WAGHENBRUGGHE zet vraagtekens Rauwerderhem eerste voor de Sneek-ploeg van EHBO-KRING WEDSTRIJDEN PCP in IJlst wordt nu CDA Officieel Orgaan en de gemeenten SNEEK. WYMBRITSERADEEL en IJLST E - B= E? Inbraak Slagerij Abma Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. ’4’ J» Inbraak en vernieling Oud-raadslid van Sneek (Th. v.d. Werf) overleden en de Het voorjaar begint duidelijk door te breken. Sommige kievitseieren-zoekers speuren de weilanden af naar de duike lende vogels. De eerste toe risten zijn al weer door de Sneker stadsgracht gevaren. Volgende week zaterdag start in het RAI-kompleks in Am sterdam de 23ste Hiswa, Neer- lands grootste watersportshow. De schepen worden er al in gereedheid gebracht. De klus voor de watersportredaktie van het Sneeker Nieuwsblad zit er echter al op. Maandag zult u als bijvoegsel bij deze krant een bijlage vinden met veel Hiswa- informatie en andere water- sportgegevens. De krant wordt ditmaal, en dat is een uitzonde ring voor onze maandageditie, in het hele verspreidingsgebied huis-aan-huis bezorgd. Op de foto wordt de Vripack Yach ting primeur, de Vikingbank, gestald voor jachtwerf Feenstra in IJlst waar het schip zal worden opgetuigd voor het in Amsterdam aan den volcke kan worden getoond. Q o Hal Sneaker Nieuwsblad is een geeembmeerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en te SNEKERö(KQERIER - Is samenvoeging wel zo’n wenselijke zaak? PCP IJLST BLIJ MET DE BEGELEIDINGSDIENST de PCP-raadsleden doen veranderen. <2 Men staat er nu van harte achter. We (vervolg op pag. 3, linksonderaan ie kol.) Navraag leert namelijk dat er die week een brief bij de veertien gemeentebesturen, die Door het openbreken der achterdeur zagen inbrekers kans enkele honderden guldens te pikken in de huiskamer van Slagerij Abma aan de Willem Lodewijkstraat. Dit is gebeurd in de nacht van maandag op dinsdag. DONDERDAG 2 MAART 1978 133ste JAARGANG No. 18 Voor de zoveelste maal was de kantine der c.v.v. O.N.S. weer het mikpunt van - ver moedelijk jeugdige - personen. In de tijd tussen zaterdag 7 uur en maandagmorgen werden daar ergerlijke vernielingen aange bracht in de voorraad fris- en alkoholische dranken, werden pannen voor frikandellen e.d. door een te hoge temperatuur vernield en zorgden de daders voor een vieze en chaotische bende in kantine en opslag ruimte. De schade, vooral door de vernie lingen en het maken van troep, is vrij aanzienlijk. was indertijd de noodzaak, ook al een en ander Nadat men drie maanden bezig was geweest met het klaarmaken van de bekisting werd gistermorgen om vijf uur begonnen met het storten van beton voor de nieuwe brug over de Broeresloot in de Rijksweg A7. Twaalf uren later was het karwei ge klaard en waren er 650 kubieke me ter beton aangevoerd van Betoncen- trale Feenstra - beton, dat met twee pompen met een kapaciteit van 45 kub per uur uit de draaiende tanks van de auto’s werd gezogen. Na vier weken zal de bekisting worden weg gehaald. De brug heeft een lengte èn een breedte van dertig meter en ligt aan de „noordkant” een metertje ho ger dan aan de andere kant. De bouw van de brug werd verzorgd door de firma P. L. Roos uit Abbe- nes, die ook voor de aanleg van de vierbaansweg zorgt. De nieuwe weg is waarschijnlijk begin juli klaar en dan kan ook het gedeelte van A7 van Sneek naar de Horsebrug (verderop is ’t al klaar) worden geopend. De oude Rijksweg 43 blijft bestaan en krijgt bij de Lorentzstraat aansluiting op het Industrietterrein. Ook vracht verkeer met gevaarlijke lading zal de oude weg moeten gebruiken omdat die niét door de tunnel mag. (Foto Studio Ger Dijs) De nu ter ziele gegane CJV-bibliotheek werd door E. D. de Vries PCP) in de herinnering terug geroepen. Deze bi bliotheek bleek niet veel levenskracht te hebben na in twintig jaar eerst een bloeiend en later een kwakkelend be staan te hebben gehad. Dat is meestal zo met dit soort vrijetijdsaktiviteiten, aldus de heer De Vries. De kosten zijn te hoog. VOORLICHTING Op vijftien februari zou er een voorlichtingsbijeenkomst voor de mensen werd verschoven naar vijftien maart. De i was van plan geweest tijdens die samenkomst een aantal bezwaren naar voren te brengen. Het zijn er negen. Onder meer is men niet te spreken over het feit dat de kern niet betrokken is bij de voorbe sprekingen. Bovendien heeft men zich niet op de hoogte kunnen stellen van de voor- en nadelen op grond waarvan een oordeel zou worden geveld. Het bestuur heeft inmiddels ingestemd en de kern heeft geen mogelijkheid gehad om een en ander te bespreken met de vak organisaties. Daarmee is in strijd gehan deld met het gestelde in het „besluit organen van overleg sociale werkvoor ziening”. De leden voelen zich van bovenaf betut teld. De fusie zou nodii tot een betere bedrijfsvoering, adminis- en plaatsings- gevraagd, zo wordt gesteld, of daar behoef te aan is en of een fusie wel zo noodzakelijk zou zijn. Daarbij komt dat de kern gevaren ziet voor de werksfeer, omdat de opbouw van het nieuwe schap (vervolg zie pagina 25) Op 81-jarige leeftijd is dinsdag in Sneek overleden de heer Thomas van der Werf, die bij de eerste gemeenteraadsver kiezingen waaraan de VVD mee deed, zitting kreeg in de raad van Sneek. Op 1 september 1953 werd de heer Van der Werf als raadslid beëdigd. Hij bleef het raadswerk doen tot 21 juli 1966. Van der Werf had een ekspeditiebedrijf aan de Bothniakade.dat nu geleid wordt door een van zijn zoons. ploeg, de heer Dotinga, kreeg de leiders- prijs met 70 punten. Sneek verzamelde als ploeg 182 punten tegen Rauwerderhem 188. Op de derde plaats eindigde IJlst, vierde werd Akkrum, vijfde Warga, zesde Oldeboom, zevende Oosterend en achtste Grouw. Rauwerderhem zal nu eind maart mee mogen doen aan de distriktswed- strijden, die in Gorredijk gehouden wor den. Vorige week donderdag werd de bespreking van de samenvoeging van Finkenburgh, Waghenbrugghe en Zuidwest Friesland in Koudum onverwachts van de agenda van het samenwerkingsorgaan Zuidwest Friesland afgevoerd. Men wilde dat de betrokkenen eerst werden geïnformeerd over de plannen eer er in de openbaarheid over zou worden gediskussieerd. Dat was een korrektere gang van zaken, aldus voorzitter mr. B. van Haersma Buma, burgemeester van Sneek. Op het eerste gezicht een aanvaardbare en onschuldig ekskuus, maar wie zich verder in de kwestie verdiept, komt tot de ontdekking dat er nog andere redenen zijn. Hij had liever gezien, dat eigen krachten de nieuwe voorziening zouden gaan run nen, in plaats van de provinciale organi satie. Hij voorzag dat de nu gereserveerde vijf uren per week wel eens onvoldoende kunnen blijken. Bovendien zou hij het op prijs stellen dat bekeken werd dat de bus ook bij Nij Ylostins zal staan. UITDIEPEN Burgemeester Mumsen gaf aan dat nu een groot aantal wensen van IJlst gerealiseerd zijn. Hij noemde onder andere de openba re lagere en kleuterschool en de sportak- kommodaties. IJlst is echter nog met aan het eind van zijn verlanglijstje, wel nadert nu het punt dat men aan verdieping kan gaan denken. Met de onderwijsbegelei dingsdienst is een eerste aanzet gegeven; via bijvoorbeeld een dokumentatiecentrum voor de schooljeugd, kan dit verder wor den uitgewerkt. Het werd hoog tijd, dat een dergelijke dienst De ploeg van Rauwerderhem is voor de zoveelste keer winnaar geworden van de kring EHBO-wedstrijden in Grouw. De winnende groep bestond uit mevrouw Venema, mevr. G. Sjonger en de heer B. de Vries. De tweede prijs was voor Sneek, met de heer G. Dotinga, mevr. A. Wielinga- Lezwijn en mevrouw N. van Kouverden- Boonstra. De „aanvoerder” van de Sneek- In dit nummer is als bijlage opgenomen „Uit de Marktstraat” (voorlichtingsorgaan van de gemeente Sneek). 3 <Z) o van Waghenbrugghe zijn gehouden. Tijd en plaats waren al vastgesteld, maar plotse- deel uitmaken van de gemeenschappelijke ling kwam het bericht dat de vergadering regeling „Waghenbrugghe” is binnen geko- werd verschoven naar vijftien maart. De men, waarin de werknemers van dit schap bedrijfskem was van plan geweest tijdens via hun bedrijfskern hun bezorgdheid over deze samenvoeging uitten. De brief was verder gestuurd naar de leden van het alge meen bestuur van Waghenbrugghe, de leden van de WSW-kommissie en de hoofdbe sturen van de vakorganisaties ABVA, KABO en NCBO. Bovendien kregen de leden van Zuidwest Friesland vorige week donderdag het schrijven met spoed bezorgd, toen men bij Waghenbrugghe in de gaten kreeg, dat er ’s avonds over de samenvoeging zou worden gesproken. Het lijkt wel pakjesavond, konkludeerde het PvdA-raadslid van IJlst, J. H. Stokker. Het de tweetalige scholen hebben de mening van kollege werkt hiet voortvarendheid het urgentie lijstje af. Dinsdagavond werd bijvoorbeeld de PCP-raadsleden doen veranderen. gesproken over de bibliotheekvoorziening in het stedeke en de aansluiting bij het gemeenschappelijke Centrum voor Onderwijsbegeleidingsdiensten in Friesland. De Ulster kiesverenigingen van de Anti Revolutionaire Partij en de Christelijk His torische Unie hebben gisteravond in de Skoender een Christen Demokratisch Ap pèl opgericht. Het is een federatief verband. De ARP- en CHU kiesverenigingen blijven als zodanig bestaan. Het is de bedoeling dat ook KVP-ers in het CDA zullen worden opgenomen, maar in IJlst is het nooit tot de vorming van een heuse afdeling van de KVP gekomen. (vervolg zie pagina 19) Stokker kon alleen maar blij zijn met de van de grond komt. De PCP plannen voor een bibliotheek. Hij sprak niet zo overtuigd van - dan ook de wens uit dat straks vele Ulsters, vanwege de hoge kosten die die gebruik maken van de voorzieningen in met zich meebracht, maar de begeleiding van Sneek en Nijezijl, in hun eigen woonplaats boeken gaan lenen. Dat zou de uitgaven nog beter tot zijn recht kunnen laten ko men. Want zeventienduizend gulden per jaar is niet niks. SNEEKER NIEUWSBLAD In de brief werd meegedeeld dat de be drijfskem van Waghenbrugghe (ingesteld bij Koninklijk Besluit en vergelijkbaar met een ondernemingsraad) zich ongerust maakte over de gevolgde procedure met betrekking tot de schaalvergroting van de Sociale Werkvoorzieningschappen. Boven dien kan men zich moeilijk verenigingen tratie, personeelsbegeleiding met de besluiten, die zijn genomen zonder mogelijkheden. Aan de werknemers is niet dat de kern hiervan kennis heeft kunnen --*-'J e nemen en eventueel advies heeft kunnen uitbrengen. ig zijn om te komen fsvoe

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1