Kollege Gaasterland zegt nota toe IJLST snekerHkQERIER Sneek-jeugd gaat op pad met pleisters voor Henry Dunant s Verbetering Noordoosthoek op 5 april in een hoorzitting I Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en van k Afdeling 5 gesloten I Volgende week zaterdag tweede IJsster trimloop Rijkspolitie Gaaster land houdt open huis Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. -feV ZIP»»'?' -- Duisenberg voor PvdA Gaasterland en de Hei Sneaker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD S"ïF- Wat moet men precies verstaan onder Kunst en wanneer is een kunstenaar een Kunstenaar? Twee heren waarvan op dit punt deskundigheid verondersteld mag worden, hebben dinsdagavond de leden van de gemeenteraad van Wymbritseradeel deze subjektieve zaak duidelijk proberen te maken. Natuurlijk een vrijwel onbegon nen karwei omdat het haast altijd een kwestie is van gevoel en appreciatie - kortom: een vrijwel onbegonnen toestand voor de één om de ander volledig te overtuigen. IK SNEEKER NIEUWSBLAD CDA wil bestaansrecht baatbelastingen bezien (K) kunst in raad Wymbritseradeel y? op te pikken voor een vakantie-bootreis van een week. Het Rode Kruis in Sneek is op het idee van de aangepas te tafels gekomen omdat het aantal rolstoelgebruikers, dat gebruik maakt van de mogelijkheid een uitstapje te maken, steeds groter wordt. Door al die rolstoelen gaat er veel „ruimte” in het dagverblijf op het schip verloren omdat de afstand tussen de rolstoelen en de normale ta fels te groot is. Bij aangepaste tafels kan de rolstoel voor een groot deel onder en „in” de tafel worden gereden. De kollektantjes zijn herkenbaar aan een kaartje op hun kleding met het stempel van het Rode Kruis. En het, eh, „gaaspleisterverband” is van uitstekende kwaliteit.... J. TIMMERMAN (CDA) - onredelijkheden - DONDERDAG 9 MAART 1978 133ste JAARGANG No. 20 Het kollege kon kort zijn. De kosten van het dempen van het slootje zaten niet in de ling meende te kunnen stopzetten. in december 1977 voerde de raad een bedrag van ongeveer zestigduizend voor de Kunstenaarsregeling van de begroting. En De traditionele trimloop welke elk jaar door de schaatstrainingsgroep IJsster als afsluiting van het seizoen wordt georgani seerd zal op zaterdagmiddag 18 maart om half zes worden gehouden. Een na veel over-en-weer besprekingen tot stand gekomen konseptplan voor de ver betering van de Noordoosthoek (zeg maar omgeving Prior- en Kloosterstraten) zal op woensdagavond 5 april aan de orde komen in een hoorzitting in de Muziekschool. prijs. Het betreffende bedrag sloeg op het treffen van voorzieningen om bijvoorbeeld elk perceel bereikbaar te maken. De voor zieningen voor de bedrijven zijn van tijde lijke aard en dus komt er wel degelijk straks een onderbreking en de groenvoor ziening heeft te maken met het aankleden en de afscheiding van de erven. dat was weer aanleiding voor de heer J. J. Hoogcarspel, de rijkskonsulent voor de sociale voorzieningen in het noorden èn de heer R. C. Hoelen, de direkteur van het Kreativiteitscentrum in Leeuwarden, om eens tekst en uitleg aan de raad te geven. Leden van de jeugdafdeling van de voetbalvereniging Hubert Sneek zullen vrijdagavond, en voorzover zater dag de voorraad strekt, proberen om in Sneek voor on geveer vijfduizend gulden gaaspleisterverband (zeg maar hansoplast) aan de man te brengen. De plastic doosjes met de pleisters kosten een rijksdaalder. De op brengst van de aktie gaat naar de afdeling Sneek en om streken van het Rode Kruis, die er aangepaste tafels voor wil aanschaffen voor het hospitaalschip „J. Henry Dunant”. Het is de bedoeling het kado namens de Sne- ker bevolking aan te bieden als over enkele maanden de „Henri Dunant” weer naar Sneek komt om een gezel schap chronisch zieken en lichamelijk gehandikapten Het CDA in Gaasterland wil een kommissie, die gaat bekijken of bet systeem van baatbelastingen nog wel van deze tijd is. Dat meldde dinsdagavond J. Timmerman tijdens de behandeling van een beroepschrift, ingediend door de bewoners van de Van Swinderen- straat. De konfessionele kombinatie is van mening dat een dergelijke heffing, te betalen door mensen die direkt belang hebben bij een bepaalde voorziening, eigenlijk ouderwets is. Het systeem van baatbelastingen kan leiden tot onbillijkheden. De kommissie van raadsleden zou naar zijn mening moeten gaan bekijken of het mogelijk is de baatbelasting af te schaffen en wat de konsekwenties daarvan zijn. De Partij van de Arbeid afdeling Gaaster land is er in geslaagd oud-minister W. P. Duisenberg voor een spreekbeurt naar haar gemeente te halen. Het huidige PvdA- kamerlid, die eens de landelijke financiën bestierde, zal in het kader van de kampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 18 mei in de Treemter in Balk een inleiding verzorgen. Aanvankelijk was hiervoor zondag 19 maart gepland, maar dan wordt gelijkertijd in Grouw de „Merenloop” gehouden zodat het bestuur van de IJsster de eigen loop maar een dag vervroegde. Het toneel van de strijd is het „Sneker Bos” gelegen achtet de IJsbaan aan de Leeuwarderweg. In schrijfgeld jeugd t/m 15 jaar 1,50, senio ren en trimmers 2,50. Afstanden resp. 3, 6 en 9 kilometer. De Rijkspolitie groep Gaasterland houdt aanstaande zaterdag open huis voor alle inwoners van de gemeente. Men krijgt dan de gelegenheid om kennis te maken met de dienaren van de Heilige Hermandad, die waken over de rust en veiligheid in Gaas terland, en mag alles bekijken, tot en met de cellen toe. Tegelijkertijd zullen er voor lichtingsfilm over het werk van de politie gedraaid en dia’s vertoond worden. De open dag (van tien uur 's morgens tot vijf uur ’s middags) is een initiatief van de groep zelf. Toch konstateerde burgemeester B. W. Ca- zemier aan het slot van de informele bespre king, dat: het een goede zaak is geweest om eikaars standpunten eens aan te horen. Er is nu even tijd om te materie te overdenken, waarna de gemeenteraad in een volgende vergadering zijn eindoordeel kan geven over het besluit om te stoppen met de toepassing van de „Beeldende Kunstenaarsregeling”. De Beelden Kunstenaarsregeling wordt door de gemeente Wymbritseradeel al een aantal jaren toegepast. In de gemeente gaat het om twee K(k)unstenaars, die er „ge bruik van maken”. Driekwart van de ver leende bijstand vloeit overigens via het Rijk naar de gemeente terug. Ook is het zo, dat wanneer men geen hulp via de Kun stenaarsregeling zou verlenen, de twee kunstenaars op een dndere manier gehol pen zouden moeten worden. Gebleken is verder, dat de rechter al eens een kun stenaar in het gelijk heeft gesteld toen een Overigens is de afdeling ook aktief voor de Statenverkiezingen. Volgende week dins dag komen in de Treemter de kandidaten Limkje Jellema-de Jong, Klaas Dankert en Tine Douma-Foppema. Gesproken zal worden over provinciale aangelegenheden. De bijeenkomst begint om acht uur. Verwacht wordt dat daar dan ook de nieuwbenoemde en bij de stichting Suder- goa aan de Westersingel gedetacheerde Opbouwmedewerker aanwezig zal zijn. De bewoners van de Noordoosthoek zullen op 18 maart allemaal een populaire versie van het plan tot vernieuwing van de wijk ontvangen, zodat men zich op de hoorzitting kan prepareren. Bij het woord „vernieuwing” moet men echter niet te eng denken aan alleen de woningen. Renovatie en rahabilitatie maken er deel van uit, maar stads vernieuwing heeft een ruimer inhoud en veel ervan speelt zich ook buiten de deur af. Wat overtrokken zou men zelfs kunnen zeggen, dat stadsvernieuwing ook een vorm is om te voorkómen, dat straten en wijken krottenbuurten wórden. In de hoorzitting zal m overleg tussen bewoners en projektgroep bekeken worden „wat er nog uit komt” na het goede werk, dat de overleggroep heeft gedaan. Dat er in de Noordoosthoek geen grote wegen voor doorgaand verkeer komen is wel zeker. Ook dat in de toekomst de oude ATS zal moeten verdwijnen. Na de hearing zal het plan-Noordoosthoek nog verder bijge schaafd w’orden. Waarschijnlijk komt een nota erover dan in de tweede helft van dit jaar in de gemeenteraad. Tegen die tijd is misschien ook het vernieuwingsplan Sperkhem gereed, hoewel daar wat meer haken en ogen aan zitten. Het overleg tussen projekt- en over leggroepen loopt echter ook hier uit stekend en waarschijnlijk zal het gebied- Wouda er worden uitgelicht om het eerst aan de orde te komen. Knelpunten zijn zeker ook de Woudstraten, nu eenmaal niet het „sterkste” gebied voor renovatie, al zijn er verschillende eigenaren of bewoners die geweldig veel aan huis hebben gedaan. Aan een konsept-plan voor het Sperkhem wordt echter druk gesleuteld. Het Verkeerscirkulatieplan hoopt men eveneens in de tweede helft van dit jaar af te ronden. DOORBEREKENEN De raad tornde dan ook niet aan het besluit van burgemeester en wethouders. De opmerkingen van de heer Timmerman sloegen echter wel aan. PvdA-er C. Gaas tra vroeg zijn overbuurman evenwel of zijn redenering niet logisch tot gevolg heeft dat het bouwrijpmaken van een bepaald ter rein niet doorberekend moet worden in de grondprijs van een bestemmingsplan. „Dat zou de kommissie moeten bekijken”, aldus de CDA-er. De baatbelasting is misschien een uitzon De overige drie bezwaren waren dat de kosten voor het dempen van een slootje opgenomen waren in de berekening (en daar was volgens de bewoners eerst niet over gesproken), dat kosten voor tijde lijke voorzieningen bij twee bedrijven waren opgenomen in de berekening en verder dat de groenvoorziening de hoogte van de belasting medebepaal- den. Zoals gezegd was de aanleiding het beroep, dat bewoners van de Swinderenstraat had den aangetekend tegen de betreffende ver ordening. Zij moeten deze heffing betalen, omdat hun achtererven door een verbindingsweg bereikbaar zijn gemaakt. Het kollege (en de raad) meenden indertijd dat het een dure voorziening was, maar waar weinigen gebruik van maken, oftewel baat bij hebben. Men had een viertal konkrete bezwaren ingebracht. Drie daarvan sloegen op de hoogte van de belasting en één gold de verordening als zodanig. Om met dit laat ste te beginnen: de bewoners van de Van Swinderenstraat menen dat de weg niet als bedieningsweg kan worden aangemerkt vanwege het doorgaande karakter. Het kollege stelt evenwel (en de raad was dat met b. en w. eens blijkens het meegaan in het advies om het besluit onveranderd te handhaven) dat de weg noch voor het omleiden van het doorgaande verkeer noch voor het bouwrijpmaken van plan Welgelegen nodig is geweest. De lopers, die beide IJsster-lopen heb ben meegedaan, ontvangen een herinneringsmedaille, terwijl degene die aan dit evenement meedoet een vaantje krijgt. Op het eerste gezicht zou je het niet zeggen, maar dit is het nieuwe jon gerencentrum van Top en Twel. Voor heen woonde er nog iemand in, maar nu heeft de jeugd het tot haar beschikking gekregen. Mede door een inzamelaktie van de bewoners van beide dorpen kon het worden gerealiseerd. Zondag, maandag en donderdagavond is er voor de jon gens wat te doen, en in de woens- dagavonduren kunnen de meisjes er terecht. Zondagsavonds heeft een groep jongeren van zestien jaar en ouder de ruimte tot hun beschikking. In het gebouwtje, wat je beter als bungalowtje zou kunnen om schrijven, zijn verschillende moge lijkheden van vertier. In ieder geval is er gezorgd voor een groot aantal spelen waaronder een voetbalspel, een schaakspel, een sjoelspel en verder Is er mogelijkheid om te bil jarten en te tennissen. dering in het woud van maatregelen, meende burgemeester H. L. Sixma baron van Heemstra. Hij vroeg zich evenwel af of het wel verstandig is een dergelijke heffingsmogelijkheid te blokkeren. Het (vervolg zie pagina 21) Van A tot Z is de samenspraak tussen de heren Hoogkarspel en Hoelen ener zijds en de leden van de raad aan de andere kant, moeilijk weer te geven. Door het stellen van vragen en het plaatsen van interrupties was het een wat onsamenhangende gedachtenwisse ling. - Z fe iiSw aJ» -ïi»."Wg NIET LOONVERVANGEND „De Beeldende Kunstenaarsregeling be oogt volgens de rijkskonsulent, dat een kunstenaar, die (nog) geen kans ziet zich met kunstschiideren voldoende inkomsten te verwerven, door een ondersteuning in de gelegenheid te stellen zich te ontplooien, gemeente (niet Wymbritseradeel) de rege- Het is geen loonvervangende uitkering, ling meende te kunnen stopzetten. Hoe dan ook. In de begrotingsvergadering Er moet iets tegenover staan. De man moet werk inleveren, kunstzinnige prestaties le- vervolg zie pagina 21) Z '4 z Afdeling 5 van de gemeentesekretarie van Wymbritseradeel is komende maandag en dinsdag gesloten. Dat staat in verband met de verhuizing van een gedeelte van het sekretarie naar een daartoe geschikt ge maakt pand in de Nauwe Noorderhome 30. Vanaf woensdag kan men voor sociale zaken terecht op de begane grond van de „hulpsekretarie” in de Noorderhome- promenade. Op de eerste verdieping komt de afdeling financiën en belastingen, het vroegere ontvangkoor en huursubsidies.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1