met de steun van het SKS-bestuur werd het voorstel van de VSB ditmaal aangeno men. Ingetrokken door de VSB werd echter het idee om, indien de jury een overtreding niet heeft gekonstateerd, de uitspraak te baseren op de verklaring van twee onaf hankelijke getuigen. Na hoor en weder- ZESTIG WONINGEN Hemelum heeft voor de toekomst belang bij zestig woningen. In een nieuw be stemmingsplan moet daarmee rekening worden gehouden. Als verkeersknelpunten worden onder meer de invalswegen van het dorp aangemerkt, de oversteekplaats op de Hegewei, het rekreatieverkeer rich ting Staveren (dat via een betere bewegwij zering langs de zeedijk moet worden ge leid), terwijl men ook vindt dat een voet pad langs de rijbaan moet worden aange legd. Aan het probleem van de tweede woningen en de dorpshaven is men nog niet toegekomen. Op de televisie heeft men kunnen zien, dat er vrijdag sprake was van een „landelijke kraakdag". Overal in het land - maar vooral in Amsterdam en Utrecht - werden leegstaande panden gekraakt om te protesteren tegen de „Anti-Kraakwet”, die binnenkort in de Eerste Kamer wordt behandeld en die de politie het recht geeft zonder huiszoekingsbevel panden binnen te gaan waarvan men vermoedt, dat ze door krakers in beslag zijn genomen. Met de aktie wilde de LOK ook de aandacht vragen voor de huisvestingsproblemen van (werkende) jongeren, samenwonende mensen en alleenstaanden. In Sneek werd het oude ABTB-pand op de hoek van het Martiniplein en de Waterpoortsgracht door een aantal jongelui gekraakt. Ze menen, dat het huis opgeknapt kan worden en dan geschikt is voor bewoning door ongeveer tien mensen. Het ABTB-kantoor staat al ongeveer anderhalf jaar leeg. (Foto Studio Ger Dijs). aangegeven. Eén van 23 woningen tussen de Jac. Boomsmastraat en de Sondelerdijk en een plan van 24 woningen rondom de kerk. Dat moet niet ineens worden gereali seerd maar geleidelijk, er dient bovendien plaats te zijn voor woningwet- als voor partikuliere bouw. De woningen moeten passen bij het karakter van Sondel. Ten aanzien van het dorpshuis heeft het dorp zes alternatieven op een rijtje gezet. Dorpsbelangen zet een nieuw gebouw op de plaats van het huidige. De kerk laat het lokaal bestaan, maar dorpsbelang bouwt elders een nieuw. Kerk en dorpsbelang bouwen samen een nieuw gebouw. De kerk verbouwt het lokaal, het wordt een uitgebreide verbouwing (waarbij de meer kosten voor het dorp zijn) en tenslotte wordt de kleuterschool tot dorpshuis ver bouwd. Het dorpshuis voldoet bij lange na niet aan de eisen die er aan gesteld mogen worden. Er zal dan ook een onderzoek worden ingesteld, waarna de bereid heid, de mogelijkheden en de kosten voor aanpassing zullen worden beke ken. Lukt dit laatste niet, dan moet naar een alternatief worden gezocht, bijvoor beeld in de vorm van aan- of uitbouw van het plaatselijke café. Bij een inbraak in de woning van de H. Mirosch in de Henriette Catharinastraat in Sneek heeft een inbreker in de nacht van vrijdag op zaterdag een flinke buit binnen gehaald. Er werden na het ongewenste bezoek sieraden vermist ter waarde van negenduizend gulden. Verder was een por tefeuille verdwenen met een bedrag van vijfduizend gulden. Vermist werd verder een Schwartzwalder klokje ter waarde van vijftienhonderd gulden. Men verschafte zich toegang tot de woning door het force ren van het slot in de voordeur. VSB-ERS IN SKS Hoewel een daarop slaande wijziging van de statuten nog nader geredigeerd zal wor den, werd besloten, dat twee leden van de Vereniging van Schippers en Bemanning sleden (de VSB) zitting zullen krijgen in het bestuur van de SKS, dat daartoe uitge breid zal worden met twee leden. Op voor stel van de VSB weiden alvast aangewezen: de heren Jan van Akker, de schipper van de „Sneker Pan" en Zw. van der Wal, beman ningslid van de „It Doarp Huzem”. De Ijsclub Balk heeft zaterdagavond in De Treemter een geweldig feest gevierd ter herdenking van het honderd-jarig bestaan van de vereniging. Wat de tijd betreft liep het „bal na" zelfs uit de hand. Het was de bedoeling geweest om de feestelijkheden om twaalf uur af te breken, maar het was allemaal zo gezellig dat men tot één duur door ging. Voorzitter A. Volbeda kon in zijn woord van welkom ongeveer 120 (van de 260) leden van de jubilerende Ijsclub welkom heten. Zijn terugblik was slechts zeer sum mier omdat het echtpaar Lutjen de Vries- Adema voor een soort kabaret-programma zorgden waarin men op aansprekende en geestige manier dingen uit de historie van de ijsclub had verwerkt. Het echtpaar deed het alleraardigst, hoewel de notulen van de eerste vijftig jaar niet beschikbaar waren. Na het optreden van het echtpaar De Vries feliciteerde wethouder mevrouw A. Brandenburg-Vogelzang namens het gemeentebestuur en de sportraad. Namens de Koninklijke Nederlandse Schaat senrijders Bond én het gewest Friesland van de KNSB werd het woord gevoerd door de heer W. Wynia uit Leeuwarden. Hjj overhandigde namens de Grote bond een jubileumwimpel en kwam namens het ge west met de Friese vlag. De heer Klaas de Groot bood namens leden van de tennis en de volleybalclub een groot bord aan met „Ijsclub Balk” om te plaatsen bij de ingang van de ijsbaan. De Melody Boys zorgden voor de muziek bij het dansen. Zaterdagmiddag is H. Walinga uit Oudega (W) erin geslaagd het Kampioenschap Dammen Fries Spel te veroveren. Hij ver sloeg in Wirdum Teake Kooistra, waardoor Walinga zich definitief nestelde op de eer ste plaats. Het is er toch van gekomen: de wedstrijdenreeks van de skütsjes zal dit jaar verzeild worden zónder de veelbesproken,Jormule-Gerritsma”. Dat betekent, dat de skütsjes gebruik zullen maken van de bij hun schip behorende tuigage en dat men de „ballast overboord gooit”. In de zaterdag in Hotel Hanenburg gehouden jaarvergadering van de Sintrale Kommisje Skütsjesilen werd een voorstel van die strekking met grote meerderheid van stemmen aangenomen. Het was ingediend door ólle veertien schippers van de Friese wedstrijdskütsjes en dat betekende wel zo veel, dat wanneer de vergadering er niet mee akkoord zou zijn gegaan, het heel wat deining zou hebben gebracht. Nu verliep de hele vergadering vrijwel zonder geharrewar. Toch bleek het bestuur van de SKS het voorstel van de schippers niet over te willen nemen. Voorzitter A. Brinksma gaf daarvoor de volgende verklaring: „We staan niet afwijzend tegenover het voorstel van de schippers om de formule-Gerritsma in ieder geval dit seizoen niet toe te passen. Aan de andere kant meent het bestuur het voorstel niet te moeten ondersteunen om dat we dan als het ware te kennen geven, dat hetgeen we vorig jaar hebben uitge dokterd, niet juist is geweest. De SKS- bestuursleden zullen zich bij dit voorstel dan ook van stemming onthouden”. Het aannemen van het voorstel, dat de schippers hun skütsjes naar eigen inzicht mogen tuigen, betekende niet dat het plan- Gerritsma volkomen van de baan is. Door de schippers zullen onderling wel een aan tal afspraken over de te voeren tuigen gemaakt worden (övertuigen zullen ze voorkomen) die gebasseerd zijn op de resultaten van de onderzoeking van Ger- ritsma. Verder zal er een kommissie komen die het hele plan nog eens op zijn mérites zal bekijken in de stijl van „onderzoek alles en behoud het goede”. In die kom missie zullen de skütsjeschippers zijn verte genwoordigd. De formule-Gerritsma is dus niet in de ijskast gezet, wel reeds op een koel plaatsje... De situatie voor deze belangrijke match was nogal ingewikkeld. Zou Walinga win nen. dan was er voor hem niets de hand. Bij remise moest Walinj den tegen A. van der Goot, voor onbekende speler, aangezien Van der Goot 1 1 \X/ O 1 f m -I - T J x—* van reeds enkele malen de titel. Bij verlies van Walinga had Van der Goot de titel ge- Walinga zich de beste dammer Fries Spel mag noemen. SKÜTSJES varen voorlopig zonder formule - Gerritsma Aan sport en spelmogelijkheden heeft men in Sondel ook gebrek. Om deze nadelige invloed op het dorpsleven weg te werken, wordt voorgesteld om in een nieuw bestemmingsplan ruimte voor een dergelijke voorziening te reserve ren. Het is er de Sondelers veel gelegen om de zwemgelegenheid het Usselmeerte behouden. uit elkaar te trekken en stukken metaal weg te zagen. Toen Tolsma was bevrijd stond hij nog even langs zijn Eendje, maar later werd hij onwel. Hij werd naar het Sint Antonius Ziekenhuis in Sneek vervoerd. Daar konstateerde men ernstig hersenletsel en werd besloten hem naar het Akade- misch. Ziekenhuis in Groningen te vervoe ren. hoor kwamen de schippers tot de slotsom, dat men zich grote moeilijkheden op de hals zou halen... Hoewel een zestal schippers er wel vóór waren, kreeg de wedstrijdkommissie Woudsend niet voldoende stemmen voor zijn voorstel om in de toekomst wat de .wedstrijddata betreft mee te mogen ruilen met Staveren en Elahuizen. Staveren en Elahuizen ruilen vaak met de zaterdag en de maandag van de „tweede week”. Woud send zit daarachter altijd op een dinsdag en wilde graag ook eens op een zaterdag ze*len- (vervolg zie pagina 5) zodat men vanaf de wal de merktekens beter kan zien. Gedacht wordt aan „kunst- stofschuimboeien” in kubussen van een meter. Het lijkt de werkgroep een goede zaak om tussen Char-Els en het „maanlandschap” tijdelijk een sportveld in te richten. In een nieuw bestemmingsplan moet dan reke ning worden gehouden met een akkommo- datie, die aan de eisen van het dorp voldoet. Aan de Morra zou een zwem gelegenheid kunnen worden ingericht. De werkgroep vindt voorts dat met de aanleg van riolering een begin moet worden ge- meer aan iga aantre- hem geen „_„t bij Walinga in dienst is. Van der Goot, lid de damclub in Gaastmeer. veroverde Walinga had Van der Goot de titel prolongeerd. Het is de derde maal dat

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1